SINTERKLAAS IQKIPAflSWIlfPIIKia In den schijnwerper» PAROCHIE-DIENSTEN No. 46 Prijs per kwartaal f 1.25 Zaterdag 15 December 1945 Als je op een late zomeravond je lamp aandoet, komt direct de halve insecten wereld op het-licht af. Zij zweven erom heen, er tegen aan en ondanks alle hinder komen zij aanhoudend terug to.t zij er duizelig van worden zelfs. Zo ook kan een mens soms duizelig worden door het licht dat anderen op hem zetten. Niet van het zachte, wis kundig-juist afgemeten licht der Bi-Arlita lampen, maar door het brutale licht der schijnwerpers die een evenmens soms in kan schakelen schijnwerpers van jaiouzie, afkeer, venijn, zóekerij, naijver, bruutheid, valsheid Op al je passen wordt soms nauwkeurig het licht gezet, om te zien of je nooit te vangen -bent, of je nooit eens een halve stap verkeerd mocht zetten. Al je woorden worden verdraaid doorgegeven soms om te zien of ze je nergens com- promiteren kunnen. Ja, een hartstocht is het vaak om de schijnwerper met volle straal op den evenmens te zetten en als dan eindelijk iets gevonden is, dan be gint hetraderwerk der Kwaadsprekende tong te lopen. Dan loopt dit capaciteits machientje op volle toeren, om het ont dekte op straat te brengen, dóór te geven tijdens een gezamenlijk werk. Dan wordt er gemodderd met de goede naam van je evenmens. En juist door mensen vaak die zelf-een verleden hebben waai tegen meerdere zuiveringsacties waren in te stellen; die meer reden hadden te zwijgen en stiekum weg te kruipen voor het aan schijn der wereld. Neen, bidden wij dan liever in oprecht heid des harten de „Litanie der dienende Liefde" en zeggen wij Evenmens die slagen hebt gekregen, en met verstarde oogen je kruis aanschouwt en soms geen uitweg weet. wij willen je helpen opbouwen en niet afbreken. Evenmens, die in vertwijfeling soms vloekt op iedere rimpel die het leven je heeft ingelegd en ons ieder ideaal dat de omstandigheden hebben neergehaald wij willen je helpen. Evenmens, wiens morgengebed soms een verwensing is van den dag die komen gaat, omdat je-te kort schiet in Gods vertrouwen wij willen je helpen. Evenmens, die stil verhongeren wilt om dat jij je handen naar bedelen niet kunt zetten wij willen je helpen. Evenmens, die niet meer weten zoudt •dat God altijd kracht geeft naar lijden wij willen je helpen. Laat ons biddenHeer, bewaak onze handen opdat zij den evenmens geen pijn doen, bewaak onze ogen opdat zij hem geen goed misgunnen, bewaak ons hart opdat het enkel gevoelens van liefde hebbs, en bewaak vooral onze tong op dat zij den evenmens niet verwonde of 3de ZONDAG v. d. ADVENT 16 Dec. tot 23 Dec. 1945 Vandaag zal de Hoogmis worden opge dragen voor de slachtoffers van den oorlog van Meijel vanwege de familie Coumans. 3 u. Lof met Kruisweg .waar na Congregatie van O. L. Vrouw. Maandag 7 u. gez. md. voor vr. Veugen- Moncheurs. 7.45 u. H. Mis in het Klooster. 8 u. best. jd. voor Anna Venner. Dinsdag 7 u. gez. md. voor Gertruda Heber vr. Ronckers. 7.45 u. best. jd. voor Martinus Sonnemans en Wilhelmina Houtakkers. 8.30 u. gest. jg. voor Peter Vissers. Woensdag Gulden mis 7 u. best. jd. voor Jan Peter Huyerjans. 7.45 u. gez. md. voor Leo Gielens. 9,30 u. gest. jg. voor Gerardus van Bussel. Donderdag 7 u., H. Sacramentsmis. 7.45 u. gez. md. voor Johannes van Lier. Artikel van de week Vraag„Bestaan er meerdere Sinter klazen Antwoord,,Er bestaat slechts één Sinterklaas, doch in meerdere personen." Vraag: „Wat moeten wij denken van de meening dat er geen Sinterklaas zou bestaan Antwoord: „De meening dat er geen Sinterklaas zou bestaan, is een afschu welijke ketterij, die wij met kracht moe ten bestrijden." Vraag: „Kunnen zij, die niet in Sinter klaas gelooven, toch nog tot de Geloovi- gen gerekend worden Antwoord: „Zij, die niet in Sinterklaas gelooven, kunnen voorzeker nog tot de Geloovigen gerekend worden. Maar Sin terklaas houdt niet meer van hen. Zij behoorep derhalve niet meer tot de Be minde, maar tot de Volwassen Geloovigen. Vraag: „Hoe is het mogelijk dat Sinter klaas met paard en al door den schoor steen komt Antwoord: „Dat Sinterklaas met paard en al door den schoorsteen komt, is een mysterie, dat wij kinderlijk moeten aan vaarden." Vraag: „Zal ons dit mysterie ooit wor den uitgelegd dodeHeer, moge inons hart gegrift staan onuitwisbaar, Uw grote gebod en dreiging tevens: Voorwaar Ik zeg u: al wat gij aan den geringsten uwer mede mensen hebt gedaan,- hebt gij aan Mij gedaan! JAC. v. d. HEUVEL c.m. 8.30 u. best. jd. voor Henriette Steijveis. Vrijdag 7 u. gez. md. voor Antoon Jac. van Heugten. 7.45 u. gez. md. voor Antoon en Jan Philipsen. 8.30 u. best. Hoogmis tot intentie van de fam. Basten-Thijssen. Zaterdag 7 u. gez. md. voor Henri Trines. 7.45 u. best. jd. voor Gerard Weerts. 8.30 u. best. jd. voor Maria Agnes Joosten. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn de quatertemperdagen geboden vasten- en onthoudings-dagen. Zaterdag van half 3-4 u. komen de kinderen biechten van de beide kleine Congregaties voor de overigen is er gelegenheid van af 6 u. Lof met Rozenhoedje om half 7. N. B. Te beginnen met morgen Zondag 16 December zullen in dezen wintertijd de.H. Missen op Zon- en Feestdagen zijn als volgt: de eerste H Mis. 6.30 u.; de tweede H. Mis 7.30 u.de kindermis 8.30 u.de vierde H. Mis 9.30 u.de Hoogmis 10.30 u. allen dus in de kerk. Antwoord„Dit mysterie zal ons in het hiernamaals door Sinterklaas zelf wor den uitgelegd." Vraag: „Is Sinterklaas in den hemel?" Antwoord„Wis en waarachtig, wat zullen we nou hebben Vraag: Hoe kan hij dan elk jaar uit Spanje komen Antwoord: „Dat Sinterklaas in den hemel is, en toch elk jaar uit Spanje komt, is wëer een van die mysteries, die wij met blijmoedigheid moeten aanvaarden." Vraag: „Zal ook dit mysterie later wor den uitgelegd Antwoord: „Dit mysterie zal nimmer worden uitgelegd." Vraag: „Is Sinterklaas ook klein ge weest Antwoord„Sinterklaas is nimmer klein geweest, maar terstond als Sinterklaas geboren." Vraag„Is dit ook een mysterie Antwoord„Dit is volstrekt geen mys terie. Want als Sinterklaas was klein geweest, had hij in zichzelf moeten ge looven, en iemand, die in zichzelf gelooft kan niet heilig worden." Vraag: Waarom rijdt Sinterklaas over de daken Antwoord: „Sinterklaas rijdt over de daken om vijf redenen: le omdat het een wonder is. 2e omdat daar het minste kwaad gebeurt. 3e omdat daar de meeste schoorsteenen staan. 4e uit de macht der gewoonte. Verlossende antwoorden op kwellende vragen. v- WEEKBERICHT VOOR MEMEL RedactiePiet Rooijakkers Administratie-Vereenigingsnieuv/s-Advertenties Mart Pluijm DrukkerijMennen, Asten Wee U' Schriftgeleerden en Farizeën zo lezen wij bij St. Matth. Priester der week: Pater van den Heuvel. I (Uit Elseviers "weekblad door Godfried Bomans.)

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1945 | | pagina 1