<~LÜeekberickt voor CYïleijel JEUGD-ACTIVITEITEN Parochie-diensten St. Sïicolaas Meijel ZONDAG; Feest van de H. Drievuldigheid. De H. Missen te 6.15; 7.30 uur H. Mis voor de Parochie; 8.30 uur Kindermis, uit sluitend toegankelijk voor de kinderen; 10 uur Hoogmis als gest. Jrd. voor Elisabeth Hebben. Te 3 uur: Aanbiddingsuur. DINSDAG: 7 uur: Maanddienst voor Maria Strijbos-Houben. 8 uur: Maanddienst voo^ Peter Hubertus Verstappen. VRIJDAG: 7 uur: Jrd. v. overleden ouders Verstappen-v. d. Boogaart. 8 uur Jrd. v. Jos. Knapen en Wilhelmina Tbijssen. Jonge Garde Tentoonstelling „Meijel, heden, verleden, toekomst" De jongeren kunnen eens gaan kijken boe grootvader en vader vroeger geleefd hebben en wat, zij voor ons dorp gedaan hebben waar zij nu de vruchten van plukken. Kortom, wij hopen door deze tentoonstelling te bereiken meer belangstelling en liefde voor kerk en dorp. De jongens van Jong Nederland, alle troe pen, worden verwacht om vier uur. Voor ben is de toegang uiteraard gratis. Naast de unieke foto-tentoonstelling zullen in de zaal enkele attracties zijn geplaatst o.a. schiettent e d., waaraan mooie prijzen verbonden zijn. Entree f 0.50. De Staf van Jong Nederland. K.A.J.-Ntenws Red.: M. Pluijm Adm.-Ver.-nieuws-Adv.: H. Pluijm, Dorpsstr. 8, Meijel Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten Zaterdag 4 Juni 1955 Elfde Jaargang No. 1 8 Prijs per kwartaal f 1.25 Feest van de H. Drievuldigheid. Priester van de week; W.E. Heer J. Penders. MAANDAG: 7 uur: Maanddienst v. Nol- dina Meeuwis. 8 uur: Jrd. v. Frieda Strij- bos-Doensen, Ehre Kuipers en overleden ouders en familie, s Avonds te 8 uur: Novene-oefening t.e.v. O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille. WOENSDAG: 7 uur: Maanddienst voor Pastoor Scbreurs. 8 uur: Maanddienst voor Catbarina Basten-Smolenaars. 9 uur: Hu welijk bruidspaar Kurven-Peeters. DONDERDAG: Feest V. t H. Sacrament. Dag van devotie. De H. Missen als op Zondag. Te 7.30 uur H, Mis voor de Pa rochie. 10 uur: Eloogmis t.e.v. t El. Sa crament. Te 3 uur: Lof en Rozenkrans. ZATERDAG: 7 uur: Zieledienst voor Peter Bouten en Hendrika Hendriks. 8 uur: Maanddienst voor Peter Johannes Huber tus van Lier. Van 3—4 uur en van 7—8 uur: Biechtgelegenheid. 8 uur Maria-Lof. Mededelingen: 1. Heden maandelijkse collecte voor onze Kerk. 2. Deze week wordt de Communie gebracht naar de zieken: Woensdag: richting Hof en Vieruitersten. Donderdag: richting Steen oven en Nederweerterdijk. Vrijdag: rich ting Stoep. 3. Heden Drievuldigheids-Zondag en Sacra mentsdag is na de Hoogmis in de Noodkerk gelegenheid om de bankenpacht te voldoen. U kunt onze administratie zeer vergemak kelijken door dit niet te vergeten. 4. A.s. Zondag begint de Hoogmis te half tien, waarna de H. Sacramentsprocessie zal plaats hebben. De gelovigen worden verzocht hun huizen te versieren en te zorgen dat op de gebruikelijke plaatsen de zegen met het Allerheiligste gegeven kan worden. 5. De bouwfonds-actie in de maand Mei heeft weer de 1000 gulden overschreden; opge bracht werd de mooie som van 1008,44. Hartelijk dank aan allen, die weer zo edel moedig geofferd hebben voor de eigen pa rochiekerk. Moge O.L. Heer U daarvoor rijkelijk zegenen! Morgen, Zondag 5 Juni, is er voor geen enkele groep club. Wel dienen jullie er re kening mede te houden, dat Zondag 12 Juni, weer met nieuwe moed gestart wordt. Het Wimpelfeest is voorbij, waar behoor lijke resultaten door jullie behaald werden. Nu moeten we weer flink aanpakken om bij bet volgende feest nog beter voor de dag te kunnen komen. De leiding van de Jonge Garde beeft op haar jongste bijeenkomst bet gehele werk van onze vereniging nog eens onder de loupe genomen. Na grondige bespreking is door de leiding bepaald dat de bijdrage van onze meisjes voortaan op 25 ets. per maand ge steld dient te worden. Wij zijn van mening dat dit noodzakelijk is, maar ook dat dit be drag helemaal niet te boög is gesteld. Jullie moeten zelf ook bet gevoel hebben dat je zelf medewerkt aan de opbouw van de Gar de, dat je zelf ook 'n offertje dient te bren gen om je eigen vorming en ontspanning mo gelijk te maken. Hoe meer jullie dit als n offer voelen, des te meer bet Gardewerk tot jullie zal gaan spreken. Wij vragen hierin ook de medewerking van de Ouders onzer Gardisten. Zij willen toch ook wel graag dat bet Gardewerk bloeit, dat er zoveel mo gelijk voor bun kinderen gedaan kan worden, en ook dat bun meisjes liefde hebben voor de jeugdvereniging waar zij een gedeelte van bun Zondag regelmatig doorbrengen en vor ming opdoen en tijd hebben om zich op 'n behoorlijke en leerzame wijze te ontspannen. Wilt U er voor zorgen. Ouders, dat Uw meisjes elke eerste Zondag van de maand bun bijdrage aan bun leidsters afdragen. Wij zijn U dankbaar voor Uwe medewer king. Met Uw steun staat U altijd achter ons werk zullen wij U helpen, ook Uw kind iets mede te geven waarvoor U zelf de tijd en de gelegenheid ontbreekt. Aalmoezenier en Staf. Reeds enkele malen hebben wij in dit blad iets geschreven over bet verleden van Meijel. Met behulp van de Staf van Jong Neder land is bet gelukt allerlei documenten, af beeldingen en maquettes te verkrijgen over de geschiedenis van de kerk vanaf 1670 tot be den toe. Verder hebben we de band kunnen leggen op afbeeldingen van Meijel voor de oorlog en zelfs van voor de oorlog van 1914. Wie ziet nog niet eens graag een hele oude noodkerk, waarin bij gedoopt is of zijn com munie beeft gedaan? Wie bekijkt nog niet eens graag een foto met de eerste zusters erop, die in Meijel gekomen zijn? Dan kan er aan de kaart- en aan de borrelta fel over oude dingen gesproken worden en weer eens verteld worden, boe goed bet vroe ger wel niet was. Deze tentoonstelling wordt a.s. Zondag ge houden in bet Jeugdhuis. De opening vindt plaats na de Hoogmis en de tentoonstelling is dan geopend tot half 1. De schoolgaande jeugd vanaf de vierde klas kan eens komen kijken vanaf half twee tot aan bet Lof. Op andere tijden moeten zij niet komen om de ouderen gelegenheid te geven op bun gemak alles te bezichtigen. •Wel kunnen Ouders zelf op de andere tij den bun kinderen meebrengen. Na bet Lof kunnen de grotere mensen en de oudere jeugd komen. Er zal voor de ouderen een toegangsprijs van 50 cent geheven worden om de onkosten te dekken en iets voor de kas van Jong Neder land over te houden. Als de kinderen een dubbeltje willen be talen, dan zullen wij zorgen, dat ze een leer rijke middag hebben, door voor een passende uitleg te zorgen. Wij hopen dat bet storm loopt en velen van deze sprong in bet verleden, beden en toe komst willen genieten. Aangezien de Patronaatszaal gereserveerd is voor Jong Nederland hebben we vanavond geen ontspanning in de zaal. We komen echter toch hedenavond om acht uur bij elkaar, om een bosspel uit te voeren. Dit duurt van acht tot circa half elf. Trek niet je beste plunje aan en breng zaklampen mede. Het Bestuur.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1955 | | pagina 1