lowpAcsiriijpinnfl HET KERSTKINDEKE IN DE PEEL. (slot) ZALIG NIEUWJAAR PAROCHIE-DIENSTEN. No. 48 Prijs per kwartaal f 1.25 Zaterdag 29 December 1945 Als een S.O.S-sein klinkt dit kerst gezang over de wereld, als een noodsein dat met horten en stoten wordt uitgezonden op dezen vroegen Nieuwjaarsmorgen! ,,Wie heeft niet wat wederliefde?". Heel de wereld moet het horen op dezen eersten dag van het nieuwe jaar, dit sein dat van uit den Hemel komt, dat door de wolken heenbreekt en als een eeuwig durende echo (hpven onze mensen hoofden waart. Ja, op" dezen morgen van het Nieuwe jaar moeten wij Kerstmis weer even terug halen; Kerstmis dat nog zo vlak achter ons ligt. Want God heeft van ons nog iets te goed. Ook hij biedt ons vandaag Zijn rekening aan, een af rekening over het jaar 1945Zeker, sommigen van ons zijn zwaar bezocht. Sommigen onder ons heeft Hij -een kruis op de schouders gelegd en zij dragen het voort, stil en gelaten al voelen zij den last. Maar daarnaast staat Gods rekening vol te-goed! Veel, heel veel, heeft God van ons op te vragen voor alles wat Hij ons geschonken heeft in hef afgelopen jaar. Ook wij immers hadden kunnen uitgaan in den bloei van ons leven, mee kunnen trekken met de millioenen die den oorlog zijn ingegaan en niet zijn weergekeerd. Ook wij hadden kunnen liggen op een der vele militaire kerkhoven dje de oorlog heeft vol gelegd. Het afgelopen jaar had ook ons kunnen zien doodbloeden op een der grote slag velden, op de zeeënalleen, ver van huis, in onmenselijk leed. Het afgelopen jaar had ook ons kunnen zien terugkeren uit den oorlog, gewond, voor heel ons leven ongelukkig, aange wezen misschien op andeien. Het afgelopen jaar had ook ons kunnen zien sterven met de velen die het slacht offer geworden zijn der mijnen Waarom heeft God ons gespaard Waarom mogen wij dezen Nieuwjaars morgen beleven en millioenen anderen niet? Zijn wij dan beter- soms? Er is maar. één antwoordGods goedheid heeft dat gedaan Daaraan hebben hij dit alles te danken, aan Hem alleen. Hij schonk ons ook den Vrede! Zijn rekening is dan dit jaar ook bijzonder groot! Geweldige posten staan erop uitgeschreven voor eenieder van ons365 bladzijden is Gods rekening groot en Hij heeft de bladzijden vol geschreven, en bij sommige dagen heeft Hij zelfs een bijblad moeten doen! Zoveel had Hij ons op die dagen gegeven Het was op die grote Vredes-dagen Nooit evenwel zullen wij Hem dit alles betalen kunnen, het is te veel, té huive ringwekkend van afmeting. Maar geven wij dan wat wij kunnen, wat wederliefde, in de vorm van een christelijk leven. Dan zijn wij als fatsoenlijke mensen het oud-jaar uitgegaan en kunnen wij elkander een Zalig Nieuwjaar toewensen, en, kun nen wij ook voor 1946 op" God rekenen! JAC. v. d. HEUVEL c.m. Zondag onder het Octaaf van Kerstmis 30 Dec. tot 6 Jan. 1946. Vandaag zal de Hoogmis worden opge dragen voor Martinus Derks. 3 Lóf met Rozenhoedje waarna de kleine Con gregatie. Maandag 7 u. gez. md. voor Helena Weekers, 7.45 u. gez. md. voor Frans Venner. 8.30 u. best. jd. voor de overl. fam. Philipsen-Pelsers en Frans Luijten. Dinsdag feest v. d. Besnijdenis des Heeren feestdag van devotie dé kerkelijke diensten als op Zondag. Om 3 u. Lof met Rozenhoedje. De Hoogmis zal worden opgedragen voor de overl. van de parochie van den offer. Woensdag 7 u. gez. md. voor. Mathias Verhaagh en Catharina Verstappen. 7.45 u. gez. md. voor Silvester* Ver- schaeren en Louisa Sliepen. 8.30 u. best. jd. vóór Gijsbert Verkooyen, Johanna Dirks en Mia Verkooyen. Donderdag 7 u., H. Sacramentsmis. 7.45 u. gez. md. voor Francisca v. d. Heurik. 8.30 u. gez. md. voor Peter Mathias Schoren en fam. Vrijdag le Vrijdag v. h. jaar. 7 u. gez. md. voor Jan Peter Huyerjans en Antoon van Heugten van wege de N.B.S. 7.45 u. gez. md. voor Peter van Heugten. 8.30 u. gest. Hoogmis ter eere v. h. H. Hart van Jezus met akte van Toewijding tot intentie v. d. stichter.' Zaterdag 7. u. gez. md. voor Harry Kes- sels. 7.45 u. gez. md. voor Angelina Gooien, 8.30 u. gez. md. voor Theo- dorus Thijssen. Zaterdag van half 34 uur komen de kinderen biechten van het 3de schooljaar, voor de overigen is er gelegenheid van af 6 u. Lof met Rozenhoedje om half 7. Opeens wier alles vreemd stil. Gods koele adem waaide over de aarde en nam met zich mee de fluistering van de Goede en Schoone BoodschapJVant daar gebeerde 't! De sterren wieren beweeglijk. Ze groeiden en flikkerden mee feller glans. Van den horizont schoot snel een lichte klaarte langs het dek van den hemel. En in dit licht was plots een wemeling van witte engelen. Ze zweefden aan uit heel de breedte van den dag-geworden nacht. Er ging een wind van ruischende vleugels door het heelal. Er was een wende, een keren van lichte wieken. Wit daalde de engelkens. Ze wipten verend neer in de sneeuw en ze buitelden dronken van geluk op hun zijen kopkes in de kilte, in de nattigheid, die nu warm en goed scheen in het goud van het hemellicht. Vast stond hij daar. De man. Onbeweeg lijk mee wijd open oogen en krampachtig zijn handen ineen. Hij stond daar groot als eenen boom, gevangen in den tover van dit groote gebeuren. D^.n daverde heel den nacht vol van eene juichkreet, weerkaatsend, terugspringend, van den bevroren vloer. Eén hymne van kristal heldere engelenstemmen jubelde over de Peel, trilden boven het bange hoofd van eenen bangen man. Zijnen baard verwaaid, stond hij daar nog'steeds roerloos. De witte wolken wiekten neer bij het kerkske. De engelen, ze knielden zingend in den sneeuw. Hun legioenen vormden machtige cirkels om het kerkske. Bevend dtee den man eenen stap voorwaarts naar de open deur. Daar was het wonder in al zijn volte geskied. Op een hampelke stroo daar lag een kindeke. Rose en teer, met de oogwimpers naar het stille bleek van de wangen. Het had een duimke ih den mond gestoken, en de kleine voetjes kwamen onder eenen doek vandaan. Opzij zat een meisje gebogen. In adoratie was het blonde hoofd genegen naar het boor- lingske. Aan den anderen kant stond eenen man. Schoon in zijn lengte en jaren. Het grijs van zijn haar wolkte aan zijn slapen. Ze keken niet op naar den mensch, die neergevallen was op den dorpel en daar in een duizeling van vrees en geluk wachtte. Buiten, was er weer de warreling van duizenden snelle engelen, die opwaarts wiegden. De-n-nacht verstilde rond deze groep. Boven 't kerkske blinkelden nou een groote ster, die een bundel zuiverte deed neerstremen op de treden van het al- taarke. Daar wieren de takken van de berken scherp getekend op het grove hout van de wanden. „Lieve Heer, Ge zalt het koud hebben", zee-t-ie, de man uit de hut. Maar da Kindeke, da dee zijn oogskes open en keek mee zijn twee kleine sterren naar den bonkigen mensch, op den,dorpel. Het lachte in de levendige boliekes van die oogen. Buiten in de sneeuw was de heilige stilte gekomen, na de opvlucht- der engelen. De-n-nacht rond de ster was weer donker geworden. Aan den rand van de Peel, daar lagen de hutten. De deuren wieren geopend en zwijgend traden de mannen naar huiten. Mee hun vrouwen. Hun koppen schuin voor over gebogen, tusschen de opge- WEEKBERICHT VOOR MEIJEL Redactie. Piet Rooijakkers Administratie-Vereenigingsnieuws-Advertenties Mart Pluijm Drukkerij: Mennen, Asten Wie heeft niet wat wederliefde zo zongen wij op Kerstmis. Priester der week: Pater van den Heuvel. Een Wonderlijke Vertelling door Antoon Kortcoms.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1945 | | pagina 1