WEEKBERICHT „oor MEI/EL Bad-inrichting Groene Kruis wegens reparatie GESLOTEN Parochie-diensten „Jonge Garde" Op onze jongste Ieidstersbijeenkomst is o.a. ook de kleding onzer meisjes aan een bespreking onder worpen. Hierin is duidelijk naar voren gekomen, dat ook op dit terrein de Jonge Garde een princi pieel standpunt beeft in te nemen, en dat bet een zeer bijzondere taak voor baar is bier de nodige leiding te geven. Wat mooi is moeten we mooi laten en vooral trachten te bandbaven. Men is er van overtuigd dat bet niet past dat onze meis jes alleen maar sokjes dragen. Daarom zal als eis aan onze leden worden gesteld, dat minstens kniekousen moeten worden gedragen. Beter is bet nog lange kousen te dragen. Wij' verzoeken de ouders onzer leden dringend bieraan medewerking te willen verlenen, en er voor zorg te dragen dat reeds met ingang van morgen, Zondag 26 Sept., al onze leden zicb aan dit voorschrift zullen houden. Gezamenlijke pootgoed-teelt te Meijel Vrijdag en Zaterdag 1 en 2 October is alles weer gereed Zaterdag 25 Sept. 1954 Tiende Jaargang No. 34 CRed.: M. Pluijm Adm.-Verenigingsnieuws-Adv.M. Pluijm Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten St. Nicolaas Mcyel 16e Zondag na Pinksteren 26 September 1954. Priester der week de Weleerw. Heer J. Ponders. ZONDAG: De H. Missen te 6.30; 7.30; 8.30 (Kindermis) en te 10 uur Hoogmis. Te 11.13 uur Jongens-Congregatie en te 3 uur Lof. Na het Lof Maria-Congregatie voor de jongere meisjes hij de E. Zusters. MAANDAG: 7 uur Gest. Jrd. v. Gerardus Slaafs en Elisabeth Wagemans. 8 uur Best. jrd. v. Wilhelmina Geris en Anna Snijders en Lau rens Snijders. 7 uur Novene-oefening t.e.v. O.L. Vrouw. v. d. Wonderd. Medaille. DINSDAG: 7 uur Gez. Zeswekendienst v. Catha- rina Basten-Smolenaars. 8 uur Gest. Jrd. v. Piet Joosten en Maria Petronella van Kempen. WOENSDAG: 7 uur Best. Jrd. v. Aldegonda Wijnands-Craenmher. 8 uur Best. Zieledienst v. Maria Strijbos-Houben. DONDERDAG: 7 uur H. Sacramentsmis. 8 uur Gez. H. Mis uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vr. v. d. Wonderd. Medaille. Biechtgelegenheid van 6—7 uur. VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de Maand. 7 uur Gest. Hoogmis t.e.v. 't H. Hart van Jezus, waar na acte van Toewijding. 8 uur Gest. Jrd. v. Johannes Theodoras Peeters en Margaretha Vestjens. 7 uur Lof t.e.v. 't H. Hart van Jezus met oefening van eerherstel; tevens opening van de Octobermaand. ZATERDAG: 7 uur Gest. Jrd. v. Johannes van der Kruis en Johanna Philipsen. 8 uur Best. Jrd. v. Peter Johannes Jegers. Biechtgelegenheid van 3—4 en van 6—7 uur. Te 7 uur Lof. Mededelingen: Heden is de 2e Collecte voor de Missie. 2) A.s. Zondag is collecte voor onze Kerk. 5) Heden worden aan de kerkdeuren pleisters verkocht ten Late van de R.K.E.H.B.O. 4) De Hoog Eerw. Pater Provinciaal van de Paters Laza risten heeft tot assistent te Meijel henoemd de Weleerw. Pater G. van Winsen. 5) Van 6—9 October wordt in het retraitehuis te Roer mond een Moederretraite gegeven. Wij hevelen deze retraite ten zeerste aan hij onze huismoeders. Opgave kan geschieden op Pastorie of Kapelanie voor Woens dagavond. 6) Kinderhiechten. Maandag 9.15 uur de jongens en Dins dag *9.15 uur de meisjes. 7) In het vervolg, vanaf morgen te beginnen (Wintertijd), is de Novene-oefening op Maandagavond en het Lof op Eerste Vrijdag en op Zaterdag te 7 uur. 8) A.s. Vrijdag begint de Octobermaand toegewijd aan O.L. Vrouw van de Rozenkrans. Iedere dag. behalve op de dagen dat Lof is, wordt in de Kerk na de H. Mis van 7 uur het Rozenhoedje gebeden, met het gebed t.e.v. de H. Joseph. Aan de gelovigen, die in de Octobermaand ten minste 1 3 van de Rozenkrans (een Rozenkrans zijn 3 rozen hoedjes). hetzij in het openbaar, hetzij afzonderlijk, godsvruchtig bidden, wordt verleend: zeven jaren aflaat dagelijks. Een volle aflaat, als zij op de feestdag van O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans (7 October) en ge durende hethele octaaf deze oefening met godsvrucht verrichten, en bovendien een goede biecht spreken en tot de H. Tafel naderen en een Kerk of openbare Kapel bezoeken. Eveneens een volle aflaat, als zij na Biecht en H. Communie en bezoek aan een Kerk of openbare Kapel gedurende ten minste tien dagen na het Octaaf van de Allerheiligste Rozenkrans deze oefening ver richten. Verder een aflaat van 7 jaien verbonden aan het gebed tot de H. Joseph na het Rozenhoedje. Wij zijn ben dankbaar voor bun medewerking, welke wij menen te mogen vragen in bet belang van bun eigen kinderen. De Leidsters. Het zal de meeste landbouwers wel bekend zijn, dat in het afgelopen oogstjaar, een 40-tal landbouwers van Meijel er toe overgingen om voor gezamenlijke reke ning pootgoed te verbouwen. De resultaten hiervan waren, dat de kostprijs van dit pootgoed f 10.per 100 kg bedroeg. Nagaande wat U verleden jaar voor het pootgoed betaald hebt, kan een eenvoudig reken sommetje U leren, het voordeel dat de gezamenlijke pootgoed-teelt U biedt. Hieraan niet deelnemen, en zelf geen pootgoed verbouwen, heeft tot gevolg, dat de boer direct schade lijdt. Indien U niet uitgaat van gezond pootgoed, is de schade nog groter, daar er al gauw een opbrengst-vermindering van 1520°/o het gevolg van is. Dinsdagavond 23 September, om 8 uur, zal in zaal Jaspers, een bijeenkomst plaats hebben van alle land bouwers, welke voor het komende jaar aan deze ge zamenlijke pootgoed-têelt willen deelnemen- Deelname is mogelijk voor elke landbouwer welke pootgoed voor eigen gebruik wil telen. Op deze vergadering zal tevens rekening en verantwoording over het afgelopen oogst jaar worden afgelegd. De Ass. bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, zal op bovenstaande bijeenkomst enkele actuele onder werpen, de landbouw en veevoeding betreffende be handelen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1954 | | pagina 1