m Kessel, 'n historisch Maasdorp, ten doop gehouden Bl Gaat busroute in bebouwde kom Maasbree verdwijnen? Zonnig gekleed! Volksfeesten Baarlo geslaagd Poolse brandweer enthousiast over Maasbrees onthaal JOOSTEN'S (JjjJjj verzekeringen PHICOOP Zomeravondconcert op "Flierenhof' Generale repetitie schutterij in Helden Nieuws uit Maasbree Inleveren kopij en advertenties teeuwen verzekeringen Nieuws uit Baarlo DEZE WEEK Kermis Kessel Limburgs voetbalkampioen Poolse brandweer in Kessel Vrijdag 23 juni 1995, 27e jaargang nummer 49 NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK met onze T-shirts, topjes enz. Grote keuze voor dames en heren. Geef uw mening Zaterdag aktie Nationale zonnebloemloterij 1995 Rode Kruis Maasbree-Baarlo Opbrengst Nationale Kollekte AVO Integratie Gehandicapten Bel ons voor een vrijblijvend advies Enquête Woonconsumentenvereniging Baarlo Maasbree Wijzigingen aanmeldingen Peuterspeelzaal "De Speeldoos" Baarlo Bibliotheek Baarlo Schutterij St. Antonius St. Petrus Baarlo Limburgse Vrouwen Beweging, afd. Baarlo Uw Nissan dealer voor Kessel, Helden en omgeving. OFFICIEEL NISSAN-DEALER VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN FINANCIERINGEN V IS DE WAARDE VAN UW HUIS GESTEGEN? Uw hypotheekshop- adviseur 5981 BG Panningen 04760 - 76202 zie achterpagina Uitgave De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760 - 71980 Telefax 04760 - 75564 Postbank nr. 4091420 Advertenties 48 ct per mm plus 17,5% BTW Bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties minimum f 7,50 bij vooruitbetaling. Dinsdag j.l. is de videoproduktie Kessel, 'n histo risch Maasdorp ten doop gehouden. Dat ge schiedde tijdens een bijeenkomst in het gemeen tehuis van Kessel. De makers Ton Hendricks en Peter Joosten overhandigden het eerste exem plaar van deze videofilm aan burgemeester Noor van de Heuvel-Planje van de gemeente Kessel. Op initiatief van burgemeester Noor van de Heu vel-Planje is deze videofilm ontstaan. In het over leg werden onder meer betrokken de Stichting Toeristisch Kessel, de VVV Kessel, de plaatselijke Fanfare St. Aldegondis uit Maasbree geeft alvo rens op vakantie te gaan een zomeravond concert op de familiecamping "Flierenhof' vrij dag 23 juni. Dit concert kent geen zware klassieke werken of voor concours geschreven muziek stukken, maar louter en alleen LICHTE MU ZIEK, waarnaar iedereen ontspannen kan luis teren. Uit dit programma noemen wij bijvoor beeld "Go West", "Textilaku", "Jubelklang" en "The Cream of Clapton". Zondag jL voerde St Aldegondis een soortgelijk programma uit in het Noord-Brabantse Waspik. Hettalrijkepubliek was zeer enthousiast over de prestatie van Wim Brils en zijn muzikanten. Het concert op "Flierenhof' is niet alleen bestemd voor de aldaar verblijvende toerist. Iedereen, die wil genieten van een mooi concert in de fantas tische omgeving van Flierenhof met zijn prach tige heem- en siertuinen is op vrijdagavond 23 juni van harte welkom. Aanvang van het concert is 20.00 uur. Rabobank en de horeca. Ton Hendricks en Peter Joosten, die met Jac Verhaegen ook betrokken waren bij de film die in 1963 gerealiseerd werd, hebben een boeiende videofilm van Kessel ge maakt. Ton Hendricks schreef de teksten, Peter Joosten en Emiel Sillen zorgden voor de muziek. Het geheel werd verder gerealiseerd in de stu dio's van PJP in Kessel. De videoband kost slechts f 19,95 en zal binnenkort in Kessel ver krijgbaar zijn. Ton Hendricks (links) en Peter Joosten (rechts) overhandigen het eerste exemplaar aan burgemeester Noor van de Heuvel-Planje (midden). Foto Ger Peeters. De gemeenteraad van Maasbree moet zich dins dag 27 juni uitspreken over de vaststelling van het centrumplan Maasbree le fase. Wanneer de raad van Maasbree ja tegen het collegevoorstel zegt, dan wordt de Dorpstraat over een groot gedeelte versmald en kunnen de autobussen van de Hermesgroep (v/h Zuid-Oos- ter) NIET meer door de Dorpstraat rijden. De au tobussen moeten dan een andere route volgen. Dat heeft de volgende consequenties: 1.Géén bushaltes meer in de Dorpstraat en de Pastoor Leursstraat in Maasbree. Er verdwijnen VIER bushaltes!! 2.Er komt EEN bushalte langs de Provinciale Weg!!! 3.Grotere loep- en fietsafstanden naar de bus halte voor meer dan 80 van de inwoners (o.a. Scholieren en ouderen) van de bebouwde kom in Maasbree. De schietwedstrijden, die het koninklijk Lambertusgilde uit Helden-Dorp zondag 25 juni houdt, geldt voor alle schutterijen uit onze regio als generale repetitie voor het OLS (Oud-Lim burgs Schuttersfeest), dat op zondag 2 juli plaats vindt in Voerendaal. De schietwedstrijden in Helden-Dorp beginnen om 14.00 uur. Overigens zal namens bond Juliana schutterij St. Urbanus Grashoek bij de openingsceremonie van het OLS aanwezig zijn. Voor wie de volgende week zondag 2 juli naar de live radio-uitzending van Omroep Limburg luistert, is het handig te weten onder welk nummer de schutterijen uit onze re gio zullen schieten. De schutterijen uit de ge meente Helden, Kessel en Maasbree schieten on der de volgende nummers: 13. Schutterij St Urbanus Grashoek; 46. Schutterij St Anna Maasbree; 55. Koninklijk Lambertusgilde Helden-Dorp; 83. Schutterij St Martinus Maasbree; 101. Schutterij St Hubertus Kessel; 105. Schutterij St Hubertus Beringe; 113. Schutterij St Antonius St. Petrus Baarlo; 162. Schutterij St Leonardus Panningen. m Dorpstraat 93, Maasbree, tel. 04765-3395 P.v. Kruchtenlaan 2, Heythuysen, tel. 04749-3866 Als lokale partij heeft Maasbrees Belang (MB) signalen uit de bevolking ontvangen, dat velen het met een alternatieve busroute oneens zijn. MB vindt dan ook, dat het centrumplan Maasbree niet los mag gezien worden van de busroute door de kom Maasbree. MB wil van de Maasbreese bevolking weten, wat zij over de busroute vindt. Daarom houdt MB een enquête onder de Maasbreese bevolking, omdat MB vindt dat in een democratie de Maasbreese be volking over zo'n belangrijke zaak geraadpleegd dient te worden!Aan de hand van de uitslag van de enquête kan MB de politici van de andere par tij en in de raad overtuigen, dat de busroute door de bebouwde kom een wezenlijk onderdeel uit maakt van het centrumplan Maasbree fase 1 en gehandhaafd dient te blijven. Zaterdag 24 juni kunt u tussen 12.00 en 14.00 uur telefonisch uw mening geven over de volgende vragen: 1.Bent u voor handhaving van de huidige bus route door de kom van Maasbree en de handha ving van 4 bushaltesJa/Nee 2. Bent u voorstander van verplaatsing van de busroute naar de Provinciale Weg en neemt u ge noegen met één bushalte langs die weg? Ja/Nee. U kunt uw mening telefonisch doorgeven aan: Leo Willems, fractieleider MB, tel. 1944: Frits Timmermans, raadslid MB, tel 1665; Jos Odekerken, commissielid MB openbare Wer ken, tel.3489; In de week van 26 t/m 30 juni gaan de vrijwilli gers van de Zonnebloem af d. Maasbree weer op pad om loten te verkopen. De loten kosten f 2,50 per stuk. U heeft 2 kansen per lot Hiermee steunt U het plaatselijk én landelijk werk voor langdurig zieken, lichamelijk gehan dicapten en hulpbehoevende ouderen. Als onze vrijwilligers U niet thuis aantreffen kunt U loten bestellen bij Gerd Haenen, tel. 1887. Tijdens de afgelopen kollekteperiode heeft het Rode Kruis in Baarlo gekozen voor een andere, modernere aanpak. Bij iedereen in Baarlo is een persoonlijk gerichte acceptgirokaart in de brie venbus gevallen. Reeds velen hebben van deze nieuwe manier van kollekteren gebruik ge maakt en de acceptgirokaart ingevuld. Mocht U het vergeten zijn vul dan alsnog de kaart in. WANT ZONDER UW STEUN IS ER GEEN HULP. Is de acceptgirokaart zoek geraakt, dan kunt U overmaken op banknr. 141963492 of gironr. 3257289 t.n.v. Rode Kruis, afd. Maasbree- Baarlo. De nationale kollekte van AVO Integratie Gehan dicapten ligt weer achter ons. In Maasbree werd f 2.730,95 opgehaald. AVO dankt de vele kollektanten die zich (weer) hebben ingezet voor de jaarlijkse AVO-kollekte. Ook gaat onze dank uit naar alle gevers in Maasbree, die met hun bijdrage gehandicapte mensen helpen. Wiel Philips, seniorenraad en ouderen- deskundige MB, tel. 1233; Mat Nellen, commissielid MB welzijn tel. 1626. Maak gebruik van uw dêïïlOeFatiscfi reclit en bel de mensen van MBÜ Hoewel de weergoden niet altijd in positieve zin hebben meegewerkt, kan de organisatie van de Volksfeesten Baarlo terugzien op geslaagde volksfeesten in Baarlo. Deze foto geeft een im pressie van de Volksfeestmarkt weer. Van zondag 9 juli tot en met woensdag 12 juli vindt traditioneel de Heidense kennis plaats. Ook ons personeel gaat enkele dagen genieten van de Heidense kermis. MAANDAG 10 JULI is drukkerij de Gouden Leeuw de hele dag GE SLOTEN!!. Dinsdag 11 juli kimt u bij ons terecht van 8.00-12.00 uur. Dinsdagmiddag H juli zijn we 's middags vanaf 12.00 uur GESLOTEN!! Woensdag 12 juli zijn we NORMAAL geopend van 8.00-17.00 uur. In verband hiermee zijn de inlevertijden voor nieuwsblad Midden-Limburg en nieuwsblad Op den Baum gewijzigd. De gewijzigde inlevertijden zijn als volgt: NIEUWSBLAD MIDDEN-LIMBURG: Alle ko pij en alle advertenties dienen op VRIJDAG 7 JULI vóór 10.00 uur in ons bezit te zijn!! NIEUWSBLAD OP DEN BAUM: Alle kopij en alle advertenties dienen vóór DINSDAG 11 JULI 11.00 uur in ons bezit te zijn!! We rekenen op IEDERS medewerking. Bij voor baat dank. We wensen u allen prettige kermis dagen in de gemeente Helden toe. nvai.Jid dorpstraat 22; 5993 AN maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen - hypotheken en financieringen OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur Het bezoek van de brandweerlieden uit partner gemeente Wolsztijn van 1 t/m 4 juni is voor de gasten een waar feest geworden. Het begon al donderdagavond bij de welkoms borrel in de brandweerkazerne in Maasbree, waar de Poolse vrienden ook de nachten zouden doorbrengen. Het Rode Kruis had voor deze gelegenheid welwillend een aantal bedden be schikbaar gesteld. De donderdagavond werd voortgezet bij Niëns, met muziek van de Eierjongen. Al te laat mocht het niet worden, want de vrijdag kende een uitgebreid pro gramma. De Woonconsumentenvereniging Baarlo- Maasbreu. ue Komende weken een enquête houden onder haar leden. Door middel van deze enquête wil de vereniging inzicht krijgen in al lerlei zaken betreffende het wonen in de ge meente Maasbree. Afhankelijk van de resultaten van deze enquête is het ook mogelijk dat huur ders die geen lid zijn en eventueel ook woningbezitters op een later tijdstip een aange paste enquête zullen ontvangen. Enkele punten die in de enquête aan de orde ko men zijn: de tevredenheid over de huurwoning, woonomgeving en plaatselijke voorzieningen. Ook wordt eetpetst pfTKukTljWTó/jrziënmgen'. Ook wordt getoetst of er belangstelling bestaat voor een eventueel spreekuur van de woon consumentenvereniging. De resultaten zullen dienen als uitgangspunt voor het werkplan van de vereniging. Uiteraard zal met alle informatie vertrouwelijk worden omgegaan. Woonconsumentenvereniging Baarlo-Maasbree rekent op voldoende mede werking! Met ingang van heden, kunt u uw peuter vanaf de leeftijd van 2 jaar schriftelijk aanmelden bij: Hetty v.d. Broek, Bosbeeklaan 6,5991 MA Baarlo (met vermelding van Naam, Adres en geboorte datum van uw kind). De Bibliotheek is wegens vakantie gesloten van 17 juli t/m 4 augustus. Vanaf 23 juni stempelen we automatisch 6 weken. Let op de datum, of deze overeenkomt met uw vakantie. jl. Zondag werd deelgenomen aan het 2e bonds schuttersfeest. Ditmaal waren we te gast in Venlo. Na een optocht door de binnenstad van Venlo togen de schutters naar de heide om al daar elkaar te meten met hun kunsten. Helaas waren wij niet een van de besten en keerden we zonder prijzen huiswaarts, a.s. Zaterdag 24 juni oefenen. Aanvang om 17.00 uur. a.s. Zondag 25 juni vindt er een zestallen schieten plaats te Helden. Bijeenkomst om 14.45 uur aan het schuttershuis. Van hieruit zal gezamenlijk vertrokken worden. Komende week van 27 tot 30 juni gaan we oefe nen voor het O.L.S. te Voerendaal. In Baarlo oefe nen we op dinsdag, donderdag en vrijdag. Aan vang om 19.00 uur op de schuttersweide De Cleijne Bondingh. Op woensdag vindt de afkaveling plaats van de afgebroken wedstrijd te Beringe. Bijeenkomst om 18.30 uur aan het schuttershuis. Van hieruit vertrekken we naar Beringe. Om 19.00 uur buks inschieten. En dan het komende weekend 2 juli het OUD LIMBURGS. Dit jaar zijn we te gast in Voerend aal. Indien er supporters zijn die met de schut ters mee wensen te gaan, dan dienen zij zich op te geven bij de secr. Heermahof 12. Op woensdag 30 augustus a.s. is ons uitstapje naar de tuinen van Dr. Vogel in Elburg. Daarna maken we o.l.v. een gids een stadswandeling door het oude vestingstadje Elburg. Kosten zijn f. 54,is p.p. Opgave en betaling voor 1 juli a.s. bij Annie v. Lier tel. 1478 Oudervereniging K.B.O. Baarlo Kienen: Op donderdag 29 juni is er weer kienen in het Ouderen Centrum (aan 't Paedje). Wij beginnen om half 2. U bent van harte welkom Na douche en ontbijt, ook dit kon alles in de ka zerne, ware er uitermate leerzame, maar ook vermoeiende excursies, naar de brandweer van Venlo en naar het veilingcomplex Z.O.N. te Grubbenvorst. 's Avonds was de officiële ont vangst tijdens een diner, waarbij door de commandanten van de korpsen uit Wolsztijn en Maasbree over en, weer geschenken werden overhandigd en waarbij diverse toespraken wer den gehouden. Hierbij trad Robert Bos als een voortreffelijke tolk op. Nadat zaterdagmorgen vrij was om Maasbree te verkennen en eventueel inkopen te doen, ston den er 's middags weer enkele excursies op het programma naar de brouwerij in Arcen, naar de bloemenkassen van Lei Janssen aan de Vlasrooth en naar champignonkwekerij Mts. Coopmans aan de Breestraat. Zaterdag vond het feestelijk slot van het Poolse bezoek plaats in de brandweerkazerne, waar de Maasbreese brandweerlieden een gezellige bar becue-ruimte hadden gecreëerd. Burgemeester Broeken en echtgenote gaven deze avond ook acte de presénce. Na een korte nachtrust, waaraan o.a. "Sjeng an de geng" debet was, vertrokken de Poolse brand weerlieden zondagmorgen weer naar Wolsztijn. De Maasbreese brandweer, met veel plezier te rugdenkend aan het geslaagde tegenbezoek van haar Poolse collega s wil iedereen die heeft bijge- dragen tot het welslagen van dit bezoek, zoals ge meente Maasbree, bedrijven, middenstand, danken. AUTOMOBIELBEDRIJF BV Kalisstraat 30 - MEIJEL - Tel. 04766-1449 voor al uw: Voor zowel bedrijf als particulier Centr. adm. kantoor Panningen 0476IV78300 L.L.T.B. Baarlo - Kessel 04765-2195 LLTB Maasbree NVM HYPOTHEEKSHOP uw geldplan voor huis èn leven hÏpo*th,S Raadhuisstraat 14, SHOP

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1995 | | pagina 1