WEEKBERICHT MEI/EL C voor Parochie-diensten Winkelactie Meijelse Middenst.ver. R.K. Jonge Boeren en Tuinders Zaterdag 4 Dec. 1954 Tiende Jaargang No. 44 Prijs per kwartaal f 1.25 Red.: M. Pluijm Adm.-Verenigingsnieuws-Adv.M. Plurjm Uitgave: Drukkerij Mennen. Asten St. Mcolaas Diegel 2e Zondag van de Advent 5 December 1954 Priester der week de Weleerw. Heer G. van Winsen ZONDAG: De H. Missen te 6.30; 7.30; 8.30 (Kindermis) en te 10 uur Hoogmis ter ere van O.L. Vrouw v. d. Wonderd. Medaille. Van na de Hoogmis tot aan het Lof wordt het Aller heiligste uitgesteld, opdat een ieder voor het sluiten van het Mariajaar een Aanbidding kan komen houden voor de vervolgde Kerk. Te 2.30 uur kort Lof, waarna wij in processie trekken naar de nieuwbouw, om aldaar de wijding der beide klokken bij te wonen. 7 uur Novene-oefe ning t.e.v. O.L. Vrouw v. d. Wonderdadige Medaille. MAANDAG: Feestdag van de H. Nicolaas, Pa troon van onze parochie en Bescherm-heilige dezer Gemeente. De kerkëlijke diensten als op Zondag. 10 uur Hoogmis. 3 uur Lof. Te 7 uur Novene-oefening t.e.v. O.L. Vrouw v. d. Won derd. Medaille. DINSDAG: 7 uur Gez. H. Mis t.e.v. de H. Am- hrosius v. d. levende en overl. leden van de Bijenhond. 8 uur Best. Jrd. v. Theodorus Beurs- kens en Gertrudis Gommans. 7 uur Novene oefening t.e.v. O.L. Vrouw v. d. Wonderd. Medaille. WOENSDAG: Feestdag van O.L. Vrouw On bevlekte Ontvangenis. Dag van Devotie. De kerkelijke diensten als op Zondag. Te twee uur plecht. Lof, waaronder de nieuwe leden van de Meisjes-congregatie hun opdracht zullen doen aan Maria. De oudere leden zullen tegelijk hun opdracht hernieuwen. Tijdens detze plechtig heden worden ook de andere parochianen ver wacht, vooral de ouders. Des avonds om 9 uur Plechtige Hoogmis als sluiting van het Maria jaar, om Moeder Maria te danken en haar bij zondere bescherming af te smeken voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze parochie en parochianen. DONDERDAG: 7 uur H.- Sacramentsmis. 8 uur Best. Zieledienst v. Hero Buijen. VRIJDAG: 7 uur Gez. Maandd. v. Gerardus Jacobs. 8 uur Gez. Maandd. v. Engelina van Heugten-van Heugten. ZATERDAG: 7 uur Gez. Maandd. v. Bernard Berben. 8 uur Gest. Jrd. v. Peter Vissers. Biecht gelegenheid van 3—4 uur en van 6—7 uur. Te 7 uur Lof. Mededelingen: 1) Heden collecte voor onze Kerk. 2) Hedenmiddag na het Lof Zegening der nieuwe klokken. Zolang de voorraad strekt zijn nog boek jes a 10 cent verkrijgbaar na alle H. Missen aan de Communiebank. 3) Ons bouwfonds van de afgelopen maand heeft, alhoewel deze maand slechts vier Zondagen tel de, het nieuwe bouwfondsjaar weer goed ingezet. Weer over de duizend. Prachtig werk. Momenteel zijn nog allerhande moeilijkheden te overwinnen, maar de prachtige medewerking van onze paro chianen geeft ons moed en vertrouwen. Het re sultaat van deze maand was 1.027,83, waarbij is inbegrepen een gift van de textielbond S. Lam- bertus, afd. Meijel, De goede God moge U allen zijn rijke Zegen schenken. 4) Deze week wordt de H. Communie aan de zieken gebracht: Woensdag richting Hof en Vieruiter- sten; Donderdag richting Steenoven en Neder- weerterdijk en Vrijdag richting Stoep. 4) De congreganisten, die voor de eerste maal hun opdracht doen a.s. Woensdag, moeten Maandag en Dinsdag na de Novene-oefening voor een korte voorbereiding in de Kerk zijn. Dit zijn de meisjes, die in 1938 geboren zijn, en ook andere meisjes, die voorheen door dienstbetrekking el ders, nog niet de opdracht hebben kunnen doen. 5) Voor de gelovigen, die onder de Avondmis de H. Communie willen ontvangen, kunnen wij het volgende mededelen. Deze mogen drie uur voor de H. Mis geen vaste spijzen gebruiken en ook geen alcoholische dranken. Een uur voor de H. Mis mogen zij alleen nog water gebruiken. Men mag dus de laatste drie uur niet meer eten, wel drinken, maar geen alcoholische drank, en het laatste uur alleen nog water. Het Comité maalct bekend, dat al degenen, die in het bezit zijn van volle en gedeeltelijk be plakte opplakvellen, deze uiterlijk Maandag 6 December, vóór 5 uur des middags, hij de deel nemende winkeliers ingeleverd moeten hebben. Denkt U er vooral om, Uw naam op de achter zijde van het opplakvel te vermelden. Ook Uw juiste adres. Een onpartijdige niet Meijelse jury, zal Dins dag 7 December de ingekomen antwoorden he-, oordelen. Hun uitspraak is bindend. Donderdag 9 December zullen lijsten met de namen der winnaars en de hun toegekende prijs, bij de deelnemende winkeliers, in de etalage ge hangen Worden. De prijzen kunnen afgehaald worden: Donderdag 9 December, des avonds van 6 tot 10 uur. Vrijdag en Zaterdag d.a.v. van 6 tot 8 uur. Zondags geen gelegenheid tot afhalen. Verder van 13 tot 20 December elke dag. Prijzen, welke na 31 December niet afgehaald zijn, worden vervallen verklaard. Degenen die willen deelnemen aan de Kring retraite, die gehouden wordt van 3—6 Januari, moeten zich zo spoedig mogelijk opgeven, uiter lijk vóór 8 December, hij de secretaris. Wij rekenen er op dat nog vérschillende leden zul len deelnemen. Het Bestuur H. Familie Er is mij verteld, dat er voor leden van de H. Familie, die gestorven zijn, sinds enige tijd geen Zielemis meer is gelezen, vanwege de Broeder schap. Om tot een regeling van dit verzuim te komen, verzoek ik de nabestaanden hij mij hier opgave van te doen. De Directeur

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1954 | | pagina 1