IQMPAOSWIUiPiKlfl Naastenliefde HAREN in Groningen MEIJEL in Woningen. Parade der naastenliefde, PAROCHIE-DIENSTEN. No. 38 Prijs per kwartaal f 1.25 Zaterdag 20 October 1945 Vreemde mensen overvielen ons land, sloegen de hakken klinkend tegen elkaar en tergden God en mens. Zo overvielen zij een dorp op den rand der Peel, tot tweemaal toe, plunderden het leeg en wat nog overbleef staken zij in brand of vernielden het en voerden vele mensen weg. Tussen het puin van het verwoeste dorp en op de akkers leg- den zij mijnen, opdat de bewoners bij hun terugkomst uit den vreemde, ook van deze wreedheid nog proeven konden. En de bewoners keerden terug, terwijl de winterstormen joegen over het land en de vernielde huizen, en de sneeuw kwam liggen tot in de kamers, geschonden en bestolen door vijand en door vriend. Met droefheid zagen zij hun dorp weerom: de brokstukken van hun kerk, de puin hopen hunner huizen, het ondermijnde land. Maar zij kwamen terug, want de liefde voor zijn land is ieder aangeboren.... Tergend langzaam trok de winter voorbij de ene ellende stapelde zich op de andere, de ene droefheid volgde de andere want de wrede dood wandelde rond tussen de resten der vernieling en maakte zijn slachtoffers bij tientallen. Het was de dood door mijnengeweidMaar al was het volk geslagen en gewond, het was geenszins nog gebroken. Lente werd het zo en zomer. De wereld kwam weer te staan vol zon en vol licht en warmte. Het vaderland jubelde om zijn bevrijding. De gehate vijand was geslagen. Toen vernamen de menschen uit het Noorden van de gruwelen van het Zuiden, van nood en ellende. Gedachtig het grote gebod van Christus, spraken zij elkander aan, vertoonden afbeeldingen van de ver woestingen, zamelden goederen bijeen in een grootsen opzet entrokken ten slotte zelf erop uit om hulp te bieden. Geen schoner stoet heeft er dan ook ooit getrokken van Noord naar Zuid, als deze, als Parade der Naastenliefde. In den nacht kwam hij aan, ongezien door de mensen. Het was nog maar een v««r- proef„De grote" Parade is nog onder weg.... komt in schepen over onze ri vierenvan Haren „naar Meijel.... van Noord naar Zuid! Moge God het hen vergelden ten volle.... wij zullen onzen dank slechts stamelen kunnen. JAC. v. d. HEUVEL c.m. 22e ZONDAG NA PINKSTEREN van 21 tot 26 Oct. 1945 Vandaag Missie-Zondag de Hoogmis zal worden opgedragen voor de leden v/d Voortplanting des Geloofs. In alle H. Missen speciale collecte voor de Voort planting des Geloofs om 3 u., Lof met Rozenhoedje waarna Congregatie van O. L. Vrouw. Maandag 6.30 u., gez. md. voor Jacobus Koenen. 7.15 u., H. Mis in het Klooster. 8 u., gest. jg. voor Joannes Beurskens en Gertruda Segers. Dinsdag 6.30 u., gez. md. voor Angelina Coolen. 7.15 u., best. jd. voor Antoon Ewalts. 8 u., gest. jg. voor Joanna Maria Joosten. Artikel van dc week: De Harenaren hebben een pracht hulp actie georganiseerd: Daar in Haren een stadje onder den rook van Groningen hangen de - etalages vol met foto's en bijzonderheden over het geteisterde Lim burg. Auto's hebben daar door de straten gereden met luidsprekers. Daar draaiden documentaire films over ons geteisterd gewest! Het Nederl. Volksherstel, afd. Haren, heeft gewerkt en gesjouwd! Daar is een organisatie op pooten gezet, die klopte, die af was! Een enthousiasme is daar onder de burgerij gebracht, die boven de huizen en kerken is opgelaaid Een spontane bereidwilligheid, gesproten uit echte, diepe christelijke liefde gaat ons drie honderd-tons schepen goederen en huisraad brengenDie menschen daar waarvan wij nimmer hoorden of iets zagen, hebben deze zaak hoog opgezet; luister wat de gezamelijke predikanten tot hun gemeente hebben gezegd: „Echte naastenliefde is een wonderlijk iets! Zij spreekt heelemaal niet vanzelf, maar wordt ons geboden! Het is een plicht! Door God ons in de handen gelegd Echte naastenliefde ontspringt heel hoog; haar bron ligt in de reine sfeer van Gods liefdevbl wezen. Woensdag 6.30 u., gez. md. voor Johannes Stultiens. 7.15 u., gest. jg. voor Frans Basten. 8 u„ gest. jg. voor Laurens Aan de Heij. Donderdag 6.30 u., H. Sacramentsmis. 7.15 u., gez. md. voor Cornelis Ver- deuzeldonk. 9 u„ gez. Huwelijksmis voor Van Roij-Lemmen. Vrijdag 6.30 u„ gez. md. voor Theodorus Beurskens en Gertruda Gommans. 7.15 u„ gez. md. voor Henk en Gerard v. d. Kraan. 8 u„" gest. jg. voor Henrica aan de Heij. Zaterdag 6.30 u„ gez. md. voor Gerardus Slaats. 7.15 u„ best. jd. voor Leo Gielens. 8 u., gez. zielendienst voor de overl. fam. van Roij-Lemmen- Sïjbers. Zaterdag om 5 uur komen de kinderen biechten van het 5e schooljaar voor de overigen is er gelegenheid tot half 7 waarna Lof met Rozenhoedje. Wat wij U vragen wilden is: klim eerst de berg op naar de Bron en drink yan het Levende Water; dat als een Fontein van pure naastenliefde uit Gods wezen opwelt En ga dan, aldus gezuiverd, heen en doe Uw plicht, tot al wat God U vraagt bereid Dan gaat Uw bereidheid voor den naaste zoover, dat ge niet meer begint met de vraag: „Wat kan ik missen?" Maar wel de vraag van de waarachtige liefde van Christus: „Wat heeft mijn naaste noodig?" En dat is veel, dat is alles! Laat daarom Uw linkerhand geen con trole kunnen uitoefenen op wat Uw rechter doet." Als deze regels gelezen worden, zullen de schepen reeds aan los-wal gemeerd liggen. Drie schepen van ieder honderd ton!! En 't zijn geen prulletjes die we' krijgen; 't zijn geen kookpannen met gaatjes en ook geen mosterd-glaasjes. Het zijn allemaal goede en zelfs mooie artikelen, die we zóó gebruiken kunnen. Ziet, wat een Mevrouw van Haren vraagt: „Bij ons thnis staat een kist met veel timmergereedschap, dat in geen jaren gebruikt is, mag ik dat zóó inleveren?" Het antwoord van de Commissie: „Neen Dr. Weegels boetseerde een zeer artistiek wandbord, dat als blijk van dankbaarheid, aan de Harensche burgerij geschonken zal worden. WEEKBERICHT VOOR MÊtiEL Redactie: Piet Rooijakkers Administratie-Vereenigingsnieuws-Advertenties Mart Pluijm Drukkerij: Mennen, Asten Bemin je evennaasten. zo lezen wij bij St. Matth. Priester van de week: Pater van den Heuvel. HELPT

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1945 | | pagina 1