KWESTIES ROND DEN BOERENBOND HERRIJZEND NEDERLAND? PA ROCrilE- DIEN STE N No. 45 Prijs per kwartaal f 1.25 Zaterdag 8 December 1945 De avond valt over het verwoeste land. Scherp slaat de regen tegen de straten, in kleine fonteintjes opflitsend tegen het licht der lantaarns. Autos vluchten voor bij met hun gierend nageluid, in ijltempo. In een straat staan schijnwerpers op een schreeuwende reclame; hier in dit huis is het heil te vinden! Hier tussen de sweet and swing programmas van negro's en negrita's, staat de wieg van Herrijzend Nederland! Hier glijdt de Hoop van Hol land de «toekomst in op maat van den eeuwigen jasz De avond wordt nacht. Weer gaan de deuren der zaal open zoals iederen nacht stromen van mensen spuien zij den kou den nacht in, herrezen! Hier. en daar wordt nog even na-gegild zoals het meisje van de grammofoonplaat ook gilde. Het klinkt den nacht in .als de kreet van een stervend dierHaastig-vliegende scha duwen vallen tegen de huizen, sleutels zoeken het slot, deuren gaan open en dicht, mensen verdwijnen in het duister van de gang en zoeken hun bed op.... om uit te rusten van de zware inspanning! Weer wordt het stil in de straten. De regen heeft opgehouden en de hemel staat vol fonkelende sterren. God houdt er de wacht over dit ,,Christen"-volk, dat zich heeft dood-gecultuurd. God houdt de wacht over den verloren zoon en de verloren dochtertwee mensen die zich zoëven ten afscheid kusten.... twee dode zielen in het land der levendenop weg naar de Eeuwigheid. Twee mensen die dezen avond weer gewerkt hebben aan den afbraak van hun toekomst..,. God zal wel geduld hebben, zal wel wachten blijven als -ééns in het Evangelie die Vader van den verloren zoon. De dag ontwaakt, koud en kil. De dag taak roept maar kan blijven roepen, de mens hoort het niet. Zijn gedachten dolen terug in het nachtelijk duister naar de verhitte sfeer der eeuwig dansende voeten. Zijn jasz-honger is haast niet te stillen en de ochtend en de werkelijkheid maken van hem een bitter mens.... Straten verder ontwaakt een ander mens, een meisje, in gelijke stemming.... Grommend gaan zij den morgen in, grommend over het leven dat hen niet voldoende biedt, grommend over den dag die te lang en de nacht die altijd te kort is, grommend over de Kerk die niet altijd spreekt naar hun wensen. Ja, het geluk vlucht uit een mensenleven, zodra de mens de bakens verlegt op onveilig water, zodra de mens God ver beteren «wil. Vele wegen voeren naar vals geluk, naar een ogenblik vam ver doving. Zéker de mens heeft recht op ontspanning, maar nooit zal een mens gelukkig zijn als hij zich werpt in het ongeoorloofde. Alle geluk loopt immers over God, al zal niet ieder mens dit willen inzien. jac v., d. heuvel c. m. 2ste ZONDAG v. d. ADVENT 9 Dec. tot 16 Dec. 1945 Vandaag- zal de Hoogmis worden opge dragen voor de slachtoffers van den oorlog van onze parochie vanwege de fam. Coumans. Om 3 u. Lof met Rozen hoedje waarna vergadering der H. Familie. Maandag 7 u. gez. md. voor Gerard Josef Berben. 7.45 u. H. Mis in het klooster. 8 u. best. jd. voor Maria Agnes Joosten. Dinsdag 7 u. gez. md. voor Jan Brummans. 7.45 u. gez. md. voor Helena Weekers. 8.30 u. gest. jg. voor Peter Vissers. Woensdag 7 u. gez. md. voor. Jan Herman Cuijpers. 7.45 u. best. jd. voor Cor- Artikel van de week Enkele weken geleden is de Boerinnen- bond Meijel] wederom opgericht, nadat hij drie jaren lang niet heeft kunnen werken tengevolge van de maatregelen door den bezetter, tenopzichte van de organisaties genomen. Het is eet> verheugend feit, dat de Boer- rffmenbond wederom te voorschijn ge komen is, want door deze heroprichting geven de Boerinnen van Meijel blijk, dat zij het belang van de organisaties inzien. Nu zijn er evenwel heel wat leden bij den Boerinnenbond en ook bestuursleden, die door hun daden in 't verleden niet zoo'n groot bewijs van hun organisatie geest gegeven hebben. Verschillende leden en ook bestuursleden hebben zich weinig van den Boerenbond aangetrokken. Toch is dit niet juist, want wanneer er bij voorbeeld een cursus gegeven wordt, kost dit aan den plaatselijken Boerenbond heel wat geld. Nu is het toch niet juist, dat er wel geprofiteerd wordt van de bijzondere goede en vooruitstrevende maatregelen, door den Boerenbond ge nomen, terwijl die Bond verder niet wordt erkend in z'n zaken. Er moet toch aan gedacht worden^ dat de Bond ook in de toekomst zal moeten kunnen werken. Eenieder die eenig profeit wenscht te trekken van den Bond moet ook min of meer althans haar evenredigheid van z'n belangen dien Bond steunen in z'n aan- koopen. Het is geenszins de bedoeling, dat de leden alles van den Boerenbond moeten betrekken, doch dat degenen, die van verschillende cursussen willen profi teered ook 'n gedeelte van hun aankoop bij den Boerenbond nemen, is niet meer dan billijk! Het is trouwens in hun eigen voordeel, want laat hun de prijzen maar eens gaan vergelijken en daarbij ook zouden zij toch niet willen, dat de Boeren bond niet bestond. Hetzelfde is 't geval ipet den Landbouwcursus. Het is een nelis Verdeuzeldonk. 8.30 u. best. jd. voor Jacques Jacobs. Donderdag 7 u., H. Sacramentsmis. 7.45 u., best. Hoogmis ter eere v. d. H. Lucia vanwege de Boerinnenbond. 8.30 u. best. jd. voof Henriette Steyvers vr. Peeters. Vrijdag 7 u. gez. md. voor Petronella Sanders. 7.45 u. gez. md. voor Jo hannes Bollen. &.30 u. tot intentie v. d. fam. v. d. Beuken-Verstegen. Zaterdag 7 u. gez. md. voor Anna Catha- rina Smeets. 7.45 u. best. jd. voor de overl. fam. Philips-Hoks, 8.30 u. best. jd. voor de overl. fam. Hout appels-van Rijt. Zaterdag van half 3-4 u. komen de kinderen biechten van het 6e schooljaar voor de overigen is er gelegenheid van 6 tot half T waarna Lof met Rozenhoedje. INGEZONDEN verheugend feit, dat er zooveel leerlingen zijn voor de landbouwcursussen, wat een bewijs is, dat de jonge generatie leeren wil, wat broodnoodig is. Maar beseffen de ouders dezer leerlingen wel, dat de kosten, die door de cursussen op den Boerenbond komen, ergens van betaald moeten worden Er hebben zich veel leden van den Btferenbond opgegeven als lid van het tfij.c.-fonds, wat ook weer buitengewoon goed is, want hoe meer leden hoe mak kelijker het fonds en ook de bestrijding werken. Temeer is dit noodig omdat tijdens de oorlogsjaren, evacuatie en deportatie de tuberculose zich sterk heeft uitgebreid.. Maar weten de leden van den Boerenbond wel, dat de Bonjl, voor ieder lid, dat f 1.contributie betaalt, nog f 1.50 moet bijbetalén? Stel, dat zich 200 leden hebben opgegeven (het juiste getal-is nog niet bekend), dan moet de Boerenbond hiervoor jaarlijks f 300.bij betalen. En waar moet dit geld vandaan komen, als de leden den Bond niet in staat stellen wat te verdienen Ook bij de Jonge Boerenvereeniging die onlangs opg richt werd, zijn heel wat leden en bestuursleden, die, op den Boerenbond schitteren door afwezigheid! De jonge boeren en hun bestuur hebben toch hun vereeniging opgericht omdat zij^ het nut van de organisatie inzien! En toch zijn zij het juist, die in de naaste toekomst weer lid of bestuurslid van den Boeren bond zijn. iJat klopt niet allemaalHier bij komt nog, dat die Jongeboerenver. nog al 'ns wat te kort komt in het kasje! En wie springt dan weer bij voor den goeden "gang van zaken?! Wanneer de Boerenbond zou gaan zeggen: wij kunnen ons van de jongeboerenver., van het t.b.c.-fonds en van de diverse cur sussen niets meer aantrekken, wat zou er dan gaan gebeuren? WEEKBERICHT VOOR MEIJEL Redactie: Piet Rooijakkers Administratie-Vereenigingsnieuws-Advertenties Mart Pluijm Drukkerij: Mennen, Asten Ben ik het meester? zo sprak Judas. Priester der week de WelEerw. Heer Kapelaan

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1945 | | pagina 1