VLAGGEN UIT I de 4 De H ATIOA ALE FEESTDAG voor Meijel op Maandag 5 Mei Oranjegezind1 PAROCHIE-DIENSTEN. JONG NEDERLAND Vlaggen1 V- Derde Jaargang No. 14 Prijs per kwartaal f 1.25 Zaterdag 3 Mei 1947 't is feest Zaterdag 3, Zondag 4 en %laandag 5 Mei herdenkt heel Nederland de bevrijding. Dan zijn de Nationale feestdagen. Ook Meijel moet hieraan meedoen. Ook wij moeten in de algemene feestvreugde delen. Wat waren wij enkele jaren geleden blij eindelijk verlost te zijn van de ellende van de oorlog. Weer vrij te zijn. En hoe hebben wij die bevrijding rtoen gevierd Eerst in stilte, omdat wij 't plotselinge van de bevrijding niet konden verwerken, omdat we te zeer onder de indruk waren. Maar dan breekt de feestvreugde los. Er werden comité's gevormd. Met de afgevaardigden van de "buurten werd beraadslaagd. En er kwamen 3 feestdagen die er zijn mochten mefei hun muziek, versieringen, optochten en> bals. Toen werd de gedachte geuit dit feest elk jaar te herdenken. Zo iets mocht men niet gauw vergeten. Welnu op 't eind van deze week staan-we weer voor de feestdagen. Weer is el* een oranje comité. Weer is er voeling gehouden met de afgevaardigden van de verschillende verenigingen. En Meijel krijgt zijn feest dagen. 't Comité heeft de 4orte tijd van voorbereiding in aanmerking genomen, een programma in elkaar gezet dat er zijn mag. Nu is 't de beurt aan U, in woners van Meijel. 't Aanwerk is er. Geeft uw medewerking. Doet mee aan de feestvreugde in uw eigen dorp, door Alvorens over te gaan tot de feestelijkheden zal op Zaterdag 3 Mei 's-avonds om 7 uur een doden-herdenking plaats vinden. Alle verenigingen van onze plaats zullen zich om kwart voor zeven op 't oude kerkplein opstellen. Daarna zal men naar het kerkhof gaan, waar enkele minuten stilte zal worden betracht, waarna kranslegging en gebed voor de gevallenen. De verenigingen en clubs brengen hun vaandels mede. Het Kerkoor zingt: „Eece quomodo moritur" van J. Handel. Zondag-namiddag, dansmuziek Maandag 2 uur. Kinderoptocht met versierde fietsen, bolderwagens, autopeds en groepen. Er worden door het Oranje Comité prijzen uitgeloofd voor de mooiste versieringen en beste idee's. De kinderen verzamelen om 1.45 u aan de jongensschool. De kinderoptocht 'wordt opgeluisterd met muziek. 3 uur. Veteranen-wedstrijd op 't voetbalterrein. 4 uur. Jeugdspelen op 't voetbal terrein door Jong Nederland. (Hoogspfingen en hardlopen met hindernissen). - 5 uur. Ruiterclub geeft enkele springnummers. Verder ringsteken te paard appeltappen te paard en tenslotte Genkrijden. Voor de winnaars heeft het comité prijzen beschikbaar gesteld. Er worden geen. startgelden gevraagd. te vlaggen, te sieren, uw Cbelangstelling te tonen, deel te nemen, aan de verfarf ljkfuTndlg woorde^oek der schillende vermakelijkhedeif. Houdt U niet'^ n' van der Aa 111 VII)' afzijdig ook niet als er eet* offertje van U gevraagd wordt ter bestrijding van de onkosten. Koopi de speldjes die daar voor worden aangeboden. Laat de collecte bus niet aan U voorbijgaan. Helpt in zeker van dat dit, ons feest, zal slagen Bij voorbaat dank. Het Oranje-comité „Bij de spanning der gemoederen in het begin van 1839 had te Meijel het volgende treurige voorval plaats. Op Zondag den "V" w in 10 Februarij hadden eenige ingezetenen !"fldaad^er.k^k mee7 Dan z«n w« ei#ler gemeente Meijel, in een vroolijke bij eenkomst zich zeer ten voordeele van het Nederlandsche Gouvernement uitgelaten. En onder het zingen hoorde men alge meen het „Oranje Boven" uitroepen. De Belgische Douanen dit willende wre ken, doorschoten den twaalfden daaraan- volgenden een der ingezetenen baldadig met een geweer, geladen met hagel, zoo dat hij zeer gevaarlijk gewond werd". Goseling-Verschiiur-Hersielfonds Door de bestuursleden der K.V.P. zal dezer dagen een huis-aan-huis inzameling gehouden worden voor bovengenoemd fonds. Dit fonds moet men zien als een voortzetting van het oude Schaepman- fonds der K.S.P., hetwelk door de Duitse bezetting geheel verloren ging. Voor een politieke partij is het noodza kelijk dat voldoende geldmiddelen aan wezig zijn om propaganda en studiekosten te bestrijden. Hierin was voor de bezetting voorzien door het Dr. Schaepmanfonds. Thans nu andere politieke richtingen sterker naar voren komen dan voorheen is het voor iedere katholiek een plicht, het de K.V.P. mogelijk te maken, hier tegen met succes te strijden. Door uw individuele bijdrage, naar draag kracht, kunnen wij dit bereiken. Wij vragen in deze dan ook uw volle medewerking. De Secretaris, P. JASPERS 4e ZONDAG NA PASEN 4 Mei 1947 Vandaag zal de Hoogmis worden opge dragen voor de vruchten $er aarde en alle andere openbare noodwendigheden. Van 3 tot 4 u. het maandelijks aanbid dingsuur. In alle H. Missen de eerste collecte voor de Voortplanting des Geloofs. Maandag 7 u. gez. md. voor Reter Joannes Lenaerts. 8 u. gest. jg. voor Martinus van de Laak en Petronella Lenders. 10 u. Hoogmis, opgedragen voor de gevallenen in de oorlog '40-'45, ter gelegenheid van de NMionale her denking. Dinsdag 7 u. gez. md. voor Theodorus van Bussel. 8 u. gest. jg. voor Josephina van Rooy. Woensdag 7 u. gest. jg. voor Wilhelmus van Bree, Laurentius van Bree en Maria Sanders. 8 u. gezj zielendienst voor Gertrudis Kiggen, vr. Kluskens. 9 u. gez. huwelijksmis ypor Scheres- Vissers. Donderdag 7 u. H. Sacraméntsmis. 8 u. gez. zielendienst voor dje overleden fam. Scheres-Vissers. J Vrijdag 7 uur gez. md. voor Jacobus Koenen. 8 u. gest. jg. vqor Johannes van Seccelen. Zaterdag 7 u. gest. jg. voor Elisabeth Hebben. 8 u. best. jg. vp0r Hendrik van der Weerden. Zaterdag van half 3 tot 4 u <r komen de kinderen biechten van het Öêlschooljaar. Voor de overigen is er g~|nheid van 7 tot 8 u. waarna Lof met Rozenhoedje. BEKENDMAKING Hiermede breng ik de bevolking van Meijel nogmaals onder de aandacht, dat het Sub-bureau Meijel voor de Wederop bouw, alleen 's-morgens van 8.3012.30 uur voor het publiek is geopend. Het Coll. v. Alg. Commissarissen voor de Wederopbouw, o.l. het Hoofd v. h. Streekb. Meijel Ing. G. A. M. Loogman Programma van 3 tot 10 Mei „St. Michaël"-troep: Eereraad Zondag HH de Hoogmis. ^Poep: Zondag van 4 tot half 7. Adspiranteh: Eereraad Zondag na de Hoogmis. |jj|oep: Zondag van 4 tot half 7. Zondag 4 Mei: Voetbalwedstrijd. Meijel A Koningslust B 12 uur Bevrijdingsfeest Maandag om 4 uur zullen op het voet balterrein sportfeesten worden gehouden. Voor de jongens beneden 17 jaar zal er gehouden worden: hardloopen met hin dernissen en hoogspringen. Hiervoor zijn mooie prijzen uitgeloofd. Optocht „Jong Nederland" zal deelnemen aan de optocht op a.s. Maandag. Alle jongens worden in uniform verwacht om 1 uur n.m. aan het jeugdhuis. Namens de staf, H. Knapen R.K. JONGE BOEREN EN TUINDERSORG. - MEIJEL Namens het bestuur van bovengenoemde afdeling, doe ik een beroep op al onze Jonge Boeren om tegenwoordig te zijn bij de plechtige dodenherdenking op Zaterdag 3 Mei des avonds om zeven uur. Onder deze gevallenen van de afgelopen wrede oorlog zijn immers ook verschil lende Jonge Boeren en het is onze ereplicht hun op deze dag te gedenken. Doch niet alleen deze Jonge Boeren die gevallen zijn moeten wij eren, maar ook al de anderen die in de strijd voor het vaderland het leven hebben moeten laten. Zij immers hebben allen het hunne bij gedragen voor onze bevrijding. Laten wij, Jonge Boeren, dus onze dankbaarheid tonen, door allen present te zijn. Namens het bestuur, P. VERSTAPPEN Zaterdag 3 Mei hangen de vlaggen halfstok. Maandag 5 Mei groot vlagvertoon. WEEKBERICHT VOOR MEIJEL Redactie: Piet Rooijakkers Administ e-Vereenigingsnieuws-Advertenties: Mart Pluijm Drukkerij: Mennen, Asten Men was in Meijel al vroeg XXX UW ClgCJ.1 UU1 p, U'JUI Priester der week: WelEerw. tjeer Kapelaan i» -

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1947 | | pagina 1