■08:00 tot 22:00 Ruime openingstijden: k Maandag t/m ^Zaterdag geopend Nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik Werkaroep MclclSbrGO oké* Van 340 naar270 formatieplaatsen r uti L. jl Vraaggestuurd en klantgericht werken (sGGT MaaSbrGG GGfl StGm nieuwe credo ambtenaren Peel Maas Opknapbeurt schoolplein Brede School levert'Kern met Pit'nominatie op Nieuwe brandweercommandant gemeente Peel en Maas Technische storing levert kopij verlies O P LAG E 7.200 EXEMPLAREN Op Den Baum 41 e JAARGANG NUMMER 16 WOENSDAG 15 APRIL 2009 Leden van de werkgroep "Massbree oké. Van links naar rechts: Jan Jacobs, Theo Cox, Els Hanrats, Paul Sanders, Germie Grutters, Nick Peeters en Marjolijn v.d. Heijden. Ongetwijfeld heeft u de afgelopen maanden de oproep in Op Den Baum gelezen, waarin werd ge vraagd om vrijwilligers, die mee wilden denken over een te voeren "Dialoog met het Dorp" en een daarna te vormen dorpsoverleg in Maasbree. Deze oproep heeft ge leid tot de werkgroep "Maasbree oké", bestaande uit Maasbreena- ren van diverse geledingen en leef tijden. Deze werkgroep heeft zich tot doel gesteld de inwoners van Maasbree een stem te geven in de nieuw te vormen gemeente Peel en Maas. De werkgroep wordt hierin ondersteund door de gemeente Maasbree, stichting Vorkmeer en onderzoeksbureau Maecon Spark Result. Ik hoor u denken: "Wat moet Maas bree nu met een dorpsoverleg?" Wel nu.. in de nieuwe gemeente zullen de huidige 11 kernen worden samen gevoegd. De gemeentelijke diensten zullen hierdoor worden gecentrali seerd. De aandacht van de gemeente zal derhalve over deze 11 kernen ver deeld moeten worden. De gemeente Peel en Maas heeft daarom gekozen om vraaggericht te gaan werkén. Krachtige stem Dit betekent dat Maasbree straks een krachtige stem dient te krijgen, die zich sterk kan maken om de leefbaar heid in het dorp hoog te houden. Kortom een overleg van en mèt be woners dat er voor zorgt dat Maas bree een prettig dorp blijft om in te wonen en te leven. In een aantal kernen van het toekomstige Peel en Maas (o.a. Grashoek en Beringe), is er al een dorpsoverleg actief. Andere kernen, zoals Baarlo, Meijel en Kessel, zijn hiermee net als wij druk doende. Geef uw mening Hoe gaat werkgroep "Maasbree oké" te werk De werkgroep vindt het be langrijk, dat alle inwoners van Maas bree hun mening kunnen geven. Omdat zorgvuldigheid gaat boven snelheid, hebben we hiervoor een aantal stappen bedacht Allereerst willen de werkgroep en de gemeente zich een objectief beeld vormen over hoe u als bewoner van Maasbree denkt over uw dorp, welke voorzie ningen u belangrijk vindt en wat u mist. Bovenal willen we graag weten hoe u denkt over hoe we Maasbree in de nieuwe gemeente Peel en Maas een stèm kunnen géven. Dit wordt gedaan aan de hand van een vragen lijst. De vragenlijst is deels opgesteld door het onderzoeksbureau Maecon Spark Result en aangevuld door de werkgroep. De enquête wordt ver stuurd naar 500 aselect gekozen in woners van Maasbee. De deelname is anoniem en het belangrijk dat ieder een de enquête invult en terugstuurt. Met de resultaten zal de werkgroep aan de slag gaan. Hiervoor zullen we een aantal avonden organiseren waarin de verenigingen, belangenor ganisaties, maar vooral de bewoners, de kans krijgen om mee te discussi eren over hoe wij samen over Maas bree denken en hoe we ons het beste kunnen organiseren in de nieuwe fu siegemeente. Naar een dorpsoverleg Op de bijeenkomsten zal tevens wor den gevraagd wie er mee wil doen in een nog te vormen dorpsoverleg. Aangezien de taak van de werkgroep er dan op zit hopen we natuurlijk op veel nieuwe geïnteresseerden. Alle reacties zullen uiteraard worden mee genomen in een eindrapportage, die zal worden aangeboden aan het col lege van Burgemeester en Wethou ders en de Gemeenteraad van de Ge meente Maasbree. In Op den Baum en via de gemeentelijke site www. maasbree.nl zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen. Voor ideeën of vragen voor werk groep "Maasbree oké", kunt u bellen met de voorzitter van de werkgroep: Paul Sanders, tel. 077 3523660 of mai len met paul-mir@hotmail.com. Met ingang van 1 mei 2009 is de heer Roy Timmermans benoemd tot Commandant van de Brandweer van de nieuw te vormen gemeente Peel en -Maas en manager van het team Brandweerondersteuning. Roy Timmermans is 37 jaar en mo menteel werkzaam als ambtenaar openbare orde en veiligheid van de gemeente Helden. Daarnaast is hij sinds 2000 lid van de vrijwillige brandweer Helden en sinds enige jaren ook actief als bevelvoerder en instructeur. In de afgelopen jaren heeft Roy Timmermans zich intensief voorbereid door training en scholing op deze functie. Roy Timmermans is de opvolger van Jan Goutier, die ja renlang de functie van Commandant heeft vervuld ên binnen de brand weerorganisatie een ander functie gaat uitvoeren. Door een complete storing van ons internetnetwerk zijn alle redactio nele artikelen die op donderdag 9 en een gedeelte van vrijdag 10 april naar ons toegezonden zijn verloren gegaan.. Inmiddels is dit euvel ver holpen, maar het kan zijn dat veel verenigingsnieuws verloren is ge gaan. Onze excuses.. (door Mat Nellen) De frisse wind van de nieuwe ge meente Peel Maas waait al door de ambtelijke burelen. Directeur Henk Mensink en burgemeester Mat Vestjens laten er geen twijfel over bestaan de gemeente Peel Maas werpt haar schaduw vooruit. "Over twee maanden weten alle ambtenaren waar ze aan toe zijn bin nen de gemeentelijke organisatie, le dereen heeft dan zijn of haar plek ge vonden. In totaal hebben we 270 for matieplaatsen te vergeven. Qat zijn er 70 minder dan nu", stelt Mat Vestjens. 'Dat wil niet zeggen dat er 70 arbeids plaatsen veloren gaan. Vele vacatures worden niet meer ingevuld, terwijl de contracten van tijdelijk ingehuurd krachten eind december 2010 beëin digd worden. Nu heb je bijvoorbeeld vier burgemeesters, vier griffiers en vier gemeentesecretarissen omdat je vier gemeentes hebt. Straks heb je er overal maar een nodig."Het reken sommetje van Mat Vestjens klopt min of meer. In ieder geval wordt er geen rekening gehouden met gedwongen ontslagen. "We moeten wel de tering naar de nering zetten." Cultuuromslag, kwaliteit en verjonging "Vanaf het begin hebben we inge zet op vernieuwing, kwaliteit en cul tuuromslag. In de nieuwe gemeente Peel Maas gaan we vraaggestuurd en klantgericht werken. Dat vraagt om een cultuuromslag, iedereen zal zich moeten aanpassen", stelt Henk Mensink. "We gaan voor kwaliteit. We zijn dienstbaar aan de burger. Je mag topkwaliteit van de ambtenaren in een gemeente van 42.000 inwoners verwachten.. In de samenstelling van het managementteam hebben we veel geïnvesteerd. We hebben in de top veel werk in de verjonging gesto ken. Het hoofd contact Burgerzaken Nicole Teluy bijvoorbeeld is pas 26 jaar, maar past prima in onze visie." Tweesporenbeleid "Na de zomervakantie zullen de ambtenaren de handen stevig uit de mouwen moeten steken. Ze gaan dan niet alleen gezamenlijk werken aan de nieuwe gemeente Peel Maas, maar ze moeten ook nog de lo pende zaken afhandelen van de ge meentes Kessel, Meijel, Maasbree en Helden. Gezien het tot nu getoonde enthousiasme hebben wij het volste vertrouwen dat zij deze klus zullen klaren. Onder het motto Samen én toch apart zullen zij daar in slagen. We liggen op schema, wat betreft de ge meente Peel Maas", besluiten Henk Mensink en Mat Vestjens het gesprek. Een ding is zeker, alle 270 ambtenaren komen in Panningen te werken. r* De directeur van Knhm (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappijfeliciteert Helmie Beeren en Jeanne Hesen met de nominatie "Kern met PitHelmie Beeren heeft cheque in ontvangst genomen ter waarde 1000.te besteden. Jeanne Hesen ontvangt de Kern Met Pit oorkonde. Dit vond plaats in Statenzaal van Gouvernement te Maastricht onder toeziend oog van dhr. Gedeputeerde N. Lebens.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2009 | | pagina 1