Ons Rundvee-Stamboek SURROGATEN. PAROCHIE-DIENSTEN. No. 12 Zaterdag 21 April 1945 Nu de tijd van surrogaten weer zachtjes aan voorbij trekt, en er weer „echte" artikelen in de winkels komen, staan wij er verstomd van dat wij ons zo vaak lieten beetnemen, dat wij alles zo maar geloofden. Kwam je in een winkel en je wees op een zakje surrogaat, en je vroeg met kloppend hart of het goed was, dan kreeg ja als antwoord „het is Prima".... en je was blij met je pakjë. Hoe kwam dat Zeker, je kon vaak» niet anders, maar heel dikwijls ook weer lieten wij ons misleiden door het uiterlijk, door het mooie papiertje waar met sierlijke letters op geschreven stond „Prima." Het pakje^ zag er mooi uit en bedroog ons, zoals het spreekwoord zegtSchijn bedriegtZo gaat het ook onder de mensenook bij de mensen doet het „pakje" wonderen een chicque meneer met elegante gebaren en een fatsoenlijk gezicht Maar dan vergeten wij weer dat schijn bedriegtdat ook surro gaat in een mooi pakje kan zitten. Dan vergeten' wij dat ook een bouwvallig huis netjes in de verf kan zijn, dat ook een bedorven ei nog in een mooie schaal zit, en dat ook een slecht mens in een fijn pak kan lopen! Ja, en er lopen er genoeg met. manchetten en gouden hor- loges^ die onrechtvaardig zijn tot onder hun nagels, die hun rijkdom, gewonnen hebben met het bloed van hun arbeiders. Er zijn er die 's-morgens naar de kerk gaan en den dag doorbrengen met be driegen die hun evenmens belasteren en kwaad van hem spreken. Ja, er lopen er genoeg als baronnen en baronessen maar die hun portemonnaie dichthouden als het gaat om een armedie jammeren over het lot van bezet Noord-Nederland, maar liever sterven dan van hun. kapitaal een gulden oo^ maar af te staan, laat staan een tientje. Neen, dit zijn geen echte katholiekenmeer, dit zijn surro gaten. O. L. Heer kende 2e al en noemde ze„witgepleisterde graven, van binnen vol bederf en verrotting." Maar vroeg of laat zal hun pakje afyallen en zij zullen voor Gods troon staan in hun straat-arme ziel. Neen, prima-mensen zijn: eerlijk, 'geven ieder het zijne, zijn behulp zaam, spreken geen kwaad, lasteren niet... en lopen vaak in versleten kleren. JAC. v. d. HEUVEL c.m. 3de ZONDAG NA PASCHEN 22 April 1945 Heden om 3 uur Lof en Rozenhoedje. Maandag om 6.30 gez. md. voor Johannes van Hout 7.15 gez. md. voor Johanna Leenders. 8.-best. jd. voor Hendrik Strijbos. Dinsdag 6.30 gez. md. voor Antoon Jansen. 7.15 best. jd. voor Gerard Renier Gooden en Anna Maria Jansen 9. gez^ Huwelijksmis voor Hurkmans- Geres. Woensdag het feest v.d. H. Marcus. 6.30 best Hoogmis tot dankzegging van de familie Basten-Thyssen waarna processie 8.gez. zielendienst yoor de overl. familie Hurkmans-Geres. 9.gez. Huwelijksmis voor van Deurzen-van Heugten. Donderdag 6»30 H. Sacramentsmis. 7.15 gez. zielendienst voor de overl. fam. Philipsen-Levels. 8. gez, zielendienst voor de overl. fam. van Deurzen- van Heugten. Artikel van de Week I Het hoofddoel van een stamboekhouding is natuurlijk de bevordering van de ver betering der veestapels van de leden. De administratie van het Stamboek zorgt met zeer groote accuratesse, dat be trouwbare afstammings- en productie- gegevens te boek gesteld worden. Daar naast geeft het Stamboek leiding aan de fokkerij door het vee vóór de in schrijving te onderwerpen aan een ex- terieur-keuring. Bovendien geven dan de premie-keuringen, de fokvee-dagen, de noodzakelijke stimulans om steeds weer op verbeteriqg en verfraaiing te werken. De fokvee-dagen, zooai^»die destijds te Horst en Heijthuijsen gehouden werden, zijn de gloriedagen voor den waren boer, voor den veehouder Daar komt 't beste materiaal bij elkaar daar wordt gewikt en gewogen; daar wordt de spannende strijd gestreden rondom den kampioen of kampioene En menig boer keert tevreden naar huis als van deskundige zijd§, van overheids wege zijn materiaal is beoordeeld en hij zijn zorgen en moeiten beloond ziet door een of anderen prijs! Indiret heeft de stamboekhouding een zeer groote be-' teekenis voor de verbetering van den totaal vee-stapel, doordat ook niet-ieden op uitgebreide schaal gebruik kunnen Vrijdag 6.30 best md. voor Anna Weerts vr. Lenaerts. 7.15 best. md. voor Peter Veugen. 8.best. md. voor Andreas Heijnen. Zaterdag 6.30 best. md. voor Maria van Gog en Aldegonda Thijssen 7.15 best. md. voor Ger. Hub. van Ratingen. 8.best. jd. voor Anna Cath. Snijders en Martinus Derkx. Zaterdag om half 6 komen de kinderen biechten v. h. 5de schooljaar voor de overigen is er gelegenheid van 6 - 7 uur. Belangrijk Vanaf morgen, Zondag 22 April,, zal de kindermis voortaan gelezen worden in het Patronaat, en wel om kwart vóór 8 (7.45). Voor de gelovigen - zullen er's-Zondags in de Kerk dan voortaan 4 missen zijn om half 7 (6.30) om kwart vpór 8 (7.45) om kwart vóór 9 (8f45) om 10 uur de Hoogmis. Deze regeling gaat morgen al inWij hopen dat van deze welkome verbetering een verstandig gebruik gemaakt zal worden maken van de volbloed-stieren. Zoodoende krijgt men gemakkelijker de goede ge- bruiks-koe. Nu heeft ons stamboek-vee ter plaatse door den oorlog veel geleden. 33 Prima stamboelcdieren kwamen rr.l. om. Het zal de veehouders zeker interesseeren om te weten wat we op :t oogenblik nog hebben. (Wij zijn van.plan geboorte en sterfte alsook aan- en verkoop regelmatig in 't krantje te vermelden. De vee-houders houden dan steeds een overzicht. Ook hopen we nog 'n keer terug te komen met een beschouwing omtrent de groote voordeelen, die een goede Fok- en con trole vereeniging geeft.) H. LEENDERS. Koeien Sjoerda's Nelly (29217 S) 'V Sjoerd 127 (2796 S) M Nelly (37405 RvJv) in geschreven met 78,2 punten; Cisca (41218 R) ingeschreven met 76,6 p.; Anna (38415 S) Nelly 3 (141872 RvJv) V. Prins 6 (3787 S) M Sjoerda's Nelly (29217 S) Ne) la 5 (151417 RyJv) V Gerda Sjoerd (5964 S) M Nella 3 (35210 S). Jongvee Lieza 1 (159162 RvJv) V Daatje 2 S Willem (6436 S) M Lieza (39742 R) (Wordt vervolgd) WEEKBERICHT VOOR MEIJEL RedactiePiet Rölnjakkers Administratie-Vereenigingsnieuws-Advertenties Mart Pluijm DrukkerijMennen, Asten Wit-gepïeisterde graven. zo lezen wij bij St Matth. Voor Abonnement gelieve men zich te wenden bij M. Pluijm. i ==r

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1945 | | pagina 1