a.s.Z0NDAGH mocJcz een brum iRnMS Tkccfeü) Anton Muijsers: Sociale zaken was mijn grote liefde rvJOOSTENAUTO Herfst ModeZondag Koopzondag Roggel Actie Veilig Verkeer geslaagd in Maasbree ank^fit rU SIM wêêêêêêêêèêiêêiêêêêêêêêiêêiêêëêêêêêêiêêèêêêiêêmêëièkêekêêêêêêêêë I- ii: F Snel, verantwoord en doeltreffend afslanken. Theatergroep Kameleon komt in oktober weer met een nieuwe voorstelling Venlo - Meijel - www.joostenauto.nl Mooi de Mooiste Mode algemene info Tel. 0475-491384 www.mooidemooistemode.nl-www.mc-theelen.nl Van enkel naar dubbelglas? Goutier Glasservice 39e JAARGANG NUMMER 39 WOENSDAG 26 september 2007 Oplage 7.200 EXEMPLAREN w Een uitgave van De Gouden Leeuw BV Op Den 3aum Industrieterrein 40 5981 NK Pannincen Postbus 7214 5980 AE Panningen T 077 - 307 19 80 F 077 - 307 60 43 E ADV@COUDENLEEUW.NL E B A U M G O U D E N LE E U W. N L Nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-«Eik (door Mat Nellen) Voor de 61-jarige Anton Muijsers uit Baarlo valt donder dag 27 september het gemeentelijke doek. Dan neemt de gedreven ambtenaar van de gemeente Maasbree tijdens een intern feest afscheid van de bestuurders en zijn collega - ambte naren. De honkvaste Baarlonaar kijkt in dit gesprek terug op zijn loopbaan. "Op 1 mei 1972 ben ik dienst getreden bij de gemeente Maasbree. Ik had de sociale acade mie afgerond en viel na eerst werkervaring bij Jan Bongers in Baarlo te hebben opgedaan in de agrarische sec tor met de neus in de boter. Ik mocht direct beginnen op sociale zaken als adjunct com mies. Ik voelde me als een vis in het water." Grote liefde Anton Muijsers geniet, als hij over de tijd op sociale zaken praat. "Je hebt met mensen te maken met problemen. Die moet je proberen te helpen. We hadden beginjaren 80 zo'n 400 klanten. In die tijd zagen wij al, dat je de complexiteit van de so ciale zakenproblematiek niet alleen kon beheersen We werkten toen al samen met de gemeente Helden en later kwam sociale zaken helemaal onder gemeente Helden. Wij waren onze tijd ver vooruit. Ik ben daarom ook voor de fusie van de vier ge meentes, waarbij we wel in de gaten moeten blijven houden, dat de men selijke maat blijft bestaan.. De burger is geen nummer, maar een mens. Wij als ambtenaren zijn er voor de bur gers. De term dienstverlening zegt het duidelijk diensten verlenen." In 1982 vond er een grote reorganisa tie plaats bij de gemeente Maasbree. De bureauchef sociale zaken werd hoofd welzijn en sociale zaken, waar door Anton ook cultuur, sport en welzijn onder zijn hoede kreeg. 'Een boeiende tijd, waarbij je veel te ma ken kreeg met het bloeiende vere nigingsleven en ons team van amb tenaren heeft mede aan de wieg ge- Tel.: (077) 398 00 41 www.slank-fit.eu Anton Muijsers een der laatste Baarlose Mohikanen neemt afscheid van de nog zelfstandige gemeente. foto Ger Peeters staan van de subsidieregeling van de verenigingen, die in 2007 nog steeds toegepast wordt. Daar ben ik best trots op", geeft Anton Muijsers toe. Bejaardenhuis en verbouwing Anton Muijsers werd in 1990 hoofd bewonerszaken en na de 2e grote reorganisatie, die doorgevoerd werd ten tijde van burgemeester Clemens Broeken werd Anton Muijsers hoofd facilitaire zaken financiën. Onder de bezielende leiding van Anton Muijsers als "bouwpastoor" werd het gemeentehuis gerenoveerd. "Die geslaagde renovatie beschouw ik als een van de hoogtepunten uit mijn ambtelijke carrière, maar het absolu te hoogtepunt was de realisatie van het bejaardenoord Baarlo. Dat pro ces heb ik vanaf het begin ambtelijk mogen begeleiden. Burgemeester Anton Hubben was de grote man achter dat project. Vooral in het begin was de politiek verdeeld en werd er nog een motie van wan trouwen tegen het college van B W door jou ingediend en met 11-2 aangenomen door de raad, maar jullie zijn later toch akkoord gegaan met de realisatie.De balans opma kend kijkt Anton Muijsers voldaan terug. "Ik heb prettig kunnen sa menwerken met de burgemeesters Defesche, Hubben, Van Berckel en Rabelink en de wethouders Haenen, Peulen, Bos, Tans, Willems, Janssen, Peeters, Hermans en Heines. Ook met vele raadsleden had ik een goe de band en dat geldt ook met de ambtenaren. Het is mooi geweest." De epiloog van Anton Anton Muijsers had nog heel wat te vertellen, maar hij wil afsluiten met de volgende opmerkin gen: "Bijna 36 jaar ben ik werkzaam geweest bij een gemeente. Er was bij mij geen beho efte om te verkassen naar een andere ge meente. Dit is te wijten geweest aan de toen aanwezige carrière mogelijkheden en aan het feit dat er veelal een goede sfeer heeft geheerst bij de ge meente. Bovendien is de gemeente Maasbree altijd een uitstekende werkgever geweest. Een open sfeer, met de verantwoordelijkheid laag in de organisatie en prima cultuur met inspraakmogelijkhe den. Hopelijk blijft dit ook in de nabije toe komst zo. Ook heb ik voldoening gehad van mijn werk op de afde ling facilitaire zaken Dit is een afdeling waar ik vijf jaar met plezier heb gewerkt en die voor het te merendeel bes tond uit deskundige en zeer plezierige men sen. Niet alles is rozen geur en maneschijn geweest. Er zijn in een werkzaam leven natuurlijk ook perioden geweest die minder leuk en minder fraai waren echter het po sitieve gevoel overheerst in hoge mate. Het positieve van democratie is dat er controle wordt uitgeoefend op het openbaar bestuur. Het nadeel is echter het feit dat het zo ontzet tend lang duurt voor er een besluit is genomen." Die laatste opmerking is een duidelijk understatement. Geen zwart gat Anton Muijsers zit nog boordevol energie. Bestuurlijk was of is hij ac tief als secretaris van bejaardenhuis Baarlo, voetbalvereniging Baarlo en fanfare Eendracht Baarlo. "Ik was en ben een echte verenigingsman en ben nog veel te jong om achter de geraniums te gaan zitten. Ik wil iets gaan doen in het vrijwilligerswerk, maar moet daarover nog nadenken, wat voor vrijwilligerswerk het gaat worden." besluit hij het gesprek. U moet niet verbaasd zijn, dat in de toekomst Anton actief wordt als vrij williger in de welzijn - of zorgsector gezien zijn achtergrond. De tijd zal het leren. Een der boemeltreintjes met enthousiaste kinderen Ouders en kinderen hebben vorige week donderdag massaal meege daan aan de Veilig Verkeer Neder land en de basisschool de Violier in Maasbree om met de fiets of per benenwagen naar school te komen. De Boemeltjes (looptreintjes) waren volgeboekt Directeur Hans van den Berg van basisschool de violier en wethouder Arno Janssen gaven het startsein van deze "boemeldag" Er waren ook mensen van VVN (Veilig Verkeer Nederland) en de politie aan wezig. De politie niet alleen op de lo catie Broekstraat van de Violier, maar ook bij de Fabriek, waar de groepen 7 en 8 fietscontrole/reparatie hadden en een verkeersdebat. Op de onder bouw waren de kinderen de hele dag bezig met spelletjes, schminken etc. bijna alles in het teken van het verkeer. Sraar Klerken sponsorde 300 appels voor de kinderen als tussen doortje en bakkerij Werts sponsorde vlaai voor de ouders die meehielpen. De verkeersouders die deze dag or ganiseerden, willen iedereen bedan ken, die op een of andere wijze mee heeft gewerkt aan het welslagen van deze dag. Ze hebben wel nog een verzoekt aan de mensen die zich een haltebord hebben toegeëigend. Wil len jullie dit haltebord afgeven bij de Violier, want die borden zijn niet van de basisschool en die moeten zij te ruggeven. Ze spelen Bitterzoet; een stuk be staande uit drie tragikomedies ge schreven door de bekende kinder boekenschrijver Jacques Vriens. De voorstellingen zijn in Thalia Theater mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen Baarlo. De speeldata zijn 5, 6, 11, 13 en 14 oktober 2007 en de aanvang is om 20.00 uur. Entreekaartjes zijn €6,- en zijn verkrijgbaar bij de kassa vanaf 19.30 uur. Reserveren kan ook via 077-4772743 (na 18.00 uur) 'Met innige deelneming' speelt zich af na een begrafenis. 'Komt u ook een handje geven' gaat over een fami lie die zich voorbereidt op de eerste communie van dochter Marieke. 'Groeten uit Vogelenzang' gaat over vier oude mensen die wel erg lang moeten wachten voordat de recrea tiezaal opengaat. Deze drie eenakters vormen samen de voorstelling 'Bitter zoet'onder regie van MarietTans. ^IH^077)30750 8^^^^gj^hdd£ikn^

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2007 | | pagina 1