Twee Nederlandse titels voor Dansgarde "De Kook" i Drumband en Majorettenkorps Maasbree m i ii De Rozentuin: tien coniferen spoorloos SRNN6N Familie Gielen uit Maasbree: duizend jaar "Wordt St Hubertus podiumkampioen van Nederland?" PHICOOP Van IKT 400 Jaar schutterij St. Anna Maasbree Close-harmony happening in Helden KINDEREN OPGELET! zie achterpagina NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK DEZE WEEK Dansgarde de Kook landskampioen Familie Gielen Muzikaliteit troef Vrijdag 7 april 1995, 27e jaargang nummer 38 Marswedstrijd Drumband Showwedstrijd Majoretten Maasbree Lee «r 92 t/m 176 Cars «*116 t/m 176 Garcia 122 t/m 176 Bram's Paris «*110 t/m 176 Bibliotheek Kessel Dagprogramma Solisten «SPAARBANK De senioren van Dansgarde "De Kook" uit Baarlo hebben afgelopen zoncjag op het natio naal danstoernooi in Tegelen twee titels in de wacht weten te slepen. De meiden behaalden de eerste titel in de categorie garde overduidelijk met een totaal aantal van 47.2 pnt. Bij de categorie show was de spanning om te snijden, maar de meiden kregen de bomvolle Haandert plat met hun overdonde rende showdans en haal den met grote overtui ging de titel binnen met een totaal aantal van 47.6 pnt. en lieten de rest van de concurrentie ver ach ter zich. Voor het derde achtereenvolgende jaar behaalden de senioren de Nationale titel in de categorie show. Daarmee verzekerden de meiden van "De Kook" zich van deelname aan de Euro pese kampioenschappen op 29 en 30 april in Klagenfurt (Oostenrijk). In de categorie Solo garde behaalde Diana Crienen een schitterende derde plaats met een to taal aantal van 48 pnt. Bij de junioren behaalde de solo danseres Loes Ottenheim een mooie 5e plaats met een totaal aan tal van 25.5 pnt. De junio ren behaalden in de cate gorie garde een schitte rende le plaats met een totaal aantal van 25.6 pnt Het nationale dans toernooi werd georgani seerd door de N.B.C.D. Nederlandse Bond voor Culturele Dans. Na het behalen van deze prachtige resultaten werden de meiden muzikaal opgewacht in Baarlo door de muziekkapel van Bögges Kook. In café Cen traal werd nog feest gevierd. Na deelname aan de Europese Kampioenschappen wordt de meisjes door het bestuur van Dansgarde "De Kook" een receptie aangeboden Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760 - 75564 Postbank nr. 4091420 Advertenties 48 ot. per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum f 7,50 bij vooruitbetaling. De succesvolle dansgarde. van De Knok. Individueel werd Diana Crienen (staande 3e links) derde(Foto Ger Peelers) Op zondag 23 april 1995 neemt Drumband en Majorettenkorps Maasbree deel aan de kampioenswedstrijden te Amsterdam. Deze SMN-wedstrijden zijn de Nederlandse Kam pioenschappen voor Drumbands en de show wedstrijden voor majorettenpelotons. Zoals wel licht nog bekend is, zijn Drumband en Majorettenkorps Maasbree in november j.l. beide Limburgs kampioen geworden en zijn derhalve uitgenodigd om de provincie Limburg te vertegenwoordigen in hun divisie. De mars-wedstrijd voor de Drumband houdt een stilstaand concertwerk en een loopmars in. Voor deze wedstrijd heeft de instructeur geko zen voor werken van Leon Camp. Een zeer bekende in Maastricht wonende componist. De concertwerken dAfrique en Rituals for Afrika, waarmee de Drumband veel succes behaalde, werden ook door voornoemde componist ge schreven. Het concertwerk Camelot is een werk waarin op bepaalde passages ongeveer 20 ver schillende slagwerkinstrumenten worden inge zet. Gedacht kan worden van triangel tot en met 4 concertpauken. Voornoemd werk dat speciaal geschreven werd voor Drumband Maasbree zal op zondag 9 april in Tessenderlo België voor het eerst worden uitgevoerd en in Nederland zal dit op zaterdag 15 april 1995 te Ommel zijn. De loop mars 'Elit' is een pittige mars met een geweldig rytme en dynamiek voor het groot slagwerk zo als tenor- en grote trom. Kortom een loopmars van hoog nivo en indien goed gebracht een kampioensmars. De Majoretten Maasbree bereiden zich voor in de diverse hallen en sporthallen in de omgeving, dit om o.a. gewend te raken om op andere locaties op te treden. Om de uitstraling te perfektioneren is door het bestuur besloten om de inmiddels 6 jaar oude balletpakjes van de A- groep te vervangen. Een drie-tal sponsoren ziin bereid geweest om deze kosten te dragen, dit om de vereniging voldoende financiële armslag te geven zich optimaal te kunnen voorbereiden op geven zich optimaal te kunnen vooroereiuen op Sta je op een mooie woensdagmorgen in april vroeg op en je denkt de morgenstond heeft goud in de mond, wat kom je dan bedrogen uit, wan neer je een kijkje neemt in jouw eigen tuin. Je ziet een grote leegte op een plek, waar eens 10 co niferen stonden. Dat overkwam Will Mulders van de Rozentuin uit Kessel gistermorgen. Je baalt als een stekker. Deze vorm van "proleta risch" winkelen in andermans tuin doet je pijn Welke "boere..." doet nu zo iets, denk j e bij j ezelf Will Mulders inspecteert de onheilsplek en con stateert tot overmaat van ramp dat de coniferendief of-dieven zeer ondeskundig te werk is/zijn gegaan. Dat betekent de doodsteek voor die tien coniferen, die dreigen te "verrot ten". Kortom, de onrechtmatige nieuwe eigenaar van de tien coniferen, zal spijt krijgen van zijn haastige klus. Bovendien heeft hij/zij groot risico gelopen, want onopgemerkt en ongezien 10 coni feren uit andermans tuin aan de Veerseweg in Kessel op'de kop tikken, dat lijkt een utopie. De sociale controle in Kessel zal zijn werk doen Om niet publiekelijk aan de schandpaal te worden genageld een tip aan de dader van Will Mulders. "Stort een bedrag, dat gelijk staat aan de nor male waarde van 10 coniferen op mijn bankreke ning Rabo 44.16.02.916.dan vergeten we de hele zaak. U als dader (s) kunt weer gerust gaan sla pen en mijn ingedeukte rechtsgevoel is weer uitgedeukt". Wees eerlijk, niemand wil "gebr andmerkt" staan als de coniferendief van Kessel!!" Ga voor onafhankelijk advies naar de NVM Hypotheekshop, voordat u erin vliegt. Want bij de NVM Hypotheek shop is naast kennis van hypotheken ook kennis van de huizenmarkt aanwezig. IDE NVM HYPOTHEEKSHOP OOK VMRS.I AND VAN Hl:T l'AND UW HYPOTHEEK MAKELAAR Raadhuisstraat 14, Panningen Tel: 04760-76202/077-827788 Bij ons nu ook broeken in jullie maten en div. modellen. P.S voor volwassenen hebben wij alle lengtematen op voorraad 0 Dorpstraat 93, Maasbree, tel. 04765-3395 P.v. Kruchtenlaan 2, Heythuysen, tel. 04749-3866 Momenteel zijn er tentoonstellingen van boeken over tuinieren, "de grote schoonmaak" en pesten en treiteren. Zoals sommigen wel weten komen de kleuters ongeveer 6 maal per jaar met hun leraressen een bezoekje aan de bieb brengen. Er wordt dan een boek voorgelezen, een spelletje gespeeld en over de bieb en boeken gepraat en de kinderen mogen ook zelf in de boeken neu zen. Na het bezoek maken de kinderen samen met hun juf een collage of tekening van het boek dat in de bieb is voorgelezen. Deze prachtige werkstukken hangen overal in de bieb ver spreid. de NL.-wedstrijden. Degenen die de aanschaf van deze nieuwe outfit, bordeaux-rood met gou den stiksels etc., mogelijk maakten zijn wij zeer erkentelijk. De kapsters/visagistes e.d. zullen onze majoretten ongetwijfeld wederom dusda nig opmaken zodat zij een over 'n perfekte uit straling beschikken. Het showmanship van Majoretten Maasbree en de vakkundigheid van de instructrice Ingrid kennende zullen de majoretten optimaal van start gaan. Of dit vol doende is weten wij pas op zondag 23 april 1995 om plm. 13.00 uur, want om kampioen te worden zullen de majoretten de 3 concurrentes dienen te verslaan. De majorettengroepen Odeon Soester- berg, The Starshines St. Willebrord en The Moonlights Kruisland zullen zich niet zo maar laten verslaan. Gezien de resultaten van Majorettenkorps Maasbree o.a. het Limburgs kampioenschap met lof de jury en hét hoogste aantal punten van het totale concours- hebben een grote kans om de titel naar Maasbree te ha len. De vertrektijd vanaf het schutterslokaal aan de Sevenumseweg wordt verschoven naar 05.30 uur in plaats van het afhankelijk afgesproken tijdstip van 06.00 uur. De vele muziekinstrumenten zul len wederom per vrachtauto van een bekende Maasbreese vervoersonderneming vervoerd worden. Drumband Maasbree begint op zondag 23 april 1995 als eerste om 09.30 uur en Majorettenkorps Maasbree is als laatste van hun naaste concurrentes aan de beurt en wel om 11.40 uur. De prijsbekendmaking is voor beide afdelingen om 13.00 uur. Na afloop van de prijsuitreiking gaat de vereniging gelijk huiswaarts. Bij even tueel succes bestaat de mogelijkheid tot felicite ren in lokaal Muijsenberg aan de Sevenumseweg. In 1996 gaat schutterij St Anna -de oudste oV,, In 1996 gaat schutterij St. Anna -ae dUQslê schut terij in de gemeente Maasbree- haar 400-jarig bestaansfeest vieren. Dit feest wordt gevierd op zaterdag 20 april met een receptie en feestavond én op zondag 21 april met een groot jubileumschuttersfeest. Op welke lokatie in Maasbree dit feest gehouden wordt, zal zo spoe dig mogelijk bekend worden gemaakt. J.l. zon dag is een jubileumcomité geïnstalleerd, die dit feest gaat voorbereiden. Deze data kan iedereen zich alvast in de agenda noteren. De familie Gielen werd op 31 maart 1995 bij el kaar 1000 jaar (Kinderen, klein- en achter kleinkinderen). Deze mijlpaal was voor de familie een aanleiding om samen een gezellige avond door te brengen in bistro/kegelbaan Niëns, waar jong en oud zich vermaakt heeft bij een di ner, waarna gekegeld werd. Vader Gielen is inmid dels 88 jaar en woont in "De Wietel" in Helden. Vanaf 1938 hebben vader en moeder Gielen bij het Asbroek gewoond en hun gezin gesticht. Dit ge zin bestaat uit 6 zonen en 4 dochters, die inmiddels gezorgd hebben voor 25 klein- en 2 achter kleinkinderen. (Foto Ger Peeters) Zaterdag-namiddag 8 april om pakweg 18.00 uur zullen we het weten....! In de eerdere berichten betreffende dit kampioenschap van de SMN (Sa menwerkende Muziekbonden Nederland) heb ben we U al uitvoerig geïnformeerd. Vorig jaar werd het Kesselse fluiterkorps Limburgs kam pioen en vervolgens Nederlands kampioen in de gecombineerde mars- en concertwedstrijd. De S.M.N-podiumkampioenschappen bestaan lou ter en alleen uit een podiumwedstrijd, dus er worden alleen maar twee "zware" concert- werken uitgevoerd.... o.l.v. instrukteur en dirigent Gerrit Janssen en tamb.maitre Herman Nijssen wordt het succesvol gebleken werk Circus uitge voerd. In dit ca. 13 minuten durende concertwerk wordt een complete circusvoorstelling vertolkt, van clowns tot een beren-dressuur-nummer. Nu eens ernstig, dan weer fris en vrolijk, dan weer spannend en scherzend... een prachtig stuk mu ziek, speciaal voor fluiterkorps Kessel gecompo neerd door de bekende componist Piet Wolters. Eveneens van deze componist het tweede werk ShowMix. Ook dit werk is langdurig, maar be slist niet langdradig en bestaat uit een Pasodoble, een Cha-cha-cha, een Scottish March en een Marche Mexicaine... voorwaar een zeer geva rieerd luistergenot! Het dagprogramma voor zaterdag 8 april a.s. ziet er voor de muzikanten van fluiterkorps St. Hubertus als volgt uit: Om 10.00 uur worden de benodigde instrumen ten en materialen ingeladen en naar De Paerssjtal in Reuver gebracht, waar straks nog een allerlaatste repetitie zal plaatsvinden. Alle muzikanten worden om uiterlijk 10.45 uur in/bij gemeenschapshuis De Paort verwacht, vanwaar we gezamenlijk (met eigen auto's) vertrekken naar Reuver. Hier houden we dus nog een korte maar hevige repetitie.... Om 12.15 uur is het dan "koffietijd", denken we allemaal aan een eigen lunchpakketje, koffie wordt geserveerd! Dan gaan we om ca. 13.15 uur richting Tegelen. In Cul tureel Centrum de Haandert zitten de Kesselse supporters al vol spanning op ons te wachten (al thans naar we hopen). Eerst nog acclimatiseren, wennen aan het geluid en de andere omgeving, de picollos moeten nog even worden afgestemd en het slagwerkmateriaal gecontroleerd op onef fenheden. Om 14.40 uur zijn we dan volgens het programmaboekje aan de beurt voor het podiumoptreden. Een drie-koppige jury, en be slist niet de allerminste, zal haar oordeel vellen over het uitgevoerde werk en dan zullen we om ca. 18.00 uur wel horen tijdens de prijsuitreiking of St. Hubertus Kessel wederom een nationale ti tel mee naar huis mag nemen. Supporters zijn natuurlijk welkom in Tegelen. Voor onze jongste muzikanten is de grote koek nog lang niet op! Wanneer zaterdag een tevredenstellend resultaat zou mogen worden behaald, dan is voor hen de feestvreugde van korte duur, want de volgende dag, op zondag 9 april moeten Martijn Peeten, Yvonne Bouten en Robert Jacobs alweer vroeg uit de veren om Kessel te vertegenwoordigen op het Limburgs Kampioenschap voor Solisten Ensembles te Horst. Met z'n drieën en het duo Yvonne/Martijn wisten zij zich op het reguliere solistenconcours te Roggel te plaatsen voor deelname aan de Limburgse titelstrijd... Zij hebben in de afgelo pen weken "keihard" moeten oefenen, zowel voor dit solistenkampioenschap als voor het korps. Wat zou er nu een mooiere beloning kun nen zijn...? We, dat zijn de muzikanten, begelei ders en ouders, vertrekken zondag a.s. om 08.15 uur gezamenlijk vanaf De Paort naar Horst Hier worden we nogmaals een laatste keer ('getest", en vervolgens komt Robert om 10.20, Yvonne om 10.35, Martijn om 11.10 en het duo Yvonne/ Martijn om 11.50 uur voor het voetlicht. Anouk Manders en Danielle Philippi komen in mei, eveneens in de Haandert in Tegelen uit op de Nederlandse Kampioenschappen voor solisten. Op zondagmiddag 23 april aanstaande wordt al weer voor het derde achtereenvolgende jaar een groots close-harmony concert gehouden in 'Het Centrum' van zaal Apollo aan het Mariaplein te Helden. Maar liefst 4 close-harmony groepen zullen acte de presence geven. De organiserende koren, 'Briskly' en 'To be continued', beiden uit Helden, hebben kosten nog moeite gespaard en ook dit j aar weer 2 topgroepen uit de regio weten over te halen hun medewerking te verlenen. Welke groepen dit zij n wordt binnenkort bekend gemaakt. Degenen onder U die vorig jaar deze zondagmiddaggebeurtenis hebben meege maakt, weten dat het een muzikale happening wordt dat zijn weerga niet kent Particuliere verzekeringen Hypotheken Bedrijfs verzekeringen H Financieringen VERZEKERD ZIJN VAN MÉÉR Grotestraat 30 5991 AW Baarlo Tel. 04707 - 2238

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1995 | | pagina 1