Grandioos succes Ride for the Roses KOOPZONDAG a.s. zondag e:::i mode centrum iPteiü# THhhcdlciii 13 Hart van Maasbree: de puzzel passend maken EEKBLAD VOOR DE GEMEENTE PEEL EN M A A S Verpleeghuiszorg in Maasbree een stap dichterbij Wilma Delissen officieel benoemd als burgemeester Peel en Maas PANNÏNGEN www.mooidemooistemode.nl Aankoop Zorgcentrum Ter Borcht door De Zorggroep Presentatie Kunst in Beeld Woensdag 8 september 2010 42e Jaargang, nr. 36 f x -t V4 Mafcentrum; Paradiso van het Zuiden 40 jaar Piet Sitsen 40 jaar dakdekker Feest Parochie en Fancy Fair Kessel-Eik KOOPZONDAG ROGGEL EN PANNÏNGEN algemene info: 0475-491384 irhoonhpidssalon naqpl itijlinq tel 077 307 12 03 Op Den Saum Oplage 7.200 EXEMPLAREN Weekblad Op Den Baum is een uitgave van A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES PEEL EN MAAS - Ongeveer 10.000 fietsers hebben een geweldig succes gemaakt van Ride for the Roses met als doel geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Begunstigd door het mooie weer gaf heel Noord-Limburg een heel mooi beeld van mensen die zich fietsend van hun beste zijde lieten zien. Ook in de gemeente Peel en Maas gaven zij acte de presence. De gemeente Peel en Maas deed zelf mee met een team. Het was een mooi gezicht deze fietsers voor het goede doel. Deze fietsers hebben maar liefst 825.000 Euro bij elkaar gefietst. Gezonde mensen die zich inzetten voor kankeronderzoek, dat verdient alle lof! foto GerPeeters MAASBREE - Een lang gekoes terde wens van de inwoners van Maasbree wordt werkelijk heid. De Zorggroep, Novaform Vastgoedontwikkelaars en de Gemeente Peel en Maas realise ren op het terrein Broekstraat te Maasbree verpleeghuiszorg voor 28 bewoners in de vorm van groepswoningen. Naast verpleeghuiszorg realiseert De Zorggroep ook verzorgingshuis zorg in de vorm van 15 mooie ruime appartementen. De be sluitvorming om tot realisatie van dit project te komen is weer een stap dichterbij. Namens de Gemeente Peel en Maas, Nova form Vastgoedontwikkelaars en De Zorggroep worden om wonenden en belangstellenden dan ook van harte uitgeno digd voor de informatieavond op woensdag 8 september om 19.30 uur in Zaal Niens in Maasbree. Tijdens deze infor matie avond wordt een toelich ting gegeven op de plannen. De Gemeente Peel en Maas gaat in op de verbinding van deze plan nen met het project Hart voor Maasbree. De Zorggroep licht vervolgens haar visie op zorg toe en de keuze voor een combinatie van groepswoningen en zorgap- partementen. Vanuit Novaform Vastgoedontwikkelaars vertelt de architect hoe hij de visie op zorg heeft vertaald in het ont werp van het gebouw. Boven dien wordt tijdens deze avond inzicht gegeven in de te doorlo pen ruimtelijke procedures. Tijdens deze avond is gelegen heid tot het stelen van vragen. PEEL EN MAAS - Wilma De- lissen- van Tongerlo is nu ook officieel benoemd als burge meester van de gemeente Peel en Maas. Haar eerste werkdag is op 1 oktober 2010. Momenteel is zij burgemeester van de ge meente Grave. Onder leiding van waarnemend burgemeester Mat Vestjens is de gemeente Peel en Maas op weg de beste gemeente van Limburg te worden. Het bestuur van de gemeente Peel en Maas heeft er het volste vertrouwen in dat met de komst van burgemeester Wilma Delissen- van Tongerlo Peel en Maas uitgroeit tot beste gemeente van Limburg. Met in gang van 1 oktober stopt waar nemend burgemeester Mat Vest jens met zijn werkzaamheden voor Peel en Maas. Mat Vestjens was sinds 1 juni 2007 waarne mend burgemeester. Eerst van Helden en na de fusie van Peel en Maas. Wanneer er afscheid wordt genomen van waarne mend burgemeester Mat Vest jens en wanneer Wilma Delis sen officieel geïnstalleerd wordt als nieuwe burgemeester was bij het ter perse gaan van dit nieuwsblad nog niet bekend. -,,lxG/Üft!llcyUNAIR «HOPPEN «cultuur *U ROGGEL t/m 17 oktober elke zondag geopend! mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen MAASBREE - Op 29 septem ber a.s. om 19.30 uur is het 3e dorpsgesprek in het Tref centrum over het thema Hart voor/van Maasbree. Hier pre senteert de stedebouwkundige haar eindbeeld in de vorm van een "centrumvisie". De eerste twee avonden wa ren erg succesvol Dit leverde enorm veel informatie op voor de stedebouwkundige om te komen tot een centrumvi sie. In dit stedebouwkundige eindbeeld vervult de openbare ruimte, met name de pleinen, een sfeerbepalende positie. Evenals de verkeersbewegingen en de plekken voor het parkeren en de nieuwe gebouwen, zoals de brede school/multifunctio nele accommodatie (MFA).Als dorpsoverleg en mede namens de gemeente Peel en Maas no digen we een ieder, die nu en in de toekomst gebruik maakt van het hart van Maasbree, van harte uit voor deze avond. Een avond die het ene traject mar keert en tegelijkertijd een nieuw traject vormt voor het Hart voor/van Maasbree. Samen maken we het nieuwe dorpshart, ons dorpshart; tra ject tot op hedenTijdens het tweede dorpsgesprek bleek weer dat de inwoners een grote positieve inbreng hebben op de ontwikkeling van het hart van Maasbree.Het hart van maas bree waar ontmoeting, ontwik keling en ontspanning centraal staan. De inwoners hebben n.av. de vier voorstel modellen hun tips en op-en aanmerkin gen afgegeven. Daarnaast heeft ook nog menig inwoner ge bruik gemaakt om via internet te reageren op de verschillende modellen. Parallel hieraan heeft een werkgroep van toekomstig beoogde gebruikers gewerkt aan het programma van eisen waaraan de multifunctionele accommodatie moet voldoen. Beide trajecten, centrumvisie en Programma van Eisen MFA, zijn nauw met elkaar verweven en dienen elkaar te versterken en de gehele kern een flinke in jectie te geven voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. Allerlei wensen en behoeften zijn samengevoegd tot een ste debouwkundig eindmodel: de centrumvisie Vertaling wensen van mensen Tijdens het derde dorpsge sprek presenteren we de cen trumvisie Hart voor Maasbree en het programma van de mul tifunctionele accommodatie. Daarnaast horen we graag uw reactie op de vertaling van uw eerdere input om te komen tot dit nieuwe dorpshart voor Maasbree. En uw rol bij de ver volgstappen. Ook daarbij be trekken wij u graag, zodat het Hart voor Maasbree voor nu en in de toekomst voor jong en oud "ons hart" is. Reserveer nu woensdag 29 september 2010 om 19.30 uur in uw agenda. Wilt u de modellen nog even terugkijken of andere informa tie nalezen over dit project dan verwijzen wij u graag naar onze website; www.dorpsoverleg- maasbree.nl of naar de website van de gemeente Peel en Maas: www.peelenmaas.nl BAARLO - Woonservice Urba- nus trekt zich terug uit Baarlo (gemeente Peel Maas). De objecten uit het kastelendorp worden afgestoten. Het bestuur van Woonservice Urbanus heeft enige tijd geleden besloten, dat de corporatie haar activiteiten voortaan tot het kerngebied zal beperken. Zorgcentrum Ter Borcht aan de Zuivelstraat in Baarlo wordt verkocht aan De Zorggroep. Voor de bewoners hebben de wisselingen geen ge volgen. Integendeel, De Zorg groep grijpt deze gelegenheid aan om de huidige recreatiezaal om te bouwen tot een restau ratieve voorziening. De recrea tiezaal wordt in een nieuw jasje gestoken om de sfeer en gezel ligheid te verhogen. Bewoners van zorgcentrum Ter Borcht en buurtbewoners kunnen straks makkelijk en voordeling een hapje eten in een gezellige en gastvrije ambiance. In het res taurant bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van diverse arrangementen voor een ver jaardag, een familiebrunch of etentje. Ook worden de service diensten, zoals de openingstij den van het huiswinkeltje en de koffievoorzieningen, verder uit gebreid. Daarnaast zal het res taurant eveneens dienst doen als activiteitenruimte en een ge zellig, sfeervol ontmoeten voor ouderen. BAARLO/MAASBREE - Ko mende zaterdag 11 septem ber is het zover, dan wordt het boek Kunst in Beeld - Maas bree Baarlo gepresenteerd. Wet houder Hermans zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen tijdens een besloten bijeen komst op kasteel d'Erp. Vanaf maandag 13 september zal het in Baarlo en Maasbree op diverse plaatsen te koop zijn. In dit prachtige boek vindt men een selectie van de rijke kunstcollectie van de voorma lige gemeente Maasbree. De kunstwerken worden aange vuld met prachtig fotowerk van mooie landschappen in beide dorpen. De boeken zijn in Baar lo verkrijgbaar in Bibliotheek, Bazus, Verspa Herenmode en VW-kantoor en in Maasbree bij Bibliotheek, Trefcentrum d'n Adelaer en bij. Ben Smets, van Eyckstraat 11.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2010 | | pagina 1