Wie wordt ondernemer van het jaar Peel en Maas? Jeugdig sportief balgevecht in Maasbree Het weekblad voor de Gemeente Peel en Maas Ride for the Roses zoekt vrijwilligers Vrijwilligersverzekering in Peel en Maas Peel en Maas 11 11 Limburg Festival 2010 r h q Ti q p Kroedwiszegening Succes Lian Maessen Raf Janssen eert traditie Woensdag 11 augustus 2010 42e Jaargang, nr. 32 Chelsea jeugdtopper in Maasbree Huldiging jubilarissen Ossefeesten Limburg Festival in Kessel Succes Michel Hendrix Hapialon srhoonhpidssalon ppdirurp matip up naqpl itijlinq pruihpn tel 077 307 12 03 Ook uit Peel en Maas ondernemer van het jaar ondernemerschap. ejer Oplage 7.200 EXEMPLAREN Weekblad Op Den Baum -IS EEN uitgave van A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES PEEL EN MAAS - Drie straat- theatergroepen uit het aanbod van het Limburg Festival zijn op zondag 29 augustus te zien in Kessel, Panningen en Meijel. De Franse Compagnie Erectus bijt het spits af op de Markt in Kes sel om 14.00 uur. In Meijel laat Tumble Circus zich zien op het Tomveld om 15.30 uur. In Pan ningen komt Joel Salom met zijn muzikale vrienden op bezoek om 17.00 uur op het Raadhuis plein. www.limburgfestival.nl VEN LO/PEEL EN MAAS - De voorbereidingen voor de 13e editie van de Ride for the Roses 2010, zondag 5 sep tember in Noord-Limburg, zijn in volle gang. Zonder vrijwilligers is het onmoge lijk om een groot evenement als de Ride for the Roses tot een goed einde te brengen. De organisatie is daarom op zoek naar enthousiaste vri jwilligers om ook de editie 2010 tot een groot succes te maken. Ook ui de gemeen te Peel en Maas komen veel fietsers aan de start o.a. een team van de gemeente Peel en Maas. Ride for the Roses De Ride for the Roses is een jaarlijkse fietstocht voor een goede doel die dit jaar voor het eerst in Noord-Limburg gereden wordt. Op 5 septem ber zetten duizenden deelne mers en honderden vrijwil ligers zich in om zoveel mo gelijk geld bijeen te brengen voor onderzoek naar en voor lichting over kanker. De gehele opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. Door deel te nemen aan een van de fietstochten of mee te helpen als vrijwilliger kan iedereen een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Inzet vrijwilligers Inmiddels hebben zich een zes tigtal vrijwilligers aangemeld om hun steentje bij te dragen aan het goede doel. Ook de EHBO heeft toegezegd om met diverse hulpposten op start- en finishlocatie en langs de route aanwezig te zijn. Daarnaast is ook de inzet van vrijwillige parkeerwachters en verkeersre gelaars bevestigd. De organisatie kan echter nog vele handjes gebruiken voor diverse werkzaamheden op 4 en 5 september zoals opbou wen en afbreken van de start/ finishlocatie, vullen van goody bags, ondersteuning catering, uitdelen van lunchpakketten, coördinatie van deelnemers aan de start en het uitdelen van rozen na afloop. Er wordt in totaal gestreefd naar een in zet van 500 vrijwilligers. De or ganisatie van de fietstoertocht Ride for the Roses 2010 hoopt dat héél Noord-Limburg zich aanmeldt en daarmee een bij drage levert aan de strijd tegen kanker. Aanmelden voor vrij willigerswerk kan via ridefor- theroses@vorstelijk.com. Voor meer informatie over de inzet en werving van vrijwilligers kunt u contact opnemen met Sjors Peeters, Vrijwilligerscoör- dinatie Ride for the Roses, tel. 06-5189 56 73. BAARLO - Op het feest van Maria Tenhemelopneming 15 augustus, wordt ook traditio neel de meegebrachte kroedwis in de kerk gezegend. Maria Tenhemelopneming wordt dit jaar in het weekend 14 en 15 augustus gevierd in DE Baar- lose parochiekerk. De Baar- lose parochie wil graag een oude traditie in ere herstellen. Daarom worden de Baarlose parochianen gevraagd om in dat weekend een zelfgemaakte kroedwis mee te nemen naar de kerk waar die gezegend wordt. Op de Baarlo- pagina in dit nieuwsblad wordt ui de doeken gedaan hoe zo'n kroedwis moe ten worden samengesteld. MAASBREE - Op de onlangs gehouden keuring voor poli tiehonden te Horst behaalden enkele leden van Politiehon denvereniging Onze Vrije Tijd Helden goede resultaten. Lian Maessen uit Maasbree behaalde met haar Mechelse Herder Kira het certificaat met lof met 411 punten en Nancy van de Winkel uit Grashoek behaalde met haar Mechelse herder Scooby het cer tificaat met 390 punten. Voor het verkrijgen van dit certificaat moet men minimaal 352 pun ten behalen. Lian en Nancy heb ben met hun honden dit aantal punten overtroffen. De vereni ging is dan ook zeer trots op deze prachtige resultaten. MAASBREE/PEEL EN MAAS - Wethouder Raf Janssen heeft een jarenlange traditie in ere gehouden. Zolang wij ons kun nen heugen, heeft Jong Neder land Maasbree (bijna) jaarlijks tijdens haar zomerkamp bezoek gehad van het college van de ge meente Maasbree. Maasbree is opgegaan in de veel grotere ge meente Peel en Maas. Hij kwam een dag op bezoek in kamp plaats Zeeland en stak ook zijn handen uit de mouwen. Meer weten kijk ook op www.jongne- derlandmaasbree.nl MAASBREE - Een jeugdspeler van het regioteam MVC'19 gaat er met de bal vandoor achtervolgd door een speler van Bayer 04 Leverkusen, dat in 2009 voor de 2e maal het ADREM MVC- TOP D- Toernooi won. In het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 augustus treffen beide ploegen elkaar weer op het 5e ADREM MVC- TOP D- Toernooi in-Maasbree. Het publiek kan dan weer genieten van sportief jeugdvoetbal van hoog internationaal niveau. Kijk ook op www.mvctopd.nl. Foto Patty Penders. PEEL EN MAAS - Vanaf 1 ja nuari 2010 heeft gemeente Peel en Maas een nieuwe vri jwilligersverzekering afgeslo ten. Gemeente Peel en Maas vindt vrijwilligerswerk van groot maatschappelijk belang en hoopt met deze nieuwe verze kering de participatie van vrij willigers een steun in de rug te geven. Daarom is gekozen voor een verzekeringspakket met een basispolis en een pluspolis. Naast de verbeterde dekking wordt de uitvoering van de ver zekering veel eenvoudiger. Ie dere vrijwilliger is automatisch verzekerd, via de website van de gemeente kan een schadefor mulier worden gedownload en de contacten lopen direct via de verzekering. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de Vrijwilli- gersentrale Peel en Maas. (077) 307 73 50 of mail naar info@ vwcpeelenmaas.nl. PEEL EN MAAS - Op woens dag 27 oktober 2010 wordt ti jdens een ondernemersavond in Dok6 de eerste Onderne mer van het Jaar van de ge meente Peel en Maas bekend gemaakt. De "Ondernemer van het Jaar Peel en Maas" is een initiatief van en wordt ge organiseerd door de Kiwanis Club Peel en Maas. De gemeente Peel en Maas en alle ondernemersverenigin gen uit onze gemeente hebben hun volledige medewerking toegezegd. Inmiddels zijn alle ondernemers benaderd en heb ben enkele bedrijven zich al als kandidaat aangemeld. Dat aan melden kan nog tot uiterlijk 25 augustus door het invullen van het vragenformulier. Het for mulier en nadere gegevens over het gehele evenement zijn na te lezen op www.ondernemervan- hetjaarpeelenmaas.nl. De opbrengsten van de ondernemersavond ko men ten goede aan het Sjaan de Haan Kinder fonds. Het fonds stelt zich tot doel gelijke kansen voor iedereen te creëren en kinderen mo gelijkheden bieden actief en creatief deel te nemen aan de maatschappij. Mocht u nadere infor matie wensen over de ac tiviteit of heeft u specifieke vra gen over aanmelding of spon sormogelijkheden, stuur dan een mailtje naar info@onderne- mervanhetjaarpeelenmaas.nl. Hoofdsponsor van het evene ment is Rabobank Peel en Maas.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2010 | | pagina 1