CARS 31» 32EGEB Kleurenfoto's ltol5,,€0,18 v a. 0,40 Luxeline v.a.€ 0,45 Basisschool De Merwijck: BROEKEN DUUR? BIJ ONS NIET! Q TbeoGlaessens €2725 Fanfare Eeendracht: Oproep Baarlose "kiëtelubs" Nieuwe inlevertij- s den redac tionele kopij WP* BEKENDE MERKEN BIJ ONS ALTIJD GOEDKOPER. kindermaten Openbare Bibliotheek Baario - Maasbree per stuk (vanaf kleinbeeld negatief) Dubbelprint kleurenfoto's dubbelprint kleurenfoto's nieuwsblad voor Maasbree Baario Kessel Kessel-Eik IVN Baarlo-Maasbree Fancy Fair 2002 verzorgd tot i de puntjes (Door Charles Biemans) Jan Hocks is het toonbeeld van trots. De directeur van Basisschool De Mer- wijck loopt als de spreekwoordelijk pauw door het fon kelnieuwe gebouw. Een schoolvoor beeld van hoe het anno 2002 kan: alle "bewoners' van de Merwijckschool mogen blij zijn met hun nieuwe onder komen. Het is een paradepaardje voor Kessel. Vandaag (woens dag) is voor de leer lingen een begin ge maakt van een fees- tweek met het ver sieren van de school, het bakken van taarten en het opbla zen van ballonnen, die in combinatie met het fenomeen 'geluid' voor spe ciale effecten gaan zorgen. Morgen (donderdag) wordt er een grote vos senjacht gehouden en vrijdag is de grote dag: de officiële opening. Van 13.30 tot 15.30 uur is het feest voor de leerlingen, in aanwezigheid van de burgemeester en een aantal spon sors van de school. De officiële ope ning is om 16.00 uur wanneer een ta bleau van acht puzzelstukken wordt onthuld. "Heel symbolisch", vertelt Hoeks. "De puzzel stukken vormen sa men een geheel, zo als heel Kessel mee heeft gewerkt aan deze school. We heb ben het samen ge maakt en dit is het resultaat." De dankbaarheid je gens de Kesselse be volking is groot. Goed, de gemeente sponsorde een be drag van pakweg 45.000 euro, maar buiten de gemeente om werd nog eens voor ongeveer 70.000 euro geschonken door een grote groep sponsors, die alle maal op een bijzonde re wijze worden be dankt. Dankzij alle sponsors kon de school geheel naar wens van de lei ding en het personeel worden inge richt De nieuwe school is een in alle opzichten opvallend gebouw. Zo is het behoorlijk hoog, zónder hoog bouw te zijn De manier waarop dit vi sueel "misverstand' is bedacht, getuigt van grote inventiviteit: een deel van het gebouw ligt "begraven'. Daardoor is vanuit elke hoek maar één verdie ping te zien De school, toch zestien klaslokalen groot, lijkt daardoor klein Met de nadruk op "lijkt', want het ge bouw is gigantisch ruim. "Dat is wel even schrikken, hè?", straalt Hoeks. "Van buiten lijkt het niks, maar we hebben lekker de ruimte." teitsbedrijf. Oké, een uitstapje naar Kepèl moet kunnen... Voor de inrichting is bewust aan dacht geschonken aan kunst. Zo wordt het raam van de conciërge, overigens het enige ronde raam in het gehele gebouw, met een glas-in- lood werk bedekt. In de hal achter de hoofdingang komt een betonnen pilaar met een hardstenen plaat er op. Bovenop komt een viertal beel den te staan van een overal in de school terugkerend kwartet afbeel dingen: spelende kinderen met een pop, een bal, een bootje en een vlieg tuigje. In dit geval dragen de vier sa men een wereldbol. "De gedachte daarachter is simpel: 'het spelende kind is gelukkig'. Maar straks zijn het de kinderen van nu die onze we reld aan de gang moeten houden. Voor elke twee lokalen is er een ei gen berging, terwijl er tussen de bei de lokalen in de gang een werkruim te is gecreëerd, onder meer met computers. "Niemand loopt elkaar voor de voeten. Iedereen, leerling én docent, kan zijn gang gaan. Boven dien Zijn er op elke afdeling spreek kamers ingericht. Nee, het is écht perfect." Het opvallende is dat er meerdere ingangen zijn gemaakt. Voor de bovenbouw, de midden bouw en de onderbouw zijn aparte ingangen én aparte speelplaatsen w Tussen elke twee lokalen is er inde gang een werkruimte gecreëerd, onder meer met computers. in de nieuwe sporthal, red.) die met een geluidsiso- lerende schuif wand is geschei den van het over blijflokaal. "De wand kan worden weggeschoven, zo dat we een ruime zaal hebben mét een podium voor bijvoorbeeld de musical" Het ge mak dient de mens. De decoratieve speelruimte voor de onderbouw. foto's Ger Peeters Wat Hoeks boven al blij maakt, is het gecreëerd. Bovendien zijn de drie af delingenherkenbaar aan een eigen kleur die telkens terugkomt: rood voor de bovenbouw, geel voor de middenbouw en grijs voor de onder bouw. Voor het personeel is er een ruime lerarenkamer, die voorzien is van felgekleurde stoelen. Bovendien is er vanuit de lerarenkamer een goed uitzicht op de speelplaats. A propos, die speelplaats, dat is die van de bovenbouw en die bevindt zich op het dak van de onderbouw. Het is maar dat u het weet! Wat verder op valt is de grootte van het overblijflo kaal voor de leerlingen. De 'zaal' grenst aan de gymzaal voor de kleu ters (de overige leerlingen gymmen GRATIS BIJ DE WINKEL MAASBREE Dorpstraat 93 (077) 465 33 95 feit dat de nieuwe school een bijna honderd procent Kesselse aangele genheid is geworden: een Kesselse aannemer, een Kesselse installateur, een Kessel keukenbedrijf, een Kes- sels bedrijf dat de afrastering heeft gemaakt en een... Pannings elektrici- Informatica: Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een digitale ca mera? Hoe maak ik mijn eigen ho mepage? Bellen via Internet, hoe werkt dat eigenlijk? Welke zoekma chines zijn er zoal op Internet? Het antwoord op al deze vragen (en na tuurlijk nog veel meer) vindt u in de bibliotheek! Behalve boeken heeft de bibliotheek een aantal tijdschrif ten op het gebied van informatica zoals Tips en Trucs, PC active (Maas bree) en Personal Computer Magazi ne (Baario). Voor de jeugd is er het tijdschrift CompuKids. Met uitzon dering van het laatste exemplaar kunnen tijdschriften van de lopende jaargang ook geleend worden. Ver der kunt u in de bibliotheek tegen een geringe vergoeding gebruik ma ken van Internet. Vandaar die aardbol." Er zijn meer voorbeelden, zoals de afbeeldingen op de verjaardagska lender die in een speciale actie werd verkocht: alle originele afbeeldingen zijn aan de school geschonken en hebben een plaats gevonden in de gang van de bovenbouw. "Ach, er is zó ontzettend veel te vertellen over dit gebouw", verzucht Hoeks. "Ik denk dat de mensen beter zelf even kunnen komen kijken. Heel veel mensen, ook opa's en oma's, hebben al gezegd dat ze komen kijken. Dat kan aanstaande zondag, wan neer er van 12.00 tot 16.00 uur Open Dag is. "Ik hoop dat héél Kessel str aks zal zeggen: 'We zijn trots op 'on ze' school'. Dat zou terecht zijn!" Jan Hoeks glundert. inclusief indexprint (afdrukken op dikker papier) FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOK Sevenumseweg 1, 5993 NZ Maasbree, tel. (077) 465 35 17 redactie M. Nellen /C. Biemans baum@goudenleeuw.n advertentie acquisitie: V. Jacobs J. Slots adv@goudenleeuw.nl De Gouden Leeuw uitgeverij bv Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen www.goudenleeuw.nl Telefoon/(077) 307 19 80 Fax/(077) 307 60 43 Advertenties 26 €ct. per mm plüs 19% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimaal €4,00 bij vooruitbetaling. en hoogbouw die geen hoogbouw is Dames en heren leden van de Baar lose "kiëtelubs": zaterdag 28 septem ber treedt "Neet Oét Lottum" op in de tuinbouwloods aan de Kieënweg te Baario. Dit in het kader van de Ju bileumfeesten van Fanfare Een dracht. Als jullie als club een eigen plek in de feestruimte/aan het buffet willen "reserveren" d.m.v. het op hangen van een naambord bijvoor beeld dan kan dat. Dat is dan tevens een stuk PR voor jullie club. De bor den moeten zaterdagmorgen 28 sep tember in de tuinbouwloods afgele verd worden. Vragen of opmerkingen hierom trent, bel dan nr. 4773979 of 4771998. Op zondag 22 september a.s. organi seert het IVN Baarlo-Maasbree voor leden en belangstellenden haar eer ste herfstexcursie dit jaar. Voor de liefhebbers van paddestoelen be looft deze wandeling een heel inte ressante te worden. De herfst is het jaargetijde specifiek voor het bekij ken en bestuderen van paddestoe len die in een grote verscheidenheid in het gebied rondom het Kuukven in Baario groeien. De excursie naar het Kuukven start om 9.00 uur op de Markt in Baario. Het is weer bijna zover, Jong Neder land Maasbree organiseert de grote Fancy Fair. Dit jaar zal de Fancy Fair worden gehouden op zondag .6 okto ber van 13.00 tot 18.00 uur in het tref centrum te Maasbree, en is natuur lijk toegankelijk voor iedereen. We hebben dit jaar weer grandioze prij zen in de grote Loterij, van keuken artikelen tot tuinnieren. Ook hebben we voor de kleintjes geweldige spel len zoals: vissen, Italiaans kegelen en nog veel meer.Dit jaar hebben we weer het luchtkussen er staan, maar ook natuurlijk nieuwe dingen. Bijv. een grote bergklimwand en een schiettent Ook hebben we een info- stand met veel informatie over Jong Nederland zelf. Dus heb je zondag 6 oktober niets te doen, kom dan naar de grote Fancy Fair en kom de gezel ligheid tegemoet Met ingang van 1 september 2002 (week 36) veranderen de inlevertij- den voor redactionele kopij voor nieuwsblad Op den Baum De nieuwe inlevertijden worden: Vrijdagmorgen 9.00 uur: Gemeentelijk nieuws gemeente Maasbree en gemeente Kesselza- kennieuws, verenigingsnieuws uit Baario, Maasbree, Kessel en Kes- sel-Eik kerkberichten, cultuur nieuws en algemeen nieuws eve nementen. Maandagmorgen 10.00 uur: Sportnieuws (ook schutterijen!!) in ruimste zin des woords. Aan deze inlevertijden moeten wij om druktechnische redenen vast houden. Door de nieuwe inlevertij den is het mogelijk dat nieuwsblad Op den Baum in de toekomst op tijd bij de bezorgers is op woens dagmiddag. Kopij aanleveren via e-mail baum goudenleeuw.nl of per dis kette. Directie en redactie nieuwsblad Op den Baum

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2002 | | pagina 1