m Buurtvereniging de Spetters wint prijs L66 BRAN'S puis mmmmm Kohnstamm: "Veiligheid is een zaak voor ons allen Inzegening en presentatie vaandel fanfare St. Aldegondis imimiEiEiiiiimiRist JOOSTEN'S Groot lustrum concert Maasbrees Mannenkoor JJjjj verzekeringen PHICOOP lordeel aan )iedin A\\ SflNN€N~\ ca HOEZO VERBOUWING 59,- Kern met Pit CAlfj. DEZE WEEK Hypotheken vakkundig bekeken teeuwen verzekeringen Tijdens de Overgordijnen TENNIS Kennismakingsdag I j vrijdag 17 november I Schaapskooi Blerick GARCIA BW SPAARBANK pie achterpagina NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Leefbaarheid in de omgeving Project Baarlo Spijkerbroek te lang ÏONNY-Q Alle lengtes op voorraad Veiligheid Kern met pit Jubileumconcert MMK Vrijdag 10 november 1995, 28e jaargang nummer 16 informeer bij ons naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. dorpstraat 22 5993 AN maasbree telefoon 077-4651331 Samen Bevorderen veiligheid Samenwerking (kamerhoog) p./mtr. GRATIS gemaakt Uw Nissan dealer vaor Kessel, Helden en omgeving. OFFICIEEL NISSAN-DEALER VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN TENNIS SQUASHCENTRUM SENIOREN Van 12.00 tot 14.00 uur. Voor beginners en gevorderden. Doe gratis meel Info: 077-3825903 Ófw Wrcttc0U.6üe,n ooaaf-d MAKELAAR IN HYPOTHEKEN EN ONROEREND GOED BEËDIGD TAXATEUR IN O.G. Deputé Wien Wijnen van de provincie Limburg heeft vorige week woensdag de prijzen uitge reikt aan de winnaars van de zesde leefbaarheidswedstrijd 'Kern met Pit'. Een van de winnaars was de Baarlose Buurtvereniging de Sjilders uit Baarlo. De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschap pij wil met 'Kern met Pit' bijdragen aan verbete ring van de menselijke omgeving. Zij stimuleert daarom met de wedstrijd de samenwerking en de zelfwerkzaamheid vanbewonersgroepen. De bewoners kiezen zelf een project ten dienste van de plaatselijke leefbaarheid en voeren het ook uit. Iedere deelnemer, die het plan van zijn keuze naar het gewenste resultaat brengt, krijgt de prijs. De prijs is een predikaat 'Kern met Pit', waarbij f 1.000,- hoort en een certificaat De buurtvereniging "De Sjilders" uit Baarlo Diepenbroek Zuid bestaat zes jaar en telt hon derd leden. De buurtvereniging wil de leef omgeving verbeteren. Zij had haar oog laten val len op een drassig grasveld. Op dat grasveld werd af en toe een hond uitgelaten, maar verder werd het niet gebruikt. Eigenlijk was het een stuk braakliggend terrein. Dat was jammer, want er was in heel Diepenbroek Zuid geen speelveld te vinden. Er was geen ontmoetingsplaats voor de bewoners van de wijk. Nergens kon men in de buitenlucht bij elkaar komen om bijvoorbeeld te sporten. De buurtvereniging wilde hier wat aan doen. Een speciaal hiervoor aangestelde commissie kwam met een plan voor de inrichting van het veld. De buurtbewoners werden via folders en gesprekken op de hoogte gesteld van het project. De buurtvereniging heeft ook contact opgeno men met wethouder Stan Bos van de gemeente Maasbree, waar Baarlo toe behoort. Wethouder Bos heeft hen doorverwezen naar een ambte naar van openbare werken. Met deze ambtenaar zijn gesprekken gevoerd over de uitvoering van het project. De gemeente stemde in met het plan van de buurtcommissie, mits het plan paste in het bestemmingsplan van de gemeente. De ge meente heeft de buurtvereniging daarna ook fi nancieel gesteund. De gemeente wilde de grond van het perceel egaliseren en het gras inzaaien De buurt vereniging was verantwoordelijk voor de rest van de werkzaamheden. De buurtvereniging ging op zoek naar medewerkers die het plan konden uitvoeren. Via een schriftelijke oproep heeft men de bewoners gevraagd mee te helpen Vele vrijwilligers uit de buurt hebben in hun vrije tijd aan het project gewerkt. De benodigde speeltoestellen, tafels en banken zijn door de ge meente goedgekeurd. De leden van de buurt vereniging zorgden voor de montage en het plaatsen ervan. Men heeft ook een grote zand bak uitgegraven. Dit gebeurde met een mobiele kraan die kosteloos ter beschikking werd ge steld. In elke fase van het project kon men een be roep doen op de gemeente die klaarstond met adviezen. PANNINGEN Julianastraat 1 - Panningen - Tel. (077) 307 75 75 Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v Postbus 70011 5980 AA Panningen, Wilhelminastraat 10) 5981 XW Panningen, Telefoon 04760 - 71980 Telefax 04760 - 75564 j Postbank nr. 4091420, Advertenties 48 ct per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 7,50 bij vooruitbetaling 't Sjildersveld is een echte ontmoetingsplek ge worden. Ouderen en jongeren komen er om een spelletje volleybal of voetbal te spelen. De aller kleinsten vermaken zich in de speeltuin. Op een mooie zomeravond kan men heel wat mensen op dit terrein in actie zien. Een dergelijke ontmoe tingsplaats bevordert het contact tussen de be woners van de wijk. Mensen uit andere kernen vragen informatie over het opstarten van een dergelijk project. B.V. de spelers heeft het predicaat "Kern met Pit" verdiend. particuliere en bedrijfsverzekeringen - hypotheken en financieringen nvaT'iia OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur Dorpstraat 93, MAASBREE (077) 465 33 95 Vorige week werd in Panningen een themadag ge houden over "integrale veilig heid". Eregast op deze dag was staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken. In zijn geïmproviseerde toe spraak liet hij duidelijk blijken, "dat zorgen voor de veiligheid niet alleen een taak is voor de politie, maar voor ons allen." Door de drukke besognes in de Tweede Kamer rond de gou den handdruk voor procureur- generaal van Rand wij ck had staatssecretaris Kohnstamm besloten af te wijken van de ge plande toespraak en sprak hij geïmproviseerd de aanwezi gen, die als vertegenwoordi gers van o.a. overheid, politie, brandweer, middenstand en woningstichtingen mede-ver antwoordelijkheid zijn voor veiligheid, toe. "Veiligheid ligt niet alleen bij de politie. Met meer 'blauw" op straat los je de "angstgevoelens" bij de bur gers niet op. Veiligheid kan al leen tot stand komen, wanneer we samen een steentje bijdra- Staatssecretaris gen in het tot stand komen van die veiligheid. Zowel op het vlak van preventieve als repressieve maatregelen. We moeten minder onverschillig tegenover de foute zaken van de sa menleving staan. Veiligheid begint bij onszelf. Als burger moeten we sneller signaleren, wanneer het mis gaat met de veiligheid in onze omgeving. Eerder vormen van bijvoorbeeld kleine crimina liteit signaleren. Met die burgerklachten moeten we als overheid en als politie ook wat doen. Wan neer burgers zien, dat wij iets doen aan het op heffen van de onveiligheid, hoe beter ze willen samenwerken en onveiligheden willen signale ren. .Belangrijke taken in het voorkomen van on veiligheid in de vorm van kleine criminaliteit zijn de scholen en sportverenigingen. Scholen kun nen in voorlichtende zin heel veel doen, terwijl sportverenigingen ideaal zijn om een saamho righeidsgevoel te creëren. Ze houden ook de jeugd van de straat. Het sociaal weefsel in de kleine kernen is een ideale voedingsbodem om te werken aan de preventieve veiligheid. Als overheid moeten we dichter bij de burger gaar staan. We moeten de burgers het gevoel geven, dat we snel iets doen met hun klachten over on veiligheid. Kleinschaligheid verdient de voor keur boven grootschaligheid. Wanneer we sla gen preventieve maatregelen te nemen tegen on veiligheid en we daadwerkelijk maatregelen ne men tegen personen en/of organisaties, die deze veiligheid in gevaar brengen, dan kunnen we sa men ervoor zorgen, dat iedereen weer een veilig gevoel in Nederland krijgt." Op de ge- mproviseerde persconferentie bleek mr. Kohnstamm erg entoesiast over het feit, dat in een kleine gemeente als Maasbree een jongerencentrum als 't Mafcentrum al 25 jaar de drugs buiten haar deuren heeft weten te houden en was de staatssecretaris ook heel entoesiast over de projekten van de gemeente Helden in Helden-Dorp (o.a. het urineerverbod met boete systeem redl). Ook tijdens deze persconferentie brak hij een lans voor de taken van buurtbewo ners, buurt- en sportverenigingen op het gebied van de sociale veiligheid. Burgemeester Ben Schellekens van de ge meente Helden wees er in zijn toespraak op, dat "het bevorderen van de veiligheid van de bur gers een der oudste kerntaken is van de over heid. De gevoelens van de onveiligheid die bij burgers leeft, wijst op de noodzaak, dat wij als overheid een beleid moeten ontwikkelen, dat de veiligheid beschermt én bewaakt. In de ge meente Helden zijn we in 1987 gestart met een beleidsplan bestrijding veel voorkomende crimi naliteit. Daarin zijn uitgangspunten opgenomen, die we in samenwerking met de politie, justitie, scholen, verenigingen, woningbouwstichting en horeca-ondernemers hebben aangepakt. Be kendste voorbeelden zijn het fietsprojekt Hel den-Dorp en het projekt openbare orde in Hel den-Dorp. Door het fietsprojekt in Helden-Dorp is er een bewaakte fietsenstalling gekomen bij discotheek Apollo en dat projekt is een succes te noemen. Ondermeer is het aantal fietsen diefstallen gedaald. Het projekt openbare orde Helden-Dorp had een preventieve en een repres sieve kant. Burgers konden middels een m: "Veiligheid zaak voor ons allen.(Foto Ger Peeters). klachtenformnulier hun klachten ventileren, terwijl we repressief zijn opgetreden tegen het in het openbaar urineren en de overlast van harde muziek, schreeuwen, fout parkeren en claxon neren. We voerden lik op stuk. Voor een verbo den plas betaalt de overtreder b.v. fl00,-per keer. Dit lik op stuk beleid werkt. We zijn er echter nog lang niet. Wij weten, dat we alleen samen kun nen werken aan een integraal veiligheidsbeleid." Commissaris de Koningh van de politie Lim burg-Noord, district Venlo stelde, "dat samen werking het sleutelwoord voor een integraal veiligheidsbeleid in de komende jaren zal zijn. Bij een integraal veiligheidsbeleid zijn er twee doelstellingen waaraan we moeten werken. He bestrijden van de oorzaken van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens en het aantoonbaar ver minderen van criminaliteit. Het is een duidelijk twee sporenbeleid. Voorkomen is beter dan ge nezen. Criminaliteit mogen we nooit tolereren. Eigenlijk moeten we terug naar een tijd, waar mensen wat meer hart voor elkaar en de buurt hebben. Ze moeten bij wijze van spreken hun straat en buurt minder toegan kelijk maken voor overlast ge vende criminaliteit en daar kunnen o.a. de gemeente, de scholen, de woningbouwstich- tingen en de politie samen van uit ieders eigen specifieke ver antwoordelijkheid hun steen tje aan bijdragen. Hoe kunnen we dit allemaal realiseren? De buurtbewoners kunnen door gezamenlijke betrokkenheid en alertheid aan die veiligheid bijdragen. De politie kan door preventie, bescherming en repressieve maatregelen haar steentje bijdragen. Winkeliersverenigingen mid dels alertheid hunnerzijds en door beveiliging van hun za ken, jeugdwerk door scholing en bijsturing de gemeente door o.a een goed openbare orde-beleid, een bouwverord- eningsbeleid, door financiële steun, door coördinatie, toe zicht en repressie met betrek king tot het vergu nningenbeleid en door inrich ting en beheer van openbare ruimten en scholen door hun preventiebeleid en aandacht voor aansluiting op de arbeids markt hebben een belangrijke taak in het kader van de integrale veiligheid, maar ook woningbouwverenigingen, maatschappelijk werk, justitie (o.a. door preventie en vervolging), busondernemingen en NS (preventie en toe zicht, maar ook veilige stations) en een gebieds- mentor (aanspreekpunt voor mensen in de buurt red.) zullen aktief betrokken dienen te worden bij het ontwikkelen van ee beleid, dat weer leidt tot veiligheid in de ruimste zin des woords." Verder kwamen nog aan het woord de heer Ing. van Strien, commandant regionale brandweer ZuidOost Noord-Brabant en ing. Polmans van de Tegelse Bouw- en Verhuurstichting. Zij belicht ten twee geslaagde projekten in Eindhoven en Tegelen. In ieder geval werd op deze thema bijeenkomst duidelijk, dat integrale veiligheid een zaak voor ons allen is. De aanwezigen waren het erover eens, dat het bij het projekt integrale veiligheid niet gaat om woorden, maar vooral om daden in de toekomst. 'Daar heeft de burger be hoefte aan en heeft hij recht op", aldus alle aan wezigen. Zondag 12 november zal het nieuwe vaandel van fanfare St Aldegondis uit Maasbree in de Hoog mis van 10.30 uur door pastoor J. Thijssen wor den ingezegend. De mis zal in het kader van de Cecilia-viering door St. Aldegondis muzikaal worden opgeluisterd. Na de mis, plm. 11.30 uur zal het vaandel tijdens een muzikale rondwandeling aan Maasbree worden gepresenteerd. Na deze wandeling is er in de foyer van het Trefcentrum een gezellig sa menzijn van de fanfare-familie met de vele begunstigers/sponsors en met andere genodig den. Er is dan gelegenheid tot bezichtiging van stoffering op z'n best/ III slapen op z'n best Markt 9c - Panningen Telefoon: (077) 307 33 77 het vaandel, het nieuwe Aldegondisbeeldje en de nieuwe vaandelkast. Het vaandel is GEHEEL MET DE HAND VER VAARDIGD door de firma Janfré uit Maastricht, een firma die ook alle gala-uniformen voor het Koninklijk Huis vervaardigt. Het nieuwe beeldje is van de hand van de Maasbreese hout-kunste naar Jeu Hendrickx, terwijl de kleuren van Aldegondis van de hand van schilder Twan Smedts zijn. De vaandelkast is gemaakt door Maasbreenaar Piet Vorstermans. Waarom deze totale vernieuwing? Om de vol gende reden. Het oude vaandel is, evenals de fanfare, 84 jaar oud. Het werd in 1911 gemaakt door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te Steijl. Na in de loop van de tijd tot 2x toe te zijn gereviseerd was de slijtage nu zo ver dat experts het woord "onherstelbaar" uitspraken. Na diverse bedrij ven in binnen- en buitenland te hebben bezocht viel de keus van de daartoe in het leven geroepen commissie op de fa. Janfré. Enig struikelblok tot het definitief besluit tot aanschaf nieuw vaandel waren toen nog de financiën. Dankzij een 25-tal begunstigers/sponsors én een extra bijdrage van de gemeente Maasbree waren 60% van de kos ten reeds betaald. Het besluit werd toen geno men en het resultaat is thans zichtbaar. Omdat het "oude" vaandel bewaard blijft in de kast waarin het vele jaren was opgeborgen moest er dus ook een nieuwe kast komen. Omdat het Aldegondisbeeldje ernstig beschadigd was, wordt dit achter glas bij het vaandel bewaard en is een nieuwe Aldegondis (een Franse heilige) of wel een nieuwe St. Aldegondis vervaardigd. De fanfare hoopt met het nieuwe vaandel en onder bescherming van St. Aldegondis nog veel suksessen te behalen. AUTOMOBIELBEDRIJF BV Kalisstraat 30 - MEIJEL - Tel. (077) 466 14 49 Bij gelegenheid van de viering van het 35-jarig bestaan geeft Maasbrees Mannenkoor volgende week zaterdag, 18 november, een groots opgezet lustrumconcert. Aan dit concert nemen naast het jubilerende koor nog deel het kinderkoor "DE BREETSE KREKELTJES" en de fanfare "EENDRACHT MAAKT MACHT" uit Koningslust. Al deze muziekverenigingen hebben hun eigen optre den maar er wordt ook samen gemusiceerd zoals onderstaand programma duidelijk laat zien. Het concert vindt plaats in het Trefcentrum, begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Let op het vroege aanvangs-tijdstip! Vervolg z.o.z. voor al uw Voor zowel bedrijf als particulier Centr. adm. kantoor Panningen(077) 307 83 00 (077) 462 22 22 L.L.T.B. Baarlo - KesseL LLTB Maasbree (077) 465 21 95 5@± Heymansstraat 101,5927 NP Venlo-Blerick. Tel: 077-3825903 taxaties, verzekeringen, hypotheken en onroerend goed NVM MAKELAAR Pepijnstraat 10 5921 HM Venlo-Blerick centr. I Tel: 077-3827788 Fax: 077-3829306 NVM Ml HYPOTHEEK SHOP Raadhuisstraat 14 5981 BG Helden-Panningen centr. Tel: 077-3076202

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1995 | | pagina 1