JEAN BASTEN JAN JASPERS Officiële Bekendmakingen V ereenigingsnieuws. H.A.R.K. 1944. V oedsel-bureau Distributie. FR. PLUIJM F. HERR AETS - GIELEN Bekendmaking van het Gemeentebestuur. De burgemeester van Meijei brengt ter openbare kennis, dat hem door Engelache Militaire Autoriteiten is gewe zen op het roekeloos omgaan met ach tergebleven granaten enz. vooral door kinderen. - Het was door hen geconstateerd, dat met een kop van een granaat werd gespeeld. Dit is levensgevaarlijk, Daarom wordt nogmaals gewezen op het groote gevaar, dat er nog steeds is en blijft door hier en daar in N de ge meente achtergebleven projectielen. Voor al nu de sneeuw is opgeruimd en men zich weer meer in het veld gaat begeven wordt gewaarschuwd toch vooral voor zichtig te zijn voor de mijnen. Nog steeds worden mijnen door onervaren burgers opgeruimd, wees toch voorzich tig. Het is onverantwoordelijk deze zelfs aan te raken. Wanneer zich nog ergens granaten, wapens en munitie bevinden dan wordt verzocht hiervan op de gemeente-secre tarie aangifte te doen. In opdracht van Eng. Milit. zijde wordt ter openbare kennis gebracht, dat tegen eiken vorm van zwarthandel voortaan zeer streng zal worden opgetreden. Gevallen van zwarthandel "moeten ter stond ter kennis van de politie worden gebracht en worden doorgegeven aan de Engelsche instanties. De burgemeester van Meijei maakt bekend dat allen die binnen de gemeen te Meijei verblijf houden, zooals geëva- cueerden, schippers, "onderduikers,, enz. die niet in het bevolkingsregister van Meijei staan ingeschreven en hun per soonsbewijs erf tweede distributiestam kaart ter aftekening en afstempeling ter gemeente-secretarie hebben aangeboden, dit onverwijld moeten doen. Dit is van belang voor de legitimatie bij eventueele controle.Daarenboven zal aan perso nen wiens stamkaart niet is afgeteekend en afgestempeld geen levensmiddelen kaarten meer worden uitgereikt, Personen die zich thans (ook: tijdelijk) aan een ander adres bevinden dan ver meld staat op hun persoonsbewijs en stamkaart moeten zich zoo spoedig mo gelijk op de secretarie melden om deze bescheiden in orde te laten brengen. Meijei, 10 Februari 1945. De Burgemeester, P. L, SANDERS. evenals voorhben, bij opname in een ziekenhuis, een doktersverklaring bij den secretaris moet worden ingeleverd, waar op dan door deze eene garantie-verklkring voor het ziekenhuis wordt verstrekt. De Secretaris M. Pluijm. Boerenleenbank Meijei. Nogmaals wordt er gelegenheid ge geven tot het inleveren van spaarbank boekjes ter bijschrijving van rente per 31-12-1944. Ook die voorschotnemers welke de ver- schuldigde rente per 31-12-1944 nog ■•iet hebben voldaan worden verwacht in »de loop der week van 12 t/m 16 Februari iederen nam.van 2-4 uur. Tevens zullen dan de reeds eerder in geleverde spaarbank-boekjes afgehaald kunnen worden. De Kassier. Bibliotheek. De Parochie-bibliotheek zal vanaf Zon dag voortaan voor het publiek open gesteld zijn van 1.30-2.30 uur. Bisschoppelijke Hulpactie. Deze week is des voormiddags op. het bureau der hulpactie voor personen ge boren voor 1 Januari 1878 "Verkrijgbaar 1 stuk peperkoek.- Stamkaart van de in aanmerking ko mende moet worden meegebracht. Deze koek is een geschenk van het Belgische Roode Kruis. Zolang de voorraad, strekt wordt, op vertoon der stamkaart, bij de geboorte van kinderen een busje pudding en een stuk zeep beschikbaar gesteld. Porcelein is verkrijgbaar op door de H.A.R.K. verstrekte voorlopige vergun ningen in de volgende winkels J. Verstappen, Molenstraat, Jan Jaspers, Kalisstraat, A. Philips, Hagelkruisweg, Frans Pluijm, Dorpsstraat. Er zijn nog ter beschikking een par tijtje korte, blauw geverfde, militaire jasjes. Zij welke hiervoor in aanmerking wen sen te komen gelieven hiervoor eene bon aan te vragen. De prijs is per jasje fl. 6.—. Eveneens nog zolang de voorraad strekt, verkrijgbear blauw geverfde militaire broeken. De prijs hiervan is fl. 5. Het kantoor is deze week eiken werk dag geopend van 9.30-12 uur v.m. Ziekenhuis-verzekering „St. Lucas". In verband met het, door omstandig heden, te laat verschijnen van het „Week bericht voor Meijei", konden de zitdagen voor onze verzekering op Dinsdag 5 en Woensdag 6 Februari 1945 niet plaats vinden. Degenen, welke volgens de publicatie op Dinsdag 5 en Wonsdag 6 Februari moesten komen, worden nu op Dinsdag 13 en Woensdag 14 Februari '45 verwacht. Pe leden worden er aan herinnerd dat AD VERTEN TIËN TE KOOP Spruitkool bij Corn. Verbugt, Donk Inlichtingen gevraagd over studieboeken „Warenkennis" door Herder en Scheltema en „Vraag- en Antwoordboek" (Warenkennis) door KL Echtermeijer. Door de Duitsers medegenomen en ver moedelijk hier of daar achtergelaten. P. VERSTAPPEN MOLENSTRAAT A127, MEIJEL Aangelopen Rundvee. - J.C.A. 0337, J.C.A. 0171, J.C.A. 0555, J.C.Z. 0327, J.C. 886, J.C. 3895, J.C.A. 0960, J.C. 5052, JjjC.A. 0569. Veehouders die een der volgende num mers in hun veeboekje hebben staan, kunnen zich op het Voedsel-bureau ver voegen voor nadere inlichtingen. Kalveren en biggen. Deze dienen direct na geboorte op ons bureau opgegeven te worden. GROENTEN UW adres is Paarden-tuig. Paardenhouders, welk dringend nieuw paardentuig nodig hebben,i moeten een aanvrage indienen bij hun zadelmaker. Voor paardentuig, dat door de Duit sers is meegenomen moeten politie-ver- klaringen bijgevoegd worden. Tot het afhalen van politie-verklarin- gen worden de landbouwers in de gelegen heid gestelda.s. Maandag 12 Februari van 9-12 uur v.m. en van 2-5 uur n.m. bij den heer Th. Bouts gemeente-veld wachter alhier. Schoofstroo. Daar door de dienst Landbouwherstel voor het maken van noodwoningen van schoofstroo gebruik gemad!kt moet wor den, worden de landbouwers verzocht, zoveel mogelijk schoofstroo te maken, en dit op ons bureau op te geven voor levering. Schade aan bouwgrond. Degenen die schade hebben aan hun percelen grond door granaten, bommen, en andere oorlogsomstandigheden, die nen dit alsnog op te geve op ons bu reau. EENHEIDSZEEP voor kinderen van 0 tot en met 2 jaar. Na-uitreiking. Petroleumkaarten. Geboorte's. Overlijden. Zware arbeid. ANT. MANDERS, MORTEL A 4 DE HANDELSZAAK staat als voorheen steeds voor U gereed en verzorgt gaarne Uwe bonnen voor levensmiddelen. Eens komt het tijdstip terug, waarop zij U wederom van alle modernste Heeren-mode- Artikelen kan voorzien. Voor NU en NA de oorlog blijft Uw adres Bakkerij Levensmiddelen Manufacturen 1 *0 JU Uitreiking bonkaarten 3e periode. De uitreiking van bonkaarten 3e per. zal plaats heb ben op 16, 17, 19 en 20 Febr. a.s. in het lokaal van den heer P. Broekmans, A 85. De uitreiking heeft plaats .als volgtVrijdag 16 Febr Stamkaart no 1-100 van 9,30-10,30 uur vm. Stamkaart no 101-225 van 10,30-11,30 uur vm. Stamkaart no 226-300 van 11,30-12,uur vm. Stamkaart no 301-430 van 1-2 uur n.m. Stamkaart no 431-570 van 2-3 uur n.m. Stamkaart no 571-650 van 3-3.30 uur n.m. Zaterdag 17 Februari Stamkaart no 651-780 van 9.30-10.30 uur vm. Stamkaart no 781-930 van 10.30-11.30'uur vm. Stamkaart no 931-1080 van 11.30-12.30 u. vm. Stamkaart no 1081-1156 van 12.3Ó-1 uur nm^. Maandag 19 Februari Stamkaart no 1157-1287 van 9,30-10,30 uur v.m. Stamkaart no 1288-1435 van 10,30-11,30 u. v.m. Stamkaart no 1436-1510 van 11,30-12 uur vm- Stamkaart no 1511-1660 van 1-2 uur nm. Stamkaart no 1661-181.0 van 2-3 uur nm. Stamkaart no 1811-1885 van 3-3,30 uur nm. Dinsdag 20 Februari Stamkaart no 1886-2030 van 9,30-10,30 uur vm. Stamkaart no 2031-2180 van 10,30-11,30 u. vm. Stamkaart no 2181-2260 van 11,30-12 uur vm. Stamkaart no 2261-2410 van 1-2 uur nm. Stamkaart no 2411-2520 van 2-3 uur nm. Stamkaart no 2521 en hooger van 3-3,30 u. nm Met bovengenoemde stamkaart nummers zijn bedoeld de nummers van de oude stamkaarten. A-s. Maandag 12 Februari bestaat gelegenheid van 10 tot 12 uur vm. voor het afhalen van een stukje eenheidszeep (prijs 8 ct.) voor kinderen van 0-2 jaar, geboren na 31 Dec. 1942. Degenen die nog niet in het bezit zijn van een Petroleumkaart, kunnen deze krijgen a.s. Woensdag 14 Februari vm, 10-12 uur op het Distributiekantoor. A.s. Moeders. Aanstaande moeders die in het bezit zijn van een dokters- of vroedvrouwen attest kunnen hiermede terecht elke Woensdag vm. van 10-12 uur. Stamkaarten en distributiebescheiden voor geboorten worden uitgereikt iedere Woensdag vm. van 10-12 u- 's-Woensdags van 10-12 uur bestaat ook gelegenheid voor het inleveren van stamkaarten en distributie bescheiden van overledenen. A.s. Woensdag van 10-12 uur kunnen degenen welke hiervoor in aanmerking komen, een formulier afhalen voor het aanvragen van eene toeslagkaart voor zwaren arbeid- De agent- J- L. van Ostaijen- 99 99' voor Porcelein, Aardewerk, Kruidenierswaren Textielgoederen De winkel in Kruidenierswaren en Manufacturen van H. Gorts, Meijel- Dpnk, welke door mij is over genomen, is elke werkdag geopend 10-12 uur v.m. en van 1.30-5 uur n.m. Dagelijks verkrijgbaar Wit en Zwart Brood uit de Bakkerij van P. Broekmans. Onze diensten staan ter Uwer beschikking.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1945 | | pagina 2