PHICOOP voordeelaanbiediBgen JOOSTEN'S Organisatie Midnight- shopping 1997 voor elkaar Speeltuin Sjildersveld wordt feestelijk geopend Zijn historische motorraces nu echt historie? Maasbreese wijk verontrust door autobrand en vernielingen Bil wie Gaat U wel gerust op reis teeuwen verzekeringen bv OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING Fietstocht Maasbree acWerpag>n^ 24 uur per dag buitenlands geld opnemen? Zondagmorgen-concert op Wozocoplein Kalisstraat 30 - Meijel Tel. (077) 466 14 49 Rudolf Dieselweg 26 - Venlo Tel. (077) 382 24 24 Rabobank De Gouden Leeuw Drukkerij bv De INLEVERTIJDEN VOOR ADVERTENTIES EN REDACTIONELE KOPIJ Midden-Limburg Op den Baum Sjildersfeest Geslaagde Zomermarkt Verontruste wijk Een goede reispolis geeft U een mooi pakket extra zekerheid. Belt U ons even, voordat U vertrekt? dorpstraat 22 5993 AN maasbree telefoon (077) 465 13 31 particuliere en bedrijfsverzekeringen - hypotheken en financieringen REGIOv^BANK nval-ld OPENINGSTIJDEN: NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, Donderdag 10 juli 1997,28e jaargang nummer 48 Stichting Formule gehandhaafd ook op vrijdag 8 augustus massaal de weg weet te vinden naar het hartje van Panningen. (foto Ger Peeters) Vertrouwen nog toe te nemen. De onrust is vergroot nu kort geleden twee auto's in brand zijn gestoken, waar bij, in de Vlodropstraat, zelfs een woning schade opliep. De brandweer van Maasbree kon voorko men dat de woning helemaal uitbrandde. Het gaat de daders blijkbaar puur om het vernielen. In de meeste gevallen wordt de ruit van een auto ingeslagen of gegooid, een enkele keer is bij een woning het een en ander vernield. Van diefstal uit de auto's is tot nu toe niets gebleken. De politie van Helden heeft geen idee waar ze de daders moet zoeken. "Er zit geen lijn in en weten echt nog niet waar we ons op moeten richten. We kunnen niet eens zeggen of de velschillende vernielingen wel verband houden met elkaar," zegt E. Coenen van de politie Helden. Dat de politie de zaak seri eus neemt blijkt uit het feit dat vijf mensen, onder leiding van gebiedsmentor C. Vervoort van Feest Dorpstraat 93, Maasbree. tel. (077) 465 33 95 OFFICIEEL NISSAN-DEALER AUTOMOBIELBEDRIJVEN Dat kan met de wisselautomaat van ons kantoor in Panningen. Het werkt heel eenvoudig. Voer het te wisselen bedrag aan bankbiljetten in of maak gebruik van uw pas en pincode. Helden-Kessel-Maasbree telefoon (077) 308 92 22 Advertenties Zakelijk nieuws Verenigingsnieuws Sportnieuws Advertenties Zakelijk nieuws Sport en VERENIGINGSNIEUWS - bij onze CORRESPONDENTEN - bij KANTOOR Panningen Maandag 14.00 uur Vrijdag 10.00 uur Maandag 09.00 uur Maandag 10.00 uur Dinsdag 12.00 uur Vrijdag 10.00 uur Maandag 10.00 uur Maandag 15.00 uur Indien mogelijk redactionele kopij inleve ren op floppy: WP5.0, WP5.1, WP6.0, Microsoft Word of Pagemaker 5.0. PosTWsyqoi 5980 AA Panningen WttHÏLMINASTRAAT I? 5981 XW Panningen Tel. (077) 307 19 80 Fax (077) 307 55 64 m Op zondag 7 september organiseert hv. BSAC een gezinsfietstocht door de omgeving van Maasbree. Als iedereen weer aan het werk is, en de scholen weer begonnen zijn, iedereen is weer terug van verre streken, kortom, de vakantie zit erop, dan is het tijd om de eigen omgeving ook nog eens te verkennen. Dit kan op zondag 7 sep tember met een gezinsfietstocht Deze fietstocht wordt georganiseerd door hv. BSAC in het kader van het 35-jarig bestaan van deze handbalvereni ging, dat later dit jaar nog uitgebreider gevierd zal worden. Deze fietstocht is niet alleen bedoeld voor leden en familieleden van hv. BSAC, maar voor iedereen die de prachtige omgeving van Maasbree eens vanaf de fiets wü bekijken. Er kan gestart worden bij feestzaal Niëns vanaf 13.00 uur. Iedereen kan gratfe en zonder voorinschrij ving aan deze fietstocht deelnemen. Dus hou zondag 7 september alvast vrij. Gezien de laatste ont wikkelingen lijkt het erop dat de Histo rische motorraces in baarlo definitief van de baan zijn Het hoe en waarom hieromtrent zou deze week uitgebreid be licht worden. Echter door ziekte van onze redacteur zal dit arti kel pas volgende week verschijnen, aange vuld met de laatste ontwikkelingen. (foto Martin Collin) Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 17 5981 XW Panningen Telefoon (077) 307 19 80* Telefax (077) 307 55 64 Postbank nr. 4091420 Advertenties 52 ct. per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie, advertenties minimum 7,50 bij vooruitbetaling. Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur Het is amper 4 maanden gele den dat Voetbalvereniging SV Panningen en Handbalver eniging Bevo Hc besloten de Midnightshopping weer nieuw leven in te blazen. Toch is de organisatie van dit grootse eve nement dat op 8 augustus in het gezellige centrum van Pannin gen van start gaat nagenoeg rond. "Het organiseren van een derge lijk groot evenement kost tijd, heel veel tijd", aldus Ton van Gorp, voorzitter van de organi serende commissie. 'Meteen na ons besluit om samen te gaan werken zijn we aan een inhaal race begonnen. De Panningse ondernemers benaderen, de braderie regelen, muziek en entertainment zoeken en werk plannen opstellen. In een snel tempo begonnen we aan de organisatie. Maar eerst moest er een stichting komen om de juri dische zaken te regelen en aan sprakelijkheden goed vast te leggen. Dit werd Stichting SWS die zich tot doel gesteld heeft fondsen te werven voor sport verenigingen. Het bestuur van de stichting bestaat voor de helft uit leden van sv Panningen, Wiet Leenders, Jan Leenders en Peter Hofman. Handbalvereniging Bevo Hc wordt vertegenwoordigd door Ton van Gorp, Fons van der Muilen en Inge Versteegen. Pas na inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel konden we de contracten teke nen. De puzzelstukjes vielen op hun plaats en de Midnight Shopping begon echt vorm te krijgen" De formule van de Midnight Shopping 1997 ver schilt niet van voorgaande jaren. Een braderie, veel muziek, leuke kinderattracties en specta culaire activiteiten zijn de belangrijkste ingre- diunten. En natuurlijk is er weer het grandioze vuurrwerk dat tot in de wijde omtrek van Panningen te zien zal zijn. Bij de activiteiten gaat de sport de boventoon voeren. Hoe kan het ook anders met twee organiserende sportver enigingen. De zeepbalk heeft plaats gemaakt voor hometrainers. Een wielerwedstrijd wordt de nieuwe sportattractie tijdens de Midnight Shopping van 1997. 20 ploegen van 2 renners gaan strijden op de onderdelen 50 m sprint, 1 km achtervolging en 2 km koppelkoers. Met als inzet grote prijzen en premies. Op het Huijbenplein is plaats gemaakt voor een grote klimwand van wel 8 meter hoog. Er kunnen 8 personen tegelijkertijd naar boven klimmen met als beloning een prachtig uitzicht over het centrum van Panningen. De Midnightshopping trok ieder jaar veel publiek. Deze foto werd geschoten tijdens de Midnightshopping 1992. De organi satoren van de Midnightshopping 1997 hbpen, dat het publiek Van Gorp heeft alle vertrouwen in het slagen van dit evenement. "Ons belangrijkste doel deze keer is een Midnight Shopping te organiseren zoals de mensen hem kennen. Of het dit keer ook iets voor de organiserende verenigingen opbrengt zal sterk afhangen van de inzet van de leden. Maar dat komt wel goed. Nu al hebben zo'n 200 mensen van beide verenigingen aange boden de handen uit de mouwen te steken. Andere meewerkende verenigingen hebben eveneens al meer als 40 mensen toegezegd. Ook kunnen we rekenen op de Panningse onderne mers, die net als wij blij zijn dat de Midnight Shopping weer terug is in Panningen". Er is deining ontstaan in de wijk Achter de Hoven in Maasbree. De laatste drie maanden zijn er 's nachts diverse vernielingen in deze wijk aangericht aan voornamelijk auto's. Het aantal vernielingen, nu al meer dan tien, lijkt Maasbree, een onderzoek zijn gestart. (Op dit moment inventariseert het team alle gegevens van de afgelopen maanden). Coenen: "we hopen dat de mensen in Maasbree ons verder kunnen helpen. We zijn dankbaar voor elke tip, hoe gering ook". De politie van Helden is bereikbaar onder nummer 30715 55. Zondagmorgen om 11.30 uur geeft fanfare St. Aldegondis een luchtig zomereoncert op het plein In den Clockenslagh. De fanfare concer teert in al zijn geledingen. Niet alleen als groot korps zal worden opgetreden maar ook de Britse Blaoskapel en blaaskapel "De Koelemoeters" zullen ieder voor zich hun muzi kale talenten laten horen. De weersverwachtin gen zijn goed, dus het belooft een gezellige, muzikale morgen te worden. Eindelijk is het zover: in de speeltuin op het Sjilders veld aan de Van Gogh- straat in Baarlo kan weer gespeeld worden. Nadat het veld bijna 3 maanden afgesloten is geweest, is het nieuwe gras nu sterk genoeg en mag de jeugd er eindelijk weer op. Er zijn nieuwe speeltoestellen bij geplaatst en er zijn bomen en struiken geplant. Ook zijn er nog een aantal nieu we zitbankjes bijgezet, vanwaar de moeders en de vaders hun kroost in de gaten kunnen houden. Om de hele speeltuin staat nu een degelijke omheining en bij de toegangspaden zijn hekjes geplaatst, zodat de jeugd veilig kan spelen. Kortom: het is een prachti ge, gezellig ogende speel tuin geworden. Buurtvereniging De Sjil- ders vindt dat dit alles niet onopgemerkt voorbij mag gaan, dus daarom wordt de speeltuin op zondag 13 juli a.s. feestelijk geopend. Om 11.00 uur zal wethouder mevrouw Bos-Van Bers de officiële opening verrichten, waarna er de hele middag naar hartelust gefeest en gespeeld kan worden. Middels dit bericht nodi gen De Sjilders alle jeugd van Baarlo en hun ouders uit om mee te komen feesten. Er staat een grote feesttent waar natjes en droogjes genuttigd kunnen worden, er rijden pony kar ren, er is een groot springkussen en een pop- cornkraam, de kinderen kunnen motorrijden en zich laten schmincken en de hele middag kunnen ze in het kader van een ballonnenwed strijd ballonnen oplaten. In 1994 is er door buurtvereniging De Sjilders, in nauwe samen werking met de gemeente Baarlo, begonnen met het opzetten van de speeltuin en in 1995 wonnen ze daarmee een prijs in de landelijke actie Kern met Pit. Toen in 1996 de woningen en bestrating van de Van Goghstraat en Brueghelstraat eindelijk klaar waren, werd het tijd om de laatste hand te leggen aan de speeltuin. Nu dit gebeurd is, is het een fantastisch geheel geworden, en zullen er wellicht nóg meer kinde ren op al komen dan voorheen, zeker nu de zomervakantie weer voor de deur staat Het belooft een gigantisch feest te worden op zondag 13 juli, maar dit alles had buurtvereni- (foto Ger Peeters ging De Sjilders niet kunnen realiseren zonder de hulp van sponsors, die we hier dan ook graag even noemen: Super Van Betteray, Hoekloos, Zeetsen bouw bedrijf, Hubo Baarlo, Van Teylingen verzekerin gen, Mertens b.v., Schreurs autorijschool, café De Zwaan, Klaverblad autorijschool, drogisterij Resté, hoveniersbedrijf Vaessen Maasbree, jon gerencentrum Sjiwa, Crienen en Zn b.v., jeugd centrum Wisja, aannemersbedrijf Ottenheim, Mico USA Parts b.v., café Centraal, Bouten aard- appelhandel, LLTB Baarlo, Rabobank Baarlo, friture De Lekkerbek, Van Bergen assurantiën en Jong Nederland.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1997 | | pagina 1