De deelnemers aan de winkelactie 2001 in Maasbree wensen iedereen een gezond en gelukkig 20021! Burgemeester Swachten geïnstalleerd Kerstviering op De Omnibus CD-presentasie van de Kook samen met de winkeliersvereiniging Bezorgklachten www.opelghielen.nl OPEL GHIELEN nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik vrijdag 4 januari 2001/ ?3£ jaargang nummer t i - •Zoo?. www.joostenauto.nl Historische Werkgroep de Borcht Baarlo Zaterdag 5 januari a.s. is ons Docu mentatiecentrum de Borcht aan de Hoogstraat 1 a weer open van 10,00 tot 15,00 uur voor het pubhek. U kunt dan terecht voor inlichtingen genealogie, bezorgen van bidprent jes, ansichtkaarten etc., inzage in ons archief en bibliotheek en vele ande re zaken. Ook onze Sprokkelingen, voor zover voorradig, zijn dan ver krijgbaar. Ook kunnen leerlingen van scholen terecht voor inlichtin gen over te maken werkstukken ge schiedenis. Tel. 077-3961048, Hoogstraat Tel. 077-4771349, secretariaat 9 - II Aansjtaonde zondig van 16.00 toet 18.00 oor in zaal Unitas de nieje Vas- telaoves C.D. van de Kook gepresen teerd waere same mèt de trekking van de Sinterklaos en Körsaktie van de winkeliersvereiniging van Baol- der. Op dees niej C.D. welke op ein geweldige maniër gearangeerd is zien te huëre' de winnaars van Kook van Eige Deig Geert Geurts en Eric Bol met "de Joeksklub" ,de derde hel lef de voetbalveterane) mèt "Os Ma rie", Dreej maol Trio mèt "In de Wol- ke" en de Aod Adjudante mèt "de Vastelaovestrein Aas aafsjloetend nummer op dees C.D. is eine ruum 7 minute deurende potpourie te huëre van de toppers van de aafgeloupe ja- ore. Heejaan höbbe de volgende zan ger en zangeresse meigezonge, Mie- ke Stevens, Tanja Zeetsen en Marie Louise Timmermans, Wim Keunen en Thei de Bock, Geert Geurts en Eric Bol en Coen en Arno Janssen. Deze medlie is gans opniej gearan geerd en in ein niej jèske gesjtaoke door neemes minder dèn Hay Parilis sen welke ouch de 4 nieje sjlagers ge arangeerd haet. De opnames ware in Copy cat studio's in Tegele i.s.m. Bart Hölscher. Ut is ein genot um nao dees Vastelaoves C.D. te luustere en dao- rum dèn ouch eigelik eine must um die sjtraks in hoes te höbbe. Zonger sponsors is ut natuurlik onmeugelik um ein C.D. heej in Baolder te kenne make, daorum names de Kook ein groët woord van dank aan alle spon sors welke aan de toetstandkom- ming van dees C.D. höbbe meige- werkt. Natuurlik zal nao de present- asie in zaal Unitas de C.D. te koup zien veur de pries van 7 euro. Zondig zulle alle sjlagers life gezonge ware aafgewisselend mèt de trekking van de haufprieze van de winkelieaktie. Dit alles is zondig as. te doon in zaal Unitas vanaaf 16.00 oor. Aangezien ons weekblad op den Baum de laatste tijd helaas regel matig te laat bezorgd wordt (o.a. door problemen bij de uitgeverij als gevolg van een interne reorganisa tie) bellen veel mensen hierover naar de gemeente Maasbree, c.q. Kessel. Wij verzoeken daarom om eventueele bezorgklachten rechtst reeks bij onze bezorgdienst door te geven, opdat deze dan aan u kun nen doorgeven op welk tijdstip be zorgd of indien nodig nabzorgd wordt. Tel: 0773074760 Gisteren is de nieuwe burgemeester van kessel, Dhr. Boy Swachten tijdens een openbare raadsvergadering offiecieel geinstalleerd. Op de foto ontvangt hij uit handen van wethouder Sieben de voorzittershamer. Volgende krijgt u een uitgebreid verslag van deze vergadering. foto Ger Peeters Vrijdag 21 de cember was het dan weer zover. De laatste dag voor de Kerst vakantie stond traditioneel de Kerstviering op het program ma Een specia le, maar vooral sfeervolle acti viteit, waar de kinderen ieder jaar met veel plezier naar uit kijken. Om 8.30 uur startten we met een gezamenlij ke activiteit in de hal. Aanslui tend gingen de kinderen naar de lokalen waar jong en oud door elkaar plaatsnam aan prachtig gedekte tafels. Ieder 'res taurant' had z'n eigen tafelmuzikan ten, die de zaak voor aanvang van het ontbijt opluisterden. Menig echt restaurant zou er trots op zijn. De 'kelnerouders' zorgden er vervol gens voor dat de kinderen getrak teerd werden op een overheerlijk ontbijt, klaargemaakt door enkele ouders, die extra vroeg uit de veren moesten om de zaken voor te berei den. Breakfast by candelight, waar vind j e zoiets tegenwoordig nog? Nadat de inwendige mens goed was verzorgd, werd in ieder lokaal ook weer muzikaal afgesloten. Vervolgens werd na een korte pauze koers gezet richting zaal Unitas, al waar de kerstviering een vervolg kreeg. Een weg die we de komende periode voor diverse vieringen nog vaker zullen moeten maken, omdat we momenteel te krap gehuisvest zijn om vieringen binnen de eigen schoolmuren te organiseren. Diverse groepen kinderen hadden de afgelopen periode flink geoefend om tijdens de viering hun beste beende voor te kunnen zetten. En dat gebeurde dan ook volop. De op tredens liepen uiteen van toneel tot het bespelen van een instrument. In een gezellig aangeklede zaal was de kerstsfeer tot in de uiterste hoekjes te voelen. Ook veel ouders grepen de gelegenheid aan om te komen kijken en de sfeer te proeven die door hun kinderen werd gecreëerd. Na afloop konden we tevreden terug gaan naar school, waar een welverdiende va kantie werd ingeluid. redactie JF" M. Nellen /C. Biemans baum@goudenleeuw.nl advertentie acquisitie: V. Jacobs J. Slots adv@goudenleeuw.nl Op den Baum De Gouden Leeuw uitgeverij bv Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen www.goudenleeuw.nl Telefoon/(077) 307 19 80 Fax/(077) 307 60 43 Advertenties 57 ct. per mm plus 19% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimaal ƒ8,00 bij vooruitbetaling. AUTOMOBIELBEDRIJVEN Kalisstraat 30 - MEIJEL Tel. (077) 466 14 49 R. Dieselweg 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077) 382 24 24

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2002 | | pagina 1