Stichting vluchtelingenwerk Maasbree/Baarlo Vluchten is hoop op veiligheid VLUCHTEN MET VERDRIET NAAR qANDER DAAR ZIJN ZE VRY ARM Feestweek 25-jarig bestaan Mafcentrum-Maasbree OPEN HUIS jffil verzekeringen J I MOFI Majoretten Maasbree doen mee aan concours in Maasbree AY\ SRNN€N~\ na PHICOOP DEZE WEEK Hypotheken vakkundig bekeken teeuwen verzekeringen Riny Rongen wordt psychiater %apsaCon voor (Dames en (Heren Fanfare Eendracht Baarlo zoekt tamboers! St. Anna Maasbree nieuwe kollektie Herman Rongen doctor in de Farmacie Examen voor Duitse Herdershonden in Maasbree Concert MMK en St. Aldegondis Ofw iwfcocwen waard/ SPAARBANK A NU!! De Zie achterpagina NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Ziekentriduum Baarlo Majorettenconcours Maasbree Zilveren onderwijzer Kessel-Eik vrijdag 29 september 1995, 28e jaargang nummer 10 informeer bij ons naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden ZONDER AFSPRAAK Baarskampstraat 3, Kessel Tel. 077 - 4621259 Zondag 8 oktober VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN Uw Nissan dealer voor Kessel, Helden en omgeving. OFFICIEEL NISSAN-DEALER II Zeer mooi en betaalbaar. Voor spijkerbroeken het beste adres. Succes Promotie-wedstrijden Favorieten Programma Uit angst voor vervolging ontvluchten milj mensen over de hele wereld hun vade Ij oenen mensen over de neie wereld nun vaderland. Mensen die gedwongen worden hun geboorte land te verlaten, met vaak niet meer dan een kof fer met hoop. Bijna dagelijks komen de beelden via de media onze huiskamer binnen, de ont heemden die vrezen voor hun leven en elders bescherming zoeken. De meeste vluchtelingen verblijven in de nabijheid van hun land in over volle vluchtelingenkampen. Slechts een klein deel zoekt zijn toevlucht in West-Europa. Enke len worden gehuisvest in onze direkte omgeving. Het Vhichtelingenverdrag van Geneve van 1951 is door meer dan 100 landen ondertekend, ook door Nederland. De landen verplichten zich om bescherming te bieden aan vluchtelingen. Iedere gemeente heeft de taak een aantal vluchtelingen op te nemen. In de gemeente Maasbree verblij ven momenteel dan ook vluchtelingen uit Bosnië, Zaïre, Liberia, Nigeria, Somalië, Iran en China. Als ze in Maasbree/Baarlo gehuisvest worden hebben ze al een lange weg gegaan. Na een angstige onveilige reis vanuit hun geboorte land worden ze in Nederland opgevangen in centra, van aanmeldcentra naar onderzoek centra en asielzoekerscentra. In de centra vindt onderzoek plaats naar hun vluchtmotieven. Ve len worden teruggestuurd daar de Nederlandse overheid hen niet erkend als vluchteling. De pro cedures zijn erg lang. In onze gemeente zitten vluchtelingen al meer dan twee jaar te wachten op de beslissing. Het niets mogen doen, de onze kerheid over de toekomst legt een zware psychi sche druk op deze mensen. Na een verblijf in de centra, vaak langer dan een jaar, komen ze aan in onze gemeente. De asielzoekers, die nog in de procedure zitten en niet weten of ze mogen blij ven. De vluchtelingen, die erkend zijn en hun weg zoeken in de Nederlandse samenleving. Dolblij komen ze hier aan, blij dat er eindelijk een woning is zodat ze met hun gezin wat pri vacy hebben. Wie is die vluchteling, die aan ons vraagt om be scherming? Alles achter laten doe j e niet zomaar. Ze zijn vaak hun leven niet zeker vanwege het oorlogsgeweld. Ze worden vervolgd, gemarteld, gevangen genomen omdat ze behoren tot een be paalde nationaliteit, ras, godsdienst of sociale Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningem Wilhelminastraat 10i 5981 XW Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760 - 75564 Postbank nr. 4091420 Advertenties 48 ct per mm plus 17,5% BTW Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 7,50 bij vooruitbetaling. maasbree telefoon 04765-1331 dorpstraat 22 5993 AN particuliere en bedrijfsverzekeringen - hypotheken en financieringen OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur nvalid groep. Vanuit een poütieke overtuiging komen ze in verzet tegen onrecht en komen op voor de handhaving van de mensenrechten in hun land. Dat zijn de redenen waarom mensen gedwon gen worden uit hun geboorteland weg te vluch ten. De wens om terug te gaan naar het land van herkomst, zodra de situatie daar veilig is, leeft bij velen. LAN Per 1 oktober sluit de Maasbreese Riny Rongen (van Zandberg 15) haar opleiding tot psychiater met succes af. Na met goed gevolg de Sociale Academie te Eindhoven te hebben voltooid, ging zij in Maastricht medicijnen studeren. Deze art sen-studie sloot zij in 1989 af met het doctoraal examen. Daarna begon Riny Rongen aan een 6- jarige studie met als specialisme psychiatrie. Deze studie heeft Dra. R. Rongen nu voltooid. De Stichting Vluchtelingenwerk Maasbree/ Baarlo heeft in samenwerking met de gemeente, sinds januari 1995 de taak op zich genomen zorg te dragen voor de opvang en de begeleiding. Een werkgroep van vrijwilligers zet zich in om hen te ondersteunen, zodat ze zich thuis voelen in onze gemeenschap, hun ellende kunnen verwerken en een stukje van onze gastvrijheid kunnen er varen. Ook de lokale samenleving kan veel ondersteuning bieden. Begrip opbrengen voor de situatie waarin de vluchteling terecht geko men is, een groet, een gesprek maakt alles draag lijker. Het zijn mensen zoals U en ik. Het bestuur van de Stichting Vluchtelingenwerk Maasbree/Baarlo en de werkgroep vrijwilligers. In week van 13 t/m 22 oktober zal het Maasbreese jongerencentrum 't Mafcentrum haar 25-jarig bestaan op feestelijke wijze gaan vieren. Ter ge legenheid van dit feit is een uitgebreid pro gramma samengesteld. Op vrijdag 13 oktober wordt de feestweek inge luid met een receptie, de presentatie van het boek 25 jaar Mafcentrum en een feestavond met een live-optreden van Midlife Cruise. Zaterdag 14 oktober staat in het teken van de nostalgie. Na vele optredens in de jaren '70 zal de bekende Engelse rock 'n roll band Crazy Cavan The Rhythm Rockers weer eens in het Maf centrum optreden. Zondagmiddag 15 oktober is er een kroe genzeskamp gevolgd dooreen optreden van The Little Criminals (café), 's Avonds is er in de zaal een optreden van Clear Out. Woensdag 18 oktober belooft een van de hoogte punten van de feestweek te worden. Op deze avond staat een optreden de populaire Neder landse band Lois Lane, die momenteel hoge ogen gooit met hun hit "Tonight", op het pro gramma. Zaterdag 21 oktober zal de bekende Nederlandse band Prodigal Sons in het Mafcentrum optre den. K 4 P 1> K n s (Voorheen Herenkappers Kessel), Op latere leeftijd met muziek beginnen, dat kan! Heeft U nooit bij uzelf gedacht, het is toch jam- I mer dat ik vroeger niet een muziekinstrument heb leren bespelen? Ja? Dan is dit uw kans! Fan fare Eendracht heeft een drumband die wel wat versterking kan gebruiken en zij zoekt hiervoor volwassenen met maatgevoel. Medio oktober zal, indien er voldoende aan meldingen zijn, met repeteren gestart worden. Wijnand van Groesen, docent slagwerk aan de Tegelse Muziekschool gaat de repetities leiden. Natuurlijk zijn ook mensen die vroeger al eens slagwerk gespeeld hebben van harte welkom! Interesse?! Meldt U aan bij: Jacques Zanders, Korverstraat 17,5991 ME Baarlo, tel.: 04707-2322. voor al uw: Voor zowel bedrijf als particulier Centr. adm. kantoor Panningen04760-78300 L.L.T.B. Baarlo - Kessel 04762-2222 LLTB Maasbree 04765-2195 Schutterij St. Anna Maasbree bestaat in 1996 400 jaar. Dit vierde eeuwfeest van de oudste schutte rij van de gemeente Maasbree zal luisterrijk ge vierd gaan worden. Inmiddels het jubileum comité geïnstalleerd. De feestelijkheden vinden plaats op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 april 1996. In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit: vrijdag 19 april receptie en feest avond met regionale muziekgezelschappen; za terdag 20 april optreden grote publiekstrekker (groep of diverse artiesten) en zondag 21 april grote optocht en groot schietfestijn met deel name van zo'n 50 schutterijen en aansluitend blaasmuziek. De feestelijkheden zullen zich af spelen op een tijdelijk aan te leggen feest- en schietterrein aan de Sevenumseweg in Maasbree. De komende maanden zult u ongetwijfeld in dit nieuwsblad meer lezen over dit 400-jarig bestaansfeest AUTOMOBIELBEDRIJF B\T Kalisstraat 30 - MEIJEL - Tel. 04766-1449 Zondag 1 oktober 1995 is in sporthal de Treffer te Maasbree het groot concours voor majoretten- groepen. Dit federatief concours van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (hier onder vallen ook de majoretten-groepen), wordt slechts 1 keer per jaar gehouden. De plaatselijke organisatie is in handen van Drumband en Majorettenkorps Maasbree. Voor Maasbree een uniek feit, aangezien in maart ook al het solisten concours voor majoretten door voornoemde ver eniging werd georganiseerd. Bijzonder veel succes wordt de kampioensgroep van afgelopen jaar toegewenst. Ook de instruktrice Ingrid wensen wij veel succes. De vereniging hoopt dat velen naar sporthal de Treffer Maasbree komen. De vereniging kan nog altijd nieuwe leden gebruiken (zowel bij Drum band als Majoretten). Wellicht is dit een mooie ge legenheid om eens te kijken hoe de majoret- tensport leeft. Maiorettengmep drumband Maasbree: een der favorieten. Aan het concours nemen naast de majoretten a- groep van Maasbree nog 17 andere majoretten- groepen deel. Het groot concours is voor de groe pen van groot belang. Dit concours is binnen de Limburgse bond het enigste concours waar de majoretten-groepen promotie naar een hogere divisie kunnen behalen. Promotie wordt be haald bij 51 punten (een gemiddelde van 8,5 punt op 6 te beoordelen). Behaald een groep 50 of meer punten (gemiddeld dus een dikke 8) dan wordt de groep uitgenodigd om deel te nemen aan de Limburgse kampioenswedstrijden. Al met al een zeer belangrijk concours voor de maj oretten-groepen. Altijd zijn er diverse verenigingen die hoog sco ren. Of Maasbree dit jaar wederom zo succesvol als verleden jaar (hoogste aantal punten totale concours en promotie met lof der jury) moet worden afgewacht. Dit omdat voor het eerst een in hogere divisie wordt uitgekomen. De show van Majorettenkorps Maasbree is van goed nivo, zeer mooie twirls en figuren zij n verwerkt. De di verse dansvormen zijn mooi uitgewerkt en in dien deze show goed wordt uitgevoerd kunnen de maj oretten van Maasbree wederom zeer hoog eindigen. De deelneemsters komen uit in 7 divisies, het is moeilijk om favorieten aan te wijzen. Er zijn vele uitstekende verenigingen die deelnemen aan de wedstrijden. Star Light Elsloo, Lucia Beek en de Kloppers Bergen eindigen normaal gesproken hoog. Al met al een spannende strijd wie met de allerhoogste eer gaat strijken en wie mag deelne men aan de Limburgse kampioenswedstrijden. (Foto: Jeu Zeelcm, Maasbree). Het concours begint om 11.00 uur, de prijs uitreiking voor de jeugd is om 13.00 uur en om streeks 18.15 uur zullen de resultaten van het to tale concours bekend worden gemaakt. Naast de bekers voor het hoogste aantal punten per divi sie zal een beker voor het hoogste aantal punten van het totale concours door burgemeester Broeken uitgereikt worden. Maandag aanstaande, 2 oktober, promoveert Maasbreenaar Herman Rongen (van Zandberg 15) aan de Universiteit van Utrecht tot doctor in de farmacie. Het in het Engels geschreven proef schrift is getiteld: "IMMUNOASSAYS: DEVELOPMENT AND APPLICATION OF CHEMILUMINESCENT AND LIPOSOME LA BELS". Het proefschrift behandeld de ontwikkeling van gevoelige bepalingsmethoden voor medicijnen tegen o.a. autoimmuunziektes en tumoren. Her man Rongen slaagde in 1978 aan het Thomascollege in Venlo voor Gymnasium B. De daaropvolgende studie scheikunde met als hoofdrichting biochemie aan de Universiteit in Groningen werd in 1986 met het doctoraal exa men afgesloten. In de jaren 1987 en 1988 stu deerde Rongen dermatologie aan het Acade misch Medisch Centrum in Amsterdam en aan de Universiteit Amsterdam. In die periode deed hij ook diverse onderzoeken. Op zondag 22 oktober wordt de feestweek afge sloten met Breepop met optredens van de Maasbreese popbands Chili Factor, Drowning In Tears, SLS, The Celtic Soulbrothers, Down Under en Nabben Ties de Caramels. Als afslui ting van Breepop en de feestweek zullen de ge zamenlijke leden van deze bands nog enkele be kende nummers ten gehore brengen. Daarnaast wordt het programma nog uitgebreid met enkele activiteiten. Ook is er een grote jeugddisco en worden er activiteiten (o.a. een playback-show georganiseerd voor de leerlingen van de basis school. Zondag 1 oktober komen tien raszuivere Duitse Herders in actie tijdens een africhtingsexamen dat wordt georganiseerd door VDH kringgroep Noord-Limburg. Zeven combinaties proberen het diploma voor Verdedigingshond te behalen, dat bestaat uit drie onderdelen; Speuren' Gehoorzaamheidsoefeningen en Manwerk. Drie deelnemers doen examen voor het diploma Verkeerszeker Hond, dat bestaat uit een gehoorzaamheidsgedeelte en een gedeelte prak tijk in het verkeer. Vanaf 9 uur worden de verrichtingen beoordeeld door keurmeester Janse uit Zaandam. Om onge veer 2 uur zal begonnen worden met het pak- werk, waarbij als pakwerker zullen aantreden Wiel op de Laak uit Blerick en Wim Paar uit Baarlo. Het evenement wordt gehouden op sportterrein De Heyacker aan de Provincialeweg te Maasbree tegenover restaurant Boszicht. Volgende week zondag, 8 oktober, vindt in het Trefcentrum in Maasbree een concert plaats dat gegeven wordt door Maasbrees Mannenkoor o.l.v. Theo Timp en fanfare St. Aldegondis o.l.v. Wim Brils. Het concert begint om 11.30 uur. Beide verenigingen voeren een zeer gevarieerd pro gramma uit Het M.M.K. zingt naast werken van Saintis en Mendelssohn-Bartholdy ook bekende koorwerken van Mozart en Verdi. De pianobegeleiding is in handen van Jean-Pierre Steyvers. Op het programma van fanfare St. Aldegondis staat onder meer het bekende "The Phantom of the Opera" en een selectie van muziek van Eric Clapton onder de titel "The Cream of Clapton". Het complete programma zal in ons blad van vol gende week worden gepubliceerd. Het concert dat, zoals gezegd om 11.30 uur begint, is vrij van entree. MAKELAAR IN HYPOTHEKEN EN ONROEREND GOED BEËDIGD TAXATEUR IN O.G. taxaties, verzekeringen, hypotheken en onroerend goed NVM MAKELAAR NVM M j HYPOTHEEK SHOP Pepijnstraat 10 5921 HM Venlo-Blerick centr. Tel: 077-827788 Fax: 077-829306 Raadhuisstraat 14 5981 BG Helden-Panningen centr. Tel: 04760-76202

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1995 | | pagina 1