Officiële Bekendmakingen V ereenigingsnieu ws. H.A.R.K. 1944. Distributie-berichten. Distributie. mogelijk in natura wordt teruggegeven, zal het voor sommige verwoeste boerde rijen noodzakelijk zijn, dat ook voor het noodzakelijk levensonderhoud van die gezinnen een regeling wordt getroffen. Hierover worden dan ook de noodige informaties en inlichtingen ingewonnen. Voorop moet evenwel worden gesteld, dat de hulpverleen ing alleen tot doel heeft voor direct levensonderhoud te zorgen, indien de mogelijkheid om op andere wijze hierin te voorzien, b.v. door arbeid niet aanwezig is. Het moet eenieder duidelijk zijn, dat in den korten tijd vanaf onze bevrijding niet alles in eens kan zijn opgelost en dat van Rijkswege voor al deze, gevallen nog geen regeling is tot stand gekomen. Verder wil ik nog mededeelen, dat voor den tijd, dat arbeiders tengevolge van oorlogsgeweld niet hebben kunnen werken en geen loon hebben ontvangen wegens het ontbreken van een wacht geldregeling van den werkgever, onder handelingen gaande zijn, doch dat deze questie voor deze gemeente in verband met haar evacuatie bijzondere moeilijk heden biedt. Zoodra het resultaat hier van bekend is, volgt nadere mededeeling. Tenslotte doe ik een beroep op aller medewerking om in dezen moeilijken tijd gezamenlijk en in goed vertrouwen mede te werken aan het herstel, opbouw, en hulpverleening van ohze zoo zwaar ge troffen gemeente; daarbij vooropstellend en in praktijk brengend, de in deze om standigheden meer dan ooit noodzakelijke plicht van naastenliefde en hulpvaardig heid. De Burgemeester P. L. SANDERS. De Burgemeester der gemeente Meijel maakt bekend, dat de inwoners, die ten gevolge van oorlogsgeweld bij andere gezinnen in deze gemeente inwonen zich op onderstaande tijdstippen ter gemeente secretarie moeten aanmelden Maandag, 5 Februari 1945 des voormid dags van 9 tot 12 uur Wijk A. Dinsdag, 6 Februari 1945 des voormid dags van 9 tot 12 uur Wijk B. Woensdag, 7 Februari 1945 des voor mid dags van 9 tot 12 uur Wijk C. Medegebracht moet wordenalle stam kaarten en persoonsbewijzen der gezins leden. Aanmelding kan voor het gezin plaats hebben door het hoofd van dat gezin. De burgemeester van Meijel, P. L. SANDERS. De wekelijksche zitdag van den ge meente-ontvanger zal worden hervat en wel iederen Maandag van 3-5 uur op het kantoor van het Bissch. Hulpcomité bij den Heer Crompvoets. De gemeentenaren worden verzocht hun achterstand aan wegenbelasting, hondenbelasting, turf- pacht, pacht-landerijen e.d. spoedig te komen voldoen. De Gemeente-ontvanger, P. ROOIJAKKERS. BEKENDMAKING. De Burgemeester van de Gemeente- Meijel maakt bekend; dat de' Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid gelet op artikel 5 van het Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940 betreffende den Wederopbouw 11, is overgegaan tot onteigening ten na me van de Gemeente Meijel van het puin en de restanten van opstallen van door oorlogsgeweld sinds 10 Septem ber 1944 geheel of nagenoeg geheel ver woeste panden. Het is eenieder verboden zondef toe- steming van den Burgemeester eenig materiaal uit de onteigende panden ten eigen behoeve aan te wénden of te ver vervreemden. Meijel, 3 Februari 1945. De ^Burgemeester, P. L. SANDERS. POSTKANTOOR. Ouderdomsrente. A.s. Dinsdag, 6 Februari, van 11 tot 12 uur uitbetaling van ouderdoms- en in- validiteiteitsrente. Uitbetaling had ver leden week reeds kunnen geschieden. Er kwamen slechts enkele personen. Deze week wordt afhalen der rente dringend verzocht. In het vervolg zal iedere maand den datum der uitbetaling bekend gemaakt worden. Kantoorhouder. BEKENDMAKING. Voorlopig is het Kantoor van den Boerenbond geopend Maandag v.in., Woensdag v.m. en Vrijdag v.m. Alle op gaven van poot-aardappelen gedaan vóór 15 September 1944 zijn nog geldig. Ziekenhuisver zeker ing „St. Lucas". Door de oorlogshandelingen is er een gedeelte onzer administratie in het on- gereede geraakt, en is het ons onmoge lijk, daar ons vele gegevens ontbreken, de bode zijn rondgang te laten doen bij de leden, ter in ontvangst name van de premie. Om de administratie der ziekenhuis verzekering wederom in orde te brengen is het noodzakelijk gebleken, dat wij zitdagen houden, waarop de leden vol gens onderstaande regeling worden uit genodigd. De zitdagen worden gehoudon op het bureau der hulpactie. Wij hqbben deze maatregel moeten treffen, daar 'het niet doenlijk is met onze gehele administratie op pad te gaan. Indien U nog in het bezit bent van Uwe Lidmaatschapskaart, wordt U ver zocht om deze mede te brengen. Is een of meerdere Uwer huisgenoten in een ziekenhuis opgenomen geweest, dan gelieve U dit tevens te melden. Eventueele doktersverklaringen en re keningen (al dan niet betaald) mede te brengen. Veranderingen in Uw gezin door ge boorte of overlijden of door vertrek moeten ons ter kennis worden gebracht. Wij verwachten natuurlijk dat allen aan deze oproep zullen gehoor geven, en ook de achterstallige contributie ko men voldoen. De volgorde waarin U wordt verwacht is als volgt: Dinsdag 5 Februari 1945. Wijk B 28-42 van 1-2 uur n.m. 43-55 2-3 56-74 3-4 75-94 4-5 1-27 5-6 Woensdag 6 Febr. 1945. Wijk B 95-110 van 1-2 uur n.m. 111-128 van 2-3 129-142bb 3-4 Wijk A 91-113 van 4-5 114-129 van 5-6 Donderdag 7 Februari 1945., Wijk C 151-163 van 1-2 uur n.m. 133-149 van 2-3 113-131 van 3-4 33-53 van 4-5 16a-31 van 5-6 Vrijdag 8 Februari 1945. Wijk C 54-73 van 1-2 uur n.m. 74a-90 van 2-3 91-111 van 3-4 1-15 van 4-5 Wijk A 3-21 van 5-6 Zaterdag 9 Februari 1945. Wijk A 22-42 van 1-2 43-54 van 2-3 55-73 van 3-4 74-90 van 4-5 M. PLU1JM. De Konijnen- en Pluimvee-vereeniging M.S. te Meijel houdt op Zondag 4 Febr. om half 2 bij J. Basten een jaarvergadering. Daar de administratie gedeeltelijk weg is, is het mogelijk, dat er leden zijn die geen oproep ontvangen hebben. Wij ver wachten ook deze leden a.s. Zondag op de vergadering. Bisschoppelijke Hulpactie. DEKENS. Diegenen, welke nog be hoefte hebben aan moltendekens kunnen deze op het bureau aanvragen. KEUKENGERIEF. Zo lang de voor raad strekt, kunnen degenen welke kook- ketels hebben aangevraagd en nog be hoefte hebben aan 'n klein keteltje, hiervoor een bon komen halen, waarop U dit bij de winkelier wordt ter hand gesteld. AARDEWERK. Deze week kan ook worden begonnen met een ruimere af levering van aardewerk. Enkele artikelen zijn ^gwellicht nog schaars en moeten strer^ gerantsoeneerd wordenandere kunnen echter in ruimere mate worden verstrekt. Er moet echter de aandacht aan ge geven worden, dat alles moet zijn of worden aangevraagd. Het kan natuurlijk nog niet, dat U alles naar wensch wordt verstrekt, maar in tegenstelling hiet an dere artikelen, kan met aardewerk toch vrij goed in de behoefte worden voorzien. Het kantoor der hulp-actie is eiken werkdag geopend van 9.30-12 uur v.m. Des namiddags is het kantoor gesloten. Wij verzoeken de getroffenen, welke behoeften hebben aan een en ander, om ons deze, zonder schroom of angstvallig heid, te willen bekendmaken. Ook als U denkt of misschien weet, dat U op het moment toch niet geholpen kunt worden, is het toch goed, dat wij over zooveel mogelijk gegevens beschikken, om U, indien er goederen komen, zo spoedig mogelijk te kunnen helpen. Hebt U iets speciaals, wendt U dan tot de voorzitter M. Pluijm, of indien U dit liever doet tot Pater van Dijk, welke als Geestelijk Adviseur aan ons comité is verbonden. Deze zal Uwe speciale wensen natuurlijk met de nodige discre tie behandelen. M. P. BEKENDMAKING. Dorsen. Vanaf Maandag 5 Februari is weder om benzine verkrijgbaar op ons bureau,. Wij sporen de landbouwers dringend aan om--direct zoveel mogelijk te dorsen nu de werkzaamheden het nog toelaten. Landbouwers, het Nederlandse volk rekent op U,vooral thans. Het dorsen zonder vergunning is ten strengste verboden, hierop zal strenge controle gehouden worden. Gezins- en Havertoewijzing. Graantelers welke niet meer over vol doende granen beschikken, kunnen zich op ons bureau vervoegen tot aankoop, van consumptie-granen. Inventarisatie Zaadgoed en Zomergewassen. In de loop dezer week wordt een in ventarisatie gehouden van zaaizaden en pootgoed. Landbouwers moeten een schatting maken, hoeveel v'an deze diverse gewas sen voor uitzaai benodigd zijn. De PI. Bureauhouder. BON A AN WIJ ZING voor het tijdvak van 4-10 Februari 1945. BROOD. Bon 7 A en 7 B, bonkaarten KA 2 t.m. KE 2, per bon 400 gram bon 7, gemerkt Beschuit, bonkaarten KD 2 t.m. KE 2, per bon 100 gr. brood (geen beschuit). MELK. Bon D 9, E 9, gemerkt Reserve tezamen met 3 bonnen „Melk 7", bon kaarten KD 2 t.m. KE 2, totaal 51/4 L. TAPTEMELK. Bon 7, gemerkt Tapte melk, bonkaarten KA 2 t.m. KB 2, per bon l3/4 liter; bon 7 gemerkt Melk, bon kaart KC 2, per bon l3/4. A.s. EN JONGE MOEDERS. Van de rantsoenkaartjes 2e periode 1945 uitgegeven aan a.s. en jonge moeders zijn de volgende bonnen geldig tot 10 Februari 1945; De bonnen, gemerkt Melk I, 259-1, geven recht op het koopen van l3/4 L. gestan daardiseerde Melk. De bon gemerkt Boter 259-1 geeft recht op het koopen van 250 gram Boter, uit sluitend verkrijgbaar aan de zuivelfabrie ken of bij de venters daarvan. De bonnen gemerkt Brood 4, 259-1, geven recht op het koopen van 400 gram brood en de bon gemerkt Brood I, 259-1 op het koopen van 100 gram brood. Voor zieken en a.s. moeders zijn op doktersattest eieren verkrijgbaar bij P. Snijders Op bon 5 der petroleumkaart is 2 ltr. petyoleum verkrijgbaar. De uitreiking zal plaats hebben a.s. Maandag 5 Februari des voormiddags van 8.30-12 uur bij de Wed. L. Gielens Kerkstraat A 44, des namiddags vanaf 1.30 uur bij Chr. Verstappen, Stoep. 1 Voor Abonnement gelieve men zich te wenden bij M. Pluijm.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1945 | | pagina 2