voor CYHleijel JEUGD-ACTIVITEITEN Parochie-dienstel» ZATERDAG: 7 uur maanddienst v. Pastoor Schreurs; 8 uur jrd. voor Peter Dietsen- hacher en Henrica Geris. s Avonds te 7 uur Maria-Lof. Jonge Garde Jong Nederland K.A.J.-Nieuws Groene Kruis INENTINGEN Ned. Kath. Landarbeidersbond „St. Deusdedit" Afd. Meijel Bejaarden vereniging „St. Josef' Het was al tegen half zeven toen Meneer Pastoor het woord tot de aanwezigen richtte, er zijn vreugde over uit sprekende dat ook de Bejaarden thans hun eigen organisatiev verband gevonden hadden. Hij spoorde hen vooral aan vertrouwen te stellen in hun pa troon St. Joseph en deze vurig te blijven vereren. Na een dankwoord gesproken te hebben, tot allen die meegewerkt hebben aan het slagen van deze bijeenkomst, en een gebed gestort te hebben voor de overledenen, sloot Pater van Winsen de vergadering. V Red.: M. Pluijm Adm.-Ver.-nieuws-Adv.M. Pluijm, Dorpsstr. 8, Meijel Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten Zaterdag 17 December '55 Elfde Jaargang No. 46 Prijs per kwartaal 1.25 St. Nicolaas Jle|el Priester van de week: W.E. Heer G. v. Winsen. 4de Zondag van de Advent. ZONDAG: 4de Zondag van de Advent. De H.H. Missen zijn te 6.30 uur; 7.30 uur H. Mis voor de parochie; 8.50 uur H. Mis uitsluitend v. d. kinderen; 10 uur Hoogmis tot dankzegging. Te 3 uur Ad- ventswake. MAANDAG: 7 uur Maanddienst v. JozeF Hendriks; 8 uur zieledienst voor Pastoor Schreurs, vanwege de Boerenbond. Des avonds te 7 uur Novene-oefening, t.e.v. O.L. Vrouw van de Wonderdadige Me daille. DINSDAG: 7 uur jrd. v. Tbeodorus Beurs- kens en Gertrudis Gommans; 8 uur ziele dienst voor Pastoor Schreurs, vanwege het Groene Kruis. WOENSDAG: 7 uur maanddienst v. Nol- dina Meeuwis; 8 uur jrd. voor Wilhelmina Stappers en overleden Ouders. DONDERDAG: 7 uur H. Sacramentsmis; 8 uur maanddienst voor Helena Gielissen- Kuepers. VRIJDAG: 7 uur gestichte jrd. voor Johanna Henrica Hebben; 8 uur jrd voor Martinus Derckx. Mededelingen: 1. Vandaag is de eerste collecte voor de R.K. Universiteit. Deze collecte wordt door het Hoogw. Episcopaat ten sterkste in Uwe mild dadigheid aanbevolen. 2. Kinderbiechten: Dinsdag te 9.15 uur de jon gens en Woensdag te 9.15 uur de meisjes. 3. Zaterdag. Vigilie van Kerstmis, geboden Vasten- en Onthoudingsdag, waarop het geboden is te Vasten en het gebruik van vlees en vleesspijzen verboden is. 4. Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zater dag gelegenheid tot biechten van 3 5 uur en van 6 8 uur. Weest nu verstandig en wacht niet allen tot de laatste dag, maar komt zoveel mogelijk al eerder te biechten. 5. Zondag a.s. Hoogfeest van Kerstmis: te 5 uur Kerst-mis opgedragen voor de parochie, gevolgd door 2 H.H. Missen. De H. Com munie wordt uitgereikt na de PI. Hoogmis. Te 7 uur drie H.H. Leesmissen. Te 8.30 uus 2 H.H. Missen. Te 10 uur PI. Hoogmis. Te 5.30 uur PI. Vespers. Het Allerheiligste wordt uitgesteld na de H.H. Leesmissen van 8.30 uur tot na de Vespers van 5.30 uur. Zondag club voor de Jeanne d'Arc van 2 tot 3 uur en na de Adventswake tot 5 uur. Jeanne d'Arc-groep potlood en papier mee brengen. Agnes-Garde: Denken jullie er aan dat we a.s. Zondag beginnen met de Sterkaarten, wat we bij de vorige bijeenkomst afgespro ken hebben. Agnes-, Lidwina-Garde van na de Advents wake tot half 6. Don Bosco-troep: Troepbijeenkomst Zondag 18 December 1955 van 4—6 uur. Tarcicius-troep: Troepbijeenkomst van half 4 tot half 6. Adspiranten: Troepbijeenkomst van 4—6 uur. De Staf. Zaterdagavond, vanavond dus, normale ont spanning in het jeugdhuis. Aanvang direct na het Lof. A.s. Woensdag 21 December is er in het Groene Kruis-gebouw, van 2 tot kwart voor vier, gelegenheid om kinderen te laten in enten tegen kinkhoest, diphterie en tetanus. Terecht kunnen al de kinderen, ouder dan 1 maand, welke nog niet zijn ingeënt, en zij die reeds de eerste of tweede prik gehad hebben. Dus ook zij die op 2 en 16 Novem ber geweest zijn. Voor hen die daarvoor in aanmerking komen is er ook gelegenheid tot het inenten tegen pokken. Het Bestuur. A.s. Zondag, 18 December, kunnen vacan- tie-bonnen worden ingeleverd voor Kerst- verzilvering. Er kunnen bonnen worden in geleverd voor een waarde van 30.—. De uitbetaling heeft plaats van 1—2 uur n.m. bij P. Geurtjens, Hoek 5. Alleen bonnen met opdruk Geldig van 1 Mei tot en met 30 April 1956 worden aan genomen. De bonnen moeten opgeplakt worden aan geboden. Het Bestuur Meijel is weer een vereniging rijker geworden; een vereniging waarnaar reeds langen tijd werd uitgezien. Er werd reeds enkele jaren zo het een en ander voor onze Meijelse Be jaarden gedaan, maar de vaste binding was er niet. Het stond nog maar zo n beetje op losse schroeven. Dit is nu voorbij, en... in zijn openingswoord kon de voorzitter van het voorlopig bestuur, Joh, Lemmen, in de ver eniging 168 leden welkom heten. Hiervan waren er 125 op de vergadering aanwezig en met de medewerkers en geno digden was de patronaatszaal geheel gevuld. De Geest, adviseeur Pater van Winsen, gaf aan de aanwezigen een uiteenzetting van het doel der vereniging en lichtte het regle ment toe. Na deze uiteenzetting hechtte de vergadering zijn goedkeuring aan deze sta tuten voor de tijd van één jaar, en stelde tevens de contributie voor '55 vast op 1.—. Voor het organiseren van speciale bijeen komsten, bedevaarten en uitstapjes zullen telkens commissies (zo nodig van mensen buiten de vereniging) worden gevormd. Het voorlopig bestuur wordt in zijn geheel gekozen, met deze restrictie, dat indien dhr. Trienekens dit aanvaardt, hij de plaats in neemt van C. Verbugt. Dit om een zo goed mogelijke verdeling van bestuursleden over de gehele gemeente te verkrijgen. Joh. Lemmen wordt tot voorzitter gekozen; P. Puts aanvaardt het secretariaat en E. Len ders zal de financiën beheren. Pater van Winsen geeft nog een overzicht uit het verslag, opgemaakt over hetgeen er van 1950 af heeft plaats gevonden. Onder het genot van een lekker bakje koffie, geassisteerd door broodjes en vla, werd het huishoudelijk gedeelte afgesloten en gaven de Kajotters, de C.O.M. en de Drie O's een mooi programma ten heste, waarbij nog eens hartelijk gelachen kon worden.. Meneer Pastoor deed ook de suggestie aan de vereniging, eens te overwegen of het niet mogelijk zou zijn, dat een aantal bejaarden vrijwillig het terrein rondom de kerk en het kerkhof in orde zouden houden.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1955 | | pagina 1