30e Loop voor Unicef Gouden bruidspaar Kempen-Kempen: koe melken leidt tot gouden bruiloft Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten Tennispark LTC Maasbree officieel geopend a.s. zondag mode centrum SÉÉ Schouderkarbonade Mora snacks sauce Cl 000 scharreleieren Friesche vlag APOTHEEK BAARLO-MAASBREE Thermopane Glas! Goutier bv Glasservice '1 nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eikwoe Mooi de Mooiste Mode Markt 83 tel.077-3074931 HALVE PRUS HAWÉPRUS middelgroot HALVE PRUS HAWÉPWÏL Kerkstraat 43 Panningen tel. 308 12 70 fax 308 12 75 Voor de 30e maal organiseert het Re gionaal Unicefcomité Baarlo-Hel- den-Kessel-Maasbree op zondag 26 september de traditionele Loop voor Unicef. Aan de loop mag ieder een meedoen. Vanaf 10.00 uur kan er gestart worden vanaf restaurant Bos- zicht aan de Provincialeweg in Maas bree De wandeltocht is ongeveer 6 ki lometer lang. Tussen 10.00 en 16.00 uur mag je zo vaak starten als je wilt. Bij de finish krijg je als aandenken een 'me daille" of een 'gouden schoentje" er wordt ook een ballonnenwedstrijd georganiseerd voor alle kinderen die komen wandelen. Er wordt samenge werkt met de scholen, maar de ou ders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. Op vrijdag 17 septem ber krijg je op school een "Loop"-en- veloppe. Hiermee ga je naar familie en bekenden, eigenlijk iedereen die geld wil geven, omdat jij gaat lopen voor Unicef. De geldgevers of sponsors vullen bedrag op enveloppe in en doen het geld erin. Vervolgens lever je de enveloppe op maandag 20 septem ber in op school Als je geen "Loop"- enveloppe hebt, kun je een deelne merskaart bij de start kopen voor 1,80 Euro. Heb je vragen, dan kun je met een van de volgende personen: Mevrouw A. Geurtjens-Smets Pas toor Huijbenplein 29 Panningen tel. 077-3072184(Mevrouw T. Haenen- Linssen Dorpstraat 25 Maasbree tel 077-4651726; Mevrouw Tr. Van Kessel-Konings, Graafschap Kesselstraat 8 Kessel tel. 077-4621610 en Mevrouw Deuss- van der Putten van Montfortstraat 7 Baarlo teL 077-477 1260. Kijk ook op: www.unicef.nl Tel. (077) 307 50 84 Baarlonaren, Kesselsen en Breetsen zullen Graat kennen uit die periode. "In die tijd was het aanpakken in het ziekenhuis, zeker de nachtdiensten. Als je dan ook nog thuis een beetje boerde, waren het vaak lange dagen en korte nachten" vertelt hij. Miet nam de opvoeding voor haar reke ning, maar ze was ook nooit te be roerd om elders de handen uit de mouwen te steken. "Als je van alles om handen hebt, dan haal je ook geen ondeugd uit", vertelt ze la chend. Ze is niet op haar mondje ge vallen. 'Onze kinderen zijn allemaal goed terecht gekomen en dan heb ben Graat en ik het niet slecht ge daan. Dat wij na 50 jaar nog bij el kaar zijn, dat is logisch. Het is tussen man en vrouw geven en nemen. Soms geef je meer en neem je min der en soms neem je meer en geef je minder. Zo kom je tot een harmonie model. Ook nu nog. Ik doe het huis houden, Graat de boodschappen. Dat werkt goed,." legt Miet uit Ze redden zichzelf, hebben goede con tacten in de buurt. Lol maken doen ze met mate, maar in de Baarlose ou- derencamaval hebben ze een prin selijke en prinsesselijke rol gespeeld. Ook handwerken (Miet), kaarten (Graat) en kienen (beiden) hebben ze veel gedaan. Met him buren in de buurt kunnen ze goed opschieten. Hun kinderen en 10 kleinkinderen komen regelmatig op bezoek. De on gemakken op latere leeftijd die ne men ze voor lief. "Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in onze ouderenwoning, dat is ons streven", (door Mat Nellen) Dat mannen uit Maasbree soms op rare manieren aan hun vrouwe lijke levensgeluk in Baarlo ko men, was be kend, maar het verhaal van Maasbreese Graat Kempen (85) en Baarlose Miet Kempen (76), die elkaar op Soeterbeek in Baarlo leerden kennen, is wel heel bijzonder. 'Graat wérkte bij een boer in Baar lo als knecht en hij was eigenlijk verliefd op mijn oudere zus. Toen hij mij enkele keren voorbij de boer derij, waar hij werkte zag fietsen op weg naar het melken van de koeien, heb ik zoveel indruk op hem ge maakt, dat hij de stoute schoenen aantrok en een beetje verliefd werd op mij. Hoe vaker hij mij zag, hoe ste viger wij verliefd werden op elkaar werden. Jammer voorm ijn oudere zus, mooi voor mij. Het melken van de koeien heeft er nooit onder gele den. Integendeel de koeien leken zelfs meer melk te geven!! Vijf jaar hebben we verkering gehad, totdat wij trouwden. Wij vrijden veilig, we waren een oppassend verliefd paar tje", opent de vlot pratende Miet het gesprek. "Wij trouwden in bij mijn ouders. Dat kwam vroeger veel voor. Onze 6 kinderen zijn allemaal op Soeterbeek geboren en hadden opa en oma aan huis. Ieder voordeel heeft zijn nadeel bij een drie genera tiesgezin, maar de mooie herinne ringen koester je en de slechte ver geet je.. Uiteindelijk zijn we na 16 jaar huwelijk verhuisd naar Baarlo- Dorp, waar we een eigen huis kre gen. Miet heeft het hoogste woord en af en toe vult Graat de verhalen van Miet aan of voegt een van de bei de aanwezige kinderen gegevens toe Vader Graat heeft jarenlang bij het St. Josephziekenhuis Venlo in de schoonmaakdienst gewerkt. Vele handicap, hun ouders en hun bege leiders bewandelen, beter begaan baar. Van 1 juli 2003 tot 1 juli 2006 wordt extra aandacht besteed aan de honorering van projecten op het gebied van kleinschalige woonvor men van 4 tot 12 personen met een verstandelijke handicap. Voor meer informatie www.ncvg.nl. De stich ting Nationale Collecte Verstande lijk Gehandicapten maakt zich met hulp van vele vrijwilligers sterk voor het bijeenbrengen van geld om activiteiten en projecten voor mensen met een verstandelijke handicap te financieren. Voor de or ganisatie van de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich aanmelden bij Maasbree Mevr. A. Sonnemans van Eijkstraat 38 telf. 077-4652641, Baarlo Mevr. G. Marten- sen Rembrandstraat 35 telf. 077- 4772627 of Kessel Dhr. J. Wijers Baarskampweg 9 telf. 077-4622407 Of bij de rayonleider Louis Jacobs Schout van Daelenstraat 2 telf. 077- 3074139 of 0478-552356 E-mail adres louisjacobs@home .nl besluiten ze het verhaal. Hebben ze hun rollen in het dagelijkse le ven goed verdeeld, ook tijdens hun gesprek zijn de rollen verdeeld: de rustige Graat, die waar nodig de spreekwaterval van zijn vrouw Miet met terzake doende gegevens aanvult. Gewoon twee gouden men sen die woensdag 22 september 50 jaar getrouwd zijn. Dat zullen zij vie ren met kinderen, kleinkinderen, fa milie en vrienden. Om 14.30 uur is er een H. Mis in de H. Petruskerk in Baarlo 's Avonds is er van 19.00-20.30 uur receptie in zaal Unitas in Baarlo en zal het gouden bruidspaar het stralende middel puntzijn. Maandag 27 september tot en met zaterdag 2 oktober 2004 is weer de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicaptenledereen kijkt uit naar mogelijkheden om een passen de opleiding te volgen, te sporten en vrije tijd te besteden. Mensen met een verstandelijk handicap ook. Ze willen him leven op hun manier kunnen invullen. Zozelfstandig mo gelijk. Want ook mensen met een verstandelijke handicap hebben een eigen wil. Helaas kunnen ze hun wü niet altijd even goed ken baar maken of uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat we goed luiste ren. Aks we weten wat verstande lijk gehandicapten echt willen, kun nen we hen de juiste middelen, goed voorzieningen en adequate begeleiding geven. We moeten mensen net een verstandelijke han dicap helpen, om zich zoveel moge lijk volgens hun eigen wil te ont wikkelen. Daar is geld voor nodig. Daarom doet de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten een beroep op u. Want met uw financië le hulp wordt ge moeilijke weg die mensen met een verstandelijke In aanwezigheid van vele genodig den werd vrijdag 30 augustus het nieuwe tennispark van LTC Maas bree officieel geopend. Wethouder Wim Hermans en LTC voorzitter John Manders heetten de vele geno digden hartelijk welkom. In zijn toe spraak bedankte Manders de ge meente Maasbree voor het fantasti sche tennispark. De uitstekende voorziening en de "all weather" ba nen, die het mogelijk maken ook 's winters buiten te tennissen, heeft al voor veel activiteit op het park en een toeloop van veel nieuwe leden gezorgd. Onder toeziend oog van burgemeester Rabelink verrichtten de heren Hermans en Manders de officiële openingsdaad met het door knippen van een lint. Na een feeste lijke dronk kon het tennispark be zichtigd worden. mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen varkensvlees 24 alle smaken bakje 160 gram 59 doos 10 stuks 54 lang lekker halfvolle melk tray 12 pakken a 1 liter Week 38 2004 Aanbiedingen rijn geldig t/m zaterdag 18 september 2004 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=op staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt *De wettelijke bepalingen m.b.t verkoop alcohol zijn ook van toepassing in onze winkels. Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00 - 21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur Altiid bereikbaar, ook buiten openingstijden viatel. (077)47731 13. Wilhelminastraat 8, Baarlo Tel. (077) 477 31 13 Dorpstraat 8, Maasbree Tel. (077) 465 36 57

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2004 | | pagina 1