Limburgse Kinjer Kultuurpriës voor Sjaan de Haan Sjaan haantje de voorste Brandweer weg uit Baarlo of niet? Trainerswisselingen Voorverkoop liedjesfestival P&M 2011 Winnen en International Awards Nominaties Sportgala Peel en Maas Ereleden Fanfare Maasoever Kessel Opgave nominaties Sportgala Peel en Maas Gouden jubilaris Piet van Soest in Baarlo <?rhoonhpid<3«3Qton (jpl stijlinc) na tel 077 307 12 03 42e Jaargang, nr. 48 Woensdag 1 december 2010 Het wee kb lad voor de Gemeente Peel en Maas PEEL EN MAAS - De voor verkoop van kaarten, voor 6, - euro per stuk, is gestart bij o.a.: Videoland in Panningen, Jac Kranen Verf en behang in Helden, Phicoop in Kessel, café de Nabber in Beringe, café Cen traal in Baarlo en café De Mök in Maasbree Info: www.liedjesfestival201 l.nl PEEL EN MAAS - Eind 2009 vond voor de laatste keer het Sportgala Helden plaats. De fakkel is echter overgedragen aan het comité Sportgala Peel en Maas. Vol enthousiasme is dit comité, met vertegenwoor digers uit vrijwel alle kerkdor pen van Peel en Maas, gestart met de voorbereidingen voor het eerste Sportgala Peel en Maas. Dit sportieve evenement vindt plaats op vrijdag 1 april 2011 in DOK6 te Panningen. Tijdens het Sportgala worden verschillende sportieve presta ties op uiteenlopende niveaus in de schijnwerpers gezet. Het sportgala comité is al op volle toeren aan het draaien om er die avond weer iets moois van te maken, voor de sporters die het verdienen. Hierbij hebben ze e uiteraard de hulp nodig van de bevolking en verenigingen. Ie dere inwoner van de Gemeente Peel en Maas, kan een sporter of sportploeg nomineren. Een spe ciale commissie bepaalt uitein delijk wie de winnaars worden. Ze vragen om de nominatie van uw favoriete kandidaat of team zo vlug mogelijk op te geven in verband met de korte tijd die de nominatiecommissie heeft om alles op tijd klaar te hebben. Er worden prijzen verdeeld in vier categorieën talent van het jaar 2010, sportster/sporter van het jaar 2010; sportploeg van het jaar 2010 en persoon voor de bijzondere waarderingprijs. De winnaars in deze vier catego rieën strijden om de hoogste gemeentelijke sportieve eer: de gemeente Peel en Maas Trofee Ook de kampioenen kan je op geven, deze zullen ook de volle aandacht krijgen op het sport gala. Inzenden kan tot uiterlijk 9 januari 2011, op postadres: Sportgala Peel en Maas, Post bus 7216, 5980AE Panningen, of via e-mail: witbaard@planet. nl Voor uitleg van het regle ment en het downloaden van het aanmeldingsformulier kunt u terecht op de website www. sportgalapeelenmaas.nl BAARLO - Twee weken gele den plaatsten de dorpsoverleg- gen van Baarlo en Maasbree een oproep aan de burgers van Baarlo en Maasbree om te rea geren op de nieuwe beleidsplan nen van de gemeente om de brandweerkazernes te sluiten. Vele reacties zijn sindsdien bin nengekomen. Velen deelden de zorgen van het dorpsoverleg. Een enkeling kon zich er ook in vinden. Het dorpsoverleg wil via deze weg iedereen bedan ken voor hun reacties. De ver volgstap wat betreft de gemeen te is dat er dinsdag 7 december aanstaande een rondetafelge sprek georganiseerd wordt. De gemeenteraad van Peel en Maas heeft deze vorm van burgerpar ticipatie gekozen om burgers en andere belanghebbenden aan de voorkant bij het beleidspro ces of bij onderwerpen die op de agenda staan van de raads vergadering te betrekken. Het rondetafelgesprek biedt u, als burger, de mogelijkheid om uw opvattingen en /of vragen ten aanzien van de geagendeerde onderwerpen onder de aan dacht van de raad te brengen. Na het rondetafelgesprek heb ben de fracties ruimte voor het fractieberaad. Daarna volgt de opiniërende en besluitvor mende raadsvergadering. In dit rondetafelgesprek komt tevens het nieuwe subsidiebeleid voor verenigingen aan bod. Reden genoeg om dus te gaan. Indien u uw mening wilt geven, meld u dan 48 uur voor aanvang aan via rondetafel@peelenmaas.nl. Kijk voor meer informatie op de gemeentepagina in Op den Baum of op de site van de ge meente Peel en Maas onder het tabblad bestuur en organisatie en dan bij raad. Ook als u niets wilt zeggen, kom 7 december om 19.30u naar zaal Unitas aan de Wilhel- HORST PEEL EN MAAS - Sjaan de Haan was afgelopen zaterdag letterlijk en figuurlijk haantje de voorste in Horst aan de Maas. Daar werd de Kinjer Kultuurpriës 2010 uitgereikt. Deputé Odile Wolfs van de provincie Limburg reikte de oorkonde, de cheque van 1000,- euro uit terwijl de zware wisseltrofee door Jippe van de Kinjerkraom werd uitgereikt aan de kinderen van de deelne mende scholen uit de gemeente Peel en Maas. Tussen de kinderen ook Marlou Absil, wethouder jeugdzaken van de gemeente Peel en Maas (uiterst links). Op de achtergrond deputé Odile Wolfs en Jippe van de Kinjerkraom. Foto Cer Peeters PEEL EN MAAS - Vrijdag 10 december komt wielrenner -schrijver Peter Winnen naar Theater Dok 6 in Panningen om de gouden, zilveren en bronzen Awards uit te reiken aan zeventig leerlingen van het Bouwens van der Boijecol- lege uit Panningen en vijf van het Sophianum Gulpen. Het programma begint om 15.30 uur met een openingswoord van wethouder Marlou Absil. Award -deelnemers zullen ver volgens kort iets vertellen over hun ervaringen en activiteiten. Peter Winnen en Marlou Absil krijgen bij de uitreiking assi stentie van baron Bentinck van Schoonheten, voorzitter van de landelijke Awardorganisatie, en van Thijs Arts, voorzitter van de afdeling cultuur, welzijn en zorg van de provincie Limburg. HORST PEEL EN MAAS - De buit is binnen. Het project Sjaan de Haan uit de gemeen te Peel en Maas heeft de Lim burgse Kinjer Kultuurpriës 2010 in de wacht gesleept. Van de vijf finalisten kwam het project als beste uit de bus. Deputé Odile Wolfs mocht een cheque van 1000,- euro overhandigen aan het Sjaan de Haan kinderfonds. Daarnaast kregen de kinde ren ut handen van Jippe de grote wisseltrofee en kregen alle kinderen het vierde boek van Kinjerkraom. Voor de prijsuitreiking konden de vijf finalisten zich nog eens aan het publiek presenteren. Dat deden zij met geweldig veel enthousiasme. De presentato ren van de Kinjerkraom Merel Koman, Pauline Holtackers en Jippe maakten voor de pre sentaties van de vijf finalisten bekend dat liefst veertig projec ten waren aangemeld voor de cultuurprijs, waarvan achttien de tv-presentaties hebben ge haald. De projecten van beide scoutinggroepen eindigden sa men op de 3e plaats. Dat waren de projecten '100 jaar scouting' van Scouting St. Gerlach uit Maastricht en het project '100 jaar scouting' Scouting Regio Maasven uit Well. De Scoutinggroep St. Gerlach bracht op de muziek van Ennio Morricone (Once Upon a Time in the West) scènes uit de op het zomerkamp door de welpen gemaakte westernfilm. Scou ting Regio Maasven uit Well had een regioweekend ter vie ring van het 100 jarig jubileum van de Scouting in Nederland georganiseerd en presenteerde zich met het scoutinglied. Een gedeelde tweede prijs (ieder 350,- euro) gingen naar het project 'In Landgraaf staat een huis' uit Ubach over Worms en het project 'Oogstdankfees- ten' uit Berg aan de Maas. Het eerste project was een educatief erfgoedproject over het wonen in Landgraaf door de tijd. Het oogstdankfeest in Berg aan de Maas is een jaarlijkse culturele stoet, praalwagens en straatthe ater. Het spel en beweging van de kinderen geven de feesten een dynamisch karakter. Beide groepen zorgden voor een goe de presentatie. Sjaan de Haan Onder de bezielende leiding van Peter Freijsen lieten de kinderen uit Peel en Maas hun project in een notendop zien. vervolg zie pagina 2 PEEL EN MAAS - Tweede klas- ser Baarlo en de vierde klassers W Kessel en MVC'19 Maas bree krijgen na dit seizoen nieuwe trainers. W Kessel en trainer Maurice Bouten nemen na twee jaar afscheid van elkaar en ook MVC'19 neemt na twee jaar afscheid van trainer Ricar- do Wassenberg. Baarlo heeft al halverwege het huidige voetbal seizoen afscheid genomen van trainer Henri Houben. Voorlo pig neemt Ruud van Enckevort de honneurs waar, maar hij heeft voor volgend seizoen al getekend bij vijfde klasser Ko ningslus t. Weekblad Op Den Baum IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2010 | | pagina 1