Mijnheer Kapelaan No. 14 Zaterdag 5 Mei 1945 SCHOOL, EN OUDERS. „Was er toch maar weer school! Zij verwilderen gewoon en je kunt er niets aan doen!" Dergelijke verzuchtingen heb ik de laatste maanden vaak gehoord en ik kan me indenken wat een vreugde het voor vele ouders is dat de scholen nu weer begonnen zijn. Ja, ouders, nu hebt gij eens gezien dat de school niet enkel een fabriek is van sommetjes; nu hebt gij ondervonden welk een groot goed de school is, en welk een voorname taak zij vervult! Maar dan ook eerlijk zijn, dan ook metterdaad uw waardering getoond door van nu af aan allen goed mee te helpen!! Allen!! Zeker, uw kind is een bovenst-beste lieveling, maar zegt het toch niet te hard of te vroeg. Zet uw kind niet te gauw als een heiligen-beeldje in de kerk dat engeltje van U kon nog wel eens een duiveltje wordenTrekt daarom uw kind niet altijd voorkomt nu nooit meer met hoog-opgezette zeilen en de nodige vloek-en-scheldwoorden uw gestrafte „lie veling" uit school halen! Komt nooit meer dreigen met politie of hogere machtenDie lieveling van U hoeft niet beschermd te worden tegen wreedheden; belachelijk is het en U haalt er zich uw eigen strop mee om den hals. Want die kinderen juist, die U beschermen komt, dat worden juist de dwingelandjes, de Hitlertjes, en op een goede dag barst de ,bom en vader en moeder krijgen zelf de klappen die hun „lieveling" vroeger niet had gekregen. Och, U kent gevallen genoeg hiervan, meer dan genoeg en toch wordt men vaak niet wijzer erdoor Toch worden er altijd nog ouders gevon den die menen dat hun kind bescherming nodig heeft. Neen ouders, laat uw kind al eens een klap te veel krijgen-, het zal er ook wél eens te weinig krijgen. Een opvoeder met een gezonde liefde voor zijn kinderen, begaat zo maar geen wreedheden! Wij zijn hier niet in Duits land Zeker, bij ieder mensenwerk worden vergissingen begaan, maar dat moe.ten wij begrijpen kunnen, dat moet de onder vinding ons toch al geleerd hebben. Werkt daarom samen met het onder wijzend personeel om van dit geslacht degelijke katholieke mensen te maken, mensen, waaraan wij de toekomst gerust over kunnen laten! Geen willozen, geen slappelingen! JAC v d. HEUVEL c.m. JONG NEDERLAND. PAROCHIE-DIENSTEN 5e ZONDAG NA PASCHEN 6 Mei 1945. Heden wordt de hoogmis opgedragen tot dankzegging v. d. familie Scheres. Van 3 4 u., het maandelijks aanbiddingsuur. Maandag Dinsdqg en Woensdag zijn de kruisdagen. Maandag om 6.30 u„ gez. md. voor Cornelis Verstappen. 8 u., gest. jg. voor Willem van Bree Laurentius van Bree en Maria Sanders. Dinsdag 6.S0 u.p gez. md. voor Hendrik Philipseh. 8u.,gez. md. voor Johanna Bollen Wed. Verdeuzeldonk. 8.30 u„ best. jd. voor Peter Joh. van Lier en Anna Catharina Monen Woensdag 6.30 u., gez. md. voor Catha rina Theunissen vr. Pouls. 8 u., gez. md. voor Helena Weekers. 9 u., best. Hoogmis tot dankzegging 40 jarige echtvereeniging. Woensdag gelegen heid tot biechten van 5 tot 7 uur. Donderdag het feest van 's-Heeren Hemelvaart geboden feestdag de kerkelijke diensten als op Zondag. Artikel van de Week: Dinsdag namiddag moet er 'n Engelsche auto 'n jeep zal 't wel geweest zijn gestopt hebben in de Kerkstraat vóór de pastorie. Dit is op, zich zelf niets bij zonders. Zoo oordeelde tenminste ook Pater van Dijk. En hij zwaaide z'n witte slippage met 'n stijlvol zwaaitje over z'n fiets-met-dikke-banden en hij zou weg getrapt zijn naar die plaatsen waar z'n „dorst naar zielen" en alles wat daarmee ook maar eenigszins verband houdt hem heentrokken, ware 't niet, dat Marie, de naarstige gedienstige van Mijnheer Pas toor, zijn witte-Eerwaarde haastig en wat zenuwachtig had terug geroepen: „Pater, de Kapelaan is terug!" „Dag mijnheer" had Pater van Dijk ge zegd, toen hij op de stoep van de pastorid 'ngewoon mensch passeerde; „dag Pater" zal mijnheer Kapelaan wel gezegd hebben Ja, 't kan verkeeren! Veel sneller als ,,'n loopend vuurtje" is 't nieuws door 't dorp gevlogen. Deuren zijn open gegooid. Kinderen gilden blij en liepen hard rond om met groote, iet wat bange en toch glunderende kinder- oogen 't groote nieuws aan vader en moeder te vertellen. En enkele menschen zullen Mijnheer-Kapelaan-in-burger met wat stuntelige woorden 'n hand gedrukt hebben. Ja, mijnheer Kapelaan, we zijn blij dat U weer thuis bentweer terug in Meijel. Terug bij uw parochianen, die U zoo de Hoogmis zal worden opgedragen tot dankzegging vanwege de fam. Gorissen. Lof met Rozenh. om 3 u. Vrijdag 6.30 u.,gez. md. voor Harry Trines. 7.15 u., gest. jg. voor Hendrik v. d. Weerden. 8 u., gest jg. voor Eliza beth Hebben. Zaterdag 6.30 u., gez. md. voor Marinus Peeters. 7.15 gez. md. voor Frans Venner. 8 u., gest. jg. voor Jac. Henricus Hebben en Engelina Gerits. Zaterdag om' half 6 komen de kinderen biechten van de tweede en derde klas, voor de overigen is er gelegenheid van 6-7 u. Te beginnen met a.s. Vrijdag zal na iedere H. Mis 7 maal het weesgegroet gebeden worden met het gebed tot den H. Geest. Telken male dat men deze gebeden verricht in de Kerk, of bij wettig vërhinderd ook aan huis, kan- men een aflaat verdienen van 7 maal 40 dagen en eenmaal op het feest van Pinksteren een volle aflaat of ook onder het Octaaf ook toepasselijk op de zielen in het vagevuur na biecht en communie en gebed tot intentie van Z. H. en verschillende met hem terug uit JDUITSCHLAND dierbaar waren. Uw priester-plicht dwong U destijds, ook al gierden en kletsten de granaten van alle kanten, uw post niet te verlaten! En nauwelijks was U terug van een stervenden jongeman, toen de Duitschers op 27 October 1944 terug kwamen in Meijel, of U werd opgepikt en geplaatst in de rij van Meijelsche mannen, die even de vrijheid hadden ge proefd en nu toch nog naar Duitschland, naar dat gemeene moffenland, gebracht zouden worden met 'tgeweer in den rugMaar ook daar zult U voor velen een steun en sterkte geweest zijn in hun zware en smartelijke dagen. En met U zijn er weer velen terug. En menige moeder zal tranen geschreid hebben van blijdschap en 'n vader zal 'n gevoeligen trek rond z'n harden mond niet hebben kunnen onderdrukken. En intusschen waait de lente over ons land, over ons land van de Peel en zijn men schen. En met U zijn er velen straat arm of zitten in schrikkelijk ongerief. Maar Zondag is 't de vijfde Zondag na PaschenV en terwijl de koster de zoete, de hemelsche melodie inzetten zal van 't introitus: „Boodschapt het bij jubel geschal en doet het hooren, alleluia? Verkondigt *het tot aan het uiteinde der aarde, want verlost heeft de Heer Zijn volk", zullen ,wij allen opgaan tot het altaar Gods, want „ontrukt heeft God Zijn volk aan den ongerechtigen en arg- Iistigen man." Red. WEEKBERICHT VOOR MEIJEL Redactie: Piet Rooijakkers i Administratie-Vereenigingsnieuws-Advertenties Mart Pluijm Drukkerij: Mennen, Asten Wie zijn kind liefheeft, spaart geen roede zo lezen vrij in de H. Schrift. „Don-Bosco-troep". EereraadZondag na de Hoogmis. TroepZaterdags om 6.30 uur. „Tarcisius-troep" EereraadZaterdag orn 7 uur. Troep Zondags om 4.30 uur. „St. Joris-troep" EereraadZondag na de Hoog mis. Troep: Zondags om 4 uur. „St. Michaël-troep" EereraadZondags na de Hoogmis (bij H. Knapen thuis). Troep: 's-Maan- dags om 6.30 uur. Namens de afd. Staf, De Aalmoezenier, De Groepsleider, Pater v. d. Heuvel Harry Knapen. Priester van de week Ee'rw. Pater v. d. Heuvel.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1945 | | pagina 1