Plaatselijk Nieuws Op 25 Sept. 1944, f f No. 2 Zaterdag 10 Febr. 1945 Er gaat een jubel tussen de heuvels van Palestina; van mond tot mond, van dorp tot dorp gaat de blijde tijding: „Jezus van Nazareth gaat voorbij, Jezus van Nazareth gaat voorbij!" En alle deuren openen zich, voor alle huizen komen de mensen buiten staan in blijde spanning; langs wegen en stegen wordt in één ogenblik tijds alle mense lijke ellende als koopwaar uitgestald in lange rijendoven, stommen, kreupelen en blindenAllen met een hart vol vreugde in een lichaam vol ellende, want Jezus van Nazareth komt voorbij! Geen mens is er bang voor Hemgeen is er die wegkruipt bij het horen van Zijn naam, geen die een schuilkelder op zoekt. Hij is immer de grote Geneesheer aller kwalen, die Zijn handen altijd ze genend houdt uitgestrekt over zijn kin deren, vooral over de zieke en in een machtig gebaar ziel en lichaam genezen kan van alle kwalen! Maar in diezelfde zegenende handen houdt Hij ook Zijn Evangelie en in dat Evangelie staat Gods H. Wil, uitgeschre ven in 10 geboden, waaraan niet te tor nen valt Houden wij ons daaraan en ook wij zullen eens jubelend staan kunnen langs den weg als Jezus op komst is bij het laatste Oordeel. Op dat meest kritieke ogenblik van ons leven zullen wij dan niet onder hoeven te duiken uit vrees voor Gods aanschijn, maar ook ons hart zal juichen omdat Jezus van Nazareth voorbij gaat. v. d. H. PAROCHIEDIENSTEN. English lessons. Naar we vernemen is onder leiding van de heeren Wim van Oostaijen en Jack Gubbels een cursus Engelsch geo pend. De lessen worden gegeven in het voormalige café H. Geris. Er schijnen ruim 40 curcisten ingeschreven te heb ben. Er blijkt dus nogal animo te zijn. Konijntjes. Ook de konijnen liefhebberij in Meijel heeft door den oorlog een zwaren slag sprong onze kerk als eerste in de rij van vele andere kerken. Op 25 September, 's-morgens om 9 uur, sprong onze kerk. We hadden iets hooren fluisteren We hoorden een knal, 'n rookwolk. We geloofden het nauwelijks. Bang waren we voor de dingen, die ko men gingen en kropen angstig in onze kelders. De bevrijding kwam eindelijk; we zagen de werkelijkheiddaar lag onze trots, waaraan onze-ouders en voorouders zoo lang hadden gewerkt, in stukken en brokken uiteen Het lijkt ons goed om deze week even dit heilig bezit te memoreeren. KLOKKEN. „In den jaere onzes Heeren 1875", aldus lezen we in de kerkarchieven, besloot het kerkbestuur onder den Zeer Eerw. Heer A. van Kessel, tot aankoop van een nieuwe klok bij de firma Petit Fritsen te Aarle-Rixtel voor f 1900. wegende 957 kgr. Deze werd toegewijd aan den H. Jozef, wiens naam zij ook droeg. De klank van deze klok harmoni eerde niet juist bij die van de oude; zij smoorde het gpluid van de oude klok, waarom men dan ook in 1876 een tweede kocht bij dezelfde firma voor f 3200. wegende 1750 kgr. Deze klok werd toe gewijd aan het H. Hart van Jezus, en aan den H. Nicolaas en werd gedoopt: „Maria-Nicolaas". De oude klokken werden verkocht „aan eene nieuwe parochie onder Nederweert te Ospel" voor f 800.De klokken wer den beiden geh aal endoor den ..voerman" Godfried Slaats, terwijl de kerksecretaris, wijlem de Heer Jan Sanders, mede ging. ORCT1L. Het kerkorgel werd in 1916 ge leverd door Gebrs. Vermeulen te Weert en kostte f 6000. KERK. Bij Bisschoppelijke machtiging van 13 Februari 1901 werd toestemming verleend tot den bouw van een nieuwe kerk. Tevens werd toen verlof verleend tot het aangaan van een geldleening en verkoop ,van eenige vaste goederen onder Heel en Vessum. De gemeente verleende een subsidie van f 6000.De boeren droegen de opbrengst van de spoeling in de boterfabriek 4 jaren lang af en leverden een groot bedrag zoodoende. Bij dg niet-boeren werd wekelijks gecollec teerd. Bouwpastoor was de ZeerEerw. Heer J. Wouters. Ontwerper der kerk was Mgr. Wouters, Directeur v. he Bisschop pelijk College te Weert, die werd geassis teerd door Architect Groenendaal, voor heen opzichter bij den bekenden kerken- bouwer Dr. Cuijpers uit Roermond. De kerk,is gebouwd in den neo-gothischen of laat-gothischen stijl. Reeds in 1900 werd zand gegraven ach ter de jongensschool in de z.g. „wortels- kuil." De eerste steen werd gelost door den Heer Godfr. Rooijakkers, Hof, in het Deurnesche kanaal aan den Held. dijk. De totale bouwkosten hebben bedragen f 120.000. gekregen. Alleen de heeren Walenberg en Verstappen schijnen nog enkele goede ras-konijnen voor fokmateriaal over ge houden te hebben, met name 6 Witte Weeners. De ware liefhebber zal even wel niet bij de pakken neer blijven zitten en uitzien naar enkele nieuwe exempla ren om in 't voorjaar dan weer te kun nen gaan liefhebberen. Weer slachtoffers door mijnen! Deze week moesten weer drie namen aan de lijst van oorlogsslachtoffers wor den toegevoegd: Willem Heussen, Harry Trines en Frans Venner. De twee laat- sten zijn overleden. Uit een legaat door Wilhelmina Goossens- Venmans, groot f 5700,werd het hoofd altaar bekostigd, dat geleverd werd door atelier Cuypers-Stoltzenberg uit Roer mond. Ook de twee zij-altaren werden door hetzelfde atelier geleverd. Het Maria-altaar werd geschonken door de 'fam. a. d. Heij, terwijl het St. Jozef altaar gegeven werd door Willem Rooij akkers. Deze altaren werden geplaatst 4 October 1913. Verder zagen we in de kerk nog ver schillende geschonken ramen. De nieuwe preekstoel en Communiebank Werden geschonken door de Wed. a.d.Heij- Hebben en werden weer geleverd door atelier Cuypers. De kosten waren f 10.000. De ZeerEerw. Heer Pastoor Verstappen zorgde dan met grooten ijver voor het schilderwerk, waarmede hij wederom atelier Cuypers belastte. De totale kosten hiervan zijn geweest f 25.000.Johan Colette maakte de mooie tafereelen van „De barmhartige Samaritaan", Christus berispt de vrouw aan den put", „De droom van Keizer Constanteijn" en „De Bisschopswijding van St. Nicolaas". En onze huidige pastoor, de ZeerEerw. Heer Greijmans, deed het werk van zijn voorgangers voltooftnhij maakte het af! We denken dan aan de geluids installatie, versieringen aan meubilair en bekleeding, aankoop van passende mis gewaden en heilige vaten. De diensten waren in plechtigheid en luister verzorgd als nooit te voren. Op hem, op zijn voor gangers en ook op de parochianen zijn van toepassing de woorden uit het Lavabo „Heer, ik bemin den luister van Uw huis en de woonstede Uwer heerlijkheid Blijde klokken, die heengingen en terugkwamen met Paschen uit Rome ais onze kinderen, blij als eerste lenteblom- kens, uw kleurige eieren raapten in struiken en palmen, vaarwel Vaarwel ook, schoone klokken, die plots lós-broken in den nachtdie zongen over de vele vredige daken, waaronder onze kinderen sliepen, die ons dat schoone, dat stil-ontroerende deden ervaren van den Stillen, van den Heiligen Nacht; die riepen en noodden: Venite, venite adore- mus! En we voelden het allenwe gingen, want een kindeke was ons geboren! En gij, lieve klokken, die stil en plechtig mede onze doodeh hebt uitge dragen; gij, die meezongt dan naar 't graf van een dierbaren gestorvenenIn paradisum deducant te AngeliEn wij hebben gezegd, dat 't goed was Klokken, gij waart ons zoo dierbaar ge- worden4 En ook gij, lieve Kerk, lieve toron, stil silhouet tegen den avondhemel.- Gij, die waakte over ons dorpke, als dat te sla pen ging acht uur negen uur tien uur Als Uwe huizen 's-avonds stil en ietwat bang tegen U aanschoven als de herfstwolken over de daken bol derden Ook U zien we nooit weerom R. BURGERLIJKE STAND 1 Febr. t.m. 7 Febr. 1945. GÉBORENAloysius M. zv J. Ver- schaeren-GubbelsLouisa M. dv J. Ver- schaeren-Gubbels. OVERLEDENPetronella Sanders, oud 78 jr., wed. van J. A. Gielens. GEHUWDH. J. Spee, landbouwer, oud 36 jr., en M. C. Smolenaars, «pud 27 jr., beiden van Meijel. WEEKBERICHT VOOR MEIJEL Redactie: Piet Rooijakkers Administratie-Vereenigingsnieüws-Advertenties Mart Pluijm Drukkerij: Mennen, Asten Zij legden hem uit dat Jezus van Nazareth voorbij trok zo lezen wij bij St. Lucas. Quinquagesima 11 Februari 1945. Priester der week Pater v. d. Heuvel. Vandaag zal de Hoogmis worden opgedragen voor Henk en Gerard v. d. Kraan vanwege de Voetbalclub. Om 3 uur Lof en Rozenhoedje, waarna vergadering der H. Familie. MAANDAG 7 uur gez. md. voor Pater Veugen. 7.45 best. Hoogmis v. d. familie Ewalts voor behouden terugkomst. 8.30 best. Hoogmis v. d. familie Ketels-Mols voor behouden terugkomst. DINSDAG 7 uur best. Hoogmis v. d. familie Groen-Verstappen voorbehouden terugkomst 7.45 best. Hoogmis v. d. familie L. Janssen. 9.gez. Huwelijksmis voor Gijpman-v. Roy. WOENSDAG-Asch-Woensdag 7 uur gez. md. voor Johanna Bollen vr. Verdeuzeldonk. 7.45 gez. md. voor Leo Gielen. 8.30 gez. zielendienst voor de overl. familie Gijpmans- van Roy. Na "iedere H. Mis uitreiken der Aschkruisjes. DONDERDAG 7 uur H. Sacramentsmis. 7.45 gez. md. voor Johanna Leenders. 8.30 best. zielendienst voor de overl. familie van Gastel-Sonnemans. VRIJDAG 7 uur gez. md. voor Henrica Manders vr. Scheijven. 7.45 gez. md. voor Paulus Heeskens, 8.30 gez. md. voor Johannes van Hout. ZATERDAG 7 uur gez. md. voor Gerardus Hub. van Ratingen. 7.45 gez. zielendienst voor de overl. familie van Oostaijen-van Ratingen. 8.30 best. Hoogmis ter eere v. O.L. Vrouw van Alt. Bijstand voor de familie Brummans, Zaterdag biechten van 4-6 uur. A.s. Zondag in alle H. Missen speciale collecten van het Bisdom. m (We komen 'n anderen keer nog terug op de eerste steenlegging en de Kerk-consecratie.) IVoor Abonnement gelieve men zich te wenden bij M. Pluijm.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1945 | | pagina 1