Naam Jong Nederland Baarlo misbruikt Hay Driessen: "Vroeger veel geld in de PTT-fietstassen" AV\ SflNN€N~\ ra Majorettenkorps Maasbree wint Nederlands FKM-kampioen PHICOOP leainren DEZE WEEK Uit de B W-kamer Maasbree Schutterij St. Anna: 400 jaar Hay Driessen De Late Baarlo Schutterij St. Anna Ófw. u&rtroac<je<n waard msNfmmm wilhelminastraat 10, 5981 xw panningen telefoon (077) 507 19 80 fax (077) 307 55 64 Uw Nissan dealer voor Kessel, Helden en omgeving. OFFICIEEL NISSAN-DEALER 'I Lof der jury Veel geld op zak Hay Driessen haalt zich de beginjaren nog helder voor de geest. "In mijn begin jaren werkte ik op het hoofdkantoor van de PTT district Venlo. In Venlo heb ik de eerste 7 jaar mij o..a bezig gehouden met de binnendienst. Het sorteren ging toen nog allemaal handmatig. In die tijd draaide je volop mee met de avond- en nachtdien sten. Met de expresdienst kwam meestal het geld voor de Grenswisselkan toren bij ons binnen. Per Een groepje jongeren heeft enige weken geleden op brutale wijze misbruik gemaakt van de naam Jong Nederland Baarlo. Zij belden bij niets vermoedende gezinnen aan en deden zich voor als leden van Jong Nederland. Ze vertelden de goedgelovige Baarlonaren dat ze een tocht hadden en bij de mensen langs de deur moesten gaan voor snoep en zelfs voor geld. Een ouder van een van de bestuursleden van J.N. vertrouwde het niet helemaal en belde haar dochter op. Zij heeft toen de kwajongens betrapt en de ouders ingelicht. De jongens hebben vervolgens bij iedereen hun excuses aangeboden. Gelukkig waren ze net met hun 'strooptocht' begonnen en hebben ze slechts enkele huizen gehad. U begrijpt dat het nooit de bedoeling van Jong Nederland is om kinderen met zulke opdrachten bij u langs te sturen. Behalve voor de landelijke collecteweek van Jantje Beton, waarvoor uitsluitend leiders met toestemming van de politie bij u aan de deur komen, zal in principe niemand van Jong Nederland Baarlo op zulke wijze bij u langs komen. Mocht het toch een keer voorkomen, dan lichten wij u van te voren in. We raden u met klem aan om diegene die bij u op de stoep staat zich te laten identificeren. We hopen dat hiermee alle onduidelijkheden uit de weg zijn geholpen en dat onze naam weer gezuiverd is. Praatje MAKELAAR IN HYPOTHEKEN EN ONROEREND GOED BEËDIGD TAXATEUR IN O.G. I I Nieuwe tijd NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 19 april 1996, 28e jaargang nummer 38 r Op de foto Majoretten Maasbree 1995; De Miss Majorette Marian Verbeek ontbreekt op de foto en de 3-de Majorette van rechts heeft niet meegedaan. (Foto: Jeu Zeelen Maasbree). De zo succesvolle majoretten a-groep van Drum band Maasbree is afgelopen zondag 14 april Ne derlands kampioen geworden bij de Federatie van Katholieke Muziekbonden Nederland en behaalde de blauwe wimpel. Majorettenkorps Maasbree werd uitgenodigd doordat zij verleden jaar november Limburgs kampioen werden. Na het behalen van de titel van de katholieke bonden wordt Majoretten korps Maasbree ongetwijfeld uitgenodigd om op 21 december deel te nemen aan de lands kampioenschappen van alle bonden. AUTOMOBIELBEDRIJF BV Kalisstraat 30 - MEIJEL - Tel. (077) 466 14 49 Majoretten a-groep Maasbree kwam uit in de tweede divisie sektie twirl. In deze afdeling wer den de 2 tegenstandsters - The Moonlights uit Kruisland en Odeon uit Soesterberg ruim schoots verslagen. Met een werkelijk voortreffe lijk show wisten de majoretten de jury er volle dig van te overtuigen dat zij de meeste aan spraak op de titel maakte. De miss-majorette Marian Verbeek zei na afloop dat de show goed werd uitgevoerd, zeker als men bedenkt dat een deel van de show vernieuwd is en nu voor het eerst officieel werd uitgevoerd. Complimenten aan de maj oretten en aan hun instructrice Ingrid Verblakt. De nieuwe show, die door majoretten Maasbree wederom met veel verve en show manship werd uitgevoerd werd door de 3-kop- pige jury beloond met lof der jury. Met de uitvoering behaalde Maasbree het hoog ste aantal punten van het concours, werd verle den jaar eveneens het concours gewonnen met 95 punten in de derde divisie, nu behaalde de majoretten in de hogere divisie het schitterend resultaat van 94 punten. Daarmede bleven zij de nummer 2 van het concours de Mehlse Dorskes uit Meijel 0,9 punt voor. Zondag 21 april wordt de 60-jarige Hay Driessen in het zonnetje gezet door de PTT. Liefst 40 dienstjaren heeft de vitale inwoner van Maasbree in PTT-dienst erop zitten. Hij krijgt van 19.00-20.00 uur op zondag 21 april in feestzaal Niëns aangeboden. Hay Driessen: de postvakjes zijn Leeg. Nu kan hij op de lauweren Harf gaan rusten(Foto Familie Driessen). kantoren aan ae grensovergangen zou fietsen. Hoe gek het mag klinken, toch zijn er zelden of dan naar de Grenswissel kantoren aan de grens. Soms had je wel 50-60 mille in de fietstassen. Nu kun je dat nauwelijks meer voorstellen, datje met zo'n vrachtgeld over de Kaldenkerkerweg in Venlo naar de GWK- Uit de notulen van de B W-vergadering 25 maart 1996: 'De gemeente Maasbree werkt planologisch mee aan het oprichten van een loods aan de Schafelt 11 a in Baarlo ondanks een negatief welstandsadvies. *De gemeentes Meijel, Sevenum en Kessel wer ken niet mee aan het ontwikkelen van een sub regionale visie over vernieuwend besturen en herindelen. Alleen de gemeente Maasbree en de gemeente Helden zetten hun gesprekken voort 'Aan de Horsten in Baarlo is illegaal puinafval gestort. De illegale Baarlose storter wordt een dwangsom opgelegd. 'De plaatsing van een houten wand tussen de productieruimte en de handelsruimte van han delsonderneming INCA BV aan de Voltaweg 3 in Maasbree heeft geen negatieve gevolgen voor het milieu. 'De winkelpui en de luifel van het pand Dorp straat 8 b in Maasbree (voorheen speelgoed- en verfwinkel Timmermans) mag veranderd en vernieuwd worden door drogisterij de Klimop uit Maasbree. 'Aan de Napoleonsbaan Noord 38 b in Baarlo is zonder vergunning een tunnelkas gebouwd. Verder werden aan de Kerkdijk 2, Breukerheide weg 7 en Zandberg 16, allen in Maasbree, zonder vergunning een dierenverblijf geplaatst. De ge meente Maasbree heeft de overtreders in een brief gewezen op de overtreding en de gevolgen van deze overtreding. Aan Café Drieneke, Dorpstraat 34 a in Maasbree wordt verzocht het geluidsniveau te limiteren tot 70 dB (A) of een deskundige een akoestisch on derzoeken te laten opstellen wat betreft het ne men van geluidsbeperkende maatregelen. Uit de B W-vergadering van 1 april 1996: 'De maatschap Coopmans-Nelissen krijgt ver gunning om een bedrijfswoning op te richten na bij de champignonkwekerij aan de Breestraat in Maasbree. 'Recreatiecentrum BreeBronne in Maasbree mag een natuurpad realiseren op een perceel grenzend aan dit recreatiecentrum. 'Het bezwaarschrift tegen het opleggen van een dwangsom in zake een illegale tuinkamer en fietsenberging aan de Hoogstraat 3 in Baarlo is ongegrond verklaard. 'Stichting Jong Nederland Baarlo mag een boswachtershuisje verplaatsen naar haar terrein aan de Koeberg in Baarlo. 'Aan de Leemvenweg in Maasbree is een dieren verblijf zonder vergunning geplaatst. 'Café Boesje mag een terrasdeur plaatsen in de rechterzijgevel van het pand Sevenumsweg 8 in Maasbree. 'Buurtvereniging 'tTumpke uit Maasbree krijgt toestemming om op het gemeentelijk speelter rein aan de Stijnstraat in Maasbree op 24 augus tus 1996 een barbecue-feest te organiseren. 'Oppo mag haar winkel op kermiszondag en Hemelvaartsdag geopend hebben, maar dan mag Oppo uitsluitend of hoofdzakelijk feest artikelen verkopen. 'Met terugwerkende kracht worden tot buiten gewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd mevrouw M. Vlek-van Heel, mevr. M. Hendriks-van Bebber en drs. C. Broeken. nooit overvallen gepleegd op deze geld transporten per fiets." Hay kan er met smaak over vertellen. Toen hij vervolgens naar Maasbree verkaste en hij de post zowel in het centrum van het dorp als in de buitengebieden moest bezorgen had Hay ook altijd veel geld op zak. 'Tenminste op het moment, dat de periode was aangebroken dat de AOW en/of de kinder bijslag werd uitgekeerd. Dat verliep meestal via de PTT. Je kreeg als postbode het geld mee en dat gaf je dan onderweg af bij de mensen. Gemid deld liadje dan 7 mille op zak. Dat kon vroeger al lemaal. Nu moet het geld met speciale beveiligde transporten worden gebracht en nog worden er soms overvallen op geldtransporten gepleegd. Harde criminaliteit kenden we in de jaren vijftig en zestig niet. Nou zou ik met zo'n bedrag in een PTT-fietstas niet meer 's nachts durven te fiet sen", stelt hij. Als Hay Driessen met ons praat over het verle den, dan komt weer direkt de gemoedelijkheid aan de orde."Vroeger, toen er nog geen brieven- (foto"s GerPeeters). Deze week is L. Dorssers en Zn. BV uit Panningen gestart met de grondwerkzaamheden voor het nieuwe bedrijfspand Het ligt in de bedoeling dat begin november de produktie in het nieuwe pand kan worden gestart. Hoofdaannemer is Janssen Bouw Helden uit Panningen. taxaties, verzekeringen, hypotheken en onroerend goed NVM MAKELAAR Pepijnstraat 10 5921 HM Venlo-Blerick centr. Tel: 077-3827788 Fax: 077-3829306 I: :VV:Raadhuisstraat 14 A V 5981 BG Invm u fcJ Helden-Panningen centr. HYPOTHEEK shop Tel: 077-3076202 bussen aan de weg stonden, kon je bij iedereen een praatje maken. Je ging in de buitengebieden bij de mensen achterom en gaf de post persoon lijk af. Je kon een praatje met de mensen maken. Het was allemaal niet zo jachtig. Als postbode was je voor vele mensen in de buitengebieden het nieuwsorgaan. Je wist vaak wat elders in Maasbree was gebeurd. De mensen namen ook meer de tijd om met elkaar te praten. Op be paalde adressen kreeg je altijd koffie. Dat had je soms wel nodig. Op sommige dagen had je echt grote routes in Maasbree. Dan maakte ik bij wijze van spreken fietsetappes van 53 kilometer. Dan was je blij, dat je ergens onder weg koffie kreeg" vertelt hij entoesiast. De postbezorging in het buitengebied had ook zijn aandelen. "Zeker met strenge winters was het een avontuur. Je moest wel op pad, want vaak was de postbode ook nog krantenbezorger. Je moest dagelijks door weer en wind op pad. Bij strenge winters was het vaak ploeteren in de sneeuw en moest je allerlei trucs uithalen om op de fiets te blijven zit ten en de post op tijd te bezorgen. Dat was echter ook een uitdaging. Ik heb het werk vroeger en nu altij d met plezier gedaan." Kantoor Maasbree werd in de loop der tijd opge heven en Hay Driessen verhuisde mee naar het postkantoor Panningen. Hij heeft in zijn 40 jarige diensttijd post bezorgd in de gemeente Venlo, ge meente Helden en gemeente Maasbree. "De laatste jaren is bijna alles geautomatiseerd. Sor teren, stempelen etc. gebeurt machinaal. We be zorgen nu de post in autootjes in de buiten gebieden. Alleen in de centra van de kernen, daar zie je nog een postbode te voet of per fiets. De opkomst van de brievenbussen aan de weg heeft de charme van vroeger de doodsteek gege ven. Nu is alles minder persoonlijk. Vroeger stonden de mensen vaak reikhalzend uit te kij ken naar de postbode en zijn post. Overigens heb ik me moeiteloos aangepast aan de nieuwste ont wikkelingen binnen de PTT. Ik heb met plezier per auto post bezorgd, maar ik ben toch ook blij, dat ik de laatste jaren van mijn dienstperiode toch ook weer post per fiets heb mogen bezor gen. Overigens zijn het aantal pakjes die we moe ten bezorgen toegenomen. Het is logisch dat men is overgestapt op postbezorging per auto in de buitengebieden. Dat werkt efficiënter en sneller. De balans opmakend moet ik stellen, dat ik altijd met plezier en met fijne collega's heb gewerkt bij de PTT", aldus de vitale Maasbreese postbode. In het verleden is Hay Driessen altijd aktief ge weest in het verenigingsleven. Van CV den Hab Maasbree is hij meer dan 33 jaar lid. Hij zet zich ook in voor die vereniging. Tijdens de zittingen en de prinsematinee zit Hay altijd aan de bonnenverkoop. Heel veel sporen heeft Hay Driessen verdiend in de jeugdafdeling van voetbalvereniging MVC. In de beginjaren van die afdeling heeft hij als jeugdleider mede de basis gelegd voor een gezonde jeugdvoetbalafdeling van MVC. Menig kampioenschap heeft Hay mo gen vieren met zijn 'jongens". Ook als kerk meester en collectant heeft hij zich 20 jaar verdienstelijk gemaakt. Hay Driessen krijgt nu een zee van tijd, maar vervelen doet hij zich niet "Ik kan heerlijk werken aan mijn tuin en in de natuur. Dat is mijn lust en leven. Daar zal ik heel veel tijd doorbrengen. Hij is nog niet af. Ik wil deze tuin helemaal aankleden naar mijn visie", legt hij ons uit, wanneer hij ons rondleidt in zijn grote en mooie tuin. 'Stil zitten is niets voor mij. Daar ben ik nog veel te jong voor.' Hay Driessen treedt nu vervroegd uit. Na Faan Bol in Baarlo verlaat Hay Driessen als een der laatste "Mohikanen" de PTT-dienst. Hay Driessen gaat nu genieten van een welverdiende "rust", maar die brengt hij niet in ledigheid door, dat staat vast. Ongetwijfeld zullen velen Hay Driessen de hand komen schudden op zijn afscheidsreceptie. Elders in dit nieuwsblad een speciale pagina he lemaal gewijd aan het 400-jarig bestaansfeest van schutterij St Anna in Maasbree. Daar leest u alles over het jubileumweekend, dat zaterdag 20 april en zondag 21 april plaatsvindt op het speci aal ingerichte feestterrein en de verwarmde feesttent aan de Sevenumseweg in Maasbree. Op zaterdag 20 april staat om 19.30 uur o.a. de jubileumreceptie op het programma met aan sluitend een feestavond met de Duitse topblaas- kapel die Schwalmtal Musikanten. Op zondag 21 april vermeldt het programma onder meer om 14.00 uur een historische optocht met deelname van 40 schutterijen uit binnen- en buitenland en om 15.30 uur schiet- en bijwedstrijden op het feestterrein en muziek van de Habbekratsers en de Britse Blaaskapel. Beide dagen is er GRATIS entree. Wilt u meer weten, lees even verder op de speciale jubileumpagina over schutterij St. Anna in dit nieuwsblad. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon (077) 307 19 80* Telefax (077) 307 55 64 Postbank nr. 4091420 Advertenties 50 ct. per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum 7,50 bij vooruitbetaling.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1996 | | pagina 1