Ton van Reen: "Geen ontbijt maar wel leesvoer bij de paters KLEURENFOTO'S Gehandicapten Platform Kessel JOOST6NS Vorkmeer va 39 cent TheoCÜaessens www.opelghielen.nl (OPEL GHIELEN nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik Trainingstuin. Net als verleden jaar organiseert het Gehandicapten Platform Kessel (GPK) in samenwerking met de ge meente Kessel een trainingsdag voor scootmobielen elektro-rolstoelge- bruikers. De vier deelnemers van vorig jaar waren zeer tevreden over deze dag. Dit jaar zal de trainingsdag plaatsvin den op woensdag 12 september in de trainingstuin van de Stichting Park stad Limburg te Landgraaf. De dag is bedoeld om mensen met een scootmobiel of elektrische rol stoel onder deskundige begeleiding te laten ervaren, hoe ze zonder angst met hun voertuig aan het verkeer kunnen deelnemen. Opgave tot woensdag 5 september. Voor meer informatie en/of opgave kunt U terecht bij dhr. M. Colbers tel.462 2922 of Mevr. J. Bartels, tel. 4621950 Uit de B W-kamer Maasbree (door Mat Nellen) We lazen voor u in de notulen van de B W-vergaderingen: De gemeente Venlo heeft de Le gioen weg in Blerick afgesloten. Het gemeentebestuur heeft aan de Stichting Bosbeheer Helden laten weten, dat er géén schiet wedstrijden in de open lucht worden gehouden tijdens de in ternationale schietwedstrijden van schietsportvereniging SV Baarlo. De wedstrijden met his torische handvuurwapens vin den op de overdekte schietbaan van deze vereniging plaats en daarvoor heeft de gemeente Maasbree de benodigde ver gunningen verleend. Het O.L.S. 2000 in Baarlo komt niet in aanmerking voor een van de Nationale Evenementen- prijzen in 2000. Het Baarlose evenement voldeed niet aan de diverse kwaliteitseisen van deze Nationale Evenementenprijzen. In verband met de kermis Baar lo worden in de periode 9-12 september diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in Baarlo genomen. Buurtvereniging Huusseveld Baarlo mag op zondag 23 sep tember een buurtbarbecue or ganiseren op het pleintje aan de Koperslagersstraat/ Kuipers straat in Baarlo. De Eendracht Venlo mag op za terdag 5 en zondag 6 januari 2002 een kleinddierententoon- stelling houden in het jeugd- en jongerencentrum aan de Hoog straat in Baarlo. 99 Ton van Reen in de Ringovenstraat bij zijn ouderlijke huis. toto GerPeeters Nu in deze krant CURSUSAANBOD STICHTING VORKMEER door Mat Nellen) Donderdag 30 augustus wordt de in Maasbree wonende schrijver Ton van Reen 60 jaar. Ter gelegen heid van deze levensmijlpaal ver schijnt zijn meest gelezen, meest besproken en best verkochte boek Het Winterjaar in een luxe-editie bij uitgeverij de Geus en wordt een expositie over zijn boeken Ge stolen Jeugd en Het Winterjaar in Panningen officieel geopend. In de tuin van zijn gezellige boerderij in Maasbree spraken we met de schrijver over de "roots" van zijn schrijverschap, zijn boeken en zijn toekomstplannen. Voorbestemd als priester "In mijn familie was ik voorbe stemd om priester te worden. De verhalen over mijn heeroom maakten indruk op me. Alles over de missie verslond ik. Moeder was apetrots, toen ik te kennen gaf, dat ik priester wilde worden. Weet je waarop het mis ging. Ik kon niet voetballen!! Daar knapte ik op af tijdens de kennismaking op het klein seminarie. Daar moest elke dag gevoetbald worden. Moeder vond het erg, dat het niets werd met mijn priesterschap. Met het voetballen is het overigens ook nooit goed gekomen. Ik was een zeer slechte voetballer in Ko- ningslust 4. Mijn liefde voor de Derde Wereld, de arme mens in ontwikkelingslanden heb ik ge lukkig op een andere manier kun nen uitdrukken. Middels de door mij opgerichte stichting Lalibela krijgen jonge kinderen in Ethio pië de kans om een schooloplei ding te volgen, vooral blinden. De schrijver heeft door zijn werk in Afrika een gezin heeft geadop teerd, waarvan de oudste dochter, de bekende Keniaanse atlete Su san Chepkemei, naar Nederland kwam. Ze is inmiddels zijn schoond ochter en ze wordt getraind door Da vid, de oudste zoon van Ton. Schrijver worden "Het priesterschap is niks geworden. Dan ga je nadenken. Waar ben je goed in? Schrijven. Ik besloot na mijn middelbare schooltijd schrijver te worden. Mijn moeder dacht schrij ver (ambtenaar) op de gemeente. Ze had er niet aan gedacht, dat ik een echte schrijver wilde wordenHet was in die beginjaren van mijn schrijverschap geen vetpot. Toen op mijn 22-ste mijn eerste dichtbundel verscheen, werkte ik op de steenfa briek. Dat was zwaar werk, maar je verdiende goed; f 58,- per week, handje contantje. Op kantoor als vo lontair verdiende je slechts f 16,- per week in die tijd. Het schrijven werd afgewisseld met hard werken in fa brieken en op de bouw. Daar word je wel gelouterd door", haalt Ton die tijd nog even voor de geest. Het schrijven is niet uit de lucht komen vallen. "Op de lagere school schreef ik schriften vol met opstellen Dat had meester Hendriks, het hoofd der school goed in de gaten. Hij liet mij in de 5e Idas al heel wat boeken lezen. Die verslond ik. Meester Hendriks stimuleerde kinderen als die ergens goed in waren. Had je verstand van techniek, meester Hendriks zorgde ervoor, dat je er veel van af kwam te weten. Hij was een onderwijzer die de individuele leerling vooruit wilde helpen. Een prachtige man, die me de aan de wieg van mijn schrijvers schap heeft gestaan." Grootmoeder en Graad Engels Wanneer Ton van Reen terugkijkt naar het begin van zijn schrijvers schap, dan komt hij automatisch bij zijn grootmoeder uit. Ik kaartte heel vaak met haar. Tijdens het kaar ten vertelde zij heel veel verhalen. Zij kon zeer boeiend vertellen. Haar fa milie was turfschipper. Van kleinsaf aan had zij door Nederland getrok ken. Ze had een grote verhalenschat, die zich uitstrekte van de Peel tot aan Rotterdam. Haar verhalen zitten op geslagen in mijn hoofd. Ze heeft in mij de verhalenverteller wakker ge maakt", kijkt Ton terug. Een andere bron waar Ton zich aan kon laven, was Graad Engels uit Helden-Dorp. Bij de agrarische voorlichter was Ton kind aan huis, omdat hij be vriend was met zijn zoon Jan. "Graad las de Volkskrant en die liet hij mij ook lezen. Graad had een enorme boekenverzameling. Hij had zich zelf Engels, Duits en Frans geleerd. Hij las boeken in die talen. Hij was een geboren verhalenverteller. Graad werkte mee aan diverse radiopro gramma's van Prof. Hendrik Entjes en Clinge Doorenbos. Hij nam bij de boeren voor die uitzendingen streek verhalen op. Op een gegeven mo ment mocht ik als zijn assistent mee. Ik bediende de bandrecorder, zodat Graad de handen vrij had voor de interviews met de boeren. Van hem heb ik veel geleerd." Misdienaar zonder ontbijt Ton van Reen was op jonge leeftijd al misdienaar bij de Paters Lazaristen in Panningen en bij de zusters. 'Soms diende ik om 5.30 uur de eerste H.Mis en de laatste om 9.00 uur. Dan had ik bij zo'n 8 missen als misdie naar geassisteerd. Ik barstte wel van de honger. Ik rook de spek en eieren en de koffie uit de keuken, maar de paters waren vergeten, dat ik nog nuchter was en honger had. Ik moest immers nuchter ter communie!! Bar stend van de honger kwam ik dan op school en kreeg op mijn kop om dat ik te laat was. Ik had een schrale troost, mijn leeshonger werd wel ge stild. De paters Lazaristen lieten mij boeken lezen, waarvan de inhoud niet altijd strookte met de katholie ke leer. Ze hadden onder meer wer ken van Sartre en Zola in huis. De af faire Dreyfuss heb ik helemaal uitge lezen. Ze hebben mij in contact ge bracht met de wereldliteratuur. Bij hen heb ik alles over de boksersop stand in China mogen lezen. Ik denk, dat bij hen mijn verzamelwoede op boekengebied ontkiemd is. Ik heb zelf vele honderden boeken, die tot de Limburgensia behoren. Heel veel boeken over de Bokkenrijders (300) en Mariaverering (800)." Het Winterjaar Het Winterjaar is het boek, dat zich afspeelt in het Panningen beginjaren 50. Ton's vader was politieman. "Ik keek tegen mijn vader op. Hij was mijn voorbeeld. Toen ik tien was, sukkelde hij al met zijn gezondheid. Mijn vader was hartpatiënt. Ik heb hem zien aftakelen. Dat heeft me pijn gedaan. Een man, die ook graag las. Het boek het Winterjaar be schrijft zijn aftakeling en sterven. Verder heb ik in dit boek vele jeugd herinneringen verwerkt. De te vroe ge dood van mijn vader is de enige smet op mijn gelukkige jeugd. In de volksbuurt die de Ringovenstraat was, kende iedereen iedereen. Je deelde lief en leed. Er heerste een groot saamhorigheidsgevoel. Dat was heel anders dan in de Kerk straat. Met de schoolkinderen van die gegoede middenstand lagen we voortdurend in de clinch. Mijn kom af zal ik nooit verloochenen", stelt de schrijver. "Ik denk dat jij in 't Rooth in Maasbree datzelfde hebt ervaren" vervolgt hij. "Ik zie je overigens nog bij mij thuis zitten in 1969, toen jij mij voor eerst interviewde voor het stu dentenblad Radar van de Pedagogi sche Academie (PABO) Roermond. Het interview wat toen nog bij jouw directeur drs. Harrie Litjens in het verkeerde keelgat schoot, omdat ik een zgn. linkse schrijver was die voor de linkse ROZ werkte. Zolang kennen we elkaar al." Zijn geliefde Helden komt vaak terug in zijn boeken. "Ik denk, dat iedere schrijver dat heeft. De streek van je jeugd verloo chen je niet. Daar heb je geleefd. Daar weetje het meeste van. Dat maakt mijn boeken ook zo her kenbaar. Ik ontken niet dat di verse boeken een autobiogra fisch karakter hebben. Het Win terjaar maakt deel uit van een cyclus en dat geldt o.a ook voor Roomse meisjes, Thuiskomst, Zomerbloei, Gevallen ster en ei genlijk ook voor Gestolen jeugd (het recente boek over Lei en Dora Steeghs, waarvan nu de 2e druk is verschenen red.)" licht Ton zijn keuze voor regionale onderwerpen in zijn boeken toe. Dat maakt zijn boeken ook zo toegankelijk voor de mensen uit deze streek, die heel veel situ aties uit de boeken van Ton van Reen zullen herkennen. Hyperactief Hij wordt dan wel zestig jaar, maar de schrijver is nog steeds hyperactief. Zijn inspiratiebron is nog niet uitgeput. Integen deel, de bron schijnt voor eeu wig schrijverswater op te bor relen. Voor mij op tafel liggen de manuscripten van vier boe ken. Ton van Reen licht toe: Dwars door het Glas" is een jeugdroman met een drama tisch tint: het sterven van een kind en hoe de omgeving daar mee omgaat. "Naar China" is een roman over een onbeant woorde liefde. De ultieme lief de, die geen happy end heeft. Het kinderboek "Kleine reus' vertelt het verhaal van een klein jongetje dat heel groot wil zijn. Hij wordt reus, maar dat geeft complicaties, vooral om dat zijn moeder zo klein is en hem geen nachtzoen kan geven. Ook verschijnt er binnenkort het prentenbroek "Naomi" geïllus treerd door The Tjong King Deze boeken zullen allemaal in 2002 ver schijnen evenals een luxe uitvoe ring van de Bokkenrijders (een bun del van de 4 Bokkenrijderver halen red.) Kortom stilzitten is er niet bij. Overigens heeft ook de Limburgse dagbladpers Ton van Reen ontdekt. "Vanaf oktober 2001 ga ik wekelijks aan de hand van foto's middels een interview en het schetsen van het tijdsbeeld de 20e eeuw portrette ren." Ton van Reen is 60 jaar, schrijft niet alleen veel, maar geeft ook veel lezingen. LI TV wijdt zondag 2 sep tember een special aan de in Waal wijk geboren, in Panningen opge groeide, maar in Maasbree wonen de schrijver. De uitzending begint om 17.00 uur en duurt tot 17.40 uur. Ton van Reen werd geen priester, maar schrijver en dat is maar goed ook, want als er een schrijver in het Nederlandse taalgebied is, die zeer toegankelijk schrijft en vele literaire genres beheerst, dan is hij het wel. Ton van Reen, een schrijver waar deze streek trots op mag zijn. Op den Baum De Gouden Leeuw uitgeverij bv Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen www.goudenleeuw.nl Telefoon/(077) 307 19 80 Fax/(077) 307 60 43 Advertenties 57 ct. per mm plus 19% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimaal 8,00 bij vooruitbetaling. redactie M. Nellen IC. Biemans baum@goudenleeuw.nl advertentie acquisitie: V. Jacobs J. Slots adv@goudenleeuw.nl per stuk. (10x15 cm vanaf kleinbeeldnegatief) Sevenumseweg 15993 NZ Maasbree Tel. (077) 465 35 17 UW NISSAN-DEALER AUTOMOBIELBEDRIJVEN www.joostenauto.nl Kalisstraat 30 - MEtJEL Tel. (077) 466 14 49 R. Dieselweg 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077) 382 24 24

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2001 | | pagina 1