100 Jaar LLTB Maasbree: kiezen voor kwaliteit in de toekomst HdUt Adecca expert 10% KORTING i ML I I JOOSTEN'S Koopzondag 18 maart Panningen OPHEFFINGS UITVERKOOP Alles halve prijs nieuwsblad voor Maasbree Baario Kessel Kessel-Eik woensdag 14 maart 2001/ 3Be jaargang nummer 11 Standsorganisatie Partijgoederen Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 Vleugje historie Dieptepunt Voorspoed in 1991 OPEL GHIELEN www.opelghielen.nl VoordeelCheque 10% extra korting redactie M. Nellen /C. Biemans redactie@goudenleeuw.nl advertentie acquisitie: V. Jacobs J. Slots adv@goudenleeuw.nl De Gouden Leeuw uitgeverij bv Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen www.goudenleeuw.nl Telefoon/(077) 307 19 80 Fax/(077) 307 60 43 Advertenties 57 ct. per mm plus 19% BTW Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimaal ƒ8,00 bij vooruitbetaling. m (door Mat Nellen) Zaterdag 24 en zondag 25 maart viert de LLTB Maasbree haar 100-jarig be staan.. Zaterdag 24 maart is er eerst een H. Mis in de Maasbreese pa rochiekerk die muzikaal wordt opge luisterd door het Maasbreese Man nenkoor om 19.00 uur. Aansluitend is er een feestavond voor leden, oud-le den, personeel, oud-personeel en ge nodigden in de loods van de LTTB. Tot nu toe hebben zich zo'n 300 perso nen opgegeven voor dat feest. Op deze feestavond treden o.a. de Moor- bleumkes uit Velden op. Zondag 25 maart is er van 11.00-17.00 uur open dag in deze verwarmde loods aan de Westeringlaan in Maasbree. U kunt dan kennismaken met een histori sche tentoonstelling van 100 jaar LLTB Maasbree in de vorm van foto's en andere documenten. Er wordt ook een historische film vertoond Ook zijn er diverse oude landbouwwerfk- tuigenen -gereedschappen tentoon gesteld. Er worden ook oude ambach telijke demonstraties gegeven met o.a.spinnen, een zaadmolen en dors vlegels. Voor de kinderen is een gri meur aanwezig. Tussendoor zorgt de LVB voor wat oude gerechten tegen redelijke vergoeding, terwijl de be zoekers ook mee kunnen doen aan enkele leuke prisjvragen. De Boeren- bodnwinkel is die dag ook geopend Eigenlijk teveel om op te noemen, maar een ding staat vast de LLTB laat alle facetten zien van heden en verle den. Voor dit organisatie van dit fees tweekend heeft de LLTB Maasbree de welwillende medewerking gekre gen van de LVB Maasbree, de Rabo bank Maasbree en de Tuinbouwver- eniging Maasbree. Aan de vooravond van het eeuwfeest spraken we met voltallige bestuur. We keken samen terug en blikten vooruit met de be stuursleden Jan Nabben (voorzitter), Wiel Wijnen (vice-voorzitter), Ton Cauven, Jan van der Schoot, Toon Verboort en Jan Manders. "De LLTB is van huis uit een stands organisatie, waarin de boeren en tuin ders zijn georganiseerd. De belangen behartiging van de leden staat en stond centraal. Stond vroeger meer het sociale en geestelijke aspect voor op, nu ligt het accent meer op het eco nomische aspect. De LLTB is een or- Behalve grootmoederstijd-spullen en antiek 10% korting Raadhuisplein 10, Panningen mm Het huidige bestuur voorhetLLTB-gebouwin Maasbree ganisatie, die steunt op haar leden, die zich ervan bewust zijn dat men samen sterk staat. 92% Van de agrariërs en de veehouders in Limburg zijn georga niseerd. Ook in Maasbree is die orga nisatiegraad hoog. Telden we vroeger zo'n 300 leden, nu kunnen we nog op een ledenbestand van 85-90 leden bo gen. Dat het ledenaantal is gedaald is een logische zaak, want door bedrijfs beëindiging en schaalvergroting zijn er minder bedrijven in de agrarische sector en in de veeteelt in Maasbree. We mogen echter stellen dat liefst 90% der agrariërs en veehouders lid zijn van de LLTB Maasbree. We verlenen aan onze leden onder meer juridische bijstand. Op sociaal en economisch gebied geven we onze leden voorlich ting. Dat de leden erg geïnteresseerd zijn in de activiteiten die we organise ren bewijst het feit dat alle afdelings activiteiten zeer goed bezocht wor den," aldus voorzitter Jan Nabben. De Boerenbond werd op 20 januari 1901 opgericht. Het Boerenbondge bouw aan de Wissel in Maasbree was vanaf 1924 net zo bekend als de Maas breese parochiekerk en de Boeren leenbank. Deze gebouwen wist ieder een in het dorp te liggen! Overigens vond in de beginjaren de opslag en distributie van goederen plaats in een magazijntje aan de Sevenumseweg. Door de gestage groei werd in 1938 het eerste deel van de huidige gebouwen gerealiseerd compleet met mengvoe derinstallaties voor de productie van mengvoeders. In de oorlogsjaren werd de LLTB als standsorganisatie opgeheven in 1941. De Coöperatieve Aan en Verkoopvereniging CAV zag het levenslicht om de zakelijke activi teiten over te nemen. Pas in 1945 werd de LLTB als standsorganisatie in ere hersteld. Herfst 1945 ging de CAV op in de LLTB en werd gezamenlijk aan de wederopbouw begonnen. Na de Tweede Wereldoorlog bloeide de LLTB afdeling Maasbree in volle glo rie. De uitbreiding van de gebouwen en de vele vernieuwingen volgden el kaar in gestaag tempo op. In 1951 werd weer een maalmolen geïnstal leerd. De nieuwe kunstmestloods werd in 1955 gebouwd. Vrachtwagens voor aan- en afvoer der goederen werden aangeschaft 1964 Was het jaar van de bouw van de silo en werd de gehele mengvoederinstallatie gemo derniseerd. Er komt in de loop der ja ren een bulkverladingsstation. Kan toren, archief, hal, kantine, vergader en andere ruimtes worden aangepast en vernieuwd. Vlak voor de viering van het 75-jarig bestaan wordt de elektrische 40-tons weegbrug, die een regionale functie gaat vervullen, aan gelegd. Structureel veranderde er ook organisatorisch nogal een en an der. De ontwikkeling en vorming van de leden nam een belangrijke plaats in de activiteiten van de LLTB afdeling Maasbree. Vele land- en tuinbouw- cursussen gaan van start" blikt be stuurslid Jan v/d Schoot terug. Foto GerPeeters Het is niet altijd rozengeur en mane schijn geweest bij de LLTB afdeling Maasbree. Rond 1986 was er een grote crisis binnen de LLTB. Het zag er zelfs naar uit dat het LLTB gebouw aan de Westeringlaan gesaneerd zou wor den. Die periode heeft ons allen slape loze nachten bezorgd maar gelukkig hebben we die donkere periode over leefd en zijn we uit het diepe dal gekr open. Veel willen beide bestuursle den niet kwijt over deze zwarte blad zijde uit de LLTB geschiedenis. Lo gisch, want bij de viering van het 90- jarig bestaan ging het weer crescendo met de LLTB afdeling Maasbree. Dankzij voortreffelijk personeel, de inzet van de medebestuurders en het vertrouwen van de leden, die hen door dik en steunden, ging 't weer bergopwaarts. In 1991 hebben ze goe de peilers onder de LLTB afdeling Maasbree staan waardoor ze econo misch zelfstandig kunnen functione ren. Ze hebben de graansilo behou den. Daarnaast hebben ze op gewas beschermingsmiddelen en kunst- mestgebied een goede naam opge bouwd. De verzekeringsportefeuille is goed gevuld. Ze hebben meer dan 1000 klanten op het gebied der verze keringen, terwijl ze slechts 180 leden hebben. Dat bewijst dat steeds meer bedrijven en particulieren, die nau welijks of geen binding hebben met de agrarische sector, hun verzekerin gen via onze verzekeringsmaatschap pijen laten lopen. Bovendien weten steeds meer mensen de weg te vinden naar de Boerenbondwinkel die ook heel aantrekkelijke waren voor parti culieren in huis heeft. Dat was de situ atie in 1991. Vele veranderingen Het zag er in 1991 allemaal rooskleu rig uit", begint voorzitter Jan Nabben zijn betoog over de periode 1991-2001, "maar ook de LLTB Maasbree is niet ontkomen aan de fusiedrang in Ne derland. Sinds 1999 maken we onderdeel uit van een LLTB-coöperatie, die ge vormd wordt door de LLTB Helden- Panningen, LLTB Kessel, LLTB Baar io, de LLTB Meijel en LLTB Boekend Vele zaken worden nu centraal uit Panningen geregeld. Ook op verzeke- ringsgebied hebben er meerdere fu sies plaatsgevonden. De LTTB-verze- keringen, eerst plaatselijk, zijn ook geleidelijk in groter verband gaan werken. Eerst onder de naam Vegio en thans regionaal onder de naam "Westmaas". De korte afstand enb goede service trekken nog steeds vele particulieren en bedrijven Het is even wennen geweest voor ons, maar fuseren was om diverse redenen noodzakelijk." (VERVOLG ZIE MAASBREEKATERN) UW NISSAN-DEALER AUTOMOBIELBEDRIJVEN www.joostenaulo.nl Kalisstraat 30 - MEIJEL Tel. (077) 466 14 49 R. Dieselwog 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077) 382 24 24 EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN 10% Extra korting* (met een maximum van 100,- per apparaat). Uw apparatuur wordt gratis gereserveerd tot de door u zeif te bepalen datum. Uw apparatuur wordt gratis thuis bezorgd. Bij iedere aankoop vanaf 490,- krijgt u de unieke Expert All-Risks-Garantie. Deze garantie gaat pas in op de leverdatum. Korting geldt niet op speciale ac.tie'1 en aanbiedingen. Computers en Telecom. BESTE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS EXPERT KAREL HERMANS: HELDEN Mariapleirt 13 HAELEN Buro Aqüariïkslfaat V HEVTHUYSEN Dorpstraat 13 PANNINGEN Markt 24 WEERT Stationsstraat 13

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2001 | | pagina 1