Baarlo, cultuurrijk groen: tevreden gevoel overheerst in Baarlo KLEURENFOTO'S Adecca ICHIUISCHE DIENST holbox INFORMATIEAVOND TIJDELIJK ASIELZOEKERSCENTRUM GEMEENTE MAASBREE 39 cent JOOSTEN'S c||||%!p Jongerenwerkster Gemeente Maasbree OPEL GHIELEN COMPUTERS - BRUINGOED - WITGOED nieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik Nieuws Werkgroep Leefbaarheid En Jeugdbeleid: Sinds enige tijd is op initiatief van de gemeente Maasbree een werkgroep "Leefbaarheid en jeugdbeleid" ac tief. Van deze werkgroep maken ou deren, jongeren en verenigingen/ or ganisaties uit Baarlo en Maasbree die betrokken zijn bij dit thema, deel uit. De werkgroep heeft tot taak de gemeente te adviseren met als doel het welzijn van onze jeugd en hun leefomgeving te bevorderen. Omdat de jeugd niet over een eigen belan genvereniging beschikt, wil de werkgroep aan bepaalde groepen jongeren extra aandacht besteden. Dat het de gemeente ernst is, blijkt uit de gelden die de gemeente vanaf het begin ter beschikking heeft ge steld voor de ondersteuning van de werkgroep door stichting Vork- meer. Na een wat moeizame start, lijkt het erop dat de werkgroep daadwerkelijk een eerste bijdrage heeft kunnen leveren. Op advies van de werkgroep is de gemeente reeds akkoord gegaan met het tijdelijk op proef aanstellen van een parttime jongerenwerkster (zie ook gemeen tepagina 25 juli jl). In samenwerking met de jongerenwerkster zal beke ken worden of er in overleg met de jongeren, buurtbewoners en de ge meente concrete oplossingen te vin den zijn voor de spontaan ontstane j onger enontmoetingsplaatsen (JOP's). Rekening houdend met de wensen van de jongeren en hun om geving, zou het inrichten van een specifieke JOP een volgende stap kunnen zijn. De werkgroep heeft dringend behoefte aan enthousiaste versterking en vraagt zowel jonge ren als volwassenen die graag mee willen werken om het welzijn van onze jeugd uit Baarlo en Maasbree te bevorderen, te reageren. Kom een keer langs bij een overleg of neem contact op met de voorzitter van de werkgroep (J. van de Pas, tel. 4651853) of de jongerenwerkster (Susan van Asten, stichting Vorkmeer, tel. 3077350). Bij haar kunnen zowel jon geren als volwassenen ook terecht voor ideeën, vragen of opmerkingen die hiermee te maken hebben. www.opelghielen.nl Een tevreden gevoel overheerst bij de werkgroep Entente Florale na de beoordeling van Baarlo door de Keuringscommissie. Dat mag de conclusie zijn na het prettige verloop van de presentatie van "Baarlo, cul tuurrijk groen"en gelet op de uitla tingen van de jury na afloop. Het begint allemaal met enige vertra ging omdat 4 van de 10 juryleden (waaronder voorzitter en secretaris) vast zitten in het drukke vakantie verkeer. Bijna een uurtje later start op het gemeentehuis te Maasbree, onder aanwezigheid van het voltalli ge College, de presentatie. Jan Vul- lings heeft namens de gemeente een fraaie powerpoint-presentatie in el kaar gezet over alle visies en plannen tav. Baarlo, al dan niet reeds uitge werkt of gerealiseerd. O.a visie Baar lo Toerisme 2000 (en de vele particu liere initiatieven die sindsdien zijn opgestart), het Masterplan Baarlo (met name aangaande de herinrich ting van het groene hart) en het Groenbeheersplan (met name het onderhoudsplan hierin interesseert de jury) worden toegelicht. Expliciet wordt gevraagd welke financiële im puls de gemeente aan het groen geeft. Wethouder Giel Keulen over handigt als voorzitter van de Werk groep een schitterende door Interna tional Art Centre De Raaij geprodu ceerde routefolder met daarop ge markeerd de route en belangrijke routepunten. Bij deze plattegrond, een combinatie van een oude platte grond uit 1752 en een huidige platte grond van Baarlo, hoort tevens een zeer fraai geïllustreerd boekje met beschrijvingen van de routepunten Per bus legt men de uitgezette route langs interessante 'groene' aspecten van Baarlo af, waarbij gezien de be schikbare tijd slechts op enkele loca ties uitgestapt wordt. Ondanks de opmerking vooraf door juryvoorzitter De Wagt, dat zij al 3 jaar lang bij al hun beoordelingen droog zijn gebleven, begint de rit met enkele buien. Hij kon echter niet we ten dat Baarlo iets heeft met water, met name bij belangrijke evenemen ten en activiteiten! Door de natte start komen de 'uitstapjes' bij Dub- broek en De Raaij te vervallen, (vervolg zie Baarlo-nieuwspag.) TheoCÜaessens Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 Bovenstaande foto illustreert dat het groen in Baarlo "cultuurrijk is."De dames die bij de Sprunk een gewel dige wasdemonstratie 'oude stijl'ten beste gaven, kregen extra aandacht van de jury (op de achtergrond toe kijkend). Expert Karei Hermans repareert SNEL en VAKKUNDIG alle bekende merken. 24 uur SERVICE voor apparatuur die rechtstreeks bij onze TD wordt afgegeven (Burg. Aquarius- straat 27 te Haelen) of bel voor een afspraak. Wij zijn onder andere GECERTIFICEERD SERVICE DEALER voor: JVC (Bauknerht BOSCH IVfiele philips SONY Het zal inmiddels menigeen via de diverse persberichten niet zijn ontgaan dat wijhet gemeentebestuur van Maasbree, het voornemen hebben uitgesproken om in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een tijdelijk opvangcentrum voor 500 personen binnen de gemeente Maasbree te gaan realiseren. Het betreft een locatie ten zuiden van de Rijksweg A67 gesitueerd aan de Midden Peelweg N277 die zich leent voor een tijdelijke vestiging (maximaal 5 jaar) van het asielzoekerscentrum (AZC). De inrichting van tijdelijke asielzoekerscentra voor de opvang van asielzoekers is niet zozeer een specifiek gemeenteüjke taak doch een landelijke. In het ondersteunen van het landelijk beleid (opvang en spreiding van asielzoekers) ziet het gemeentebestuur van Maasbree, evenals menig andere gemeente, ook een taak weggelegd. Onze bijdrage strekt verder dan alleen het meewerken aan de vestiging van een dergelijk centrum op een geschikte locatie en het verzorgen van benodigde juridische procedures: wij voelen ons mede verantwoordelijk voor de zorg en aandacht die deze specifieke doelgroep van onze samenleving mag verwachten. De zorg die her en der aangaande de komst van een asielzoekerscentrum door wie dan ook wordt uitgesproken dreigt naar onze mening vaak in een negatieve spiraal te worden getrokken. Wat weten wij met ons allen over de afkomst en beweegredenen van deze groep mensen die zich genoodzaakt voelt om tijdelijk in bepaalde vormen van onderkomen in onze samenleving te verblijven? En zo zijn er nog tal van andere aspecten die in de inmiddels deels gevormde beeldvorming niet onder onze gezamenlijke aandacht worden gebracht Omwille van een juiste beeldvorming en een goede communicatie omtrent de locatiekeuze, de te volgen procedures, de tijdelijkheid én andere relevante zaken lijkt het ons goed om alle belanghebbenden en belangstellenden middels een daarvoor te organiseren bijeenkomst nader te informeren. Daarvoor hebben wij op 28 augustus a.s. het Trefcentrum *D'n AdelaeF te Maasbree vanaf 20.00 uur gereserveerd. Middels deze speciale informatieavond hopen wij met ieder aanwezige een goede en constructieve dialoog te kunnen voeren over de vestiging van het beoogde asielzoekerscentrum. Daarnaast zullen wij de aanwezigen informeren hoe de communicatie met de inwoners en anderen de komende periode door ons wordt georganiseerd. Tijdens de informatieavond zullen onder andere vertegenwoordigers van het COA aanwezig zijn en andere van belangzijnde instanties. Bij binnenkomst (vahaf 19.30 uur) ontvangt u naast een kop koffie een programma voor de informatieavond. Heeft u nog vragen of behoefte aan nadere informatie dan kunt u zich richten tot mevrouw Marjan Stox, projectleiding AZC Maasbree, en zij is bereikbaar via het telefoonnummer (077) 4656100. Met veel genoegen rekenen wij op uw belangstelling. Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasbree, snel drukwerk nodig bel gratis redactie M. Nellen IC. Biemans baum@goudenleeuw.nl advertentie acquisitie: V. Jacobs J. Slots adv@goudenleeuw.nl De Gouden Leeuw uitgeverij bv Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen www.goudenleeuw.nl Telefoon/(077) 307 19 80 Fax/(077) 307 60 43 Advertenties 57 ct. per mm plus 19% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimaal ƒ8,00 bij vooruitbetaling. v.a. per stuk. (10x15 cm vanaf kleinbeeldnegatief) Sevenumseweg 15993 NZ Maasbree Tel. (077) 465 35 17 foto Ger Peeters UW NISSAN. DEA L. K R AUTOMOBIELBEDRIJVEN www.joostenauto.nl Kalisstraat 30 - MEIJEL Tel. (077) 466 14 49 R. Dieselweg 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077) 382 24 24 EXPERT. DAAR WORD JE WIJZER VAIU AUDIO - VIDEO BESTE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS EXPERT KAREL HERMAMS: HELDEN Mariapiein 13 077-3213377 HAELEN Burg. Aquariusstr. 27 0475-591227 HEYTHUYSEN Dorpstr. 13 0475-493613 PANNINGEN Markt 24 077-3060210 WEERT Stationsstraat 13 0495-532175 offset wilhelminastraat 17 panningen 0800-0231350

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

ODB | 2001 | | pagina 1