Kinderdagverblijf in Maasbree? m Jeu de boulesbaan in Kessel 'Eigenlijk wilde ik met de stille trom vertrekken" AY Cfl Expositie Creatief Baarlo Kindervakantieweek Maasbree 1996 gaat van start Ossefeesten Maasbree 1996 JOOSTEN'S DEZE WEEK Tiny Lingg: op dis Jeu Joosten neemt afscheid van de Rabobank TV-productie "St. Anna op het OLS" op TV il tLlmlLkiiM NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Tiny Ling Jeu de Boules Schietfestijn Vrijdag 26 juli 1996, 28e jaargang nummer52 99' Moot meer Vragen naar Mat J NNI I (/fu/ uor-troauj&n coaard MAKELAAR IN HYPOTHEKEN EN ONROEREND GOED BEËDIGD TAXATEUR IN O.G. Invm 'ptneu ocucci Uit de B W-kamer van Maasbree Uw Nissan dealer voor Kessel, Helden en omgeving. OFFICIEEL NISSAN-DEALER Het college van B W van de gemeente Maasbree staat positief tegenover het realiseren van een kin derdagverblijf in Maasbree. Dat blijkt uit de notulen van de B W-vergadering d.d. 1 juli 1996. «08»De locatie Pastoor Leursstraat 34 in Maasbree wordt echter gezien de moeilijk op te lossen ver- keersveiligheidaspecten van uit planologisch oogpunt afgewezen. De Pastoor Leursstraat is een hoofdontsluitingsweg, waarbij veel verkeer Maasbree binnen- en uitrijdt Dat laat B W aan een brief aan de 2 verzoeksters, die het kinderdagverblijf Maasbree willen beginnen, schriftelijk weten. De gemeente Maasbree staat wel POSITIEF tegenover het verzoek om het kinderdagverblijf te realiseren in het pand Baarlosestraat 31 in Maasbree. Planologisch wil de gemeente Maasbree medewerking ver lenen. Er zijn bij dit pand diverse parkeerplaatsen aanwezig. Bovendien heeft de Baarlosestraat géén hoofdontsluitingsfunctie. Dat er veel behoefte bestaat aan een kinderdagverblijf in Maasbree bewij zen de vele positieve reacties, die de 2 initiatiefneemsters voor het kinderdagverblijf Maasbree hebben ontvangen. Door deze positieve beschikking van de gemeente Maasbree kunnen de initiatiefneem sters verdere plannen ontwikkelen om een Idnderdagverblijf in Maasbree van start te laten gaan. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon (077) 307 19 80* Telefax (077) 307 55 64 Postbank nr. 4091420 Advertenties 50 ct. per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum 7,50 bij vooruitbetaling. Zondag j.l. heeft burge meester Noor van de Heuvel-Planje van de gemeente Kessel de jeu de boulesbaan op de Markt in Kessel offi cieel geopend. Het steeds populairder wordende jeu de bou- lesspel wordt ook in Kessel veelvuldig beoe fend. De jeu de boules baan is aangelegd door leden van de aktieve buurtvereniging de Oude Kern in Kessel. Kessel heeft er met de jeu de boulesbaan weer een toeristische attractie bijgekregen. Een stukje JYankrijk is geïmporteerd naar het hartje van Kessel. In de lommerrijke schaduw van de boom op het marktplein kan men in alle rust jeu de boules spelen. Enkele initiatiefnemers spelen op hun eigen jeu de boulesbaan in Kessel (Foto ger Peeters). Tiny Lingg was 40 jaar lang "Hét gezicht" van het Kesselse consultatie- en zuigenlingenburo. De zeer vitale 73-jarige inwoonster van Kessel vertrekt op eigen wens in stilte. Het Groene Kruis Kessel neemt van deze vrijwilligster afscheid tijdens een besloten bijeenkomst. Ze was wel bereid onze verslaggever te woord te staan ter gelegenheid van dit afscheid, maar op de foto wilde deze bescheiden vrouw niet. «I0»Aktief zijn «08»Tiny Lingg kwam met haar man uit hei Brabantse land naar Kessel. 'Mijn man was alf vertegenwoordiger overdag op pad. Vaak vroeg vertrokken en laat thuis. Ik had veel vrije tijd. Zc rolde ik het Groene Kruis Kessel binnen. Ik swam in het bestuur en werd vrijwilligster bij het consultatie- en zuigenlingenburo. Dat beviel vanaf het begin. Ik leerde zo ook mensen in Kessel kennen. Hierdoor was ik als Brabantse snel geïntegreerd", vertelt Tiny. "In die beginja ren was het Groene Kruis Noord-Limburg nog niet zo gedecentraliseerd. Iedere plaats had zijn eigen zelfstandige Groene Kruisafdeling met een eigen Groene Kruisgebouw. Voor dat laatste hebben we hard moeten knokken. We verkoch ten o.a. loten huis-aan-huis om geld voor de nieuwbouw te krijgen. Onder de bezielende lei ding van Jo Dings is het ons als Groene Kruis Kessel gelukt de nieuwbouw te realiseren", haalt Tiny Lingg, die ook als bestuurslid van het Groene Kruis Kessel bijna 40 jaar aktief is geweest, herinneringen op. 'De uitleenartikelen werden in die tijd nog via het plaatselijke Groene Kruis geregeld. Het gebeurde weieens, dat ik in de avonduren nog spullen moest bezor gen in de Kesselse buitengebieden. Ik werd dan opgehaald per auto en in de duisternis leverde ik de producten af. Dat was best weieens span nend." Goede contacten Tiny Lingg heeft haar werk altijd graag gedaan. "Je maakte het prille geluk van jonge moeders mee. Je zag zuigelingen opgroeien. Je kreeg heel leuke contacten. Dankzij die jonge moe ders, hun kleine baby's en kleine peuters heb ik dit werk altijd met plezier gedaan. Zeker als je dit werk lang doet, heb je ook te maken met een generatiewisseling. Ik heb de laatste jaren moe ders op het consultatie- en zuigenlingenburo gehad, die ik vroeger als baby's voor het eerst heb ontmoet. Dat is een bijzondere gewaarwor ding. In al die jaren heb met gemoedelijke men sen mogen en kunnen werken. Ik heb het dank baar en leuk werk gevonden. Niet alleen met de moeders, maar ook met de doktoren waren de contacten goed. Dat geldt zowel voor huisarts van Roessel als diens opvolger huisarts Allard. De samenwerking was goed te noemen. Terugkijkend durf ik te stellen, dat ik leuk afwisselend vrijwilligerswerk hebben mogen doen. Toch is het nu tijd, dat ik opstap. Je moet eens ophouden en laten we eerlijk zijn: Wordt het niet tijd, dat de moeders van nu een "jonge kop" op het consultatie- en zuigenlingenburo te zien krijgen", relativeert Tiny Lingg. De 73-j arige Kesselse oogt nog zeer vitaal en straalt nog erg veel dynamiek uit. Het Groene Kruis Kessel mag trots zijn op zo'n vrijwilligster, die zeer bescheiden is, maar eigenlijk het toonbeeld van een vrijwilligster is, die zichzelf wegcijfert voor anderen. Tiny Lingg en het Groene Kruis Kessel een 2-eenheid, die verbroken wordt. Nu krijgt Tiny Lingg nog meer tijd voor de mooie tuin en De heer Jeu Joosten (57) uit Maasbree neemt op donderdag 1 augustus afscheid van de Rabobank Helden-Kessel-Maasbree. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij de plaatselijke LLTB, kwam hij op 1 juli 1969 in dienst bij de toenmalige Boerenleenbank in Maasbree. Binnen de bank heeft hij diverse functies bekleed. Sinds de fusie tussen de Rabobanken Helden/Panningen, Kessel en Maasbree, werkt Jeu Joosten op de afdeling bedrijfsvoering in Panningen. Hij maakt nu, na een dienstverband van 27 jaar, gebruik van de VUT-regeling. Het afscheid van Jeu Joosten wordt in besloten kring gevierd in zaal Niëns te Maasbree. taxaties, verzekeringen, hypotheken en onroerend goed MAKELAAR Pepijnstraat 10 5921 HM Venlo-Blerick centr. I Tel: (077) 382 77 88 Fax: (077) 382 93 06 Raadhuisstraaf 14 5981 BG nvm Helden-Panningen centr. HYPOTHEEK shop Tel: (077) 307 62 02 De vereniging Baarlo Creatief houdt in de zomervakantieperiode een uitgebreide tentoon stelling van het werk van haar leden in kasteel d'Erp te Baarlo. Tijdens deze expositie, die wordt georganiseerd in samenwerking met VW Baarlo, zijn er werkstukken te zien van de meest uiteenlopende aard: aquarellen en olie verfschilderijen, bronzen beelden, fimoklei en origami, houtsnijwerk en keramiek, handge maakte poppen, glasgravures enz. Voor meer informatie over deze tentoonstelling zie nieuws Baarlo. Maandagmorgen 29 juli om 9.00 uur zal het 34e KVW weer van start gaan. Nadat er in januari werd begonnen met de organisatie van het KVW 1996 is er menig zweetdruppeltje gevallen tijdens de vele besprekingen. Er is dan ook weer een schitterend programma in elkaar gezet, dit valt te lezen in de huis aan huis folder die bij U in de bus valt of tijdens de programma's van de KVW week te zien. Belangrijke mededelingen Om de KVW week goed te laten verlopen vol gen hier enkele belangrijke mededelingen. De hoofdleiding is de hele week bereikbaar via het Mafcentrum, tel. 465 30 21 (tussen 8.30 en 17.00 uur). Geef de kinderen geen snoep mee. Ze krijgen voldoende en het is niet eerlijk t.o.v. de kinderen die zich wel aan de regel houden. Heeft/hebben Uw kinderen overdag medicij nen nodig of extra bescherming, geef dit dan door aan de leiding. Zij houden daar dan reke ning mee. Denk nu al aan muggestiften het zal wel weer nodig zijn. Geef Uw kind/eren geen drinken mee in glas! GEVAARLIJK. Automobilisten. Veel kinderen op straat matig Uw snelheid. Donderdag. Parkeerverbod op de Zandberg. Vrijdag vanaf 10.30 uur is de Dorpstraat van Trepels tot Drieneke van ons. Geen auto's par keren a.u.b. Ons en de kinderen steunen kan altijd (fruit veel dubbeltjes e.d.). Bel Ton Trepels (465 29 58). Nog vragen? Bel ons NU. Wacht niet tot maan dagmorgen want dan zijn wij echt op supersnel heid voor de kinderen. Marjo, 465 23 67; Ton, De TV-documentaire over het Oud-Limburgs Schuttersfeest het OLS zal onder de titel "St Anna op het OLS" voor het eerst op TV wor den vertoond op zaterdag 17 augustus. De uit zending is op Euro 7. In deze TV-documentaire van de Kesselse cineast Peter Joosten speelt de Maasbreese schutterij StAnna een prominente hoofdrol. Het is de bedoeling, dat deze docu mentaire liefst 6 maal wordt vertoond op TV. Exacte tijdstippen en data worden tijdig bekend gemaakt. In ieder geval is deze TV-documentai re weer een mooie promotie voor het Limburgse schutterswezen, voor de gemeente Maasbree en schutterij StAnna in het bijzonder. De perspresentatie is op vrijdag 2 augustus om 16.00 uur café-feestzaal Niëns in Maasbree. De 36e editie van de Ossefeesten in Maasbree staat weer voor de deur. Zaterdag 3 augustus wordt het startsein gegeven voor de 5-daagse feest, dat met hoofdletters geschreven staat op de uitgaanskalender tot ver buiten de regio. De openingsavond, zaterdag 3 augustus, wordt de avond van KOKO BLUE en FRANS BAUER. Aanvang 20.30 uur. KOKO BLUE is een orkest dat bestaat uit een viertal heren, afkomstig uit het Brabantse land, die hun muzikale vak zeer goed verstaan. KOKO BLUE is een all-round orkest met een herken baar eigen geluid en licht. Het orkest heeft een breed repertoire en een perfekte show op het podium. De band is van disco tot feesttent veel gevraagd en hoog gewaardeerd. FRANS BAUER, de sym pathieke 22-jarige zanger, heeft in 1995 met zijn prachtige warme stem vele harten doen smél ten. Met zijn hits "Als sterren aan de hemel staan", "Het leven is te mooi", "Waarom heb jij mij verlaten", "verloren" en de "Julio-medley" ligt de weg naar een lange succesvolle carrière open. Zondag 4 augustus is de dag waarop de os aan het spit gebraden wordt. Vanaf plm. 10.00 uur is meester-kok Esser uit het Duitse Löveniek, reeds bezig de eigen 600 pd. wegende os te braden, om tegen 14.30 uur een aanvang te kunnen maken met de verkoop van de porties exquis ossebraad. De prijs van deze lekkernij is ook dit jaar weer slechts f6,50. Vanaf 12.00 uur vindt in de feestelijk aangeklede feesthal, eveneens op het Kennedyplein, het frühschoppen plaats, dat wordt opgeluisterd door de "CROMBACHER MUSIKANTEN", een absolute topkapel, die alle bekende blaasmuziek- hits als Borsieka, 't Kufsteinlied, de Festwiesepolka en de Zillertaler Hochzeitsmars op haar repertoire heeft. In de avonduren vanaf 20.00 uur speelt in de feesthal de bekende regionale groep 'TJTTLE EARTH BAND". Deze 6-mans formatie wordt ondersteund door een perfekte geluidsinstallatie en een uitgebreide lichtshow. Op het grasveld, naast het Kennedyplein, draait deze dag voor de kinderen een carrousel op volle toeren. Deze zondag is de gehele dag entree vrij. Na twee dagen rust gaan de Ossefeesten woens dag 7 augustus verder met het optreden van de band "FASTEN YOUR SEATBELTS". Deze 5- koppige formatie, met als captain Roelie van Lingen, maakt muziek op hoog niveau en is bij een groot publiek bekend. Aanvang van deze avond is 20.30 uur. Het tweede weekend wordt zaterdag 10 augustus ingeluid met het optreden van twee bands. De band "THE BOGUS BROTHERS" komt uit het Engelse York. Deze 6-mans formatie verstaat de kunst het publiek van de eerste tot de laatste minuut optimaal te vermaken met een muzikaal hoogstandje erj visueel en té gekke show. De groep ziet ieder optreden als een uitdaging en is pas tevreden als het publiek uit zijn dak gaat. De ande re band van deze avond is "MAX TAX Y SUS BAN- DITOS". MAX TAX Y SUS BANDITOS is een bende illustere outlaws bewapend met sombre ro's, cowboyboots en vro lijke fiëstaklanken. Zij overvallen u bij verrassing en voeren u mee op een reis langs uitgestrekte prairies, tropische stran den en zompige moerassen. Op een avond MAX TAX Y SUS BANDITOS wordt u getrakteerd op een uitgekiende mix van zydeco, tex mex en lati- no-rock De band is geschikt voor alle gelegenheden waar iets te vieren valt en komt uitstekend tot zijn recht in cafés, zalen en festivals waar een energie ke muzikale act met een vleugje theater gevraagd wordt. De groep bestaat uit Max Tax, Ricky Hains, Henk Koekkoek, Willem Barten en Jan Jansen. Ook deze avond begint om 20.30 uur. Het slotprogramma op de laatste dag van de Ossefeesten, zondag II augustus, wordt eveneens door twee orkesten verzorgd t.w. "DENNIS FRANKE DE GOLFBREKERS en 'DE SJON- NIES". 'DENNIS FRANKE DE GOLFBREKERS" uit Eelde gaven met hun debuut CD "Berucht in elk gehucht" hun visitekaartje af. Het werd een band in de traditie van bijvoorbeeld de Shorts, Dutchboys en de Havenzangers, maar dan wel met een duidelijk eigen gezicht. Een band, die op basis van een geweldige live-reputatie Nederland veroverde. "DE SJONNIES" is een Nederlandstalig trio, opgebouwd rond de zanger Ronnie Ruysdael, een geboren en getogen Jordanees. Hij werd ont dekt in het buurtcafé van tante Sjaan. Ronnie treedt op met zijn zoons Friso en Constantijn. Het repertoire van de Sjonnies varieert van de smart lap tot de betere feestnummers. 465 29 58; Kay 465 17 26; Wiel, 465 30 04; Henk, 465 22 78; Arno, 465 29 91; Pieter, 465 39 40; Jans, 465 13 01; Lilian, 465 29 91; Monique, 465 29 30; Herm 46519 44; Rene, 465 32 76. Uit de notulen van 1 juli 1996: De heer Keunen wil in Baarlo zijn bedrijf aan de Horsten 15 in Baarlo uitbreiden. De gemeen te Maasbree wil medewerking verlenen aan de aanvraag, maar neemt op dit moment nog geen standpunt in wegens de ontwikkelingen hoog de heer Keunen Ugt binnen de contouren van winterbed van de Maas. De :e adviseert de heer Keunen ook kontakt op te nemen met Rijkswaterstaat De nieuwe winkeltijdenverordening gaat voor advies naar de commissie financiën, waarbij ook de reacties van de plaatselijke winkeliers zijn meegenomen. Zoals bekend 1 juli de winkels langer open blij ven en mogen de gemeentes voor maximaal 12 zon- en feestdagen ontheffing verlenen wal betreft het open houden van winkels op zon- en feestdagen. "Een nieuwbouwwoning aan de Haenenhof in Maasbree en een premie-woning aan de Rembrandtstraat in Baarlo mogen doorver kocht worden. "Tegen de reeds opgerichte bouwwerken aan de Kerkdijk in Maasbree worden geen bestuurs rechtelijke maatregelen genomen. De gemeente Maasbree heeft DHZ Hermans aan de Dorpstraat 71 in Maasbree laten weten hoe de parkeerplaatsen gerealiseerd dienen te worden. Tevens wordt door de trottoir verlegd. De kosten 1 van DHZ Hermans. "Voor het bouwen van een tuinhuisje is Besluit Meldingspiichtige I 'Chinees restaurant New City mag een reclame- lichtzuil aanbrengen bij hun zaak aan de Dorpstraat 41 in Maasbree. "De bouwwerkzaamheden aan het pand Dorpstraat 36 in Maasbree zijn door de gemeen te Maasbree stop gelegd. "Een bedrijfsruimte aan het Rooth 65 in Maasbree mag gesloopt worden "In de toekomst worden in het kader van hel bomenplan Maasbree alleen maar bomen geplant worden langs wegen met bermen van een voldoende breedte en voorzien van een bermsloot. "Het parkbos 't Kempke wordt aantrekkelijk gemaakt voor toerisme. Twee maal per week zal het parkbos gezuiverd worden van zwerfvuil terwijl tegelijkertijd de papierbakken worden "De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Maasbree krijgt een subsidie van 1500 gulden over het jaar 1996. De commissie welzijn moei hieover nog haar fiat geven in haar vergadering van 20 augustus. "Schutterij St-Martinus Maasbree heeft vergun ning gekregen voor het houden van een groot schietfestijn op zaterdag 27 en zondag 28 juli. "De Stichting Kindervakantiewerk Maasbree heeft alle benodigde vergunningen gekregen voor het houden van de kindervakantieweek van 29 juli tot en met 3 augustus. Uit de B W-vergadering van 8 juli 1996: De welstandscommissie heeft een advies gegeven, wat betreft het gewijzigde ont- werpbouwplan voor het herbouwen van een woning aan de Venloseweg in Maasbree. De gemeente Maasbree verleend geen finan ciële bijdrage in de kosten van de vernieuwde afrastering rondom het kerkhof in Maasbree. "Buurtvereniging Huusseveld in Baarlo mag op het pleintje aan de Koperslagerstraat/Kuipersstraat in Baarlo een jaarlijks terugkerende buurtbarbecue houden op zaterdag 31 augustus. "De Cowboijs Maasbree hebben alle benodigde vergunningen gekregen om op zondag 25 au tus de Limburgse kampioenschappen voor delijke ruiters te o De gemeente ming voor het gebruik het pla: geeft geen toestem- n het plein Cederhof Maasbree voor het plaatsen van een tent voor het houden van een feest in familiesfeer. De toe stemming wordt onthouden, omdat hier geen sprake is van een collectief belang. Bovendien dient voorkomen te worden, dat precedentwer king optreedt Tevens wil de gemeente gemeen telijk eigendom niet in gebruik geven voor akti- viteiten, welke mogelijk de rust in een woonwijk kunnen verstoren. "Personeelsmutaties in het gemeentehuis in Maasbree. De heer R. Geertsen vertrekt als beleidsmedewerker Welzijn en onderwijs in verband met werkaanvaarding elders in Nederland. Met ingang van 1 augustus 1996 wordt in de funktie van Medewerker Ruimtelijke Ordening de heer J.Timmermans uit Ulestraten. De benoeming geschiedt op tijde lijke basis tot uiterlijk 1 augustus 1998. AUTOMOBIELBEDRIJF BV Kalisstraat 30 - MEIJEL - Tel. (077) 466 14 49

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1996 | | pagina 1