Unieke prestatie Maasruiters uit Kessel SRNN€N m Ontwikkelingssamenwerking in 1994 in de Gemeente Maasbree Bakten wethouders Baarlonaren een poets? A PHICOOP Alleen achter een goede naam staat NVM. Hypotheken vakkundig bekeken teeuwen verzekeringen Terug in de tijd Exposities te Kessel Nachravelsbal Maasbree Informeer bij ons naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden SPAARBANK zie achterpagina NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Receptie L.R.V. de Maasruiters Ben Spreeuwenberg en Peter v.d. Pas Limburgse ruiterkampioenschappen Wie wordt Prins Scholenfusie Vrijdag 27 januari 1995, 27e jaargang nummer 28 en worden karnavalsaVORclen goecl Vlocht,ze ker de zittingen. De Breetse gemeenteraad was zeer kritisch over de veiligheid van de Molen straat. Men eiste in november 1970 stopborden. Zo'n 25 jaar later worden andere snelheids- remmende maatregelen genomen. Had de raad toen al een vooruitziende blik? De raad was er na een fel debat er grotendeels over eens, dat zowel de kermis in Baarlo en Maasbree een dagje kor ter kon. Dat schoot niet bij iedereen in het goede keelgat. De Baarlonaren gebruikten Op den Baum in die tij d vaak om heftige polemieken met elkaar uit te vechten. De rubriek Wat lezers schrijven floreerde in de jaren 70. Het Maasbreese raadslid Frits Timmermans maakte zich in de raad oprecht zorgen over het ambtelij k werkklimaat bij de gemeente maasbree. Anno 1995 blijkt, dat het ambtelijk werkklimaat verbe terd is, maar dat er desalniettemin een reorgani se6. heeft plaats gevonden, waarbij de woorden efficiënt en klantvriendelijkheid magische tover woorden zijn. De buurtschap Lange Heide heeft Maasbree zelfstandig Het Limburgs kampioenschap springen in Susteren werd afgelopen weekend in de klasse Zwaar en Midden een onderonsje tussen Ben Spreeuwenberg en Peter v.d. Pas beide lid van de Maasruiters uit Kessel. Ben Spreeuwenberg kreeg pas de vorige week dinsdag te horen dat hij mocht starten in het lou ter uit professionals bestaande aantal geselekteerde kandidaten voor het springen klasse zwaar. Een gebroken been verhinderde hem zich optimaal voor te bereiden op dit kam pioenschap waarvoor zich liefst 60 combinaties hadden geselekteerd. Ondanks deze handicap in de voorbereidingsfase was hij net op tijd hersteld en bewees hij meteen ook als amateur de profs te kunnen kloppen. In een spannende barrage reed hij zijn supersnelle Dexter zonder fouten in een snelle tijd naar het Limburgs Kampioenschap. Geïnspireerd door dit prima resultaat vertrok op zondagmiddag Peter v.d. Pas naar Susteren om de strijd aan te binden in de klasse Midden met 100 geselekteerden in deze klasse. Dat hij in vorm is bewees hij door reeds 6 overwinningen te boe ken in voorgaande wedstrijden. Als een echte "koele kikker" reed hij zijn eerste parcours fout loos rond en plaatste zich ook in een sterk deelnemersveld bij de beste 17 barrage-kandida ten. Met zijn kleine maar supersnelle Ceasar ei gendom van de fam. Willems uit Kessel reed hij een uitgekiende barrage welke hem terecht de snelste tij d en daarmede het kampioenschap van Limburg opleverde. Deze beide prestaties mo gen als uniek bestempeld worden, twee kam pioenen in een zuiver uit amateurs bestaande vereniging als de Maasruiters is waarschijnlijk nog nooit voorgekomen in Limburg. De Maasruiters welke in mei 1995 het 50-jarig be staan vieren kunnen deze successen prima ge bruiken en zullen op vrijdag 3 februari a.s. een grote receptie organiseren in de Heksendans te Veers in Kessel. Iedereen wordt bij deze dan ook uitgenodigd de kampioenen van Kessel en Lim burg te komen feliciteren. De receptie wordt ge houden van 20.00 tot 21.30 uur. Na afloop van de receptie is er een gezellig samenzijn. Voor muzi kale ondersteuning is gezorgd. Buiten de twee bovengenoemde kampioenen waren nog 7 andere combinaties geselecteerd voor de kampioenschappen te Susteren. In de klasse B eindigde de stalgenoot van Ceasar gere den door Nicolle Willems op een mooie 4e plaats. Ook Jacqueline Sturme is met een prima 7e' plaats geselekteerd voor de Nederlandse kam pioenschappen te Wanroy. In de klasse Licht ein digde Peter v.d. Pas met George op de 16 en biedt haar leden een receptie aan ter gelegenheid van. het behalen van het Limburgse Kampioenschap in respectievelijk de klasse Z en M Springen Receptie: vrijdag 3 februari a.s. in café/ zaal de Heksendans, Veers 6 te Kessel, van 20.00-21.30 uur. Na afloop van deze receptie is er een gezellig samenzijn. Voor muzikale omlijsting is gezorgd. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. L.R.V. de Maasruiters UW HYPOTHEEK MAKELAAR Raadhuisstraat 14, Panningen Tel: 04760-76202/077-827788 Uitgave De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760 - 71980 Telefax 04760 - 75564 Postbank nr. 4091420 Advertenties 48 ct. per mm plus 17,5% BTW Bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties minimum f 7,50 bij vooruitbetaling. dorpstraat 22 5993 AN maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen - hypotheken en financieringen OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur Monique Peeters op een 23e plaats. Ook deze twee combinaties gaan in Wanroy strijden voor het Nederlands kampioenschap. Ellen Colbers, Maarten Fransissen, Rene Heymans en Peter Wulms reden ook een prima kampioenschap maar wisten zich deels door pech en of zenuwen niet te plaatsen voor de barrage. Al met al kunnen de Maasruiters terugzien op het hoogst behaalde resultaat in het 50 jarig be staan van hun vereniging en dit zal gevierd wor den in Kessel. (Foto Ger Peeters). Ook in 1994 is in het kader van ontwikkelingssa menwerking door de Gemeente Maasbree in sa menwerking met de commissie ontwikkelings samenwerking, verder gewerkt aan het leggen van contacten met mensen in het Zuiden en aan ondersteuning van hun projekten. - Zo kon de Boerenorganisatie op Flores: "Ikaten Petani Pancasilo" onder de bezielende leiding van Willy P. Doy en Pastor en landbouw ingenieur B. Baack een kippen- en varkens- projekt realiseren. Met deze steun van f 10.000,- kunnen de boeren op Flores verder met de op bouw van een bestaan. De Boerenorganisatie gaat nog steeds door met het geven van motivatie- en bewustmakings- cursussen. De eerste stap voor ontwikkeling is: het bewustmaken van mensen, of anders gezegd: het aanboren van de bron van menselijke krach ten. Met deze cursussen is reeds in 1963 gestart. In heel Indonesië vindt men krachtige zelfhulp groepen van boeren en boerinnen die deze cur sus, en ook de vervolgcursussen, hebben ge volgd. De opgedane kennis en vorming wordt doorgegeven aan jonge boeren in de kampongs. Zo wordt gewerkt om de armoede terug te drin gen... Uit de brief van Pater Ben Baack SVD: "Ja, wat is arm? Volgens mijn ervaring zijn de mensen hier niet direct arm. De meeste mensen hebben een stuk grond, een huisje en kleding. Arm zijn ze aan contant geld. Dat komt door het vroegere landbouwsysteem, n.l. de zelf voorziening. Het meeste verbouwden ze zelf, of ruilden ze met anderen. Maar nu neemt de be hoefte aan contant geld geweldig toe. Ze moeten belasting betalen (en dat kun j e niet met een paar kippen of een varkentje) schoolgeld en zelfs de bruidsprijs wordt al meer in contanten betaald. Vroeger konden ze dat alleen krijgen door hun voedselgewassen te verkopen, met gevolg: schaarste tot honger toe op het eind van het sei zoen, voordat de nieuwe oogst kwam. Al jaren sporen we de mensen aan om naast hun voedsel gewassen ook markt-gewassen als cocos, koffie, cacao en vanille te planten. En ook groente en vruchten die ze op de markt kunnen verkopen om zo aan contant geld te komen. Mensen die van die schaarste profiteren, zijn er genoeg. Die worden hier "renteniers" genoemd, omdat zo zo'n hoge rente vragen, 10 tot 20% per maand is geen uitzondering, zelfs 1% per dag! Als onder pand geven ze hun nog te velde staande gewas sen. Dat is het beruchte ijon-systeem, ijon bete kent "groen", dus, als het gewas of de vruchten nog groen zijn. Om daar iets aan te doen, probe ren we een fonds te vormen, "oogstcrediet" waaruit geleend kan worden tegen een mini male rente, af te betalen na de oogst. Zodoende blijft het gewas in eigen hand en kunnen ze de volle prijs krijgen. Dat is iets van ons program om armoede uit de wereld te helpen.... Hartelijk dank voor uw belangstelling en hulp aan de mensen hier op Flores. We houden u op de hoogte van ons werk en onze vorderingen". Een hartelijke groet van alle boeren in de zelfhulp groepen, en alle boerinnen, vrouwen en mannen bondgenoten in ontwikkeling.... In Guatemala-stad in Guatemala is verder ge werkt aan de realisatie van het projekt waar (1993) Wim Nijssen uit Baarlo in meedraait. De organisatie heet CEDIC en werkt voor straatkin deren en jeugdbendes, voor kinderen en moe ders in de sloppenwijken Guatitos. Guatitos is een wijk met ongeveer 30.000 inwoners. Jeugd criminaliteit is een van de problemen waarmee de wijken te maken hebben. Er zijn verschil lende jeugdbendes. Een van de oorzaken is de grote werkloosheid onder de jongeren en de ge ringe toekomstperspectieven. Door bepaalde programma's aan te bieden pro beert CEDIC contacten te leggen met de mensen in de wijken. Er wordt scholing gegeven en ge probeerd om samen de levensomstandigheden te verbeteren, de woningen te verbeteren. Door het geven van onderwijs en vakopleiding aan de jeugdbendes probeert men preventief te werken. Cedic wil een terrein aankopen en daarop een basketbalveld aanleggen zodat de wijk de jonge ren een plaats kan bieden voor ontspanning. Zo wil Cedic de jongeren bereiken, contacten leggen en een stukje begeleiding geven. Het projekt is een duidelijk en essentieel onderdeel van de strategie die Cedic toepast in de wijk. Het is één van de poten van de strategie", zo schrijft Wim. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, een basketbalveld om jeugdbendes te bevechten... Maar ja, j e moet ergens beginnen... Bij de cursussen voor het aanleren van een vak wil men start maken met kleermaken. De pre cieze invulling van het programma gebeurt in sa menspraak met de jongeren zelf. Men verwacht 200 jongeren te kunnen bereiken, verdeeld over 8 groepen. Het proj ekt richt zich op j ongeren van 14 jaar en ouder, die geen vervolgonderwijs kun nen volgen en gemakkelijk hun heil zoeken bij jeugdbendes. In oktober 1994 gingen we voor het laatst terug in de tijd. In deze eerste aflevering van Terug in de tijd in 1994 blikken we terug op de periode no vember en december 1970 en januari 1971. Wat trok toen de aandacht van de lezers en lezeres sen van dit nieuwsblad? Heel veel kerknieuws en het nieuws over de trefcentra in Maasbree en Baarlo. Baarlo stond zelfs helemaal op zijn kop, want er werd een aktie gehouden voor het toen malige Trefcentrum Baarlo. Bij de feestelijke start van dit trefcentrum in Baarlo kwam er liefst f 5500,- los uit de bevolking. Anno 1995 houdt men in Baarlo een onderzoek naar de behoefte naar een modern gemeenschapshuis. Het kan verkeren in 25 jaar tijd. Het Trefcentrum Maas bree kreeg 25 mille exploitatiesubsidie in 1970. Later zou de gemeente Maasbree nog vele ton nen geld in dit Maasbreese gemeenschapshuis stoppen, dat anno 1995 nog steeds in een grote behoefte voorziet Vuilniszakken en blubber De plastic vuilniszakken werden geïntrodu ceerd en de nieuwbouwwijk Oude Pastorie scheen alleen via "blubberwegen" bereikbaar te zijn. In dit najaar bestaat deze wijk 25 jaar en het is er goed wonen. In Baarlo werd heel wat afgelachen bij de voorronde van de buutkampioenschappen. De organisatie was goed, alleen kwam er te weinig publiek. Anno 1995 wordt er nog steeds veel gelachen in Baarlo Hanneke, Vera, Gonny en Lea Staaks-Nijssen (v.ln.r.). Op bezoek in de crèche Kerstmis 1994 (Foto: MOV Baarlo) In de Aoj Pastorie aan het Kerkplein te Kessel zal op de zondagen 5,12 en 19 februari, geëxpo seerd worden door Jose Dings, Mariene Jacobs, Mevr. Geraedts en Els Veugelers uit Kessel en de heer Gijs Peters uit Beringe. Van Jose Dings en Mariene Jacobs zullen de handvaardigheidswerken "Merklappen" en "Borduursel" te zien zijn. Met name Mariene Jacobs heeft in het verleden op dat gebied al meerdere technieken uitgevoerd. Zij heeft zich onder andere bezig gehouden met Breien, Ha ken en Macrame. Mevr. Geraedts heeft zich toe gelegd op het maken van Beren. Els Veugelers zal de expositie verrijken met haar Olieverf schilde rijen terwijl de heer Peters met keramiek zorgt voor een zeer gevarieerde en kleurrijke exposi tie. Zaterdag 18 februari vindt in het Trefcentrum te Maasbree weer het traditionele Nachravelsbal plaats. Tijdens deze avond wordt weer, zoals ge bruikelijk, de gouden NACHRAVEL uitgereikt aan een inwoner van Maasbree die zich gedu rende vele jaren op tal van terreinen heeft inge zet voor de Maasbreese gemeenschap. Een por tret van de dit jaar onderscheidene zult U in een onzer komende uitgave vinden. Om een kennelijk nog steeds levend misverstand uit de wereld te helpen nog het volgende: Het Nachravelsbal wordt weliswaar georgani seerd door het Maasbrees Mannenkoor, maar is verder zeker géén aangelegenheid voor uitslui tend koorleden. Dit bal is bestemd voor iedereen. Iedereen, die een gezellig avondje uit wil is van harte welkom last van zwakke stroom. Dat betekent tijdens het voeren der varkens en koeien en het melken van de koeien de televisie vaak uitvallen. In decem ber wordt het begrotingsdebat uitgesteld om pas in januari 1971 gehouden te worden. Bij een on geluk op de Provinciale Weg Sevenum- Maasbree onder het buurtschap Roosendaal valt een dode en 4 gewonden. Een legendarisch Baarlonaar gaat in de VUT. Gemeente-ambte naar Pierre van Heur verlaat de Maasbreese overheidsdienst. Na 48 jaar vindt Pierre van Heur het wel welletjes. Als ambtenaar van de burgerlijke stand had hij liefst 1385 paartjes in de echtverbonden. Als voorzitter van de voetbalclub Baarlo bofte Pierre van Heur in die tijd. Baarlo was fiere kop loper in de le klasse afdeling Limburg, terwijl MVC in de 4e klasse G op de vijfde plaats een goede middenmoter was. Dré Timmermans be dacht de naam voor het Maasbreese sportpark. Zijn keuze Meuleveld is ook anno 1995 nog steeds de naam. Het legendarische team van TTV Maasbree 1 •(mannen) moet degradatie wedstrijden spelen in de ereklasse tafeltennis. Dat was rqede te wijten aan de blessures van o.a. Piet Verspa en Jan Suiskens. De Baarlose volleyballers doen het uitstekend en nemen de 2e plaats in. Dat is een goede prestatie te noemen ,want Tupos speelt in de 3e divisie landelijk he ren!! De beugelderby de Flatsers Baarlo tegen de Treffers Maasbree eindigt twee maal in Baarlose iv\nïtj.o winst. J IHUUOUi V.C. O VVV,»- iiil Het belangrijkste nieuws van januari 1971 kwam natuurlijk uit de raadsvergadering, waarin de begroting werd behandeld. Burgemeester mr. Harry Detesche gat toe, dat de wethouders uit de periode 1966-1970 (Jac Peters en Jan Bongers) de Baarlose bevolking een poets gebakken hadden over een aan te wijzen wooncontingent, dat niet voorradig bleek te zijn. De woningbouw was toch een speerpunt in de begrotings behandeling. Diverse raadsleden lieten hun be zorgdheid klinken over deze materie. Zij spra ken over het "zorgenkindje" van de gemeente Maasbree. In 1995 is er veel gebouwd in Maasbree en Baarlo, maar de vraag overtreft nog steeds het aanbod, hoewel er nog steeds vele ge bouwd wordt in 1995. Zeker in het kader van Maasbree 2000. Raadslid Jeu Hutjens uit Baarlo vond dat de politiek de handen af moest houden van Baarlose kermis. Daarom is Baarlose kermis jarenlang een dag langer geweest dan Maasbreese kermis. Maasbreese raadsleden pleitten voor een instructiebad in Maasbree, maar dat zou er niet komen bij het Trefcentrum Maasbree en ook niet op Dubbroek of op de Zandberg. Het bad is altijd een illusie gebleven. Het spook van de gemeentelijke herindeling waart in 1971 rond, maar de soep wordt weer eens niet zo heet gegeten als hij werd opgediend. Anno 1995 lijkt de herindeling voorlopig van de baan en werkt de gemeente Maasbree in stadsgewestelijk verband samen met de grote buurgemeente Venlo. Op sportief gebied gaat het weer beter met TTV Maasbree. De blessure van Jan Suiskens was genezen en dat scheelt een slok op de borrel. Anno 1995 is TTV Maasbree mid dels de jeugd aan een uitstekende combeback bezig op landelijk niveau. In januari 1971 werd ook bekend wie sportman, sportvrouw en sport vereniging van 1970 was geworden. Bij de vrou wen won Liset Vaessen (TTV Maasbree, tafelten nis) voor Mia Verkoelen (Tupos Baarlo, volleybal 2e) en Gerda Dobek (Tupos Baarlo, volleybal 3e). Bij de mannen was doelman Jo Haenen (MVC Maasbree, voetbal) le voor Lou Bouten (WC Olympia Baarlo, wielrennen, 2e) en Jo Boots (De Treffers Maasbree, beugelen 3e). Bij de sportverenigingen ging de titel naar MVC Maasbree voor Tupos Baarlo (2e) en WC Olympia Baarlo (3e). Het aantal inzendingen van lezers uit Maasbree bedroeg 60 en uit Baarlo 40

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1995 | | pagina 1