„Streekverbetering" ParochiediensÉen §t-Meolaa§ JEUGDACTIVITEITEN SOCIALE ORGANISATIES Uitgave: DRUKKERIJ H. J. MENNEN, Asten Redactie: J. M. PLUUM Administratie: PLUIJM's BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL, Raadhuisplein 5, Meijel Abonnement per half jaar 2.75 ZONDAG: 15e zondag na Pinksteren; de H.H. Missen zijn: te 6.30 uur H. Mis voor de parochie; 7.45 uur; 9 uur Kindermis uitsluitend voor de kinderen tot 14 jaar; 10 uur Hoogmis; 3 uur Lof en Rozenkrans. MAANDAG: 7 uur H. Leesmis (offerbus); 8 uur jrd, voor Peter Pijnen burg; 's avonds te 7 uur Novene-oefening t.e.v. O.L. Vrouw van de Won derdadige Medaille. DINSDAG: 7 uur maanddienst voor Anna Maria Kuepers-Martens; 8 uur Hoogmis tot dankzegging. WOENSDAG: 7 uur maanddienst voor Henrica Doensen-Trines; 8 uur jrd. voor Jozef Verkooyen en Elisabeth Versleeuwen; 11.15 uur Hoogmis t.e.v. de H. Geest voor de kinderen van Lagere School en V.G.L.O. DONDERDAG: 7 uur H. Sacramentsmis; 8 uur gest. jrd. voor Gerardus Slaats en Elisabeth Wagemans. VRIJDAG: 7 uur maanddienst voor Maria Korsten-Janssen; 8 uur gest. jrd. voor Piet Joosten en Maria Petronella v. Kempen. ZATERDAG: 7.30 uur maanddienst voor Petronella van Heugten-Vissers; 9 uur Hoogmis tot dankzegging bij gelegenheid van zilveren huwelijk Nijssen-Strijbos. Van 3.30-4 uur en van 6.30-7 uur biechtgelegenheid; 7 uur Marialof. K.A.J.-NIEUWS BJ.B. JEUGDSPORTCLUB JONGE BOEREN en TUINDERS JONGE GARDE K.A.B.-NIEUWS LEDENVERGADERING K.A.V. MEIJEL UITKOMSTEN BEDRIJFSVERGELIJKENDE ONDERZOEKINGEN WEEKBERICHT VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1962 18e jaargang no. 38 Frankering bij abonnement VUUR MEUEL Beste vrienden Kajotters, als start van 't nieuwe beweging-jaar 1962-1963 zijn we begonnen met een nieuwe pioniersgroep welke tevens het bestuur vormt. Donder dag 1.1. vond de eerste pioniersavond plaats, waarbij alle pioniers aanwezig waren. De voorzitter, de heer C. Ver stappen, heette allen van harte welkom en opende met gebed voor het welslagen van het nieuwe beweging-jaar. Hij dank te enkele pioniers voor de bereidwillig heid dat ze een avond vrij hadden ge maakt om de aalmoezenier, de weleerw. heer Bergmans op te zoeken. Hij was zeer blij dat de aalmoezenier het goed maakte en hoopte hem ook weer vlug in ons midden te zien. Verder wekte hij de pioniers op eens meer aandacht te be steden aan de ontspanningsavonden en tevens werd gesproken over een te vor men reiskas. Het uitstapje heeft dit jaar niet plaats kunnen vinden wegens onvol doende deelname. Wanneer we nu een reiskas hebben, kunnen de jongens spa ren voor het uitstapje dat we het volgend jaar hopen te maken. Na een korte pauze volgde 't officiële gedeelte van de avond: de pioniersbespreking. Er werd een dis cussie gehouden over, en de bedoeling van het pionieren. Hierover wordt maan dag 24 sept. gesproken omdat we op deze avond niet tot een eindconclusie konden komen. De goed geslaagde avond werd besloten met het Kajottersgebed voor 'n spoedige beterschap van de aalmoezenier en het welzijn van alle Kajotters. Voorzittersweekend. Zaterdag en zon dag 1.1. hebben 2 pioniers deelgenomen aan het voorzittersweekend, dat werd ge houden in de K.A.J.-centrale te Sittard. Ontspanning. Er is elke vrijdagavond van half acht tot half elf gelegenheid tot ontspanning voor de arbeidende jeugd (hieronder vallen ook de jongens die op L TS. of Mulo zijn) vanaf 14 jaar. Dus Kajotters, komt eens kijken in het nieu we lokaal van het jeugdhuis, waar bil jart-, dam-, ping-pong-, kaart- en andere spelen aanwezig zijn. Ook in dit winter seizoen zijn er weer schiet- en vogelpik- wedstrijden. Pionieren. Zondag a.s. vindt de eerste districtspioniersmorgen plaats van dit seizoen. We hebben een uitnodiging om hieraan met verloofde of meisje deel te nemen. Op uw aanwezigheid wordt ge rekend. „Werkende Jeugd".Aan alle georgani seerde Kajotters wordt voortaan elke maand het blad „Werkende Jeugd" per post thuis gestuurd. Het bestuur Op dinsdag 25 sept. houdt de B.J.B. zijn eerste bijeenkomst in het nieuwe werk jaar. Het winterprogramma zal op deze avond bekend worden gemaakt en er zal een nieuw bestuurslid gekozen worden. Mien Vossen n.l., die het langste in ons bestuur werkzaam is geweest, gaat af treden, wegens werkzaamheden thuis. Mien, heel hartelijk dank voor alles wat je voor onze vereniging hebt gedaan, en dat het je goed mag gaan in de toekomst. We hopen dat alle leden deze avond vrij willen maken. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom, om 8 uur in zaal Jaspers. Vrijdag 21 sept. is er een bijeenkomst van de jeugdsportclub om half 9 in het jeugdhuis. Er zal afscheid worden ge nomen van de leider; tevens zal de nieu we leider aanwezig zijn. Bovendien zul len op deze avond de prijzen van de oriëntatierit worden uitgereikt. Wij ho pen dat alle leden aanwezig zullen zijn. Vermoedelijk zal er in het begin van de laatste week in september een bijeen komst zijn van de groepen met hun lei ders. Dit is dus geen algemene vergade ring. Iedereen krijgt persoonlijk bericht waar hij naar toe moet. Voor het samen stellen van het nieuwe winterprogramma is nu eens van de vaste regel afgeweken. De groepsleden kunnen op deze groeps bespreking hun wensen en eventueel ook hun afkeur op 't winterprogramma ken baar maken. Van deze bespreking kan veel goeds uitgaan in onderling overleg. De leiders van de groepen kunnen dan op de algemene vergadering, die begin oktober wordt gehouden, de wensen van de leden kenbaar maken. En hier zal bij het samenstellen van het winterprogram ma zoveel mogelijk rekening worden ge houden. Dus ga eens bij jezelf na wat het afgelopen jaar goed is geslaagd, of niet goed. En zeg je mening. Kom op de bespreking en wij zullen een goed en mooi winterprogramma krijgen, wat de wens is van het hele bestuur en de leden. De Anne Frank-groep heeft zondag club van 2 tot 4 uur. De Theresia-garde heeft zondag vanaf 2 uur club. De Agnes-garde komt bijeen van half 2 tot half 4. De leidsters Op zondag 16 sept. 1.1. organiseerde het Lourdes-ziekenfonds der KAB Limburg in samenwerking met de plaatselijke KAB-afdelingen en de parochiële zieken- tridia de tiende Lourdes-ziekenmiddag Neer, het genadeoord van onze Lieve Vrouw van Lourdes te Tienray. Uit onze parochie werd met 12 zieken deelgeno men aan deze ziekenmiddag. Met zeven personenwagens werd om half twee naar Tienray vertrokken. Eèn zieke werd per Rode Kruis-wagen vervoerd. In Tienray aangekomen, werden de zieken door de militairen en verpleegsters van het Rode Kruis overgenomen en de bedlegerigen te bed, de anderen in een gemakkelijke stoel gezet. De harmonie van Tienray bracht met enkele pittige marsen de tijd die nog restte voor de opening van deze middag, zoek. De aanwezige zieken kwa men uit de dekanaten Gennep, Horst. Venray en Helden, ruim 200 in getal. De zieken werden verwelkomd door Luc. Geurts van de culturele dienst der KAB, zulks op ernstige maar humoristische wijze. De muzikale omlijsting van deze middag werd verzorgd door het zusters- koor uit Tienray. Hierna volgde een traktatie en na deze werden de zieken overgebracht naar de kerk, waar een plechtig Lof werd opgedragen door Mgr. Paulissen, geassisteerd door een zestal geestelijken. Onder het Lof vond de zie kenzegening plaats en werden de gebe den en aanroepingen gedaan. Na het Lof (dat iedereen tot ontroering bracht) wer den de zieken weer in de auto's geleid en vertrok ieder naar zijn woonplaats. Voor de zieken en voor de gezonden die als geleider of geleidster mee waren ge weest, was 't een onvergetelijke middag. Vanaf deze plaats willen wij allen, die ook maar op enige wijze hebben mee gewerkt om deze middag te doen slagen, namens het comité Ziekentridia onze al- lerhartelijkste dank betuigen. Ook de autobezitters, die zichzelf en hun wagen voor dit doel beschikbaar hadden gesteld namens de zieken hartelijk dank voor het tochtje dat nog extra werd gemaakt over Venray-Deurne. De autobezitters hadden hun wagen en zich zelf gratis be schikbaar gesteld, want op de vraag wat zij verdiend hadden voor deze rit, kregen wij ten antwoord: „Ik dacht dat zij het allemaal voor niets deden" of „Dat heb ik met plezier gedaan" of „Ik heb zelf genoten omdat de zieke die ik vervoerde zo genoot van de omgeving die wij pas seerden." Het doet je goed zoiets te ho ren. Want het is nog altijd beter te hel pen dan geholpen te worden. Het comité Op woensdag 3 oktober houdt de KAV een ledenvergadering in zaal Jaspers. Mej. Stollman uit Heerlen zal het onder werp „Hoe blijf ik jong en slank?" bij ons inleiden. Vanzelfsprekend heeft mej. Stollman nog wel enkele andere punten welke ons zullen interesseren en waar mee ze ons zeer zeker zal bezig houden. Deze vergadering is voor ons ook weer zeer belangrijk. Wij verwachten u dan ook allemaal. Op het studie-centrum be gint het ook alweer te gonzen van acti viteit, want het nieuwe studieseizoen is weer aangebroken. Begin oktober vangen de lessen aan. Zij die interesse hebben om zich meer wijsheid en wetenschap eigen te maken, geven zich op bij een der bestuursleden. De kosten per les bedra gen 1.Het reisgeld naar Venlo wordt vergoed. Het bestuur Paarden- of trekkerbedrijven? Uitgangsmateriaal bij een onderzoek naar mogelijke verschillen bij gebruik van paarden of trekkers op het landbouwbedrijf Vormden de gegevens van 68 bedrijven, waarvan 35 paardenbedrijven. De gemiddelde grootte van de paardenbedrijven was 15 ha, die van de trekkerbedrijven 17,5 ha. De investering. De nieuwwaarde van de dode inventaris is op de paardenbedrij ven gemiddeld rond 600, en op de trek kerbedrijven gemiddeld 1240 per ha. Hieruit volgt dat op de trekkerbedrijven gemiddeld rond 12000 meer is vastge legd dan op de paardenbedrijven. De trekkerbedrijven zijn dus veel meer ka pitaalintensief, hetgeen niet alleen op de uiteindelijke resultaten zijn nadelige in vloed heeft, maar ook grote moeilijkhe den ten aanzien van het financierings vraagstuk ten gevolge kan hebben. Door dit laatste kunnen b.v. noodzakelijke ver beteringen of uitbreidingen achterwege gelaten moeten worden. Hierdoor kun nen op de korte of langere duur de be drijfsresultaten zeer sterk worden be- invloed. Arbeidsbezetting en standaarduren. De arbeidsbezetting was op de vergeleken bedrijven voor beide groepen praktisch gelijk. Het aantal standaarduren per ar beidskracht was echter hoger op de paardenbedrijven. Het begrip standaard uren is een vergelijkende norm. Voor 'n koe met bijbehorend jongvee rekent men b.v. 200 standaarduren per jaar. Standaarduren zijn dus geen werkelijk te werken uren per eenheid, maar slechts 'n vergelijkbaar begrip. Naarmate men dus meer vee, varkens, kippen of arbeids intensieve gewassen als b.v. bieten en kleinfruit op een bedrijf heeft, maakt men per jaar meer standaarduren. Als een trekker een arbeidsbesparend ef fect geeft, dan zouden derhalve op deze trekkerbedrijven meer standaarduren per jaar verwacht mogen worden. Immers de door de trekker vrijkomende arbeid zou elders in het bedrijf weer kunnen worden aangewend, waardoor het aantal stan daarduren steeg. In deze bedrijfsverge- lijkende overzichten bleek echter dat dit niet het geval was. Dit houdt in, dat naast hogere kosten geen mogelijkheden tot vergroting van de opbrengsten aan wezig waren. Arbeidsinkomen en netto overschot. Uit het voorgaande volgt dan ook, dat op de vergeleken bedrijven het inkomen op de paardenbedrijven gunstiger lag dan op de trekkerbedrijven. Het arbeidsinkomen per ha gaf de volgende uitkomsten: Paardenbedrijven 750 per ha. Trekkerbedrijven ƒ705 pér ha. De bewerkingskosten. De bewerkings- kosten, bestaande uit arbeidskosten, werktuigkosten en betaald werk aan der den (loonwerk) geven 't volgende beeld: Op de meeste paardenbedrijven ligt het betaald werk aan derden hoger dan op de trekkerbedrijven. De arbeidskosten liggen echter aanzienlijk lager n.l. 648 per ha tegen 767 per ha op de trekker bedrijven. De werktuigkosten op de trek kerbedrijven waren gemiddeld 247 per ha, op de paardenbedrijven slechts 121 per ha. Slotopmerking. Ook wij geloven met u, dat in deze tijd de drang tot mechanisa tie wel enigszins afneemt, noodgedwon gen door gebrek aan kapitaal. Anderzijds wordt men echter ook weer gedwongen tot mechanisatie door gebrek aan ar beidskrachten, vergroting van de produk- tiemogelijkheden enz. Verantwoorde me chanisatie vraagt een volledig inzicht van de boer aangaande kosten en opbreng sten het gehele bedrijf betreffende, als mede de invloed welke dit heeft op het gezinsinkomen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1962 | | pagina 1