Brandweer Maasbree: Elke seconde telt bij brand en ongelukken!!" Adecca SPIJKERBROEKEN! CARS HdU* expert Prijs Pakker Fusie KVC en Eiker Boys aanstaande nieuwsblad voor Maasbree Baario Kessel Kessel-Eik woensdag 7 maart 2001/ 33e jaargang /_nummer 10 Veiligheid der burgers Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 OPEL CHIELEN www.opelghielen.nl Bekende merken bij ons ALTIJD GOEKOPER CQ 95 de merken bij oi Partijgoederen DEZE WEEK: Witte Reus 6,5 Mo nu fl. 20,- Dobbelman 5 kilo nu fl. 15,- Steekwagen met luchtbanden van fl. 69,95 voor fl. 49,50 Stalo tangen (diverse soorten) Hebbes tot zelfs 50% voordeliger NU fl 5,- Raadhuisplein 10, Panningen Vertrouwen in politiek? Handtekeningenactie ARISTONA 70cm IOO Hertz KTV Aktieprijs redactie M. Nellen IC. Biemans redactie@goudenleeuw.nl advertentie acquisitie: V. Jacobs J. Slots adv@goudenleeuw.nl Ba De Gouden Leeuw uitgeverij bv Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen www.goudenleeuw.nl Telefoon/(077) 307 19 80 Fax/(077) 307 60 43 Advertenties 57 ct. per mm plus 19% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimaal ƒ8,00 bij vooruitbetaling. (door Mat Nellen) De vrijwillige brandweer Maasbree dreigt te verdwijnen, wanneer de Maasbreese ge meenteraad het advies van een ambtelijke werk groep opvolgt. Dan moet men wel een opkomst- tijd van 10 minu ten voor de brandweerkorp sen van Helden, Meijel en Baario accepteren bij branden en ver keersongeluk ken. Daarbij wordt ook nog uitgegaan van een veronder steld feit, dat de vrijwillige brand weer Kessel wordt opgeheven op langere termijn. Dat zou een kostenbesparing opleve ren van 2 ton. De vrijwillige brand weer Maasbree is boos over het rap port en heeft niet alleen in de Maas breese carnavalsoptocht al veel steun van de Maasbreese bevolking gekre gen. De vrijwillige brandweer Maas bree bereidt nog enkele steunacties voor o.a. een handtekeningenactie Voor aanvang van een oefenavond doen brandweercommandant Hein Gommans en zijn mannen ons uit de doeken, waarom de vrijwillige brand weer Maasbree moet blijven bestaan en dan doen zij op basis van argumen ten en niet op basis van emoties. "Wij stellen de veiligheid der burgers voorop. Het geschreven rapport is niet objectiefbevat onwaarheden en is onvolledig. Bovendien wordt de op- komsttijd van 10 minuten als norm genomen. De landelijke norm is 8 mi nuten opkomsttij d. Kiest men voor 10 minuten, dan wordt er gemarchan deerd met de veiligheid van de bur gers. Kiest de raad en de gemeentebe stuur voor de conclusies uit het rap port, dan moet men zich realiseren dat men de volle verantwoordelijk heid neemt. Voor ons telt de veiligheid van de burgers zowel bij branden als verkeersongelukken. Dan telt elke se conde!! De verontwaardiging van het hele korps is te begrijpen. "Ook de toegepaste overvaltactiek vinden we onbehoorlijk. Een dolksteek in de rug van de vrijwilligers. Minachting voor de vrijwilligers, erg tactloos. Het lijkt wel of de intentie al in 2000 was ons korps op te heffen, want we mochten toen in het kader van ons 50-jarig be staan geen open dag houden. Wij heb ben het hele rapport tot op het bot ge analyseerd en we komen met feiten en cijfers, die tot andere conclusies leiden Vervolgens schotelen de Maasbreese brandweerlieden mij kaarten voor, die bij opheffen van het Maasbreese brandweerkorps als "witte vlekken" (vooral in grote delen van Maasbree, stukje Kessel en Hel den!! Red.) nooit op tijd door de brandweerkorpsen van Helden en Baario te bereiken zijn. Kortom be wijzen dat de hulpdiensten te laat bij ongelukken en branden arriveren!' Dat is natuurlijk zeer verontrustend. Uitrukken "In de periode van 1995-1999 vonden in Maasbree niet 6 maar 12 maatge vende branden plaats. Wat betreft het uitrukken van de korpsen blijkt, dat het Maasbreese brandweerkorps liefst 73 maatgevende uitrukken heeft gehad. Alleen het korps Helden scoorde hoger (98 red.). Meijel (57), Kessel (42) en Baario (29) zitten bedui dend lager. De uitrijtijd per brand weerkazerne is afhankelijk van de plaats van de individuele leden en de ligging en bereikbaarheid van de ka zerne. Uitruktijd in minuten: Maas bree en Baario 3,9, Kessel 4,8, Meijel 4,9 en Helden 5,5. De opkomsttij d (uit ruktijd en rijtijd) is een vitaal element in de kwaliteit van de zorg. Het effect van de brandbestrijding en de red ding neemt af met elke minuut dat de aanval later wordt ingezet m.aw. 1 mi nuut rijtijd bete kent circa 1 kilome ter afstand!! Een snelle hulpverle ning is zowel bij branden als bij ver keersongelukken noodzakelijk. Daarom moet de 8 minuten van de landelijke norm ge handhaafd blijven. Je moet met deze cijfers toch conclu deren, dat het op heffen van de vrij willige brandweer korps letterlijk en figuurlijk spelen met vuur is!!", stel len de Maasbreese vrijwilligers Geen brandweer posten opheffen "Een minder strin gente norm voor verkeersongevallen is niet acceptabeL De Maasbreese brandweer bestrijkt onder meer de A-67, de Midden-Peel- weg en de Provincialeweg Venlo-Hel- denü Bij het opheffen ontstaan witte gebieden (opkomsttij d meer dan 10 minuten!! Red.) voor het westelijke deel van de kern Maasbree, het ge bied waar de uitbreiding van Maas bree plaatsvindt. Het gebied kan niet door Helden, Baario noch Sevenum binnen 10 minuten worden bereikt!! Bovendien zijn met het inschakelen van het Sevenumse korps aanzienlij ke kosten gemoeid. Met het opheffen van de brandweren Maasbree en Kessel (De gemeente Kessel weigert mee te gaan in die visie!! Red.) wordt de dekking door de brandweren be duidend slechter. We vragen ons af, wat zwaarder telt: financiële bezuini gingen of het adequaat redden van mens en dier bij branden en/of onge lukken." De Maasbreese brandweer lieden weten duidelijk waarover ze praten. Als men dieper op de materie ingaat, dan blijkt dat eventueel het Baarlose brandweerkorps opgehe ven zou kunnen worden, omdat de vrijwillige brandweerkorpsen van Kessel en Maasbree het operatiege bied van het Baarlose korps zou kun nen overnemen en dat is ook nog eens goed gefundeerd op argumenten. GRATIS KOFFIE GRATIS BIJ DE WINKEL Maasbree (077) 465 33 95 Maandag gesloten "Toch willen wij dit niet voorstellen, maar indien de gemeenteraad kiest voor het opheffen van één brandweer, dan is gelet op een verantwoorde dek king en spreiding van de brandweer posten het opheffen van Baario lo gisch op basis van de reële cijfers. Wij zijn echter hiervan geen voorstander. Wij stellen voor vasthouden aan de landelijke opkomsttijd van 8 minuten. De beide brandweerkorpsen hand haven en de repressieve brandweer- kosten binnen de subregio verdelen naar het inwoneraantal De gemeente Helden betaalt dan het meest", con cluderen de Maasbreese brandweer lieden. De Maasbreese brandweerlieden hebben hun vertrouwen in de poli tiek nog niet verloren. "Wij gaan er van uit dat het gezonde verstand bij de politieke partijen in de gemeente raad van Maasbree zal zegevieren. Er zal toch geen enkele politieke partij vlak voor de gemeenteraadsverkie zingen van 2002 een brandweerkorps willen opheffen. Dat lijkt op politieke zelfmoord!! Ook na 2002 moeten bei de brandweerkorpsen gehandhaafd blijven. Gemotiveerde vrijwilligers staan dag en nacht klaar, dat mag je niet verloren laten gaan. Misschien kunnen de politieke partijen op ande re posten bezuinigen.We lobbyen hard, want voor ons tellen de mensen, waarbij wij de slogan "elke seconde telt" waar willen maken!!" De vrijwillige brandweer heeft een grootscheepse handtekeningenactie opgezet. Elders in dit nieuwsblad staat een enquêteformulier van de vrijwillige brandweer van Maasbree. "We hopen heel wat handtekeningen op te halen. Komend weekend en be gin volgende week komen we de handtekeningen huis-aan-huis opha len. Met deze actie hopen we de bevol king warm te maken voor onze actie. De vrijwillige brandweer Maasbree moet blijven. We zijn ervan overtuigd dat de bevolking ons steunt", beslui ten zij hun betoog. Het laatste woord is aan de politici van de (nog) zelfstan dige gemeente Maasbree!! (Door Charles Biemans) Een fusie tussen de voetbalclubs uit Kessel en Kessel-Eik is aan staande. Vorige week zaterdag be sloten de leden van KVC en Eiker Boys dat een speciale commissie aan de slag mag gaan om de fusie plannen nader uit te werken. Af gelopen maandag vergaderde de commissie, die bestaat uit drie le den van KVC en drie van Eiker Boys, voor het eerst onder leiding van een onafhankelijke voorzit ter, oud-wethouder Marcel van Bergen. Op de eerste vergadering viel ui teraard nog geen besluit. "We be gonnen door omstandigheden wat later dan gepland, waardoor we niet veel verder zijn gekomen dan het plannen van de vergader data en het aanroeren van wat za ken die ter tafel kwamen", aldus KVC-voorzitter Piet Jacobs. In een eerder stadium werd door vertegenwoordigers van beide betrokken clubs al overleg ge voerd met de KNVB. De voetbal bond gaf tips en adviezen maar bemoeit zich in principe niet met de fusie tussen de beide vereni gingen. "Alleen als er om welke re den dan ook problemen mochten ontstaan, kan de KNVB een be middelende rol spelen, maar we gaan er vanuit dat er geen proble men zullen ontstaan. De leden van zowel KVC als Eiker Boys hebben in ruime meerder heid aangegeven dat we door mo gen gaan met de fusiebesprekin gen. In principe willen we dan ook al met ingang van komend seizoen samen verder gaan onder éen noemer", verklaarde Jacobs. Zoals bekend delen KVC en Eiker Boys al vele jaren het fraaie sport park De Roode Egge en speelt de jeugd van Eiker Boys sinds enige tijd in KVC-shirt zijn wedstrijden, overigens als lid van Eiker Boys. Over een eventuele nieuwe naam voor de op te richten fusieclub is nog niet nagedacht. EXPERT, DAAR WORD IE WIJZER VAM 70 cm Blackline-FX beeldbuis 100 hertz 100 voorkeurzenders Hifi stereoversterker met 2 x 20 Watt muziekvermogen Easy Text teletekst met 1200 pagina's geheugen afmetingen hxbxd: 58,2 x 77,3 x 50 cm adviesprijs: 1540,- BESTE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS EXPERT KAREL HERMAMS: HÉLDEN Mariaplein 13 HAELEM Burg. Aquarmsstraat 27 HÉYTHUYSEN Dorpstraat 13 PANNINGEN Markt 24 WEERT Stationsstraat 13

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2001 | | pagina 1