Tweede lustrum Meer Bewegen voor ouderen Yoga in Baarlo 41e Kindervakantieweek Maasbree van start Gebiedsmentor Ton Geurtjens maakt balans juni op Notabele waterdragers, vendelzwaaiers en kanonschoten bij opening Noordervaartfietsroute w HEREN OPGELET! SPIJKERBROEKEN! WRANGLER jter- 42 ,50 p.st. 2 voor 80,- APOTHEEK BAARLO-MAASBREE HALVE PRIJS WEKEN Sierbestratingen Natuursteen en Tuinhout! Magere varkensrollade Komkommer MARKT 134 PANNINGEN TEL. (077) 323 07 95 www.fotoid.nl Aardbeien bavaroisvlaai Mora frikadellen WjeJC Op den Baum Door de goede samenwerking tussen de KBO-afdeling Baarlo en Stichting Vorkmeer is het in septem ber 1993 dein zover. Er zijn voldoende deelnemers (15) en er is een gediplomeerde MBvO yoga- leidster bereid gevonden om Jfeen yogagroep te begeleiden. De MBvO yo- ga-groep in Baarlo kan van start gaan. De eerste lessen gaan met veel gekreun en ge steun gepaard als de dames en een enkele heer op de yogamat plaatsnemen. Nu 10 jaar later is het grootste gedeel te van de deelnemers nog steeds ac tief in de yogagroep. Nog steeds zit en ligt men op de yogamat, nu echter met minder gekreun en gesteun als destijds. De oudste deelneemster is inmiddels 79 jaar. De groep is de afge lopen 10 jaar gegroeid tot een hechte familie. Momenten van verdriet wor den samen gedeeld en er wordt veel gelachen. Dat iedereen zichzelf kan zijn en zich daarom volledig kan ont- spannen, is tijdens een yogales soms hoorbaar door een licht gesnurk. Op de vraag of er verschil is tussen nu en 10 jaar geleden reageert iedereen "Ja, 10 jaar ouder hè." Volgens een van de deelneemsters was het in het begin moeilijk om rust te vinden. Ze was gewend aan een druk en gejaagd be staan. Door de y ga heeft ze geleerd te ontspannen. Aan alle kanten wordt op de loftrompet geblazen: al 10 jaar een contactpersoon die zeer correct de financiën verzorgt; drie dames die al 10 jaar zorg dragen voor de voor bereiding van de les, een geweldige yógaleidster die ze niet meer kun nen missen. Kortom, er heerst een prima, gezellige, ontspannen sfeer binnen de hechte groep. Ieder jaar wordt een uitstapje met etentje ge organiseerd door een vast feestco mité. het feestcomité organiseert dit jaar ook het 10-jarige jubileum. Dit 2e lustrumfeest wordt met een onstap- pen en zeer gevarieerd programma op vrijdag 25 juli gevierd Gebiedsmentor Ton Geurtjens van de basiseenheid Helden van de poli tie, die Baarlo en Maasbree, maakt de balans op van de maand juni op. Er vonden in totaal 28 aanrijdin gen plaats, waarvan 6 met letsel, 1 dodelijk ongeval op de Meeren en 6 aanrijdingen waarbij de dader is doorgereden zonder de identiteit bekend te maken; Eenmaal werd er in een woning ingebroken. Met vragen, betrek king hebbende op inbraakbeveili ging, kunt u terecht bij de politie; 6 maal werd er aangifte gedaan van inbraak/diefstal bij bedrijven; 23 maal werd er ingebroken in au to's. Nog steeds is het voor het die vengilde gemakkelijk en interes santin auto's in te breken doordat dure zaken (zichtbaar) worden achter gelaten in de voertuigen; Er werden 14 fietsen weggenomen; Er werd 18 maal melding gedaan van overlast, vooral betrekking hebbende op jongeren. In Baarlo zijn in toenemende mate op bromfietsen crossende jongeren een bron van ergernis en in Maas bree zijn de jongeren nabij het Kennedyplein met regelmaat nog de oorzaak van overlast. Er zijn wederom diverse processen-ver- baal opgemaakt tegen hen. In Baarlo zullen binnenkort acies worden gehouden waarbij ook politiemotoren worden ingezet om de crossers aan te pakken; In totaal 35 maal werd er aangifte cq melding gedaan van vernielin gen/baldadigheden. Deze vernie lingen vinden hoofdzakelijk plaats in de weekends na sluiting stijd van de cafés; Er werden drie daders aangehou den in 3 afzonderlijke onderzoe ken ter zake mishandeling. Na verhoor zijn deze daders met een geldboete dan wel een dagvaar ding huiswaarts gestuurd; De politie werd 13 maal verzocht te bemiddelen bij buren- en rela tieproblemen; Bij een alcoholcontrole werd 1 be stuurder betrapt die een slok te veel op had. Buiten diensttijd betrapte een po litieman een bestuurder die met veel te hoge snelheid over de Na- poleonsbaan te Baarlo reed. Deze bestuurder kon zijn rijbewijs inle veren en er werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt; De Volksfeesten zijn dankzij de goede voorbereidingen door de organisatie zonder problemen verlopen; Met de hogere temperaturen ne men de klachten omtrent geluids overlast ook weer toe. Nu ieder een weer veel buiten verblijft, dient men rekening met elkaar te houden In eerste instantie zult u als burger zelf moeten proberen dit soort problemen uit te spreken. Lukt dat echt niet, dan pas zal de politie trachten te bemiddelen of ervoor te zorgen dat de (geluids)overlast ophoudt; Voor vakantiemeldingen kimt u terecht bij de politie, evenals voor de folder "32 tips voor een onbe zorgde vakantie". Prettige vakantie! De schoolvakantie is begonnen en dus is het tijd voor KingerVerkan- sieWerk. Leiders. Leodsters en kin deren starten op maandag 28 juli, dan worden alle kinderen om 09.00 uur in de kerk verwacht Hebben jullie er ook zo'n zin in? Nou, bij de organisatie is het al behoorlijk aan het kriebelen geslagen. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het einde lijk weer zover. Wij hebben al ge hoord dat er allerlei vreemde figu ren in de bossen rond Bree zijn ge signaleerd: zwarte ratelslangstam- men en medicijnmannen, maar ook goede, gevederde mannen. En wie is Zwerende Vinger eigenlijk? Jullie gaan het allemaal ontdekken in de 41e KVW week, als Maasbree weer op z'n grondvesten trilt omdat 500 kinderen een hele week worden be zig gehouden met de meest verschei dene activiteiten. Voor het zover is, heeft de organisatie nog enkele huishoudelijke mededelingen voor de ouders en enkele verzoekjes: Ouders denk eraan om uw kinderen elke dag zwemkleding, een hand doek en een lunchpakket mee te ge ven. Bij warm weer is behalve vol doende drinken, een petje ook erg raadzaam. (Vervolgz.o.z.) Model Texas (actie geldig tot 30 juli 2003) BIJ DE WINKEL MAASBREE Dorpstraat 93 (077) 465 33 95 (door Mat Nellen) Zondag 20 juli werd de Noordervaart-fietsroute in de Duitse stad Willich in de wijk Schieffbahn onder tropische weersomstan digheden officieel geo pend Na diverse toespra ken mocht kanonnier Pe ter Lenders van schutterij St Anna uit Maasbree de officiële opening met vier kanonsschoten inschieten, waarna de burgemeesters en/of wethouders van de gemeentes Neuss, Kaarst, Korschenbroich, Mön- chengladbach, Vierssen, Willich Grefrath, Nettetal en Straelen (Duitsland) Venlo, Maasbree, Hel den, Meijel en Neder- weert (allen Nederland) water naar het Canal du Nord in Schieffbahn droegen en zo dit bijna droog staande kanaal met water vulden Overi gens hadden deze mensen allemaal al een slopende fietstocht in de verzen gende hitte achter de rug. (vervolgzon.) Burgemeesters en wethouders gooien water in het Nordkanal in WUlich-Schieffbahn. Altijd bereikbaar, ook buiten openingstijden viatel. (077)47731 13. Wilhelminastraat 8, Baarlo Tel. (077) 477 31 13 Dorpstraat 8, Maasbree Tel. (077) 465 36 57 gekruid kilo Doos 20 stuks a 70 gram Cl000 PANNINGEN Kerkstraat 43, tel. 308 12 70 fax 308 12 75 Openingstijden: ma. t/m wo. 8.00-20.00 uur do. en vr. 8.00-21.00 uur za. 8.00-19.00 uur Elke dag geopend van I 1.30 tot 23.00 uur Weer een stapje verder ACTIE: maak kennis met ons eigen ambachtelijk ijs saloh Maasbreeseweg I - Sevenum - tel. (077) 467 49 19 Wij zijn gesloten van maandag 4 t/m zaterdag 9 augustus Kuypers Sierbestrating Maasstraat 47, Kesset Tel.: (077) 462 88 88

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2003 | | pagina 1