JOOSTEN'S Adecca Ontwerp-Partiële Streekplanherziening Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg Mobiel bellen OPEL GHI Grote ruilbeurs in Kessel Daar moet een EXPERT bij komen (°77) 3°6 68 88 C Ons Q (F) telefoonnummer officieel Opel Dealer Voetballiefde Kopij: E-mailen of op diskette aanleveren Redactionele kopij kan uitsluitend ingeleverd worden via E-mail of op diskette. Bij diskette ook printuitdraai inleveren. Gefaxte artikelen en op PC getypte artikelen zonder diskette kunnen niet meer geplaatst worden!! Ons E-mailadres: redactie@goudenleeuw.nl. De Gouden Leeuw uitgeverij bv is gewijzigd j (F) Het nieuwe nummer luidt j 0 Ons NIEUWE (^postbusnummer j Postbus 7214 5980 A E Panningen (HERHAALDE) BEKENDMAKING Aanleiding en korte inhoud In het kort houdt Ruimte voor Ruimte het volgende in Terinzagelegging Hoorzitting Verdere procedure N.B. jnieuwsblad voor Maasbree Baarlo Kessel Kessel-Eik woensdag 30 augustus 2000 33e jaargang nummer 6 Jactie M. Nellen /C. Biemans redactie@goudenleeuw.nl vertentie acquisitie V. Jacobs J. Slots A.v.d.Hurk adv@goudenleeuw.n De Gouden Leeuw uitgeverij bv Wilhelminastraat 17 Postbus 7214 5980 AE Panningen www.goudenleeuw.nl Telefoon/(077) 306 68 88 Fax/(077) 307 55 64 Advertenties 57 ct. per mm plus 17,5% BTW. contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimaal 8,00 bij vooruitbetaling. ior Charles Biemans) ig je zeggen dat Bèr en os Wulms tot de inboedel i KVC behoren? Ja, dat ig. Want het is ook zo. Al :er dan 25 jaar zijn zij, om voetbaltermen te blijven, spil waar alles om draait, r als terreinknecht die -1 méér voor zijn duppie et dan een gemiddelde reinknecht, en Koos die jarenlang iedereen van i natje en droogje voor at in de kantine, vendien, en dat zou enke aren geleden nog als ver- id zijn gezien: ze dragen k Eiker Boys een warm rttoe. 1974 raakte Bèr definitief trokken bij KVC. erzijds als terreinknecht, derzij ds namens de «TVB als consul. Hij is het uiteindelijk bepaalt of dstrijden al dan niet door nnen gaan. "Nee, ik word :t als boeman gezien. Dat t best mee. Als het even n, moet er gewoon roetbald worden. Je moet niet te veel storen aan nmentaar van anderen." r, onlangs met pensioen ?aan bij Wicro Plastics, ar hij veertig jaar werkte, ro'n beetje de hele week ;ief bij KVC. "Op maandag :g ik dat alles klaar is voor trainingen: de ballen pompen en dat soort din- a. Er wordt elke dag raind, dus dan begrijp je t ik elke dag paraat ben. dan in het weekend ben zowel op zaterdag als op idag de hele dag op de ode Egge. Op zaterdag gin ik rond half negen, idat een uurtje later de rste wedstrijden begin- n. Ik ga pas als de laatste idstrijd van de A-jeugd lar is. Langer hoeft niet «r, omdat we geen vetera nteam meer hebben. Tja, en op zondag her alt zich die cyclus. Weer vanaf half negen tot i uur of zes." Soms wordt het wat later, met me omdat Koos tot een uur of zeven in de ntine bezig is. Daar houdt ze zich de laatste 1 vooral bezig met de taken in de keuken. De ien dat ze tot 's avonds laat in de kantine bezig WILHELMINASTRAAT 17, PANNINGEN TEL. (077) 306 68 88, FAX (077) 307 55 64 was, üggen inmiddels achter haar. "Vooral op vrijdag wilde het wel eens laat worden. De laat ste tijd laten we het beheer over aan de aanwezi ge spelers. Ja, dat is wel vertrouwd, hoor. Zo'n Peter Sonnemans, bijvoorbeeld, is behalve spe ler ook lid van het bestuur. Ze ruimen hun rot zooi altijd zelf op. We treffen op zaterdag echt geen zwijnenstal aan", zegt ze overtuigd en overtuigend. "Bovendien is het goed voor de clubkas als ze tot twee uur of nog langer blijven zitten. Daar moet je ook oog voor hebben." Voor Bèr, al 42 jaar haar echtgenoot, is er nog meer te doen. Behalve het feit dat hij 29 jaar in het bestuur, van KVC heeft gezeten, zorgt hij nog steeds voor de ontvangst van de scheids rechters. Voor de wedstrijden van KVC én Eiker Boys. Hoogverraad? "Welnee. We zijn twee zus terverenigingen en de onderlinge sfeer is prima. Vroeger wilde er nog wel eens iets van 'span ning' op zitten, maar tegenwoordig is alles pais en vree. Bovendien, de jeugd van Eik speelt al bij KVC. En ik ben bang dat het over een paar jaar is afgelopen met Eiker Boys." Een mening die eerder in dit blad overigens onderstreept werd door Eiker Boys-bestuurslid Piet Hillen, die de toekomst van de Eikse club niet echt rooskleurig inziet. Tot die tijd telt het werk voor voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen 1 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 KVC en Eiker Boys even zwaar voor Bèr, die in een grijs verleden ook zelf actief was op het voetbalveld. "Ik speelde van mijn zeventien de tot mijn vierendertigste in het tweede. Of en toe viel ik eens in het eerste in, maar ik had de pech dat er een speler was die gewoon beter was dan ik. Ik was wel altijd de vaste invaller." Uiteindelijk werd hij leider, maar die taak gaf hij op toen de functie van terreinknecht tijd ging vergen. "Ik doe dit werk nu zo'n kleine dertig jaar en ben eigenlijk als van zelf gebleven. Hoe lang ik doorga? Weet ik niet. Tot het niet meer gaat, maar ik hoop dat dat nog jaren duurt!" Koos rolde eigenlijk als van zelf in de club. In 1975 werd ze gevraagd om de kantine te beheren. "Ik ben helemaal geen voetballiefhebber", ver telt ze. "Ik heb de eerste vier jaar in de kantine eigenlijk alleen maar 'uitgeholpen'. Uiteindelijk, toen het kanti- nebeheer overging op de club, heb ik de zaak in mijn eentje draaiende gehouden. Ja, altijd pro deo. Hoewel, ik kreeg we een kleine vergoe ding om de zaak schoon te houden. Dat was ook wel nodig. Nog steeds, trouwens. Af en toe moet die stofzuiger zijn werk doen en er is toch echt iemand nodig om dat ding te bedienen. Dat ben ik dus." In eerste instantie was ze 'alleen' op dinsdag, donder dag, vrijdag, zaterdag en zon dag op de Roode Egge, zoals ze zelf zegt. Dat zijn toch vijf dagen per week? Ze haalt minzaam de schouders op. "Prachtig werk. Alleen de vrijdag heb ik opgegeven. Ik sluit wel nog eerst alles aan, maar als de jongens klaar zijn met trainen, nemen ze foto Ger Peeters tegenwoordig zelf over. En op zondag is het iedere keer volle bak. Elke week. De ene week KVC, de andere Eiker Boys." Bèr valt haar meteen in de rede: "Dat is het mooie. Voor mij geldt hetzelfde. Ik zie eigenlijk maar zelden een uitwedstrijd van KVC omdat ik altijd in Kessel present moet zijn. Ook voor de jongens van Eik en dat doe ik graag." "Dat geldt voor mij ook", vult Koos aan. "Die jongens van Eik zijn me net zo lief als 'die van ös'. De onder linge band is perfect en ik hoop nog mee te maken dat het straks echt allemaal één wordt." Uiteraard zijn de werkzaamheden van Bèr en Koos niet ongemerkt voorbij gegaan. KVC (én Eiker Boys) waardeert het echtpaar en daarom krijgen ze, uiteraard in de kantine, een receptie aangeboden van 'hun duppie'. Vrijdag is het zover. Van 20.30 tot 21.30 uur worden er handjes geschud en zullen er talloze herinneringen wor den opgehaald. "Het is toch mooi als men op deze manier laat blijken dat je werk gewaar deerd wordt", laten de twee KVC- en Eiker Boys-getrouwen in koor weten. UW NISSAN - DEALER AUTOMOBIELBEDRIJVEN Kalisstraat 30 - MEIJEl Tel. (077) 466 14 49 R. Dieselweg 26 - VENL0-BLERICK Tel. (077) 382 24 24 Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 Ingevolge het bepaalde in artikel 4a, üd 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken gedeputeerde staten van Limburg en burge meester en wethouders van alle (hierna met naam genoemd) Noord- en Midden- Limburgse gemeenten bekend dat gedepu teerde staten van Limburg in hun vergadering van 4 juli 2000 het ontwerp van de Partiële Streekplanherziening Ruimte voor Ruimte Noord-en Midden-Limburg voorlopig hebben vastgesteld. Het betreft de gemeenten Mook, Gennep, Bergen, Venray, Meerlo-Wanssum, Arcen en Velden, Broekhuizen, Horst, Grubbenvorgt, Sevenum, Venlo, Tegelen, Belfeld, Maasbree, Helden, Kessel, Meijel, Beesel, Roggel en Neer, Haelen, Heythuysen, Nederweert, Weert, Hunsel, Thorn, Swalmen, Roermond, Heel, Maasbracht, Echt, Ambt Montfort en Roerdalen. De zich thans voordoende problemen als gevolg van de intensieve veehouderij op het terrein van de ruimtelijke- en milieukwalitei ten in (o.a.) het streekplangebied Noord-en Midden-Limburg zijn aanleiding geweest voor de overheid om een integrale aanpak op te zetten. Rijk, VNG en provincie hebben afspraken gemaakt over de aanpak van de milieuproblematiek in combinatie met de ver betering van de ruimtelijke kwaliteit van het platteland. Een onderdeel van het pakket van maatregelen wordt gevormd door de regeling - oiwtg .UiOTfi jrtreekola nijp rzl<ï; Ruimte voor ruimte. Deze streekplanherzie ning biedt het provinciale beleidskader voor de regeling. Uitgangspunt van de regeling is dat een inten sief veehouderijbedrijf zijn bedrijfsactivitei ten stopt en bereid is zijn bedrijfsgebouwen te slopen. In ruil voor de sloop en het inleveren van de milieuvergunning wordt een geldelijke vergoeding gegeven. Deze geldelijke vergoe ding kan worden gefinancierd uit de uitgifte van extra woningbouwkavels. Voorwaarde is dat deze woningen nabij de bestaande bebou wingsconcentraties wonden gebouwd. Indien in de nabijheid van bestaande bebouwings concentraties een lokatie is gelegen waai' de sloop plaatsvindt van agrarische bedrijfsge bouwen kan dus ook herbouw op de voorma lige bedrijfskavel plaatsvinden. Overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene wet bestuursrecht ligt het besluit voor een ieder ter inzage gedurende een periode van 4 weken vanaf 4 september 2000 t/m 2 oktober 2000, en wel: In het Gouvernement te Maastricht (Bibliotheek) tijdens kantooruren van 8.30 uur tot 16.30 uur; in de gemeentehuizen van alle Noord- en Midden-Limburgse gemeenten (hierboven nader genoemd) op de aldaar gebruikelijke plaats(en) en tijd(en). Gedurende genoemde termijn kan iedereen zijn of haar bedenkingen tegen het ontwerp van de streekplanherziening kenbaar maken. Bedenkingen moeten worden toegezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, ter attentie van de afdeling Ruimtelijk Beleid, Postbus 5700,6202 MA Maastricht. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt kan daarbij verzoeken dat zijn of haar per soonlijke gegevens niet worden vermeld. Voor belanghebbenden en degenen die tijdig hun bedenkingen hebben ingebracht zal een hoorzitting worden gehouden waarbij van gedachten kan worden gewisseld over het ont- werp-plan. Degene die er prijs op stelt deze bijeenkomst bij te wonen dient dit bij zijn bedenkingen kenbaar te maken en kan de daartoe georganiseerde hoorzitting bijwonen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 9 oktober 2000 in het Gouvernement te Maastricht, van 14.30 -16.30 uur. (N.B.: het betreft hier een gewijzigde datum De mondelinge reacties worden in een verslag De mondelinge reacties worden in een verslag vastgelegd. Het plan zal vervolgens ter advisering worden voorgelegd aan de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken en aan de Vaste Commissie voor Ruimte en Groen. Omtrent de ingebrachte bedenkingen, adviezen en even tuele inspraakreacties zullen Gedeputeerde Staten een bestuurlijk standpunt formuleren. Dit standpunt wordt betrokken bij de defini tieve vaststelling van het ontwerp-plan. Uiteindelijk zal het plan ter vaststelling wor den voorgelegd aan Provinciale Staten. In het plan zijn geen onderdelen aangegeven die als concrete beleidsbeslissing zijn aange merkt. Dit betekent dat na de vaststelling van de streekplanherziening voor Provinciale Staten geen beroep meer open staat. Dit is een herhaalde bekendmaking. Degenen die reeds bedenkingen hebben inge bracht bij gedeputeerde staten behoeven dit niet nog eens te doen. De Postzegel- en Muntenvereniging organiseert op zondag 3 september a.s. een grote ruilbeurs in gemeenschapshuis 'de Paort', Markt 2 in Kessel. Het bestuur heeft ervoor gezorgd dat de verschei denheid aan ruilobjecten optimaal is. Behalve een groot aanbod in munten en postzegels, zullen de verzamelaars van fhppo's, spacix, ansichtkaarten, pennen, stickers, bidprentjes etc. iets van hun gading vinden. Om dit grote aanbod in verzamelobjecten op een overzichtelijke wijze uit te stallen, is de beurs uitgebreid met enkele tientallen meters tafel. Zoals gewoonlijk is ook op deze grote beurs rekening gehouden met de mensen die hun spullen willen ruilen. Meer dan 80 ruilplaatsen zijn puur voor de ruilers. In het verleden is gebleken dat hiervan dankbaar gebruik werd gemaakt. Breng dus ruilmateriaal mee! De beurs is geopend van 10.00 tot 13.00 uur. EXPERT, DAAR WORD IE WIJZER VAM deskundig advies de laagste prijs ruim assortiment pre-paid pakketten electronisch aansluiten abonnementen op netwerken van: KPN Telecom Libertel Dutchtone Ben fuBERTEl BESTE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS EXPERT KAREL HERMAMS: HELDEN Mariaplein 13 HAELEM Burg. Aquariusstraat 27 HEYTHUYSEN Dorpstraat 13 PANNINGEN Markt 24 WEERT Stationsstraat 13

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 2000 | | pagina 1