Oud-Indiëgangers "Wij zijn in Indonesië snel volwassen geworden" x r Bavaria Pils Friesche vlag Breaker Kaas/uien- of pizzakruier Jong of jong belegen C1000 PANNINGEN nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik woensdag 26 april 2006/ 35e jaargang nummer 17 Hay Schell 40 jaar Drum- en Brassband Voorwaarts Baarlo De 9e mei-baum verrijst in Baarlo Koningsschieten St Hubertus Kessel 12-pack blik bier met gratis Leeuwenhose per doos a 12 blikjes Op onze zuivelafdeling lekker tussendoortje) per zakje a 200 gram Vers uit eigen oven vers per stuk vers gesneden kaas pak a 400 gram Kerkstraat 43 Panningen, tel. 308 12 70, fax 308 12 75 Baum Vrijdag 28 April, viert Hay Schell zijn 40-jarige lidmaatschapsjubi- leum bij Drum en Brassband Voor waarts Baarlo. Hay heeft in die 40 jaar veel betekend voor deze ver eniging. Zo was hij dirigent van de drum band, tamboer-maitre en bestuurs lid. Ter gelegenheid hiervan biedt Drum- en Brassband Voorwaarts Hay een receptie aan, waarbij U van harte bent uitgenodigd. Deze receptie vindt plaats op vrijdag 28 april van 19.30 uur tot 20.30 uur bij café Centraal. Het is weer zover. Zondag 7 mei zet de 1 Mei vriendengroep voor de 9e maal de mei-baum op. De mei- baum heeft een hoogte van maar liefst 25 meter. Zoals ieder jaar is dit een geslaagde happening in Baarlo. Rond 13.00 uur wordt vertrokken vanaf de marktom de mei-baum af te halen. Dit alles onder muzikale begelei ding Vein de Brassband. Er is dan ook een unieke oldtimer tractorpa rade te zien. Bij terugkomst op de markt,dit zal rond 14.00 uur zijn wordt de mei-baum met man en macht in de hoogte gebracht. Hier wordt de muziek verzorgd door de Baekvae- gers. Om 16.00 uur is er weer een grote zaagwedstrijd waar iedereen aan kan deelnemen. Nu maar hopen dat 't weer ons goed gezind is. Op Zaterdag 29 april a.s.organiseert Schutterij, Fluit en Tamboerkorps St Hubertus Kessel het traditioneel Koningsschieten. Wie wordt Schutterskoning(in) wie wordt Korpskoning(in) en wie wordt Burgerkoning(in)? "Kom kieke en mei-sjeete". Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit.Om 13.30 uur verza melen de leden van St Hubertus zich bij clublokaalDe Boesjer Om 14.00 uur wordt in optocht ver trokken om de genodigden af te halen.Na aankomst op het schiet- terrein De Witmaekervolgt om 15.00 uur de opening aansluitend de openingsschoten van de geno digden en om 15.30 uur zal de strijd losbarsten onder de diverse schiet- bomen. Na afloop omstreeks uur volgt de huldigingsceremonie en wordt er gezellig doorgefeest. (door Mat Nellen) Dit j aar is het 60 jaar geleden dat de eerste mannen Maasbree moesten verlaten om te gaan deelnemen aan de gevechtshandelingen in In donesië dat toen nog Nederland Oost-Indië heette. Die periode en de gebeurtenissen in dat land mo gen niet vergeten worden. De oud- Indiëgangers hebben enkele jaren geleden in samenwerking met de Historische Werkgroep de Brede afgesproken dat voortaan jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst in Maasbree gehouden zal worden. Deze bijeenkomst vindt dit jaar plaats op zondag 30 april. Om 10 uur wordt er een eucharistie viering gehouden in de St Aldegun- diskerk. Deze viering, waarin alle overleden oud-Indiëgangers zullen worden herdacht, zal opgeluisterd worden met krontjongmuziek. Na deze viering is er in restaurant Flierenhof een bijeenkomst voor alle oud-Indiëgangers met part ners, weduwen van oud-Indiëgan- gers, genodigden en leden van de Historische Werkgroep de Brede. Personen die geen vervoer hebben kunnen contact opnemen met. Sjraar. Walraven, tel 077-4653386Bij gelegenheid van deze zestigjarige herdenking hebben de oud-Indi- egangers in het museum van de Historische Werkgroep de Brede een tentoonstelling ingericht. Het is een bijzondere tentoonstelling die gewijd is aan de gebeurtenissen in Oost-Indië en aan de belevenissen van de mannen uit Maasbree in dat verre land. De oud-Indiëgangers hebben hiervoor allerlei voorwer pen, documentatiemateriaal en foto's ter beschikking gesteld. Het museum de Brede, Onderste Horst la, is vanaf 30 april elke zondagmid dag geopend van 14.00u tot 17.00u. Ter gelegenheid van deze zestigja rige herdenking spraken we met 2 oud-Indiëgangers Sjraar Walraven (81) en Jo Trepels (76), die beiden in Maasbree wonen en nauw betrok ken waren bij de inrichting van de tentoonstelling. Sjraar Walraven bijt de spits af: "Ik behoorde tot een der eerste lichtin gen dienstplichtigen die in oktober 1946 per schip richting het huidige Indonesië voeren. We waren 30 dagen per vrachtschip onderweg Dat was geen pretje. Wij hingen bij wijze spreken met zijn allen hutje aan mutje in het scheepsruim. Wij voeren een ongewisse toekomst te gemoet. Wij wisten als 7e decemberdivisie wat onze taken waren in Indone sië; de Nederlandse bevolking be schermen tegen" de oprukkende rebellen. Vanuit het beschermde Maasbreese milieu naar een avon tuurlijk en onvoorspelbaar verblijf in Indonesië. Het was een complete Jo Trepels (links) en Sjraar Walraven (rechts) kunnen hun verblijfplaatsen in Indonesië en Nieuw-Guinea op de land kaarten "blindelings" aanwijzen. cultuurschok voor ons. Als chauf feur heb ik enkele politionele acties meegemaakt. Dat was geen pretje. Dat was een kwestie van overleven in de rimboe. Je werd regelmatig geconfronteerd met aanvallen van de rebellen. Wij werden door die rebellen beschouwd als bezetters, als indringers. Het was een span nende tijd. Je was een grote kame- radengroep. Daardoor konden we overleven. Ik ben vijf jaar in Indo nesië geweest. Ik heb kameraden zien sneuvelen. Contact met de buitenwereld was er nauwelijks. Brieven waren da gen onderweg en telefonisch met het thuisfront was bijna onmoge lijk. In die periode ben ik snel vol wassen geworden. Ik heb enorm vee levenservaring opgedaan. Te rugkijkend op die tijd durf ik te stellen dat ik geen spijt van mijn mi litaire diensttijd in Indonesië heb, maar dat oorlog voeren geen pretje is. We hebben eigenlijk het einde van het Nederlandse koloniale tijd perk meegemaakt.De nog levende reünisten van nu hebben mede geschiedenis geschreven. Het "ka- nonnenvoer" van toen is nu oud en wijs en zij kunnen him daden van toen in een historisch perspectief zetten." Sjraar gaat niet in op vele details, maar het is duidelijk, dat de Breetsen in die tijd veel steun aan elkaar hadden. Jo Trepels verbleef twee jaar in Indonesië: "Ik vertrok in 1950 naar Indonesië. Als broekie van 19 jaar die als bak kersknecht bij vader Jaer in de bakkerij stond, werd ik tot kok ge bombardeerd in Indonesië. Wij waren bij wijze van spreken een vliegende keuken, want we zijn van eiland naar eiland verscheept, totdat we in Nieuw-Guinea in de rimboe een permanente veldkeu ken konden inrichten. Als kok heb ik nauwelijks oorlogshandelingen meegemaakt. Ik herinner me heel goed de primitieve wijze, waarop we moesten koken. Elektriciteit e.d. was er niet. We moesten op houtvuren het eten in potten bereiden. Ik denk niet dat de Keuringsdienst van Waren onze kookmethode had goedgekeurd. Het was behelpen, maar de man schappen hebben onze kookkunst overleeft. Als 19-jarige keek ik de ogen uitPapoea's hadden we nog nooit gezien. Dat was een aparte belevenis. Toen ik mijn dienstplicht vervulde, stonden Nederland en Indonesië aan de vooravond van de soevereiniteitsoverdracht. Ik ben versneld volwassen geworden. Toen ik weer in Maasbree terug was, moest ik weer wennen aan het alledaagse leven. In Indonesië was ik een brok vrijheid gewend. Hier moest ik weer in het gareel lopen.. Mijn diensttijd in Indoensië heeft louterend gewerkt. Het is een stuk van mijn leven ge worden. De jaarlijkse reünie is een mooie dag waar vele herinneringen worden opgehaald. Samen met Sjraar heb ik veel ple zier beleefd aan het inrichten van de herdenkingstentoonstelling. Beide vitale oud- Indiëgangers zul len ongetwijfeld heel veel te vertel len hebben aan de bezoekers van de tentoonstelling. Van een ding zijn ze overtuigd: "Oorlogen om welke redenen dan ook begonnen, vergen altijd vele onschuldige slachtoffers. Daarom is het goed dat we steeds herdenken, zodat we niet vergeten, dat velen voor ons gestorven zijn. We moeten onze vrijheid blijven koesteren. Vrede bewaren is nog belangrijker dan oorlogen voorkomen." Ware woorden van twee van de vele Maasbreenaren die in Indonesië hun in een sneltreinvaart hun jeug dige onschuld verloren en als ge rijpte jong volwassenen terugkeer den in hun geliefde Maasbree. 9» Week 172006 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 29 april 2006 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=opstaat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. *De wettelijke bepalingen m.b.t. verkoop alcohol zijn ook van toepassing in onz 0.19 I.» Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00 - 21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2006 | | pagina 1