Streekverbetering Parocfiiediensteii §t.-i\ieolaas Paasei-actie JEUGDACTIVITEITEN SOCIALE ORGANISATIES Uitgave: DRUKKERIJ H. J. MENNEN, Asten Redactie: J. M. PLUIJM Administratie: PLUIJM's BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL, Raadhuisplein 5, Meijel Abonnement per halfjaar 2.75 ZONDAG: Hoogfeest van Pasen; de H.H. Missen zijn: te 6.30 uur; 7.45 u.; 9 u. H. Mis uitsluitend voor de kinderen tot 14 jaar; 10 u. Hoogmis voor de parochie; te 3 u. Vespers. MAANDAG: Paas-maandag; dag van devotie; de H.H. Missen zijn als op zondag; 10 uur Hoogmis intentie Verheyen-Hendrikx bij gelegenheid van zilveren huwelijk; 's avonds te 7 uur Novene oefening t.e.v. O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille. DINSDAG: 7 uur gest. jrd. voor Mathias Verhaag en Catharina Verstappen; 8 uur gest. jrd. voor Henricus Hubertus Verlinden. WOENSDAG: 6.30 uur maanddienst voor Hendrik Thijssen, waarna processie; 8 uur gest. jrd. voor Maria Petronella Op den Camp; 9 uur huwelijk bruidspaar Gielen-Hunnekens. DONDERDAG: 7 uur Sacramentsmis; 8 uur gest. jrd. voor Johannes Meissen. VRIJDAG: 7 uur maanddienst voor Johannes Parren; 8 uur jrd. voor Cornelis en Gerardus Manders. ZATERDAG: 7 uur gest. jrd. voor Johannes Smolenaars en Catha rina Janssen; 8 uur jrd. voor Leonardus Engels; 9.30 uur pl. hu welijk bruidspaar v. Nienhuys-Verheyen. Van 3.30-4 uur en van 6.30-7 uur biechtgelegenheid; 7 uur Marialof. MEDEDELINGEN R.-K. JONGE BOEREN EN TUINDERS SPORTCLUB JONGE BOEREN EN JEUGDSPORTCLUB EXCURSIE B.J.B. QBOENE KRUIS voor het zwakke kind met de Paas dagen door Gio's meisjes KLEUTERS VERMAAKTEN BEJAARDEN R.-K. BOUWVAKARB.BOND „ST.-JOSEPH" BOERINNENBOND EN K.A.V. MEIJEL VEEHOUDERS, REEDS NU UW AANDACHT VOOR DE RUWVOEDERWINNING WEEKBERICHT VRUDAG 20 APRIL 1962 18e jaargang no. 16 Frankering bij abonnement VDDH TIE'JEL 1. Woensdag 25 april (feest van St.-Marcus) trekt na de H. Mis van half zeven de processie door onze velden om Gods zegen af te smeken over de vruchten der aarde. We hopen dat de parochianen in groten getale aan deze processie zullen deelnemen. 2. Maandag 7 mei processie naar het genadeoord te Ommel. 3. Paas-maandag is de 2e collecte voor het nieuwe Filosoficum te Heerlen bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van Mgr. v. Odijk. 4. Vrijdagavond 8.30 uur in zaal Jaspers bijeenkomst van alle ouders van le Com muniekantjes. Spreekbeurt Weleerw. Heer Kapelaan Grubben uit Maastricht. Mogen wij u allen op deze avond verwachten? Dinsdag 24 april a.s. houden de Jonge Boeren een algemene vergadering in zaal Jaspers om half negen. Van iedere groep zal op deze vergadering een per soon een korte inleiding van 5 minuten houden over een zelf te bepalen onder werp. Na de inleidingen zullen deze vijf personen een forum vormen, aangevuld met de adviseurs. Bovendien heeft er een groepsbespreking over verschillende vra gen plaats. Ook zal het zomerprogram- ma aan de orde komen met o.a. een be zoek aan Liempde bij voldoende deel name. Gezien de belangrijkheid van deze vergadering hopen wij dat alle leden, en op tijd, aanwezig zullen zijn. De ver gadering telt mee voor de groepswed strijd, evenzo de inleidingen. De eerstvolgende oefenavond voor beide sportclubs is op donderdag 26 april a.s. om half 9; voor de jeugd wordt om 8 uur begonnen. Wij zullen samen oefenen in verband met de demonstratie op 30 april a.s. De leiders Op woensdag 11 april maakte de BJB een excursie naar de Huishoudbeurs te Amsterdam. Op de heenreis werd een bezoek gebracht aan het streekverbete- ringsgebied te Empen. Hier werd een boerderij bezocht die daar in streekver- beteringsverband gebouwd was. Er werd een bijzonder oog gelegd op de prakti- ten te wijzen en hun heel wat nuttige tips te geven. Het doel van de grote schoonmaak werd uitvoerig uit de doe ken gedaan en het lijkt ons dat, als vele mannen dit ook eens gehoord hadden, zij niet zo schamper op dit werk zouden afgeven en de noodzakelijkheid hiervan beter zouden inzien. Mej. v. Goor ver telde welke hulpmiddelen men het beste kan gebruiken. Hoe men vocht kan we ren uit muren en vloeren. Hoe men oud behang los kan maken. Welk behang geschikt is voor vochtige muren en welk lang mooi blijft. Vloerbedekking en vi trages kregen ook hun aandeel. Uit het gebrachte bleek vaak dat het beste ar tikel op den duur toch nog het voor deligste blijkt te zijn. Jong en oud waren zondag 1.1. enige tijd samen in zaal Pluijm; de ene groep om nog eens een terugblik te werpen op het verenigingsleven van het afgelopen jaar en de andere om onder leiding van Eer waarde Zusters aan de bejaarden enkele uren van plezier te verschaffen. En zij zijn daar zeer wel in geslaagd. De aan wezigen in de zaal hebben zich echt ver maakt en velen waren onder de indruk van wat de Eerw. Zusters met de kleuter klas voor „het voetlicht" brachten. „Wat was dat toch allemaal mooi!" hoorden wij, „en hoe krijgen de zusters dit toch zo mooi klaar, met deze kleintjes!" Een beter compliment is moeilijk te geven over hetgeen de Zusters met hun kleu terklas aan de bejaarden geboden heb ben. Zij zijn hiervoor allen toch zo echt dankbaar. Deze vergadering was de jaar-feestver- gadering van de vereniging. Het bestuur had hier de taak om verslag uit te bren gen en goedkeuring te vragen over het gevoerde beleid. Secretaris Piet Puts deed dit op accurate wijze en zijn jaar verslag wat tevens zijn laatste is ge weest, want zijn gezondheidstoestand laat het niet toe om nog langer deze functie te blijven vervullen gaf dan ook een duidelijk beeld van het verloop van het verenigingsleven. Zowel de bede vaart als het jaarlijkse grote uitstapje passeerden nog eens de revue en gecon stateerd werd dat de wekelijkse bijeen komsten toch zo goed bezocht worden en buitengewoon in de smaak vallen. Het bestuur zal Puts node missen, want hij ontplooide een grote activiteit en het wel en wee van de bejaarden ging hem na aan het hart. Van de oprichting af heeft hij zich helemaal gegeven aan de taak welke de vereniging hem op de schou ders had gelegd. De vereniging is hem hiervoor wel dank verschuldigd. Hetzelfde zouden wij willen schrijven van de man, die van de oprichting af de financiën beheerde en met dezelfde liefde voor de vereniging zijn persoon gaf en zich geheel hiervoor inzette. Bert Lenders heeft deze vergadering zijn fi nancieel verslag niet meer kunnen geven. O.L. Heer heeft hem tot Zich geroepen en daarmede werd het groepje dat de stoot tot deze vereniging gegeven heeft en de eerste aanloop heeft meegemaakt, weer kleiner. Moge zijn ziel in vrede rusten, evenals al degenen die ons in de loop van het verenigingsjaar ontvallen zijn. Het financieel verslag werd nu gebracht door het aftredende lid van de kascom- missie de heer J. Coolen. In het bestuur werden gekozen de heren sche indeling van het woonhuis. Van daar uit ging het verder naar het eigen lijke doel van de reis: de Huishoud beurs. Men kon er zich op alle gebied oriënteren: koelkasten, diepvriezers, was automaten, bloemen en tenten. Vooral de keukens waren erg interessant; ook de modeshow was de moeite waard. Voor dat we de terugreis aanvaardden, werd eerst nog een bezoek gebracht aan Schip hol. Ondanks de kou bleven we toch wachten tot een vliegtuig opsteeg, waar na we met een koude neus naar de bus liepen die ons naar Meijel zou brengen. De verzilvering van vakantiebonnen voor loonderving over 2e Paasdag, Ko ninginnedag, Hemelvaartsd. en 2e Pink sterdag vindt plaats op zaterdag 28 april a.s. van 9.30 tot 10.30 uur voor georga- niseerden en van 10.30 tot 11 uur voor ongeorganiseerden, in zaal Pluijm. Er kunnen 35 bonnen worden verzilverd. Het bestuur Op 5 april 1.1. sloten beide verenigingen hun winterprogramma af. En waar konr den ze dit beter mee doen dan met een verhandeling over „De grote schoon maak"?! Want de tijd is er voor aan wezig, alleen het weer werkt niet mee om aan de slag te gaan. Dit neemt ech ter niet weg dat een goede voorlichting niet van het weer afhankelijk is. Mej. v. Goor nam dan ook haar kans waar om de aanwezige dames op diverse pun- ff Door de uitbreiding van de rundveestapel en het algemeen tekort aan arbeidskrach ten is de ruwvoederwinning voor het rundvee veel moeilijker geworden. Er zijn echter ook nieuwe mogelijkheden o.a. het maaikneuzen van gras. Het is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden welke voedermiddelen het meest in aanmerking komen. Hier volgen enkele voorbeeldrantsoenen: Rantsoen 1. 4 kg hooi, 30-35 kg graskuil (dit is per koe per dag). Per stuks grootvee is hierbij nodig: 700 kg hooi is 10-15 are te hooien, 5000 kg graskuil is pl.m. 25 are te maaien. Dit rantsoen vraagt ruime graslandop pervlakte en intensief gebruik. Door het vroeg maaien ontstaat de mogelijkheid tot een goede graslandexploitatie. Door het inschakelen van een loonwerker voor het maaikneuzen vraagt dit rantsoen weinig eigen arbeid. Rantsoen 2. 4 kg hooi, 15-20 kg gras kuil; 15 kg suikerbietenbladkuil. Per stuks grootvee is hierbij nodig: 700 kg hooi is 10-15 are te hooien; 2750 kg graskuil is pl.m. 15 are te maaien; 2250 kg suikerbietenkop en blad. Het aangegeven kuilvoer van suikerbie tenkop en blad kan ook vervangen wor den door gelijke hoeveelheden voeder bieten, men heeft dan ongeveer 3 aren voederbieten nodig per stuks grootvee. Ook hierbij is een goede graslandexploi tatie mogelijk. Rantsoen 3. 6-8 kg hooi; 15 kg voeder bieten; 15 kg suikerbietenbladkuil. Per stuks grootvee is hierbij nodig: 1200 kg hooi is 20-25 are te maaien; 2250 kg is pl.m, 3 are voederbieten; 2250 kg is pLm. 15 are suikerbietenblad en kop. Dit rantsoen vraagt veel eigen arbeid zowel voor hooiwinning als voor bieten teelt en voor het inkuilen van het suiker bietenblad. Een goed graslandgebruik is hierbij niet mogelijk. Hiernaast zijn nog vele andere mogelijk heden, voor nader advies hieromtrent kan men zich tot de rayonassistent wen den. Voor de veehouders die gras willen in kuilen met de maaikneuzer hierbij enke le belangrijke punten welke men in acht moet nemen: 1. Maai voordat de eerste aren in het gras te voorschijn komen en maai liefst met droog weer: 2. Rode klaver kan ook prima kuilvoer geven; maaien als eerste bloemen aan wezig zijn. 3. Leg de kuilhoop op een gemakkelijk gelegen droge plaats. Zorg dat het over tollige water en het vrijkomende vocht direct afgevoerd' kan worden. 4. Goede afmetingen van de kuil zijn: breedte op de grond 4 m, hoogte 2,5 m, breedte boven 2 m. 5. Gebruik degelijk plastic: 0.05 mm. Maak de plastic onmiddellijk vast d.m.v. touw met gewichten (stenen). Voorkom beschadigingen en stuk waaien. 6. Laat de loonwerker grond erop bren gen en dek de zijkanten binnen twee da gen af. Denk er om dat de plastic be dekt moet blijven. 7. De maand mei en begin juni is de meest geschikte tijd voor inkuilen van gemaaikneusd gras. 8. Ook bij deze methode van inkuilen is het van belang goed en snel te werken. Mochten er nog moeilijkheden zijn, dan kan men zich wenden tot de rayon assistent. A. Geuns

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1962 | | pagina 1