Jubileumweekend DSG Expression vol verrassingen 'Belangrijk Belangrijke bijeenkomst fvootS H Lotus Royale toiletpapier Duracell batterijen Lays Stax chips Biefstuk* Zwemvierdaagse Kessel Open dag Volharding APOTHEEK BAARLO-MAASBREE éiming □Jptiek C1000 PANNINGEN nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik woensda DSG Expression heeft afgelopen weekend het 30 jarig jubileum op een fantastische manier afgeslo ten. Het afwisselende middagpro gramma voor alle (oud-)leden met o.a. een fototocht en een echte Ex- pressiontaart werd afgesloten met een heerlijk Chinees buffet. Het avondprogramma werd mede door voorzitster Gonny met een alleszeggend gedicht geopend. Hierna werd door alle leden en hun trainsters een kleurrijke jubi- leumsdans gebracht die duidelijk liet zien dat DSG óók staat voor een Groep die Samen Danst. Een echte verrassing was het geweldi ge optreden van de danseressen van de "oude seniorengroep", te genwoordig Vogue geheten, die exclusief vpor dit jubileum geheel in stijl hun laatste Expression-gar- dedans nog een keer brachten. Maar het ldapstuk van de avond was toch wel het laatste optreden dat verzorgd werd door de nieuw ste groep binnen de Expression- gelederen: NDH, ofwel Not Dad dy's Hobby, kortweg de Pappies! Deze heren verzorgden een spet terend optreden waarvoor ze in het diepste geheim wekenlang hard getramd hebben. Daddies, Super Geweldig! Nu niemand meer zenuwachtig hoefde te zijn voor zijn of haar optreden, bleef het nog tot in de late uurtjes heel gezellig in het sfeervol aangeklede Trefcentrum waar mede door de stand vol oude foto's en plakboe ken heel veel herinneringen wer den opgehaald. "Oude muziek" bracht bij menige danseres dans- fragmenten naar boven die ter plekke uitgevoerd werden en ook de allereerste gardegroep van 30 jaar geleden bewees nog superle- nig te zijn. Diegenen die bij de tom bola niet in de prijzen waren ge vallen, konden hun geluk nog al tijd beproeven bij de Oudholland se spelen. Ook de zondag gehou den receptie was erg gezellig. Vele mensen kwamen de vereniging fe liciteren en konden op het eind van de middag genieten van zowel de jubileumsdans van de huidige leden als van de gardedans van de oud-leden. Na het succesvolle za terdagavondoptreden van NDH was deze groep snel nog even ge contracteerd en ook nu stonden de DSG Expression heeft afgelopen weekend het 30 jarig jubileum met o.a. een aantal fantastische (en soms verrassende) optredens afgesloten. Pappies hun mannetje! Dat het 30- jarigjubileumsfeest van DSG Ex pression in één woord geweldig was, is zeker mede te danken aan de commissieleden Henk, Moni que, Lou, Koos en Ada die hiermee (i.s.m. het bestuur) anderhalf jaar bezig zijn geweest. De vereniging wil via deze weg niet alleen de commissie, maar ook de sponsors, vrijwilligers, ouders en alle ande ren die eraan meegewerkt hebben om dit jubileum tot zo'n feest te maken, heel hartelijk bedanken j§ jij cj Nodigt u uit voor haar Informatieavond op maandag 27 juni 2005. (kijk snel verder op pagina 3) Op 8-9-10 en 11 juni wordt er voor de tweede keer een zwemvier daagse gehouden in Kessel. Zoals eerder vermeld zal de vierdaagse in het teken staan van het peuter- bad. De bouw is op dit moment afge rond, maar de financiering kan nog wat hulp gebruiken. Daarom willen wij, via deze vierdaagse, het peuterbad een duwtje in de rug ge ven. Het werkt als volgt. Als je mee doet krijg je bij opgave, een spon sorformulier uitgereikt. (verolgz.o.z.) Met het thema Zomercarnaval, presenteert gymnastiekvereni ging Volharding zich op 12 juni 2005, in de sporthal van Maasbree. U kunt kijken naar de aspirant turnsters niveau 12/11 LOS. En turnsters niveau 10/9 LOS. De streetdance groep van de vereni ging verzorgt drie shows en de kleuters laten zien, hoe het er in de les aan toe gaat. U bent van harte welkom zondag 12 juni a.s. in de sporthal 'den Adelaer', Achter de Hoven, in Maasbree. Aanvang 10.00 uur, entree gratis. Oproep aan mensen in Baarlo en Maasbree met een handicap, be perking en/of chronische ziekte Ook voor u... Op 14 juni a.s. wordt in 'De Cloc- kenslagh' in Maasbree een be langrijke Informatie-bijeenkomst belegd m.b.t. WonenWelzijnZorg. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur met de korte Jaarvergadering van het Gehandicapten Platform Baarlo/Maasbree (GPM). De poli tieke groeperingen ontvangen een Uitnodiging. Maar ook zijn mensen met belangstelling en verzorgers van mensen met een handicap/beperking of van ver standelijk gehandicapten, van harte welkom!! Het Thema van de avond is: Toe gankelijkheid voor iedereen Toe gankelijkheid is de mogelijkheid om zelfstandig en op een gelijk waardige manier gebruik te ma ken van een aantal voorzieningen én diensten.Op deze avond wordt een presentatie-informatie ver zorgd i.v.m. de invoering van de WMO, Wet Maatschappelijke On dersteuning. De presentatie wordt verzorgd door mevrouw C. van der Plas beleidsmedewerker Zorg en Welzijn/WMO van het Gewest Noord-en Midden-Lim burg. Deze informatiebijeenkomst is zéér belangrijk voor alle zorgvra gers, toekomstige zorgvragers en heel zeker voor alle politieke groeperingen in de gemeente Maasbree. Programma 19.30 uur: opening door de voor zitter GPM dhr. W. van den Goor Jaarverslag en financieel verslag '04 Pauze ±20.00 uur: een ludiek stukje to neel met de titel: 'Ich wil nao hoës'; video-opname van een creatieve toneelclub Presentatie WMO inhoud en uit voering Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. ±21.30 uur: afsluiting van de avond Mensen met belangstelling voor gehandicaptenzaken. Jong, oud, gehandicapt, niet ge handicapt, chronisch ziek, zijn al len van harte welkom in Maas bree op 14 juni, 19.30 uur. De Achterban van het GPM. Het GPM werkt al vele jaren, sa men met de gemeente Maasbree, aan een integraal gehandicapten beleid in de gemeente. Alleen we ten we niet voor wie we ons inzet ten, wiens belangen we nu precies behartigen. En dat willen we graag horen van al die mensen met een handicap en/of chroni sche ziekte. In verband met de Wet op de privacy kennen we de namen en adressen niet van die mensen, die gebruik maken o.a. van de Wet Voorzieningen Ge handicapten voor wonen, welzijn, zorg; van een rolstoel, scooter of aangepast vervoer. Aanmelden Als al die mensen zich nu aanmel den bij het GPM dan weten wij tenminste wie tot onze achterban behoren. Door uw naam en adres door te geven laat u weten dat ook u ons in ons werk ondersteunt, dat u achter ons wil staan. Samen staan we sterk Alle mensen die zich aanmelden ontvangen ook een Uitnodiging voor 14 juni as. voor de informatieve bijeen komst. Een heel belangrijke bijeenkomst, met het oog op de toekomst. Aan melden kan: in Maasbree bij me vrouw A. Smits, StAldegundis- lein 17, 5993 AJ Maasbree, tel. 077) 465 20 05; in Baarlo bij me vrouw J. Brueren, Helling 4, 5991 BE Baarlo, telefoon (077) 47715 06. Mogen we ook op uw medewer king rekenen.... P1 (0 Haarverlenging om weekblad ae Party! Nummer 21 en 22 Altijd bereikbaar, ook buiten openingstijden via tel. (077)47731 13 of (077) 465 36 57 Opticien Contactlens specialist 2 pakken a 9 rollen naturel, paprika of sour cream onion rundvlees 2 x 1 kilo 1 VOOT Kerkstraat 43 Panningen, tel. 308 12 70, fax 308 12 75 Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00 - 21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur en Baum kristalheldere financiële diensten KAPPERS vc?<±...<nc.-'-4 -y PANNINGEN Markt 46, tel. (077) 307 12 03 Wilhelminastraat 8, Baarlo Tel. (077) 477 31 13 Dorpstraat 8, Maasbree Tel. (077) 465 36 57 Brillen Oogmeting Contactlenzen Rijksweg 37 Reuver Tel: 077-4745656 s'maandags gesloten actieprijs per kilo 6.49 2» 2 sets a 8 stuks 2 kokers 163 gram naar keuze Bij aankoop van 2 actieverpakkingen van hetzelfde product, berekent de kassa u de Week 23 2005 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 11 juni 2005 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd vnor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=opstaat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Oeze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt *De wettelijke bepalingen m.b± verkoop akohol zijn ook van toepassing in onze winkels.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2005 | | pagina 1