Nieuw toneelstuk theatergroep de Habbekrats De Vuurproef één echte vuurproef Gouden bruidspaar Nijssen gelukkig met elkaar 29; JÊSL Burgemeester Broeken naar Brunssum? BROEKEN DUUR? BIJ ONS NIET! BRAM'S PARIS 50 nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik woensdaa 23 (door Mat Nellen) De Vuurproef of the Crucible (ook verfilmd red.) is niet het gemakkelijkste toneelstuk van de Amerikaanse toneelschrijver Arthur Miller om te spelen. Toch heeft theatergroep Habbekrats uit Maasbree de uitdaging aangenomen om dit toneelstuk op de planken te brengen. Een toneelstuk met een dubbele bodem, omdat Arthur Miller dit toneelstuk in 1953 schreef ten tijde van de Amerikaanse heksenjacht op communistische Amerikanen en vermeende Amerikaanse communisten door de legendarische senator Mc Carthy, een communistenhater pur sang. Vele filmsterren, regisseurs en .(toneel)schrijvers ervoeren aan den üjve, wat het is om gedemoniseerd te worden en wat voor impact valse beschuldi gingen en roddels op je persoonlijke leven kan hebben. Eigenlijk zou je the Cruci ble ook in het Nederland van eind 2001, begin 2002 ook in Nederland kunnen hebben laten spelen, toen wijlen Pim Fortuyn door diverse media en politici van PvdA-, D-66 en Groen Links-signatuur werd ge demoniseerd en uiteinde lijk door een milieu-activist werd vermoord. Ook werd toen een klimaat gecreeërd waarin politieke leiders van o.a. PvdA en, LPF en voetbaltrainers dreigbrie ven met kogels kregen. The Crucible op zijn Ne derlands. De Vuurproef is een toneelstuk om over na te denken. Op een repetitie onder leiding van de nieu we regisseur Maarten van de Munckhof kon je mer ken, dat de Vuurproef een echte vuurpoef is voor de acteurs en actrices van de Habbekrats. Salem en hekserij Arthur Miller, die wereld beroemd werd door zijn to neelstuk Death of a sales man (in Nederland bekend als de Dood van een handelsreiziger met een briljante Ko van Dijk in de jaren 50/60 in de hoofdrol op het toneel en op TV. Red.), en ooit getrouwd was met filmdiva Marilyn Monroe en daarover het toneelstuk the Misfits (ook verfilmd red.) schreef, heeft the Crucible gesitueerd in het Ameri kaanse Salem (dat ook in het boek Salem's Lot van Stephen King een prominente rol speelt red.). Dit stad je uit Massachussets zal de geschie denis ingaan als het enige Ameri kaanse stadje, waar onschuldige vrouwen én kinderen in 1692 ineen massaproces van hekserij, sexuele gemeenschap met de duivel, demo nische krachten werden beschul digd, vervolgens ter dood werden veroordeeld en opgehangen. Deze juridische miskleun heeft altijd een smet geworpen op dit door puritei nen gestichte stadje. In 1710 werden alle opgehangen vrouwen en kinde ren postuum gerehabiliteerd. Ita Wijnen, die in het toneelstuk de rol Indrukwekkend is o.a. de scene van de duivelsuitbanning. speelt van het over voodookrachten beschikkend uit Barbados afkomsti ge dienstmeisje Tituba, is in Salem geweest, bevestigt het waargebeur de verhaal: "In Salem is een muse um, dat helemaal gewijd is aan die heksenjacht, het proces en alles wat daarom heen zich afgespeeld heeft. Het is erg indrukwekkend. Je kunt je als nuchter denkend mens niet voorstellen, dat door angst, haat en hysterie het gezonde verstand het verliest van het gezonde verstand. Een bezoek aan Salem stemt tot na denken." Het aangrijpende verhaal Regisseur Maarten van dè Munck hof schetst in het kort het verhaal: "Door toedoen van een aantal hyste rische meisjes breken spanningen en conflicten onder de dorpsbewo ners naar buiten. In een ware razer nij beschuldigt men elkaar van hek serij en contact met de duivel. Het gezonde verstand verliest het van de angst, haat, jaloezie en hysterie en worden ter dood gebracht Centraal in het drama staat John Proctor, die worstelt met de vraag: Houd je je in zware tijden staande tegen de druk van de massa en blijf je trouw aan je zelf. Deze worsteling maakt het stuk buitengewoon actueel en is daarom ook boeiend voor mensen van nu." Maarten vraagt veel van zijn acteurs, maar ook van de toeschouwers, die ongetwijfeld veel sympathie zullen koesteren voor John Proctor (in dringend gespeeld door René Ge- ijbels), die zijn jaloerse vrouw Elisabeth Proc tor (rol van Evelien van de Akker) wil redden van een zekere veroor deling en de bejaarde Rebecca Nurse (glans rol van Els de Bock), moeder van 11 kinde ren en 26 kleinkinde ren en van hekserij be schuldigd, omdat ze zo veel kinderen heeft ge baard Op minder sym pathie hoeven Betty, de dochter van dominee Parris (rol van Cielke Sijbers), de verbitterde Arm Puttman (rol van Saskia Nab), de hysteri sche Mary Warren (ge speeld door Maartje Meeuwsen) en de ver leidelijke, hoerige Abi gail, nicht van dominee Parris (goed getypecast door Myrthe Groene- veld) te rekenen. Door hun hysterische ge drag, hun roddels en achterklap ontstaat een vergiftigd klimaat in Salem, waardoor on schuldige mensen door de eigenwij ze, zelfingenomen rechter Hathome (rol van Peter Haanen) worden ver oordeeld. (vervolg zie pag 10} foto's GerPeeters (door Mat Nellen) Burgemeester Clemens Broeken van de gemeente Maasbree is de be langrijkste kandidaat om burge meester Jacobs op te volgen als bur gemeester van de Zuid-Limburgse gemeente Brunssum. De 53-jarige Clemens Broeken is door de ge meenteraad en de selectiecommissie van Brunssum unaniem op de eerste plaats gezet. De CDA-er krijgt de voorkeur boven de PvdA-er Hub Meyers, die burgemeester is van het naburige Onderbanken. Uit be trouwbare politieke bronnen uit de Brunssumse gezaghebbende politie ke kringen hebben we vernomen, dat Clemens Broeken kandidaat nummer 1 voor deze vacature, "om dat hij een frisse kijk heeft op de pro blematiek in de gemeente Bruns sum, dat hij hecht aan normen en waarden en dat ook veel waarde hecht aan een goed sociaal weefsel in de samenleving en dat hij samen werking tussen gemeentes nastreeft zonder dat de zelfstandigheid van de gemeentes in het geding komt. Meestal volgt de minister van Bin nenlandse Zaken de voordracht van de selectiecommissie. Binnen zes weken wordt de benoeming van de nieuwe burgemeester van Bnms- sum verwacht. Brunssum is een ge meente van 30.000 inwoners. Als burgemeester Clemens Broeken in de gemeente Brunssum wordt be noemd, dan verlaat hij de gemeente Maasbree na tien j aar burgemeester schap. Het worden spannende we ken voor Clemens en Lia Broeken, de gemeente Maasbree en de ge meente Brunssum. Een gemeente Brunssum, die behoefte heeft aan een burgemeester die rust brengt, die ervoor kan zorgen, dat de politie ke rust in Brunssum terugkeert en dat alle neuzen in de gemeenteraad weer in dezelfde richting gaan staan. Wanneer de benoeming definitief is, komen we daar uiteraard uitvoerig op terug. (door Mat Nellen) Maandag 28 oktober vieren Lei Nijssen (78) en Tinie Nijssen-Hendriks (77) uit Maasbree hun gouden huwelijksfeest in de familiekring samen met hun drie kinderen en zeven kleinkinderen. Die dag hoeft de zeer vitale Tinie niet te ko ken, want ze gaan met zijn allen in een restaurant dineren. Beide vitale echte lieden hebben jaren op de Veldsehuizen gewoond, maar wonen nu al jaren in een woning aan Op de Kemp, waar ze zich goed thuis voelen, al was het voor Tinie in het begin wennen. Logisch want deze keukenprinses had hier een kleinere keuken ter beschikking dan op de Veld sehuizen. "Alles in huis doe ik nog zelf. Koken is een van mijn grootste hobby" vertelt ze. Lei looft haar kookkunst: "Geef mij maar de kookkunst van Tinie. Zij kookt heerlijk en ook nog vaak heer lijk oud-Hollandse kost." (vervolg zie pag. 11) STRETCH - DAMES EN HEREN - DIVERSE KLEUREN V: foto GerPeeters redactie M. Nellen IC. Biemans baum@goudenleeuw.nl advertentie acquisitie: V. Jacobs J. Slots adv@goudenleeuw.nl De Gouden Leeuw uitgeverij bv Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Penningen www.goudenleeuw.nl Telefoon/(077) 307 19 80 Fax/(077) 307 60 43 Advertenties 26 €ct. per mm plus 19% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimaal €4,00 bij vooruitbetaling. en Baum ElectroTeam Roggel Huishoudelijke apparatuur. •Telefonie. KTV - Video - DVD/recording. Digitale satelliet TV/Radio. Digitale video/foto camera's. Multimedia. Eigen technische dienst. Eerlijk advies. Koppelstraat 4 - Roggel - Tel: 0475-497070 Openingstijden Dinsdag tDonderdag 9.00 u -18.00 u Vrijdag 9.00 u - 21.00 u - zaterdag 9.00 u -17.00 u de puntjes GRATIS MAASBREE Dorpstraat 93 (077) 465 33 95

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2002 | | pagina 1