ZOHIDittiSWUDIIMG Good luck No. 1 Zaterdag 3 Febr. 1945 Hoe vaak is dit Evangelie ons niet voorgelezen, tussen de gewelven onzer „Kathedraal", terwijl onze gedachten uit gingen naar het vruchtbare land dat door harden arbeid het ónze was geworden Ook dit jaar horen wij het weer, maar nu tussen de puinhopen van' Gods huis en het onze, in de smart om veel wat verloren ging en nooit meer terug kan komen. Ja, een zaaier ging uit om te zaaien; jaren geleden ging hij uit en hij strooide het zaad in zijn land hier in Meijel de jaargetijden gingen er over heen met hun regens, hun droogten en hun stor men, maar de zaaier vroeg zich niet af wat van zijn zaad geworden zou, want op God was al zijn vertrouwen gevestigd. In godsvertrouwen was het uitgestrooid, met Gods hulp zou het wel gedijen: en Gode-zij-dank gedijde het! En hij zaaide het uit, jaar na jaar, tot op zekeren dag de oogst niet meer rijpen mocht, de.arbeid van al die jaren tevergeefs scheen in één ogenblik werd weggevaagd wat jaren laiig met liefde was opgebouwd: onze kerk, onze trots; onze huizen en gebouwen, tot onze kin deren toeen Rachel weende over hen allen. r Doch weer zal het zaad moeten ge legd worden in de nieuwe voren, uitge strooid in den akker der toekomst, met een krachtig gebed ten Hemel, met vast vertrouwen op Gods hulp en eenmaal zal mèt Gods hnlp de nieuwe oogst weer te rijpen staan. v. d. H. PAROCHIEDIEN STEN. Hiermede gaat dan onze eerste Meijel- sche krant in zeeReeds eerder poogden wij een krantje voor onze gemeente het leven te doen zien. Het bleef echter steeds bij een pogen, aangezien wij het uitgeven van een krant een zeer riskante onder neming oordeelden op het stuk der finan ciën. De oplage kon immers slechts hoogstens komen tot 400. Dan nog de moeilijkheid om een drukker te vinden, moeilijkheden in verband met heerschende papierschaarschte enz. Zooals yvij reeds zeidenhet bleef bij een riuchtere over weging. De omvangrijke bovendien nog ias- tig te vinden publicaties, oproepingen, en officiëele bekendmakingen, die tegen woordig op. de mehschen worden los gelaten, worden opgeplakt en voorge hangen om het publiek weg-wijs te ma ken in hun zoowat dagelijkschen gang naar Raadhuis, Distributiekantoor, Voed- selbureau, P^olitie en wie weet wat voor officiëele, semiofficiëele, tijdelijke en per manente bureaux en commissies stichten verwarring. Er kan dan uiteraard ook geen regelmaat, geen orde bestaan in zoo'n berichtgeving. De één plakt hier op, de andere daar. En nu zijn deuren, vensters en telefoonpalen ten eenen ma len niet de gewenschte gelegenheden. Daarom hebben wij de noodzakelijkheid van een wekelijksche krant ingezien. Wij zullen deze, overal dwarrelende berichten iedere week verzamelen en ze ordentelijk en overzichtelijk indien noodig aan gevuld met commentaar plaatsen, zoo dat iedereen weet wat er in de week te koop is en nimmer iemand achter het net behoeft te visschen. We willen dan ook op algemeene deelname rekenen. We zijn de moffen kwijt; we kunnen weer vrij óUcüj halen en ons i uimer bewegen. Ho pelijk ontbreekt het ons niet aan de noo- dige inspiratiewe slaan de vlerken daarom maaV uit Zooals we reeds zeiden, het „Week bericht voor Meijel" stelt zich tot doel, de gemeentenaren op gemakkelijke wijze het nieuws voor de week bekend te ma ken. De inhoud van de krant zal dan zoo ongeveer op het volgende neerkomen 1. Uitvoerige vermelding van de dien sten in de week van de parochie en verdere bekendmakingen vanwege de parochie. 2. Een korteZondagsbeschouwing door door den Weleerw. Heer v. d. Heuvel. 3. Ons artikel van de week ter be spreking van een voor Meijel min of meer actueele aangelegenheid. 4. Officiëele bekendmakingen. Hier onder vallen alle berichten, oproepingen en bekendmakingen vanwege den Burge meester, het college van B. en W., van commissies en comité's. 5. Politieberichten. Gevonden en ver loren voorwerpen, waar.van aangifte kan geschieden bij plaatselijke politie. De politie geeft ons die berichten dan weer door. 6. Uitvoerige bekendmakingen van wege den Distributiedienst van aange wezen bonnen, afhalen van bonkaarten, inlevering door winkeliers en verdere bekendmaking van alle mogelijkheden der distributie. 7. Uitvoerige bekendmaking vanwege het voedselbureau. 8. Burgerlijke Stand van de week. 9. Vereenigingsnieuws. De diverse bon den, vereenigingen en clubs kunnen door middel van onze krant hun leden voor vergaderingen, bijeenkomsten e.d. ge makkelijk bereiken. Het vereenigings nieuws wordt boyendien kosteloos ge plaatst. Opgave van deze berichten móet geschieden bij M. Pluijm en wel uiter lijk Woensdagavond. 10. Plaatselijk nieuws. 11. Advertenties. Deze moeten worden opgegeven bij M. Pluijm eveneens uiterlijk Woensdagavond. Wij stellen ons voor, dat het „Week bericht voor Meijel" zoodoende wordt een onmisbare hulp voor ieder gezin. Wij zullen trachten de krant naar best ver mogen te verzorgen. Uiteraard zullen de kosten van het abonnement iets hooger zijn als bij andere dergelijke plaatselijke krantjes. Dit is evenwel onvermijdelijk, aangezien wij slechts een betrekkelijk geringe oplage verkrijgen kunnen. Gezien de groote voordeelen, die onze krant evenwel aan ieder gezin biedt, kan een bedrag van f 1.25 per kwartaal echter geen hinderpaal vormen. Zouden de finan ciën ons gelegenheid bieden te zijner tijd onze krant uit te breiden, dan zullen wij deze gaarne benutten. Tot slot moeten wij dan nog opmerken, dat het publiek niet moet denken, dat dit krantje artikelen zal gaan lanceeren op politiek, economisch en sociaal terrein of wetenschappelijke beschouwingen zal leveren op allerlei gebied. Neen! Daar voor zijn we niet gekomen en zeker niet in staat en valt geheel buiten het bestek van „Weekbericht voor Meijel". We stel len ons slechts voor een simpel, eenvoudig, maar goed verzorgd blaadje, hetzij nog maals gezegd, dienende om de bevolking van Meijel op gemakkelijke wijze het nieuws van de week bekend te maken. Rest ons nog den hartelijken dank te betuigen aan den ZeerEerw. Heer Pas toor en den Edelachtb. Heer Burgemees ter dezer gemeente, die ons een hart onder de riem staken toen we met onze voorstellen kwamen. „Weekbericht voor Meijel", het ga je goed Ter inleiding. Bij het verschijnen van het eerste no. van het „Weekbericht voor Meijel" wil ik in 't kort enkele mededeelingen doen betreffende de plannen herbouw en hulp verleening. In aanmerking nemende, dat de bevol king pas sedert 2 maanden in hun woon plaats is teruggekeerd en den toestand waarin ons dorp toen werd aangetroffen, is er aan opruimings- en herstelwerk reeds het een en ander gebeurd en voor bereid. Zoo is intusschen ingesteld een ge meentelijk bouwbureau, dat een totaal overzicht heeft verzameld van de aange richte schade aan huizen en boerderijen, alsmede een overzicht van de benoodigde materialen. Uit deze gegevens zal ge tracht worden ons aandeel te verkrijgen in de beschikbaar komende bouwmateri alen en zal de verdeeling plaats hebben van de diverse aanvragers. Alle aange legenheden betreffende bouwen zullen voortaan door dit bureau behandeld worden. Hiermede is belast den Heer Jo Gooden. Bij den herbouw van boerderijen is in geschakeld de „Wederopbouw boerderijen" eens rijksinstelling, die reeds aan de bouwonderneming „Wilma" opdracht ge geven heeft voor de afgebrande boerde rijen noodvoorzieningen te treffen. Dit zal geheel voor rijksrekening plaats heb ben. Zoo spoedig mogelijk als het weer dit toelaat, wordt hiermede een aanvang gemaakt. Schaderegelingen. De schade aan huizen, huisraad enz. wordt geregeld door de Schade-enqüetecommissie te Weert. Voor huizen zijn hiervoor onder toezicht door die commissie als schatters werkzaam de aannemers Crommentuinen Fr. Weerts. De aangifte van schade, ook voor huis raad enz. moet plaats hebben op formu lieren, die reeds zijn uitgegeven en nog verkrijgbaar. Voor de schade aan boerderijen, zoo wel gebouwen als land, vee en inventaris is ingesteld een commissie „Landbouw- herstel", waarvan ook in deze gemeente een afdeeling is ingesteld, onder secre tariaat van den Heer G. Gielen. Hierover volgen binnenkort nadere mededeelipgen. Hulpverieening. Er is ingesteld een Bis schoppelijk Hulpcomité, dat is ingescha-* keld bij de Hulpactie RoodeKruis (Hark). Tot heden is er reeds heel wat werk verricht. Het comité heeft veel critiek te door staan gehad, doch kan deze weerstaan. Dat de hulpverleening niet is geweest zooals zij moest zijn en zooals het comité dit gaarne wilde, hiervan ben ik mij be wust, doch dit is niet de schuld van het comité. Werkelijke gevallen van hulpverleening worden en gehoeven ook niet aan de groote klok te worden gehangen. Intusschen wordt ook de hulpverlee ning van bovenaf verder georganiseerd en vertrouwd wordt, dat binnen niet al te langen tijd een zoodanige verbetering zal zijn bereikt, die beter aan de behoef ten beantwoordt. Financiëele steun. Door het Arbeidsbureau wordt aan de verwanten van naar Duits land gedeporteerde kostwinners een ver goeding uitgekeerd. Verder is in behan deling en worden binnenkort uitgekeerd vergoedingen uit het Herstelfonds voor Oorlogsslachtoffers (verwanten van ge- doode of verwonde personen) alsmede overbruggingssteun voor verwoeste zaken, waarvan de eigenaars geen voldoende levensonderhoud meer hebben. Ofschoon de bedoeling is, dat voor de gedupeerde boerderijen, via de commissie Landbouw- herstel de schadevergoedingen worden geregeld en het vermiste vee zooveel WEEKBERICHT VOOR MEUEL Redactie: Piet Rooijakkers Administratie: Mart Pluijm Drukkerij: Mennen, Asten Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. zo lezen wtj bij Si. Lucas. Sexagesima 4 Februari 1945. VstnUaag: naj dn TF'Ogrtiig .worden npg-edrsgp?; voor den WelEerw. Heer Kapelaan en gedepor teerde leden van de Voetbalclub. 3 uur Lof met Rozenhoedje. MAANDAG. 7 uur gez. md. voor Anna Weerts vr. Lenaarts. 7.45 uur gez. md. voor Catha- rina Theunissen vr. Pouls. 8.30 uur best. zielendienst voor de överl. familie Philipsen- Levels. DINSDAG. 7 uur gez. zielendienst voor Johannes P. Huijerjans vanwege de K.A. 7.45 uur gez. zielendienst voor Gertruda Levels. 9 uur gez. huwelijksmis voor Spee-Smolenaars. WOENSDAG. 7 uur gez. md. voor Gertruda Heber Wed. Ronckers. 7.45 uur gest. jg. voor Helena Houtackers. 8.30 uur gez. zielen dienst voor de overl. familie Spee-Smolenaars. DONDERDAG. 7 uur H. Sacramentsmis. 7.45 u. best. jg. voor Antoon Ewalts. 8.30 uur gest. jg. voor Jan Sanders en Elisabeth Sanders. VRIJDAG. 7 uur md. voor vrouw Veügen Moncheürs. 7.45 gez. md. voor Hendrik Philipsen. 8.30 uur best. jd. voor Franciscus Hoebergen en Wilhelmina Verstappen. ZATERDAG. 7 uur gez. md. voor Anna Maria Heidens. 7.45 uur gez. md. voor Dorothea Camps. 8.30 uur best. jd. voor Theodorus Gielens en Hendrika van Neerven. Zaterdag gelegenheid tot biechten van 3 tot 5 uur.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1945 | | pagina 1