Baarlo neemt zevende knoop van Tajiri in ontvangst 1* teeuwen verzekeringen bv Laffe vernielzucht in Maasbree Onderscheidingen |r AY N3 JOOSTEN'S PHICOOP voordeelaanbiedingen KORTING DEZE WEEK Officiële opening glastuinbouwgebied Siberië OVER EEN HYPOTHEEKADVIES MAG U BEST EEN NACHTIE SLAPEN. TWEE MAG OOK. VAN DE VIN NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Donderdag 27 november 1997, 29© jaargang nummer 18 KESSELSE ONDERSCHEIDINGEN TAJIRIAANSE KNOOP SIBERISCHE OPENING Gratis Feestelijke overdracht dorpstraat 22 5993 AN maasbree telefoon (077) 465 13 31 particuliere en bedrijfsverzekeringen - hypotheken en financieringen OPENINGSTIJDEN: REGIO^^BANK Aan alle ouders en verzorgers van de schoolgaande jeugd die het voortgezet onderwijs in Blerick en Panningen volgen alsmede de overige bewoners van de kern Baarlo. Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice Ofm v-esr-tr-ocLui&n wtxar-d MAKELAAR IN HYPOTHEKEN EN ONROEREND GOED BEËDIGD TAXATEUR IN O.G. Venlo-Blerick Tel: (077) 382 77 88 ij/SË Helden-Panningen j ntl Tel: (077) 307 62 02 Luxe schuifwanden en interieursystemen op maat Koninklijke onder scheiding Herm Peeters Jong Nederland Maasbree krijgt 175 mille bouwsubsidie achterpagina Tegen inlevering van deze bon PIEK bij aankoop van een spijkerbroek 1 bon per broek 1 bon bij 2 voor 89, Uitgave De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 17 5981 XW Panningen Telefoon (077) 307 19 80 Telefax (077) 307 55 Postbank nr. 4091420 Advertenties 52 ct per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties minimum 7,50 bij vooruitbetaling. nvalid Zondag 7 december wordt een memorabele dag voor het Noord-Limburgse Baarlo en zijn bekendste inwoner, de kunstenaar Shinkichi Tajiri. In de middag wordt het zevende beeld van Tajiri aan de bevolking overgedragen. Dat gebeurt symbolisch door gedeputeerde Martin Eurlings. Zijn handeling markeert het voorlopi ge einde van een unieke campagne. Die startte in 1991 met het plaatsen van een monumentale knoop in gietijzer bij de toegang naar het dorp aan de westzijde, kïmiddels zijn we zes jaren verder en overspant de zevende Tajiri-knoop een doorgang in de dijk, die Baarlo aan de oos telijke kant beschermt tegen het wassende Maaswater. Nu zullen er best wel meer plaatsen in Nederland zijn waar een kunstenaar een aantal beelden in de openbare ruimte heeft staan, maar het unieke aan Baarlo is dat kunstenaar, ijzergieter en alle andere betrokkenen gratis hun talenten en diensten beschikbaar hebben gesteld. Het enige waarvoor geld op tafel moest komen, was voor het materiaal en de sokkels. Zo kon het gebeuren dat Baarlo voor een relatief bescheiden bedrag een route kon aanleggen langs beelden van een kunstenaar, die wereldf aam geniet en van wie alle belangrijke musea voor moderne kunst werk in het bezit hebben. Reden te over voor een feest dat dus plaatsvindt op zondag 7 december, niet geheel toevallig de 74ste verjaardag van Shinkichi Tajiri. Het pro gramma voorziet onder meer in een optreden van Timbre Tajiri, wellicht het enige muziekge zelschap in Nederland dat een beeldend kun stenaar als beschermheer heeft. De kunstenaar zijn knopen en het dorp In een tentoonstellings catalogus van jaren geleden vertelt Shinkichi Tajiri (Los Angeles 1923) met bewondering over zijn vakgenoot Gutzon Borglum. De man is inmiddels alleen nog maar een voetnoot in de kunstgeschiedenis, maar zijn mega-beeld- houwwerk van de hoofden van vier Amerikaanse presidenten in Mount Rushmore kent bijna iedereen. Borglum werkte met dyna miet en na iedere ontploffing ging hij vijf kilo meter verderop met een verrekijker staan kij ken of er al tekening kwam in de granietrotsen. Tajiri's fascinatie voor dit verhaal heeft alles te maken met zijn eigen drang tot experimenteren en werken in zeer uiteenlopende technieken. Tajiri is een duizendpoot die alles aangepakt heeft. Hij onderzocht oude fototechnieken, film de, schepte zijn eigen papier, heeft grafiek, schil derijen, computeranimaties op zijn naam staan, ontwierp een Zentuin en schreef gedichten. Noem het op, de veelkunner Tajiri deed het, maar het bekendst is hij toch geworden door zijn monumentale knopen. De eerste schiep hij in 1967, tal van variaties staan nu over de hele wereld. Een knoop is een helder, transparant teken dat iedereen onmiddellijk aanspreekt in een klare taal. De zeven knopen in Baarlo sym boliseren de vervlechting van de kunstenaar met het dorp waar hij nu vijfendertig jaar woont. Een dorp aan de Maas met liefst vier kas telen, een watermolen en andere prachtige his torische monumenten. Dankzij de gedreven heid van de kunstenaar en enkele vrienden is er nu een knopenroute doorgevlochten die Baarlo cultuurtoeristisch nog duidelijker op de land kaart heeft gezet. Vrijdag 28 november is het eindelijk zover. Glastuinbouwgebied Siberië in Maasbree wordt officieel geopend. De opening zal officieel verricht worden door deputé Jan Tindemans van de provincie Limburg. Glastuin bouwgebied Siberië wordt bij de kenners ook wel genoemd 'Het glastuinbouwgebied van de toekomst voor de ondernemer van vandaag". De eerste glastuinder heeft zich al lang geves tigd in glastuinbouwgebied Siberië. Dat is rozenkweker Steenks uit Baarlo. Zijn bedrijf zal vrij dag 28 november s avonds om 20.00 uur offi cieel geopend worden door burgemeester Clemens Broeken van de gemeente Maasbree. Glastuinbouwgebied Siberië was jarenlang omstreden, omdat de provincie Limburg jaren lang de voorkeur gaf aan de ontwikkeling van glastuinbouwgebied Reindonk in Horst. Het jarenlange volhouden van vooral wethouder Hay Haenen van de gemeente Maasbree, die in zijn strijd bijna de volledige steun van de Maasbreese gemeenteraad had, werd beloond. Glastuinbouwgebied Siberië kon ontwikkeld worden. Het eerste resultaat ligt er in de vorm van rozen kwekerij Steenks. De verwachting is dat de komende tijd zich ook andere glastuinbouwbedrijven gaan vestigen in glastuinbouwgebied Siberië. Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur Het zal u niet ontgaan zijn dat de napoleonsbaan sinds de doortrekking van de A73 tot aan Venlo stukken drukker is geworden en dat het steeds moeilijker wordt deze weg op te rijden en/of over te steken. In het kader van de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid zijn wij als gemeente in gesprek met Rijkswaterstaat. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in plannen voor het aanpassen van het kruispunt Grotestraat/Bong/Napoleonsbaan en de aanleg van een fietspad langs de zuid zijde van de Napoleonsbaan tussen de Veldstraat en de Baarlosestraat. De uitvoering van de plannen staan gepland voor het jaar 1998. Wij beseffen terdege dat totdat deze plannen zijn gere aliseerd, de situatie op de Napoleonsbaan verre van optimaal zal zijn. Daarom doen wij een drin gend verzoek aan u om in de tussentijd bij het oprijden en/of het oversteken van de Napoleonsbaan zoveel mogelijk gebruik te maken van de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Grotestraat/Bong/Napoleonsbaan en dit ook onder de aandacht te brengen van de schoolgaan de jeugd. Op deze wijze kan door een ieder de Napoleonsbaan veilig worden overgestoken. Burgemeester en Wethouders van Maasbree. Beperkten de vernielingen aangebracht in en rond het Wozoco" zich tot nu toe tot het bekras sen van banken, het bevuilen van ramen en het Bij gelegenheid van het Ceciliafeest, voorafge gaan door een feestelijke Ceciliamis opgeluis terd door het gemengd koor, mocht dhr. Sjra Geraets uit Kessel-Eik deze pauselijke onder scheiding ontvangen uit handen van pastoor Haffmans. In een korte laudatio of hulde-toe- spraakje werden de verdiensten van de in Eik zeer bekende Sjra Geraets, nog eens belicht Niet zozeer het feit dat Sjra al ruim tien jaar bij het kerkbestuur van de Maria Onbevlekt Ontvangen parochie is betrokken, noch zijn ook al weer bijna 25-jarige lidmaatschap van 't gemengd koor hebben bij die benoeming de doorslag gegeven. In feite is daarvoor zijn enor me betrokkenheid bij heel het kerkelijk gebeu ren en zijn in jarenlange toewijding opgebouw de hoedanigheden als bemiddelaar tussen kerk en zangkoor, kerk en fancy fair, kerk en vrijwillige werkkrach- teninzet voor kerkhof, kerkkrib- be, maar ook tussen het pasto raal team en de kerkgangers aan te merken. Bovendien is Sjra een man die aandacht besteed aan mogelijkheden voor uit bouw van parochiële ontwikke lingen. In onze tijd, waarin de plaats van leken in het kerkge beuren meer en meer centraal komt te staan, een gewaardeer de eigenschap. Ook zijn engage ment en geloof in überhaupt nog toekomst voor de kerkpa- rochie als geloofsgemeenschap (SAMEN-KERK) zijn bekend. Jarenlang heeft hij zich een geharnast verdediger getoond voor onze kerkelijke/parochiële belangen. Kortom een man, die niet alleen zelf door heilig vuur wordt verteerd en voortgedre ven, maar dit ook bij anderen weet te ontsteken. taxaties, verzekeringen, hypotheken en onroerend goed NVM MAKELAAR NVM HYPO SHOP Raadhuisstraat 10 5981 BG Panningen Tel. (077) 307 72 77 (foto's GerPeeters) Op 19 november heeft Herm Peeters (60) officieel afscheid genomen als reservist bij de politie en is bij deze gelegen heid onderscheiden met het lidmaatschap in de orde van Oranje Nassau. Gedurende 37 jaar heeft Peeters zich als reser vist bij de politie ingezet en de gemeenschap op diverse manieren ondersteund door het uitvoeren van politietaken. Nooit werd vergeefs een beroep op hem gedaan. Daarnaast was hij van 1967 tot en met 1975 actief als lid van het Rode Kruis, afd. Kessel.Van 1969 tot 1976 was hij actief bestuurs lid van de buurtvereniging "Ons Genoegen". Verder van 1975 tot en met 1980 was hij lid van de oudervereniging van de basisschool.Tot 1970 was hij werkzaam bij een fruittelersbedrijf en vanaf 1970 is hij werkzaam bij de gemeente Venlo als parkeerwachter. Nadat de commissie onderwijs en welzijn una niem adviseerde Jong Nederland Maasbree 175 mille bouwsubsidie te geven voor de uitbrei ding en verbouwing van de blokhut, is de raad van Maasbree ook akkoord gegaan met het col legevoorstel om Jong Nederland Maasbree 175 mille subsidie te geven. Geert Segers (CDA) ver woordde de gevoelens van zijn partij als volgt: Haalbaar plan. Jong Nederland kan aan de slag". Arno Janssen (DS) was "blij, dat het college het unanieme advies van de commissie onderwijs en welzijn had opgevolgd". Leo Willens (MB) repte "van een goede zaak, die raadsbreed wordt gedragen. De vereniging is heel belangrijk op het bekladden van muren, de vernielingen van afgelopen week zijn zonder meer schandelijk en laf te noemen. De paal, die voor rolstoelge bruikers dient om met hun sleutel de voordeur van het wooncomplex te openen, is tot 2x toe het doelwit van vandalen geweest. In de nacht van woensdag op donderdag werd op grove wijze het mechanisme in de paal ver nield en voor een groot gedeelte er uitgetrok ken. Omdat het laten aanmaken van een derge lijk speciaal mechanisme 6 a 7 weken duurt besloot woningstichting Maasbree om uit de minder intensief gebruikte paal bij de achter deur het mechanisme te verwijderen en er bij de voordeur in te zetten. Dit gebeurde op vrij dag. Tot grote verontwaardiging van de bewo ners van het Wozoco bleek zaterdagmorgen dat 's-nachts ook dit mechanisme totaal was ver nield. Triest gevolg van deze brute, en kennelijk welbewuste, vandalenstreek is dat rolstoelge bruikers niet meer het huis kunnen verlaten of binnen komen zonder hulp van anderen. Of moeten deze mensen wellicht 7 weken bin nen blijven zitten? Daders, wie jullie ook zijn, het zou ook jullie opa of oma kunnen zijn, die jullie op een zo ongehoorde manier het leven vergallen. Wie overigens iets weet van deze affaire wordt vriendelijk verzocht dit de politie mee te delen. OFFICIEEL NISSAN-DEALER AUTOMOBIELBEDRIJVEN Kalisstraat 30 - Meijel - Tel. (077) 466 14 49 Rudolf Dieselweg 26 - Venlo Tel. (077) 382 24 24 gebied vanhet jeugdwerk en speelt een belangrij ke rol in het sociale weefsel van onze gemeente. Jong Nederland Maasbree kan van start gaan en heeft geen financiële molensteen om haar nek en de leiders en leidsters kunnen zich zonder zorgen nu wijden aan hun taak: jongeren van 7 t/m 19 jaar goed opvangen met hun jeugdwerk" Fred Peeters (PvdA), Frans Wijnen (WD) en Jeanne Willens (PK) spraken ook hun lof uit over het sub sidie-besluit Knip Uit - I" - Actie geldig t/m 29 november 1997 Knip uit --- Dorpstraat 93, Maasbree, tel. (077) 465 33 95 P. v. Crugtenlaan2, Heythuysen, tel. (0475) 49 38 66

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1997 | | pagina 1