CONCERT HARMONIE „EENDRACHT" „Streekverbetering JParociiiedfensteii S(.-i\ieohias JEUGDACTIVITE1TEN PfPijnenburg Molenbaan 5 Uitgave: DRUKKERIJ H. J. MENNEN, Asten Redactie: J. M. PLUIJM Administratie: PLUIJM's BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL, Raadhuisplein 5, Meijel Abonnement per halfjaar 2.75 ZONDAG: 2e zondag van de Vasten; de H.H. Missen zijn: te 6.30 uur; 7.45 uur H. Mis voor de parochie; 9 uur Kindermis uitsluitend voor de kinderen tot 14 jaar; 10 uur Hoogmis als zieledienst voor Anna Maria Kuepers-Martens vanwege directie N.V. Tweka; te 3 uur Oefening van de Vastentijd, MAANDAG: Feest van de H. Jozef, Bruidegom van O.L. Vrouw en Pa troon van de Kerk; te 7 uur jrd. voor Jozef Snijders en Maria Thijssen; 8 uur jrd. voor Petronella Sonnemans en overleden ouders; te 9 uur Hoogmis t.e.v. H. Jozef vanwege de Bejaardenvereniging; 's avonds te 7 uur Novene-oefening t.e.v. O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille. DINSDAG: te 7 uur gest. jrd. voor Peter Bouten en Maria van Bree; 8 uur jrd. voor Peter Johannes van Lier. WOENSDAG: 7 uur maanddienst voor Leonardus Peeters; 7.30 u. maand- dienst voor Johannes Parren; 8 uur maanddienst voor Hendrika Slaats- Janssen. DONDERDAG: 7 uur H. Sacramentsmis; 8 uur maanddienst voor Henri- cus Hubertus Verlinden. VRIJDAG: geboden vasten- en onthoudingsdag; 7 uur maanddienst voor Margaretha Zeuren-Vissers; 7.30 uur maanddienst voor Johanna Da- niëls-v. Heugten; 8 uur jrd. voor Theodoras Beurskens en Gertrudis Gommans; 's avonds te half negen vastenconferentie. ZATERDAG: 7 uur maanddienst voor Henrica Doenssen-Trines; 7.30 uur maanddienst voor Johannes Verstappen; 8 uur jrd. voor Harrie Thijssen. Van 3.30-4 uur en van 6.30-7 uur biechtgelegenheid; 7 uur Marialof. OUDERAVOND JONGE BOEREN EN BJ.B. HET LEVEN GAAT DOOR JONGE GARDE met medewerking van Accordeonvereniging „Fortissimo" Nuenen Zondag 18 maart Zaal Pluijm Aanvang 8 uur Donateurs op vertoon van hun kaart vrije toegang met 2 personen JEUGDDANSEN MEIJEL DE VINGER OP DE WONDE WEEKBERICHT VRIJDAG 16 MAART 1962 18e jaargang no. 11 Frankering bij abonnement MDDR ÏÏEUEL JEUGDSPORTCLUB A.s. zaterdag 17 maart bespreking in het Jeugdhuis om S uur, over de drópping. Die avond is er geen sporten in verband met de Stille Omgang. GRAAN ACTIE JONGE BOEREN A.s. zaterdag zal weer de jaarlijkse in zameling van graan worden gehouden voor het T.b.c.-fonds en de missionaris sen. In het verleden waren de financiële resultaten van deze actie prima. Wij ho pen en vertrouwen dat het dit jaar ook weer zo mag zijn. Bestuur Jonge Boeren De geplande ouderavond op 20 maart a.s. kan wegens omstandigheden niet door gaan en wordt verschoven naar de herfst. De Jonge Boeren en Boerinnen gaven zondag 1.1. hun tweede toneeluitvoering en zoals dit altijd het geval is zaal Pluijm was weer flink bezet. Het stands gevoel schijnt hier duidelijke taal te spre ken en toch is het dat niet alleen, want ook heel wat „andere kleuren" zijn in de zaal zichtbaar. Dit is toch wel een sterke stimulans voor de organiserende vereni ging en voor hen die zich inspannen om het op de „planken" goed te doen. Als Meijel zo nu eens altijd acte de présence gaf, wat zou men heel wat jongens en meisjes, die in diverse verenigingen óók hun best doen, een hart onder de riem steken. Ook voor dezen zou het werken en streven om de Meijelse gemeenschap iets te bieden, dan extra gestimuleerd worden. En als ik het goed zie, dan moe ten wij het daar juist van hebben. Samenleving vraagt samenwerking! Door samenwerking van en mét allen gaat het culturele leven in onze gemeenschap juist die plaats innemen, waardoor het de mogelijkheden krijgt het peil te ver hogen en ons daardoor iets verheffends te brengen. Over het vertoonde spel kunnen we zon der meer zeggen dat het goed was. Enke le spelers hadden zich bijzopder inge leefd in de te vertolken rol, waardoor de waardevolle inhoud van het toneelspel zeer goed tot zijn recht kwam. Voor hen onder het publiek die ge komen waren om echt te genieten en zich mét de spelers in te leven in het gegeven dat geboden werd, was de sfeer bijzonder onprettig. Wat werd er toch door velen gestoord, en dan natuurlijk juist op die momenten waar de spanning op het toneel te voelen was. Het was meer dan ergerlijk! Begrijpt men dan niet wat er voor onze ogen zich afspeelt doet men niet de minste moeite om mee te leven met 't gebodene? Waarom lacht men op momenten dat er helemaal niet gelachen behoort te worden, en waarom praat men wanneer het daar niet de tijd en de plaats voor is? Het is in één woord „jammer en meer dan jammer" geweest, want hierdoor ging veel moois van het spel verloren. De spelers en speelsters o.l.v. M. Basten hebben zich buitengewoon geweerd en ons heel wat geboden, maar het zou pas goed geslaagd zijn geweest als allen uit het aanwezige publiek ook hun taak be grepen hadden. Dan, ja dan zouden allen voldaan zijn geweest. We hopen dat deze critiek op de juiste wijze begrepen wordt en dat er bij volgende gelegenheden „sportief" rekening mee wordt gehou den. We kunnen er alleen maar „beter" van worden. De Marietje Philipetto-garde heeft zon dag om half twee club tot 3 uur. Zorgt er allemaal voor dat je je fiets meebrengt. Dat is immers afgesproken! De Theresia-garde heeft zondag club van half twee tot 3 uur. De Agnes-garde heeft club dinsdagavond om 7 uur. De Anne Frank-groep heeft club van 2 tot 4 uur. Denkt aan Ronde-schrift! Zie programma elders in dit blad Maria Goretti-garde heeft zondag om 2 uur club. Als jullie allemaal komen, zal het een gezellige middag worden. Denken jullie aan 't stoeltje voor het clublokaal? Carnavalsdinsdag was 't Jeugdhuis bijna te klein om alle jeugdige carnavalsvier ders te herbergen. Onze jeugd heeft hier eens naar hartelust carnaval gevierd. De een was nog mooier verkleed dan de an der. Mevr. De Roy-Mulder had met haar zoon gedurende enkele uren de leiding op zich genomen. En zij zijn daar goed in geslaagd. Dans en spel werden met elkaar afgewisseld en trokken aller belangstel ling. Tegen 6 uur was de spanning ten top gestegen. Prins Tinus de eerste met raad van elf en boerenblaaskapel deden hun intrede. Zij werden met een hartelijk welkom en 'n oorverdovend gejuich ont vangen. Al gauw was het een hossende bijenkorf. Ook mhr. Pastoor gaf acte de présence. In zijn toespraak zei de prins dat hij graag met zijn gevolg een bezoek bracht aan dit jeugddansen. Hij was dan ook niet voor niets gekomen en mevr. De Roy werd door hem onderscheiden met de orde van de „denderende jeugd". Bijna een uur hebben de prins en zijn gevolg in de zaal meegehost en -gespron gen, in een hoge temperatuur en onder veel tenengetrap. De bestverklede aan wezigen kregen een prijs, die door de prins werd uitgereikt. Bij hun vertrek werd de prins en zijn gevolg hartelijk dank gezegd voor hun bezoek, dat hoog op prijs werd gesteld en dat bij alle aan wezigen zeer in de smaak is gevallen. De gebr. Brummans en Jan Verkennis hebben deze jeugd ook nog een tijdje vermaakt. Wat is er getwist geworden bij gitaar- en accordeonmuziek! Een van de tieners vroeg een damestango aan. Dat had u eens moeten zien! Ze stonden al allemaal aangetreden voordat de eerste maten van de muziek de zaal vulden. Tot slot werd er nog de polonaise ge maakt. En om half acht werd het jeugd- bal gesloten en keerden allen voldaan huiswaarts. Velen zullen die nacht wel vast geslapen hebben, want 't heeft er op gegaan! 't Was net of deze jeugd niet moe werd, want ze bleef aan de gang. Dit eerste jeugddansen is in alle opzich ten goed geslaagd. Al was het misschien wel iets te druk. Maar toch is dit jeugd dansen nog wel eens voor herhaling vat baar. Er werd geen wanklank gehoord en alle aanwezigen plus de leiding heb ben een fijne middag gehad. Het bal werd georganiseerd door de parochie raad. Mhr. Kapelaan, enkele leden van de parochieraad en verschillende leiders en leidsters van de jeugdorganisaties, die hier de leiding hadden, kunnen trots zijn op dit resultaat. Allen die dit jeugddan sen hebben mogelijk gemaakt en die hun medewerking hieraan hebben verleend, hartelijk dank. 't Was een echt mooie, drukke, warme, gezellige en hossende boel! Elka (Ongecorr.) De moeilijkheid in deze wereld is dat de domoren zo zeker van alles zijn en de verstandigen altijd twijfelen. ft Wij krijgen het dit voorjaar wel zowat allemaal tegelijk; een slechte eierprijs, minder goede varkensprijzen en mond- en klauwzeer, een laat voorjaar waardoor alle werk zaamheden weer gelijk komen, enz. Voor al deze minder gunstige situaties wordt door allerlei deskundigen wel een oplossing gegeven die u waarschijnlijk ook wel bekend zal zijn. In het kort komt het hier op neer: wat het pluimvee betreft, zeker niet inkrimpen, er zijn dit jaar zoveel minder kuikens gebroed dan het afgelopen jaar, dus men verwacht weer hogere prijzen; in de varkenshouderij naar grotere eenheden, biggen kopen bij gezonde fokbedrijven, eerste klas varkens afleveren met een laag voederverbruik; voor mond- en klauwzeer hangt u een slot op uw stallen; voor drukke werkzaamheden is er wel een machine die voor u het werk doet. Door dit alles heen speelt de vakman schap van de boer een belangrijke rol, maar de factor kapitaal is bepalend of uitvoering mogelijk is. Hierbij kunnen we mogelijk ook nog bedenken dat de z.g. enorme ontwikkeling de laatste tien jaren nog slechts een voorproef is van wat er komen kan. Als b.v. het mesten van 300 varkens maar één of twee uren werk per dag vraagt, wie belet dan de ondernemer met kapitaal om er 2000 te gaan houden? Als één man het aan kan om b.v. 10000 kippen te verzorgen, zul len deze bedrijven er komen. Dergelijke eenheden exploiterend, behoeven per stuk slechts een winst op te leveren waartegen geen enkel gemengd bedrijf kan concurreren. Boeren is een vrij be roep. Waarom wij dit alles schrijven? Mogelijk omdat een gewaarschuwd man voor twee kan gelden. De concurrentiestrijd in de landbouw is zeer zwaar. Wij hebben al vaker geschreven dat tijdig de bakens verzetten noodzakelijk is. Heel wat boe ren zullen o.i. deze tijd met zijn ontwik keling in de landbouw niet aankunnen of aandurven. Er zijn ook landbouwbe drijven welke ieder jaar achteruit gaan en op niets uitlopen, of sterker nog: moe ten eindigen met als rest een schuld. Wij willen ernstig waarschuwen dat men het als boer zover niet moet laten komen. Hiertoe zijn er o.i. slechts drie moge lijkheden: 1. Uw bedrijf aanpassen aan de gewijzig de of veranderende omstandigheden. Hiervoor is kapitaal en vakmanschap noodzakelijk. Als u deze beide heeft of weet aan te trekken, ga dan door als zelfstandig boer. 2. Mist u kapitaal en/of vakmanschap, dan kan mogelijk in groepsverband een oplossing liggen om verder te boeren, maar een gedeelte van de zelfstandigheid zal dan prijs gegeven moeten worden. Wij denken in deze aan coöperatie vorming. Wat men als enkeling niet aan kan, kan soms wel in groepsverband. 3. Mist u kapitaal of vakmanschap, en ziet u geen kans om deze aan te trekken, voelt u verder niet voor het onder punt 2 genoemde, of ontbreken ook hiertoe nog de mogelijkheden, stop dan tijdig als boer, omdat men (de concurrent) u niet wat vroeger of wat later zal dwingen tot ophouden. Het klagen, sakkeren of stilzwijgend voortsukkelen naar het eind, heeft geen zin. Wij moeten de werkelijkheid onder de ogen zien en hiernaar handelen. Als een bijkomend gelukkig verschijnsel kan genoemd worden, dat iedereen die wil werken tegen een behoorlijk loon, elke dag ook buiten de landbouw aan de slag kan.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1962 | | pagina 1