WEEKBERICHT MEIJEL voor Parochie-diensten Officiële Bekendmaking B.K. Jonge Boeren en Tuinders Zaterdag 26 Juni 1954 Tiende Jaargang No. 21 Prijs per kwartaal f 1.25 ^^Red^^^luijn^^^Mm^^renigingsnieuws-Adv.M. Pluijm Uitgave: Drukkerij Mennen, Asten St. Nicolaas Meijel 3e Zondag na Pinksteren 2 7 Juni 1954. Priester der week de Weleerw. Heer J. Penders. ZONDAG: De H. Missen te 6.30; 7.30; 8.30 (Kindermis) en te 10 uur Hoogmis ,,SaIus Populiwelke wordt opgedragen uit dank baarheid bij gelegenheid van 25-jarig Huwe lijk Smits-Levels. Te 11.15 Jongens-congre gatie. Te 3 uur Lof. Na het Lof Maria-Con- gregatie voor de jongere meisjes bij de E.E. Zusters. MAANDAG: 7 uur Gez. Maandd. v. Engelina v. Heugten-v. Heugten. 8 uur Gez. Maandd. v. Lena van Diepen. 8 uur Novene-oefening t.e.v. O.L. Vrouw v. d. Wonderd. Medaille. DINSDAG: 7 uur Feestdag van St. Petrus en Paulus. Dag van Devotie. De H. Diensten als op Zondag. Te 3 uur Lof. WOENSDAG: 7 uur Best. Jrd. v. Peter Hoe- bergen. 8 uur Gez. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw v. d. Wonderd. Medaille. DONDERDAG: 7 uur H. Sacramentsmis. 8 uur Best. Jrd. v. Joseph Snijders. Biechtgelegen heid van 6—7 uur. VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de maand. 7 uur Gest. Hoogmis t.e.v. 't H. Hart van Jezus, waarna acte van Toewijding. 8 uur Gez. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw uit dankbaarheid tot intentie van de familie Basten-Smolenaars. 7.30 uur Lof t.e.v. 't H. Hart met oefening van eerherstel. ZATERDAG: 7 uur Best. Jrd. v. Johanna Nijs- sen-van der Eisen. 8 uur Best. Jrd. v. Nicolaas en Hubertus van Lier. Biechtgelegenheid van 3—4 en van 6.30—7.30 uur. Te 7.30 uur Lof. Mededelingen: 1Heden worden aan de Kerkdeuren speldjes aangeboden voor ket Zonnebloem-werk voor bet welzijn der zieken. 2A.s. Zondag is de ze collecte voorgeschreven voor de zo zware zielszorg in de Duitse Diaspora-gebïeden. 3) Kinderbiechten: Maandag te 9.15 uur de jongens en Woensdag te 9.13 uur de meisjes. 4) Heden te 11.15 uur Jongens-congregatie en na bet Lof Maria-Congregatie voor de jongere meisjes bij de E.E. Zusters. R.K.Liandarbeidergbond„St.Deusdedit" Het Vacantiefonds voor de Landbouw maakt be kend, dat alle nog voorradige vacantie-bonnen met opdruk „Geldig tot en met 30 April 1954 kunnen worden ingeleverd op Zondag 27 Juni a.s. hij P. Geurtjens, Schoolstraat 24. Georganiseerden van 1—2 uur n.m. Ongeorganiseerden van 2—2.30 uur n.m. De bezitters van deze vacantie-bonnen worden beleefd verzocht zich voor snelle afhandeling stipt aan dag en uur te houden, en te zorgen dat de bonnen opgeplakt worden aangeboden. De uitbetalingsdatum wordt nog bekend gemaakt. Het Bestuur. Bestrijding zwarte rat Het Gemeentebestuur van Meijel brengt ter alge mene kennis dat blijkens mededeling van de Plan- ten-Ziektekundige dienst te Wageningen het tijd vak, waarin de zwarte rat (ook huis-, dak- of blau we rat genoemd) wederom is aangebroken, waarin deze knager met succes binnenshuis kan worden bestreden. Bedoeld is de periode, waarin de Iand- bouwschuren leeg zijn, dus voor het inrijden van de nieuwe oogst. In dit tijdvak n.I. zo heeft de ervaring geleerd, neemt de zwarte rat het uitge legde vergiftigde lokaas de bekende zwarte rat- torpedo s doorgaans vlot op. Gezien de enorme schade, die dit rattensoort aan richt, is het wel van groot belang, dat een gemeen schappelijke verdelgingsactie plaats heeft. Deze nog steeds doeltreffende met zinkfosfide vergiftigde graankorrels worden in de handel ge bracht in pakjes krantenpapier, die 3—4 gram ervan bevatten. De torpedo s moeten worden gedeponeerd op de looppaden der ratten en, indien mogelijk, in de nabijheid van de nesten. Het vastspijkeren of -nieten van de pakjes voorkomt het slepen ermee door de ratten. Hoewel zinkfosfide gevaarlijk is voor alle levende wezens, is het gebruik van de korrels in torpedo-vorm practisch zonder risico; het spreekt echter vanzelf dat de torpedo's huiten het hereik van kinderen en van huisdieren en vee moeten worden aangebracht en dat de dode ratten het beste onverwijld moeten worden opgeruimd in verband met het gevaar voor andere dieren. Gewezen wordt op het feit dat het uitleggen van torpedo s, overgebleven van de zwarte ratten-actie van het vorig jaar beslist is af te raden. De z.g. scilla lokaas porties, die bestemd zijn voor de bestrijding van de bruine rat, zijn tegen de zwarte rat onbruikbaar. Evenmin kunnen torpedo's worden toegepast tegen de bruine rat, daar deze de vergiftigde korrels niet accepteert. Namens het Gemeente-bestuur van Meijel, De Burgemeester, L. SANDERS Door onvoorziene omstandigheden is de datum van de excursie een dag verschoven en zal ge houden worden op Woensdag 30 Juni. Vertrek om half 7 aan het Jeugdhuis. In een dorp bij Nijmegen zal door de Geestelijk adviseur een H. Mis worden opgedragen, waarin ieder in de gelegenheid gesteld wordt de H. Com munie te ontvangen. Wij rekenen op algemene deelname. Opgave en vooruitbetaling kan nog ge schieden bij de secretaris. Op Dinsdag 29 Juni wordt er door onze afdeling een veld-excursie georganiseerd. Vertrek om half 2 aan Jongensschool. Op een grote deelname wordt gerekend. Het Bestuur.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1954 | | pagina 1