„Streekverbetering" ParochiedfensÉen §t.-Mcolaa^ JEUGDACTIVITEITEN SOCIALE ORGANISATIES SPORT EN SPEL ALLERLEI UITGAVE: DRUKKERIJ H. J. MENNEN ASTEN ABONNEMENT PER HALF JAAR: 2,75 REDACTIE: J. M. PLUIJM ADMINISTRATIE: PLUIJM's BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL RAADHUISPLEIN 5 MEIJEL Priester van de week: W.E. Heer Kapelaan ZONDAG: 19e zondag na Pinksteren; feest van de Kerkwijding; de H.H. Missen zijn te 6.30 uur; 7.45 uur H. Mis voor de parochie; 8.45 uur H. Mis uitsluitend voor de kinderen tot 14 jaar; 10 uur Hoogmis als zieledienst voor de overledenen der fam. Gorissen-Engels; te 3 uur Lof en Rozenkrans. MAANDAG: 7 uur gest. jrd. voor Andreas Heijnen en Henrica Vissers; 8 uur jrd. voor Hendrik Uien; 's avonds te 7 uur Novene-oefening t.e.v. O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille, waarna Rozenkrans; te 8 uur Godsdienstcursus 18 j. voor jongens en meisjes in het parochiehuis. DINSDAG: feest van de H. Lucas Evangelist; 7 uur jrd. voor Gerardus Jacobs; 8 uur maanddienst voor Mathieu Coumans. WOENSDAG: 7 uur maanddienst voor Godfried Rooyakkers; 8 uur ziele dienst voor Leonardus Thijssen en Hendrika Nijssen. DONDERDAG: 7 uur H. Sacramentsmis; 8 uur maanddienst voor Johan nes Segers. VRIJDAG: 7 uur gest. jrd. voor Johanna Maria Joosten; 8 uur zieledienst voor Wilhelmina Scheres-v. d. Weerden vanwege St.-Anna Congregatie. ZATERDAG: 7 uur gest. jrd. voor Johannes Beurskens en Gertruda Segers; 8 uur zieledienst voor de overledenen der fam. Stultiens-Hunne- kens; van 3.30-4 en van 6.30-7 uur biechtgelegenheid; te 7 uur Marialof. MEDEDELING JONGE GARDE B.J.B. JEUGDSPORTCLUB JONGE BOEREN en TUINDERS MOEDERAVOND 1960 R.K.M.S.V.-NIEUWS SCHIETWEDSTRIJDEN SCHUTTERSNIEUWS C.O.M.-NIEUWS Verenigingen en organisaties in hun werk TIJDELIJK PERSONEEL WATERLEIDING RUILVERKAVELINGSGEBIED OSPELSE PEEL TONEELUITVOERING „VROUWEN EN PYRAMIDEN" Officiële mededelingen OPGAVE CADAVERS MEIJEL MET DE HANDEN IN DE ZAKKEN... WEEKBERICHT Frankering bij abonnement IMER M ZATERDAG 15 OKTOBER 1960 16e jaargang no. 38 Zondag a.s.: Wereldmissiedag. Onder alle H.H. Missen collecte voor de voortplan ting des Geloofs. De Marietje Philipetto-garde heeft zon dag club van half twee tot drie uur. Brengen jullie potlood en papier mee? De Maria Goretti-garde komt zondag om 2 uur bij elkaar ter bespreking ver diepingsmorgen. De staf. Op donderdag 20 oktober zal de Speel- groep Limburg het toneelstuk „Vrouwen en pyramiden" opvoeren in zaal Pluijm. De toegangsprijs bedraagt 1.75 per per soon; als wij nu met 20 personen hier naar toe gaan, krijgen wij 50 cent reduc tie. Deze toneelavond kost dan niet meer als een Meijelse toneelavond. Als er le den en niet-leden zijn,'die hier naar toe willen gaan, kunnen zij zich opgeven tot en met dinsdag 18 oktober bij N. v. d. Eisen en Stien Timmermans. De jeugdsportclub is een feit geworden. Woensdag 1.1. is er met een flinke groep gestart. Als er nog jongens zijn van 14 en 15 jaar (of die in 1960 nog 14 jaar worden) en die bij de sportclub willen, worden zij a.s. woensdag verwacht in het Jeugdhuis. Er zal gesport worden elke woensdag van kwart voor 8 tot kwart voor 10. Hiervan zal niet worden afge weken. De ouders weten dus hoe laat hun jongens weer thuis kunnen zijn. We hadden nog graag enkele jongens die zich bij de sportclub aansluiten. Ouders geeft uw jongens de kans om een paar uur per week te sporten. Op woensdag 5 oktober j.l. hielden de Jonge Boeren en Tuinders een algemene vergadering in zaal Jaspers. In zijn ope ningswoord kon de voorzitter naast een groot aantal leden ook nog welkom he ten de techn. adviseur de heer A. Cromp- voets en de inleider van deze avond, wachtmeester Jongen, die zou spreken over „Veilig verkeer". In zijn inleiding zeide spreker, dat de politie niet in de eerste plaats moet zorgen voor veilig verkeer, maar de gebruikers van de weg moeten zelf zorgen voor veilig verkeer. Men onderscheidt het verkeer in: snel verkeer, langzaam verkeer en voetgan gers. Volgens spr. moet iedere gebruiker van de weg zorgen voor eigen veiligheid en de veiligheid van de medemens. De veiligheid begint al bij het goed onder houden van de te gebruiken voertuigen. Verder werd door spreker nog zeer dui delijk uitleg gegeven van de verschillen de gebodsborden, verbodsborden, waar schuwingsborden, verkeerslichten enz. Na deze inleiding gaf spr. nog een half uur de gelegenheid om vragen te stellen. Hiervan werd dan ook een dankbaar ge bruik gemaakt met vragen over veever- voer, oploopremmen, snelheid, reflecto ren enz. Hierna dankte de voorzitter wachtmees ter Jongen voor de zeer leerzame inlei ding en voor het deskundig beantwoor den der vele vragen; hij sprak de hoop uit dat deze inleiding mag bijdragen tot veiliger verkeer. Verder werd het winterprogramma nog even ingekeken. In februari zal er een verdiepingsmorgen georganiseerd wor den voor leden van de B.J.B. en J.B.T.B. In januari zal de kring-retraite plaats vinden. Om de verenigingskas te verstevigen zul len door de Jonge Boeren bieten worden gerooid. Er bestaat ook gelegenheid zich op te geven voor een klauwverzorgings- cursus. Bij voldoende deelname zal ook een kalveropfokwedstrijd georganiseerd worden. In oktober zal ook een gecom bineerde vergadering plaats vinden. Eind november zal de jaarlijkse dropping ge houden worden. 13 november vindt de eerste toneelavond plaats. Omstreeks half januari zal de jaarfeestvergadering plaats vinden. In de wintermaanden zal ook een oudersavond worden georgani seerd. In maart vindt de 2e gecombineer de vergadering plaats. Ook zal gepro beerd worden in de wintermaanden een uitwisselingsavond te organiseren dit samen met de B.J.B. Op het einde van de vergadering dankte de voorzitter voor het prettig vergade ren en sloot de bijeenkomst op de ge bruikelijke wijze. Op dinsdag 11 oktober werd in zaal Pluijm de jaarlijkse moederavond gege ven door de Kath. Arb. Vrouwen met de Boerinnenbond. De voorzitster der KAV opende met gebed. Hierna werd een Marialied gezongen. De voorzitster heette allen van harte welkom, speciaal de Z.E. Heer Pastoor en de Eerw. Pater Petrus v. d. Kerkhoff uit Echt. Door een lid van de BJB werd gedeclameerd. De secr. der KAV las de notulen voor van de vorige moederavond, „Win het vertrouwen van uw kinderen", aldus luidde het onderwerp dat Pater v. d. Kerkhoff voor ons behandelde. Op zeer innemende en treffende wijze werd hier over gesproken. Het uitgangspunt van deze bespreking lag wel hierin, dat de liefde van de gehuwden op de eerste plaats gericht moet zijn op God. Een goed voorbeeld stelde de spr. als eerste vereiste voor een goed en godsdienstig gezin. Er moet bij de ouders één God, één geloof en één liefde zijn, die het geheel omvat. Ook de gehuwden ver schillen van karakter, inzichten, enz., maar waar de liefde heerst, daar is geen moeite te veel, maar alles aangenaam, want voor degene die liefheeft is niets moeilijk. De vele kritiek, die in de ge zinnen vaak gericht is op God, kerk en priester, moest in een katholiek gezin niet denkbaar zijn; immers dit breekt een groot stuk van de christelijke op voeding af. De tijdige voorlichting aan de kinderen, welke in onze dagen helaas nog in zeer veel gezinnen ontbreekt, is hard en zeer hard nodig. De kinderen zullen er te allen tijde dankbaar voor zijn. De opvoeding van de kinderen moet van vader en moeder samen uit gaan. Door het goede voorbeeld van dë ouders in woord en daad zal het voor de kinderen niet moeilijk zijn hen na te volgen. U kunt dan ook later als uw kinderen groot zijn en verkering hebben of gehuwd zijn, nog tot een open ge sprek komen. Dit te kunnen en te mogen heeft zijn waarde voor altijd, niet alleen voor u, maar evenzeer ook voor uw kin deren. Met zeer veel voorbeelden uit de praktijk werd deze zeer leerzame inlei ding aangevuld, terwijl door de Pater ook nog enige humor werd weggegeven. De voorzitster kon dan ook na de inlei ding een zeer hartelijk woord van dank richten aan Pater v. d. Kerkhoff voor zijn zeer mooie, duidelijke en leerzame uiteenzetting. Onder een stukje muziek en voordrachten door de leden van de BJB werd een kop koffie geserveerd. Mijnheer Pastoor sprak naar aanleiding van de spreekbeurt enkele waardevolle woorden. De jeugd van heden staat over al voor open vooral wat verkering en huwelijk betreft. Ook aan onze kinderen gaat dit niet zonder meer voorbij. Geef hun een goed voorbeeld samen met uw man, bid veel voor uw kinderen. Ook memoreerde Mijnheer Pastoor de bid- en boetedagen op 12 en 13 oktober. De voorzitster dankte Mhr. Pastoor. De BJB zorgde voor een mooie en passende omlijsting. Na enige mededelingen sloot de voorzitster deze geslaagde avond. De training in de sportzaal zal in okto ber nog niet kunnen aanvangen i.v.m. ziekte van de leraar. Er zal nog nader bericht gegeven worden wanneer de trai ning aanvangt. De toto draait weer op volle toeren en de toto-liefhebbers kunnen formulieren weer afhalen. Inleveren kan geschieden tot donderdagavond uiterlijk 8 uur. Stel de administrateurs niet teleur en kom op tijd met uw formulier. Bij wedstrijden van het 3e en 4e elftal die op het jeugdterrein worden gespeeld, is geen publieke belangstelling toege staan, vanwege de afmetingen van het speelveld, tenzij men gaat staan achter de afrastering aan het doel van de grote speelveldzijde. We vertrouwen op uw aller medewerking, opdat geen nare din gen gaan gebeuren, zoals wegsturen van toeschouwers of niet laten spelen door de scheidsrechter, die in deze een be slissing kan forceren omdat men meestal te dicht op de lijn en bij de doelen staat. Het spel, dat MSV 1.1. zondag in Be- ringe liet zien, was weer van beslist ma tig gehalte, al wist zij een gelijk spel te forceren. Blijkbaar kunnen onze mannen de juiste vorm maar niet te pakken krij gen, al is het o.i. wel enigermate aan henzelf te wijten. In tempo n.l. schiet het elftal in zijn geheel stukken tekort. De Bevo-club overblufte onze mensen hier in over alle linies. Zij waren veel bedrij- viger en met hun overrompelende aan vallen vooral voor rust wisten zij in onze verdediging steeds grote verwarring te stichten. Bij de roodwitten wordt er individueel soms hard gewerkt, doch de genen die dan niet direct bij 't spel be trokken zijn, nemen teveel een afwach tende houding aan en door deze non activiteit worden soms prachtkansen om zeep gebracht. De gemeenschapsplicht en samenwerking ontbreekt. Het begrip om elkaar te helpen als 'n aanval dreigt te mislukken, wordt niet voldoende aan gevoeld. MSV'ers, dat moet veranderen. Van nu af moet het parool zijn, zich sneller te verplaatsen en flinker achter de bal aanzitten ook als de aangegeven center niet precies voor je voeten komt. Laat morgen tegen Neer eens zien dat je 't beter kunt. Sportmannen, veel succes! Op de zondagen 16, 23 en 30 oktober organiseren „De Gevleugelde Vrienden" wederom grote schiet- en vogelpikwed- strijden in de lokalen Smolenaars en P. Snijders. Deze wedstrijden zullen weer als voorheen zeer aantrekkelijk worden gemaakt door het beschikbaar stellen van dagprijzen, zodat verwacht mag worden dat velen hier weer eens hun geluk zullen beproeven. Op zondag 16 oktober a.s. wordt een onderlinge schietwedstrijd gehouden tus sen de beide schutterijen. Ditmaal aan de schiethoorn van schutterij St.-Nico- laas. De aanvang is bepaald op half 3. Er zal wederom met zestallen worden geschoten. Laat iedereen er voor zorgen op tijd aan wezig te zijn, en als dan het weer nog wat meewerkt, kan het nog een prettige schuttersmiddag worden. Het federatief bestuur der beide schutterijen Op 10 oktober hield de toneelvereniging C.O.M. haar jaarvergadering. De voor zitter heette allen welkom, bijzonder de nieuwe dames en heren leden. De secr.- penningmeester bracht een keurig ver zorgd jaaroverzicht en financieel verslag uit. Na verslag kascontrole en benoe ming nieuwe leden kascommissie kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Af tredend en herkiesbaar waren voorzitter A. Brummans en lid H. Huijerjans. Bei den werden met algehele stemmen her kozen. Voorzitter dankte voor het in hem gestelde vertrouwen en sprak de hoop uit om in de toekomst met nog meer ijver de belangen van C.O.M. te kunnen behartigen. Hierna volgde de seizoenbespreking. Het inmiddels in studie genomen toneelspel „Dokter in het paradijs" zal opgevoerd worden 30 oktober. Besloten werd om ook dit seizoen met een Meijelse revue op de planken te komen. Als datum hiervoor werd be sproken 15 januari. Ook een gezamen lijke oudersavond voor KAJ en COM zal verzorgd worden op een nog nader vast te stellen datum. Eventuele aanvra gen van andere verenigingen zullen be keken worden. Voor de gebruikelijke sluitingsgroet spoorde de voorzitter allen, maar vooral hen die in het komende toneel een rol vertolken, aan goed hun best te doen en door zelfstudie thuis en het goed bezoe ken van repetities tot een goed sluitend geheel te komen en door een gezonde verenigingsgeest C.O.M. de plaats in Meijel te geven die haar toekomt. Zaterdag 15 oktober: Harmonie repetitie om acht uur en op de tijden zoals de direc teur dit heeft aangegeven. Zondag 16 oktober: Drie O's repetitie na de Hoogmis. De Gevleugelde Vrienden schiet- en vogelpikwedstrijd. Maandag 17 oktober: MSV Handbal traint van 7.30 tot 8.30 uur. Winkeliers vergadering bij Jan Smolenaars 8 uur. Dinsdag 18 oktober: Raadsvergadering 8 uur. Moedercursus 4e les. Gymnas tiek voor meisjes van 7.30 tot 8.30 uur. MSV traint om 7 uur. Woensdag 19 oktober: Middenstand 2e les van de Ondernemerscursus, 8 uur, hotel Pluijm, zaal in Dorpsstraat. Vrijdag 21 oktober: MSV Handbal traint van 7.30 tot 8.30 uur. Zondag 23 oktober: De Gevleugelde Vrienden: schiet- en vogelpikwedstrijd. Zondag 30 oktober: C.O.M. toneelavond „Dokter in het paradijs". De Gevleu gelde Vrienden: schiet- en vogelpikwedstrijd. Woensdag 9 november: KA.V.: Aalmoezenier Sampers spreekt over de vluchtelingen in Berlijn. Zondag 13 november: Jonge Boeren en BJ.B. spelen toneel: „Nieuw Leven", spel in 3 bedrijven. Zaterdag 19 en zondag 20 november: Vogelshow „Meijels Pracht". Dinsdag 13 december: Boerinnenbond: jaarvergadering. GROENE KRUIS Maandag 17 oktober: Consultatiebur. voor pracn. zorg: mevr. Neilen-Gielens, 2 uur. Woensdag 19 oktober: Consultatiebur. voor kleuters. Gezinszorg en Soc. Car. Centrum: spreekuur van de maatschappelijk werkster van half 10 tot half 11. Donderdag 20 oktober: Consultatiebur. voor praen. zorg: mej. Litjens, 2 uur. Voor het vegen van bermsloten heeft de Gemeente tijdelijk personeel nodig. Ge gadigden gelieven zich liefst spoedig aan te melden op het Gemeentehuis. Voorwaarden, waaronder gewerkt zal worden, kunnen ter secretarie vernomen worden. De secretaris van de ruilverkavelings commissie Ospelse Peel zal a.s. dinsdag 18 oktober van 8 tot 9 uur 's avonds in de zaal bij P. Jaspers zitting houden, waarop de aanvragers voor waterleiding in het gebied van de ruilverkaveling Os pelse Peel dat zijn de bewoners van de gehuchten Berkeheg, Berg, Neder- weerterdijk, Langstraat en Platveld gelegenheid wordt gegeven de aanvragen te tekenen om beschikbaarstelling van de gevraagde bijdrage door de ruilverka veling in de kosten van aanleg der wa terleiding. Voor een spoedige voorbereiding van de uitvoering van deze uitbreiding wordt iedereen dringend aangeraden aan deze oproep gehoor te geven. Namens het Gemeentebestuur: De Burgemeester. Voor de uitvoering van donderdag 20 oktober a.s. zijn entreekaarten met een belangrijke reductie 0.50) reeds ver krijgbaar bij mej. Th. Schoren, Helden- sedijk 17, mevr. Strijbos-Becks, Neder- weerterdijk 10, en mej. W. Mestrom, Donk 14, voor de leden van de Boerin nenbond. Leden van de KAB kunnen voor plaatskaarten terecht bij C. J. Mes trom, Donk 14. De aandacht wordt er op gevestigd, dat opgave van cadavers voortaan vóór 4 u. n.m. moet geschieden, willen zij de vol gende dag opgehaald worden. Dieren, gestorven op zaterdag of zon dag, indien vóór half 12 's maandags morgens opgegeven, worden maandag middag opgehaald. Gemeentesecretarie van Meijel. We zagen de afgelopen week op een dag een Meijelse boer z ij n werk doen met de handen in zijn zakken. U zult zeggen dat dit onmogelijk is, omdat u direct geen boerenwerk te binnen schiet wat gedaan kan worden op bovenstaande wijze. Toch was deze boer aan het werk. Hij was namelijk zijn rundvee aan het observeren. Hierbij ontdekte hij een aantal belang rijke punten. Zo was de eerste koe die op stal stond, in staat om in een zeer korte tijd een groot kwantum ruw voe der te verwerken. Deze koe deed het hierbij best. Zowel in conditie als in melkgift was de koe op stal bijgekomen. Dit ging waarschijnlijk ten koste van haar buurkoe op stal, welke maar zeer langzaam het hooi naar binnen werkte. Het gevolg hiervan was, dat deze koe waarschijnlijk te weinig droge stof kreeg, de melkgift terugliep, het dier slap in de mest was, terwijl ook de conditie terug ging. De observerende boer besloot dan ook maar, om ondanks de grote hoe veelheden ruwvoer welke er op het be drijf aanwezig waren, dit dier toch wat krachtvoer in de vorm van eiwitarme koekjes te verstrekken. Dit is 'n voorbeeld van rundveevoeding zoals 't hoort. Door observatie de eigen schappen van uw dieren leren kennen en de voeding hierna aanpassen. Dit is in het algemeen belangrijk bij de voeding van uw vee, maar speciaal noodzakelijk voor een goede herfstvoeding van uw rundvee. De herfstvoeding van het melkvee Als u het bovenaangehaald voorbeeld in praktijk brengt, zult u in staat zijn om het rundveevoederrantsoen in de herfst beter aan uw melkvee aan te passen, dan de rayonassistent het voor u op papier kan berekenen. Belangrijk is hierbij nog dat u niet vergeet de mineralen; dat het voederrantsoen als het mogelijk is be staat uit meerdere produkten ruwvoeder, en dat zand op het veld achterblijft. Het voeren van droogstaande en oudmelkse koeien geeft dan geen problemen. Ter oriëntatie geven wij dan nog enkele rant soensamenstellingen voor koeien met pl.m. 15 kg melk. Per dag per dier te verstrekken: Hooi 3 kg, stoppelknollen 40 kg, suiker bietenblad 40 kg, stro 4 kg. Hooi 3 kg, stoppelknollen 50 kg, stro 4 kg, graanmeel 0.5 kg, D-meel 1 kg, voederbieten 10 kg. Hooi 3 kg, suikerbietenblad 50 kg, stro 4 kg, D-meel 1.25 kg. Stoppelknollen 40 kg, suikerbietenblad 40 kg, stro 7 kg, D-meel 0.75 kg. Voederbieten 10 kg, stoppelknollen 50 kg, stro 7 kg, graanmeel 0.5 kg, D-meel 1.75 kg. Vergeet de mineralen niet. Bij een melkgift groter dan 15 kg per dag per 3 kg melk meer een halve kg graanmeel plus een halve kg D-meel. Volgend jaar asperges aanleggen? Waarschijnlijk is het artikel hierover in „Boer en Tuinder" van 7 okt. door u gelezen. Omdat het mogelijk voor u be langrijk kan zijn, willen wij de belang rijkste punten nog eens herhalen: 1. Nu de gronden bekalken waar vol gend voorjaar asperge wordt aangelegd. Als u nog in het bezit bent van de groe ne kaart met advies-schema, u uitgereikt bij de advisering van de bemesting na grondonderzoek in ruilverkaveling, kunt u bij ons even vragen hoeveel kalk nodig is op het perceel voor asperge. Bezit u deze kaart niet meer, laat dan de grond onderzoeken. 2. Na bekalking en inwerken van de kalk, 4050000 kg stalmest per ha ge ven, 400500 kg slakken en kali 40 3. Deze herfst nog diepploegen 3540 cm, eventueel ondergronden. 4. Bestel tijdig, en goed, plantmateriaal.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1960 | | pagina 1