n Uniek nieuwjaarsconcert Kessel m Vijfde internationaal danstoernooi dansgarde de Kook Muzikaal Nieuwjaarsmatinee in Baarlo MVC huldigt jubilarissen PHICOOP SRNN€N Jjjjj verzekeringen fïre Hypotheken vakkundig bekeken teeuwen verzekeringen Alleen achter een goede naam staat NVM. NVM «inaCiaooI MlIj I jLl KINDEREN OPGELET! e©€ Zondag 8 januari in Maasbree Red de weg kapellen informeer bij ons naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. MSPAARBANK Vastelaovends- uitzending van Radio Helden. zie achterpagina NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Fluit- en Tamboerkorps St Hubertus Drumband Maasoever O.P.A. komt 31 januari in Maasbree Jongerenkoor Maasbree Zondag 8 januari: Vlooienmarkt Drumband Maasbree Bij ons nu ook broeken in jullie maten en div. modellen. Lee 92 t/m 176 Cars 116 t/m 176 Garcia 122 t/m 176 Bram's Paris '110 t/m 176 6 JflAJWZ Vrijdag 30 dGocmber 1995, 27e jaargang nummer 26 Nieuwjaarsmatinee Baarlo Huldiging MVC-jubilarissen Danstoernooi Maasbree Internationaal deelnemersveld dorpstraat 22 5993 AN maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen hypotheken en financieringen Vijf gemeentenKessel, Maasbree, Meijel, Neer en Helden zijn vertegenwoordigd. Uitbrengen van cd en mc. Voorverkoop. Nieuws bibliotheken Baarlo-Maasbree Voetbalwedstrijden Huldigingen Programma: UW HYPOTHEEK MAKELAAR Raadhuisstraat 14, Panningen Tel: 04760-76202/077-827788 VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN Op zondag 8 januari zullen de Kesselse muziek verenigingen Fluit - Tamboerkorps St Hubertus en Kon. Fanfare Maasoever voor de tweede keer het Nieuwjaarsconcert 1995 presenteren. Aan vang om 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Paort te Kessel. De entree is GRATIS! Het nieuwjaarsconcert door beide verenigingen, mag gezien worden als een tegenprestatie naar de gemeenschap Kessel (en daarbuiten) voor de genoten sympathie in 1995 zowel in financieel als materieel opzicht! Zonder de gulle hand van de Kesselse gemeenschap wordt het leven van een vereniging welhaast onmogelijk! Vandaar dat wij als dank U dit unieke concert aanbieden! Wij hopen dan ook zeer dat velen gebruik gaan ma ken van ons aanbod! Na de opening door de voorzitter zal Mart van Knippenberg op de voor hem bekende wijze de verdere presentatie op zich nemen Onder leiding van instrukteur Gerrit Janssen en de jonge voorzitter Theo Ottenheijm, en tamboermaitre Herm Nijssen is het fluiterkorps aan een geweldige come-back bezig. De succes sen lagen er al in het afgelopen jaar! Daarnaast is er ook weer belangstelling van de j eugd voor het fluiterkorps gezien de aanwezigheid van een aantal zeer jeugdige zeer talentvolle muzikan ten. Als eerste zal het fluiterkorps een ca. 40 minuten durend concert verzorgen. In deze uit voering komen tal van genres aan de orde. Onder andere een werk uit China, werken uit Tsjechië, een Mix van paso doble, cha,cha,cha, een Schots werk en tenslotte muziek uit Mexico aan elkaar geregen als een swingend gebeuren Hoogtepunt van het concertwerk van St. Hubertus is wel het zeer omvangrijke, kleurrijke en spectaculaire CIRCUS. U beleeft een ware circusvoorstelling uitgevoerd in muziek. Tenslotte zal de zaal mee deinen, of indien ruimte dansen op een bekende polka. Vervolgens maakt de drumband van Kon. Fan fare Maasoever haar opwachting. Onder leiding van Piet van Montfort maakte ook de drumband, bestaande uit zeer jeugdige muzikanten een zeer succesvol j aar mee. Promotiewinst op het Bonds- concours, deelname aan de Limburgse Kam pioenschappen.... niet mis! U zult versteld staan van de rytmiek in het slagwerk en de daardoor las een rode draad lopende melodie... Een aantal werken zal de drumband voor eigen rekening nemen, maar de slotuitvoering is in samenwer king met de Fanfare Maasoever.... In verband met camavalsaktiviteiten, m.m.v. veel koorleden, op dinsdag 7 februari, is de Oud Pa pier Aktie van deze dag verplaatst naar dinsdag 31 januari Op deze laatste januari-dag wordt dus de fe- bruari-aktie in GEHEEL Maasbree gehouden. Wilt U met deze eenmalige wijziging rekening houden. OPEN HUIS REPETITIE Zoals ieder jaar is de eerste repetitie van het nieuwe jaar een Open Huis repetitie. Dit bete kent dat iedereen die zin heeft kan komen kijken en meedoen met het Jongerenkoor! We repete ren elke zondag van half elf tot half een in Tref centrum D'n Adelaer'. Vrijdagavond is er om 19.00 uur tekstgroep in het repetitielokaal. Hier werken we dan verder aan ons nieuwe thema: 'Een boom heeft ook een hart'. Zondagmorgen begint om 09.15 uur voor het orkest de repetitie en om 10.15 uur gaat de opbouwcommissie van start met het opbouwen van de zanginstaüatie. Om half elf kan het hele koor dan met frisse moed aan het nieuwe jaar be ginnen Aanstaande zaterdag is het weer de eerste zater dag van de maand, en dat betekent dat wij weer oude, maar nog bruikbare spuUen ophalen voor onze grote antiek- en vlooienmarkt, die wij ieder najaar houden. Wij willen u er op wijzen dat wij ons het recht voorbehouden om afval te weige ren. Het is niet de bedoeling dat onze prachtige vlooienmarkt een stortplaats wordt. Wij hopen dat u hier begrip voor op kunt brengen Voor een afspraak kunt u donderdag en vrijdag bellen naar Peter Bos, tel. 04765-3339 of Maria Schreurs, tel. 04765-1861. Wilt u de spullen a.u.b. niet buiten zetten, wij beEen wel even aan P.S voor volwassenen hebben wij alle lengtematen op voorraad Gz Dorpstraat 93, Maasbree, tel. 04765-3395 P.v. Kruchtenlaan 2, Heythuysen, tel. 04749-3866 KoninkEjke Fanfare Maasoever sluit het concert op waardige wijze af... daar kunt U in ieder geval zeker van zijn! Onder leiding van de nieuwe, jonge instrukteur en dirigent, Ph. van Landeghem brengt de fanfare bekende en nog nieüwe werken ten uitvoer. Tussen -Gluck Auf- en tot aan de -Rejgimentskinder-, beide bekende marsen staan diverse mooie werken van be roemde componisten en arrangeurs, waaronder ook de legendarisch Jos Stoffels welke heel lang de Kesselse fanfare onder zijn hoede heeft gehad, op het programma Ook op solistisch gebied be schikt de fanfare momenteel over uitstekende muzikanten... Maar, dat moet U zelf maar komen aanhoren. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Postbank nr. 4091420 Advertenties 45 ct. per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum 7,50 bij vooruitbetaling. Dansgarde de Kook organiseert zondag 8 ja nuari in de grote zaal van Trefcentrum den Adelaer in Maasbree haar 5e internationale danstoernooi voor solisten, dansparen en dansgardes. Om 10.00 uur zal burgemeester Clemens Broeken de officiële opening van het juniorentoemooi verrichten. Vanaf 10.15 uur zul len de juniorendansgardes, solisten en paren in aktie komen. Rond 17.00 uur zal wethouder Stan Bos vervolgens het seniorentoernooi officieel openen. Rond 20.00 uur is dit internationale danstoernooi afgelopen. ten en paren te bewonderen zijn. Zo'n internatio naal danstoernooi is de moeite van het bekijken waard. Het is een echte lust voor het oog. De deelneemsters leveren niet aUeen topshowprestaties, maar ook topsportprestaties. De leden van dansgarde de Kook hebben de laat ste weken bijna dagelijks getraind. Voor eigen pubüek willen de solistes Loes Ottenheim en Diana Crienen, de juniorendansgarde (Neder lands vice-kampioen gardedans en de seniorendansgarde (Nederlands kampioen showdansen) goed voor de dag komen. Ónder Seniorendansgarde de Kook: top showdansen. Doelbewust De voorgaande internationale danstoernooien werden in de sporthal de Kazing in Baarlo ge houden. Het zelf bouwen van een bühne en het leggen van beschermende matten in de sporthal in Baarlo maakte het kostenplaatje te hoog. Aan gezien Baarlo over geen gemeenschapshuis met de afmetingen van het Trefcentrum Maasbree beschikt, heeft het bestuur van dansgarde de Kook besloten uit te wijken naar Maasbree. Deze accommodatie voldoet ook qua kleedruimtes aan aHe eisen van de overkoepelende dansgarde- organisatie. In Maasbree zuUen Uefst 300 deelneemsters uit Duitsland, België en Nederland laten zien, wat de mogelijkheden zijn op het gebied van de dansgarde. Er wordt gestreden in de categorieën gardedansen -en showdansen, terwijl ook solis- Sinds het luiden van de noodklok in juli 94 blijft de financiële toestand van de Stichting WegkapeEen zorgeüjk. We ontvingen een royale gift van Rabobank Maasbree (f 1000,-!) en van de fam. Kemme uit Neer (f 400,-) uw kleinere giften allen van inwoners van Maasbree, samen plm. f 300,-. Van de kerkbesturen Baarlo en Maasbree géén daadwerkelijke reaktie. Van het gemeentebestuur wachten we een beslissing af d.w.z. geeft de raad haar fiat van het coUege- voorstel aUe kapeUen en kruisen van Baarlo en Maasbree op 100% brengen, waarin in overleg de van 1972 daterende bijdrage van gemeente en kerkbesturen wordt herzien. Tenslotte ontvin gen we nog een toezegging van de Stichting Ka- thoHeke Noden voor een donatie van f2000,-. Een notarisacte, waarvoor in 1992 de eerste stappen werden gezet - nodig om 2 kruisen en 1 kapel te houden - en 'n rekening van schilder werkzaamheden aan een kapel in Baarlo heb ben de Stichting WegkapeEen weer flink in de rode cijfers gezet De kapeUen en kruisen in Maasbree zijn nu het kind van de rekening en blijven er verloederd bij Eggen, de weergoden kunnen hun gang gaan. Wellicht voor de lezer van Maasbree en Baarlo 'n (financieel) steen tje bij te dragen om deze kleine monumentjes in ere te hersteEen en te bewaren voor de toekomst. Misschien ook een van de goede voornemens voor 1995. Ons bankrekeningnummer bij de Rabobank Maasbree 13.10.35.800. Dank je wel en nog de beste wensen. St. WegkapeEen Fr. Wijnen (Foto (tPt Pppters) leiding van hun trainsters AngeEque Arts, Moniek Hermans en Yvonne Crienen hebben zij aan hun vorm geschaafd. De verwachting is, dat de Baarlose afvaardiging hoog gaat scoren. Het belooft in Maasbree zondag 8 januari een mooi dansspektakel te worden. nvapid OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur Voor het eerst kan Baarlo dit jaar kennismaken met het Nieuwjaarsmatinee, een door Blaas kapel 'de Late' georganiseerd concert waaraan ook enkele andere plaatselijke muziekgezel schappen hun serieuze, muzikale bijdrage verle nen. Het matinee vindt plaats op zondag 8 januari in het Trefcentrum aan de Hoogstraat. Aanvang 14.00 uur. Voor u zuEen dan optreden: de Jeugdgroep van 'Fanfare Eendracht' Baarlo; het Kerkelijk Herenkoor; Jongerenkoor 'Young Sound' en tot slot Blaaskapel 'de Late'. Na de eerste twee groe- De juniorendansgarde. (Foto dansgarde de Kook). Het nieuwe jaar is slechts enkele dagen oud en de voorbereidingen voor carnaval staan al weer voor de deur. Om U alvast in de juiste stemming te brengen, organiseert Radio Helden op zondag 15 januari a.s. een groots opgezet "Vastclaovend- Leedjes-Festival" live op lokatie vanuit gemeenschapshuis "De Poart" in*KesseI. De uit zending is van 13.00-17.00 uur De volgende carnavalsverenigingen uit de bo vengenoemde gemeenten hebben hun mede werking toegezegd. Dit zijn "De Kieveloët" uit Meijel, "Den Hab" uit Maasbree, "De Kook" uit Baarlo, "De Kevers" uit Kessel, "De Kwiebussen" uit Neer, "De Eikkaters" uit Kessel-Eik, "De Dorper Kuus" uit Helden-Dorp, "De Beringse Kuus" uit Beringe, "De Graasvraeters" uit Grashoek, "De Kuus oeht Kepèl" uit Panningen en "De Sjansemaekers" uit Roggel. Initiatief. Radio Helden is de initiatiefnemer van dit gebeu ren. Enkele enthousiaste medewerkers hebben hun schouders hieronder gezet. Zij wiUen hier mee een streekeigen, gelijkgerichte bevolkings cultuur uitdragen. Daarnaast is het niet een een- mahge actie. Het moet de bekroning zijn van de plaatseüjke liedjesavonden. Van de 11 schlagers, die op deze zondagmiddag worden gepresenteerd, wordt een cd en mc ge maakt. Na 15 januari a.s. worden carnavalsverenigingen en artiesten in de gele genheid geteld deze te koop aan te bieden voor respectievehjk de zeer lage prijs van 17,95 en 12,50. De verdere distributie geschiedt via een aantal plaatseüjke zaken en via Radio Helden. Voor carnavalsvrienden, luisteraars van Radio Helden en aUe andere geïnteresseerden bestaat de mogehjkheid entreekaartjes te kopen voor dit magnifieke, regionale carnavalsgebeuren. Op zondag 08 januari 1995, vanaf 11.11 uur kunt U proberen maximaal 4 kaartjes per persoon te be machtigen a 5,— per kaartj e. U kunt hiervoor te recht in gemeenschapshuis "De Poart" in Kessel. In oktober hebben de bibliotheken Baarlo- Maasbree een folder uitgegeven die huis aan huis verspreid is. Deze folder was een groot suc ces. Beide bibhotheken hebben een stijging van plm. 20% van het aantal volwassen leden. Voetbalvereniging MVC houdt op zaterdag 7 ja nuari haar nieuwjaarsbijeenkomst. Er worden altijd vanaf 17.00 uur traditioneel twee voetbal wedstrijden gespeeld, waarna rond 19.30 uur de huldigingen van de zilveren en de gouden leden zal plaatsvinden. Om 17.00 uur bijten de j eugdleiders de spits af. Zij moeten in het strijdperk treden tegen de MVC A 1. De jeugdleiders hebben rond gebazuind, dat zij de MVC A1 zuEen kloppen. MVC A1 is zeer ge motiveerd. Kortom, het vuur zal v^n deze wed strijd spatten. Een wedstrijd van heel ander kaü- ber vindt rond 18.00 uur plaats. Dan treden de MVC-veteranen aan tegen een kombinatieteam van het jubileumcomité, de loterij commissie en het MVC-bestuur. In het clubblad is al de nodige aandacht aan dit duel besteed. Helaas komt het kombinatieteam gehandicapt aan de start. De enige dame in het gezelschap Marianne Thee- uwen is wegens andere verplichtingen verhin derd, terwijl de gevreesde rots in de branding Nico Wijnands ook forfait moet geven omdat hij even op vakantie is. De derde afwezige is de allround goaltjesdief Mat Nellen. Hij zit deze i avond als radiosportverslaggever namens Om roep Limburg üve bij WV-Excelsior in de Koel. Dat maakt de opdracht: winnen van de MVC-ve- teranen moeüijker voor het kombinatieteam, maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt!! Deze wedstrijd wordt door twee scheidsrechters gefloten. Voor dit UEFA-experiment zuüen Rid der Thei Smits en Fair Playcuporganisator Jan Nabben aantreden als referees. Na de voetbalwedstrijden begint om 19.30 uur de nieuwjaarsborrel. Jeu van Deursen, bestuursüd van de MVC-veteranen, wordt gehuldigd we gens het feit, dat hij Uefst 50 jaar üd is van MVC. Verder heeft MVC twee zilveren jubilarissen in huis. Dat zijn de secretaris van de MVC-vetera nen Piet Trepels en oud-eerste elftalspeler Twan Daniëls. Tevens zal tijdens deze feesteüjke bij eenkomst de winnaar/winnares van de Fair Playcup bekend worden gemaakt door de voor zitter van het Fair Playcomité Jan Nabben. Ook zal op deze feesteüjke nieuwjaarsbijeenkomst Frits Timmermans, de voorzitter van de MVC- veteranen, als ereüd worden geïnstalleerd. Koitom, de hele MVC-famiüe kan zaterdag 7 ja nuari het jaar feesteüjk inzetten in de MVC-kan- tine. Fr. Gruber; Jingle Bells - Trad.; 4-stemmig canon - E. pen is een pauze ingelast om een drankje te nut tigen aan de bar. Sluiting: 17.00 uur. De kapel streeft ernaar het matinee jaarüjks rond Kerst en Nieuw te laten terugkeren. Het ligt in de bedoeling dat een vier- tot vijftal groepen een concert verzorgen van 30-45 minuten. Ieder jaar zult u zo een beeld krijgen van wat Baarlo u muzikaal te bieden heeft. Om de kosten enigs zins te drukken wordt een entree gevraagd van f 2,50 per persoon. Jeugdgroep 'Fanfare Eendracht' Baarlo o.l.v. ErikPeeters Stiüe Nacht Moderation - Y. Smits; Peeters. Kerkeüjk Herenkoor o.l.v. Mariëlle Wijnhoven Leise rieselt der Schnee - Gebet; Resonet in landibus - So ein Tag; Adeste Fideles - Der Tudelsack; Monnikenkoor - Piet Hein; Die ehre Gottes aus der Natur. Jongerenkoor 'Young Sound' o.Lv. mevr. Ramakers Vrede - Ergens achter de horizon; Blowing in the wind - Morning has broken; He's got the whole world - De verdronken vlinder; The time is now - Put your hand; Swing low - Top of the world; We shall not be moved - Les enfants; Get on board - Give a üttle love; Harmony - Gimme that old time reügion. Blaaskapel 'de Late' o.l.v. Erik Peeters Away in a manger - arr. Jan de Haan; White Christmas - Irvin Berlin, arr. R Beck; Music - arr. R. Peeters; Abba Gold - arr. Ron Sebregts en Heal the World - arr. Ron Sebregts. NS voor al uw: Voor zowel bedrijf als particulier Centr. adm. kantoor Panningen04760-78300 L.L.T.B. Baarlo - Kessel04762-2222 LLTB Maasbree .04765-2195

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1995 | | pagina 1