Waardige afsluiting bevrijdingsfestiviteiten Maasbree Drumband en Majorettenkorps Maasbree in Brunssum beide Limburgs kampioen geworden Informatiemiddag over Woonzorgcomplex in Maasbree Habbekratsers gedupeerd: tuba gestolen!! Faan Bol trotseerde weer en wind PHICOOP SRNN€N voordeelaanbi Vrijdag 9 december Koopavonden Kessel KINDEREN OPGELET! NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 2 december 1994, 27e jaargang nummer 20 Woonzorgproject Maasbree Faan Bol Sinterklaasakties Inhoud infomiddag Informatie Borstprotheses Unieke prestatie Optreden Drumband Sportief en aktief Ontvangst in Maasbree Nederlandse kampioenschappen Weer en wind de meedt complete, iupeAmcpJzt Donderdag 1 en vrijdag 2 december koopavond tot 21.00 uur. Zaterdag 3 december normale openingstijden. Maandag 5 december geopend tot 16.00 uur. UW HYPOTHEEK MAKELAAR Raadhuisstraat 14, Panningen Bij ons nu ook broeken in jullie maten en div. modellen. Lee 92 t/m 176 Cars «*116 t/m 176 Garcia 122 t/m 176 Bram's Paris '110 t/m 176 P.S voor volwassenen hebben wij alle lengtematen op voorraad Eerst naar de NVM Hypotheekshop Met een slotconcert in het Trefcentrum jl zon dag kwam een waardig einde aan de door de his torische werkgroep "de Brede" georganiseerde festiviteiten rondom de herdenking van Maasbree's bevrijding. Op deze slotdag was de grote zaal van het Trefcentrum vrijwel tot de laatste plaats bezet Opvallend veel Boekenden aren waren onder de aanwezigen, mensen die niet alleen vanwege het nabuurschap maar vooral vanwege de opvang van evacuées in 1944 nauwe contacten met Maasbree onderhouden. In dit kader was het ook dat de voorzitter van Boekender Belang, de heer Lenders de Maasbreese gemeenschap in de persoon van burgemeester C. Broeken het bekende beeldje "de Boekender Blaag" aanbood, daarmee de dankbaarheid van de Boekenders bevolking, voor de opvang 50 jaar geleden, vertolkend. In zijn dankwoord onderstreepte burgemeester het grote belang van herdenkingen als die van de voorbije week. Belangrijk en zó levendig te hou den hoe het was en hoe het nooit meer mag wor den. Het concert dat de muziekverenigingen fan fare St. Aldegondis uit Maasbree en muziek gezelschap "Boekend" gaten bestond voorname lijk niet lichte muziek. Het was geen hoogstaand concert maar daar ging het ook niet om. Het was feest en 't was gezellig bij elkaar te zijn. Leuk en succesvol was het optreden van de groep "Strethijze pipes and drums". Hun optreden sloeg bij het publiek goed aan. Al met al een uit stekende afsluiting van een goed georganiseerde herdenkingsweek. Minder geslaagd, althans wat betreft de publieke belangstelling, was de feest avond dinsdag j.L toen kinderkoor "de Breetse Krekeltjes", de joekskapellen "de Eierjönge" en "de Habbekratsers" en een vrolijk "dames kwartet" uit Nederweert een uitvoering gaven. Muzikaal was alles prima verzorgd maar het pu bhek het helaas verstek gaan. Behoudens de organiserende werkgroep en enkele genodigden was er slechts een honderd toehoorders. Jam mer. Succesvol verliep, ook na het eerste week- end, de tentoonstelling in zaal Grubben. Veie honderden kwamen de laatste dagen van de week nog een kijkje nemen op deze uitermate interessante expositie. Vooral zaterdag was de toeloop, ook van buiten Maasbree, erg groot. Resumerend kan gezegd worden dat de organi satoren van de festiviteiten mogen terugzien op een uitstekend geslaagde week, met als hoogte punten de eucharistiedienst op 20 november en de expositie. "De Brede" hartelijk dank voor het -nl r. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Postbank nr. 4091420 Advertenties 45 ct. per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum 7,50 bij vooruitbetaling. Zondag 27 november 1994 zijn Drumband en Majorettenkorps Maasbree in Brunssum beide Limburgs kampioen geworden. De kampioenswedstrijden die onder auspiciën van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland staan, werd georganiseerd in sa menwerking met de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Had Lenders (links) overhandigt namens de Boekender bevolking burgemeester Clemens Broeken (rechts) van de gemeente Maasbree de Boekender Blaag. (Foto Ger Peeters) Op vrijdagmiddag 9 december a.s. vindt een informatiebijeenkomst plaats over de bouw en opzet van het Woonzorgcomplex in de kern Maasbree. De voorbereidingen voor de bouw van dit woon- zorgproject "rondom de kerk" zijn inmiddels in volle gang. Uitgangspunt voor de bouw van het Het Woenzergpmject komt rondom de kerk (Foto archief nieuwsblad Op denBaum). woonzorgcomplex, kortweg Wozoco genoemd, is het streven om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het bouwplan voorziet in de bouw van 31 ouderen woningen, een zorgsteunpunt, en een sociaal- culturele ontmoetingsruimte voor ouderen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het zorg steunpunt en de ontmoetingsruimte een functie krijgen voor alle ouderen uit het dorp Maasbree. Tijdens de informatiemiddag worden vanuit di verse invalshoeken de bouw en de plannen met betrekking tot het woonzorgproject toegelicht: dhr. G. Krabbe, directeur Woningstichting Maasbree vertelt over de bouwplannen en de architectuur van het gebouw. Dhr. W. Seegers gaat in op de activiteiten die in de toekomst in het zorgsteunpunt en in de ouderensociëteit ont plooid zullen worden Dhr. Seegers is voorzitter van de stuurgroep die zich intensief bezighoudt met de invulling van zorgactiviteiten in het Wozoco. In deze stuurgroep hebben zitting afge vaardigden van de ouderenvereniging uit Maasbree, de Seniorenraad Maasbree/Baarlo, het Bejaardenoord Baarlo, de Algemene Hulp dienst Maasbree, het Hometeam Maasbree, de Stichting Thuiszorg, het Groene Kruis, Stichting Liose en Stichting Vorkmeer. Mw. C. Bos, lid van het College van B en W van de gemeente Maasbree zal ingaan op de visie van de gemeente op het totale ouderenbeleid, en de plaats van het woonzorgproject in dat geheel. Tussendoor wordt een videofilm vertoond over het Pronk Eppelke te Belfeld. Het Pronk Eppelke is een woonzorgproject dat reeds enige jaren bestaat, en waar de ervaringen zeer positief zijn, en als voorbeeld kan dienen voor toekomstige ontwik kelingen in Maasbree. De informatiemiddag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur, en vindt plaats in het Tref- Op jl dinsdag gevierde "Bevrijding van Maasbree" gingen de "Habbekratsers" na hun optreden nog gezellig aan de bar een pilsje drin ken. Zoals gebruikelijk bij fanfares, kapellen enz. worden de instrumenten dan "gestald" onder een kapstok of in een hoek van de uitspanning, zonder dat men zorg behoeft te maken dat een instrument dat gepikt wordt. Zo liggen er bijv. bij concoursen honderden dure instrumenten zo maar voor het "grijpen". Hoogst zelden komt het voor dat 'n instrument in het niets verdwijnt. Maar het kan verkeren... Tussen de enkele tien tallen bezoekers van "het bevrijdingsfeest" is toch iemand geweest, die dringend behoefte had aan een zeer goedkoop "ingekocht" tuba, want plm. 23.45 uur was de tuba van Graad, inclusief koffer, muziek enz. verdwenen. Het hele Tref werd uitgekamd - iedereen dacht aan een flauwe grap - zonder resultaat! Ook daarna geen bericht. De tuba bleef spoorloos! Onze vraag: Is er ie mand die j.l. dinsdag 22 november die iemand heeft zien dragen met een "vreemd" instrument of koffer? Heeft iemand misschien een koffer (met of zonder instrument) ("kromme tuba") ge- Graag bericht aan Wim Hermans (tel. 3064) of Graad Hoeijmakers (tel. 3044). De gedupeerde "Habbekratsers" zijn U zeer er kentelijk voor informatie, die leiden tot het te rugvinden van de "kromme tuba". Dubbelpech had de joekskapel op de repetitie van 24 november toen na de repetitie bleek dat 2 auto's van enkele leden waren opgebroken en de radio's ontvreemde. Sinterklaascadeautjes? Maandag 5 december voormiddag wordt in vergaderruimte 4 van het St. Maartensgasthuis tussen 10 en 12 uur door de dames van de begeleidingshulp borstkankerpatiënten infor matie gegeven aan vrouwen die een borst- prothese nodig hebben, of aan een nieuwe toe zijn. Het doel van deze hulp is om vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan voor te lichten over de verschillende merken en model len van borstprotheses. Ook kunt U inlichtingen krijgen over aangepaste lingerie. Voor nadere in- vondenln de'stnhken öf elders, wellicht muziek- formatie kan men contact opnëmen met Lies boekjes met "nummertjes"? Smits, tel. 04766-2614. centrum te Maasbree. Alle belangstellenden uit Maasbree zijn van harte welkom. De bijeen komst is niet alleen voor ouderen, maar ook voor overige geïnteresseerden uit de kern Maasbree. Nadere informatie over deze bijeenkomst kunt u krijgen bij Stichting Vorkmeer, tel. 04760-77350. De tamboers en majoretten zorgden voor een unieke prestatie, een vereniging waarbij beide afdelingen de Limburgse kampioenstitel in de derde divisie binnen sleepte. In het 41-jarig be staan van de vereniging is dit nog nooit eerder gelukt, zelfs is het voor de eerste keer dat de Drumband zich plaatste voor de eindstrijd. Niet bekend is of binnen de bond ooit eerder een ver eniging zowel de titel bij de drumbands en majoretten behaalde. De Drumband trad als 2-de vereniging op. De lei ding was in handen van instrukteur Hans van Leuven, een jonge instrukteur met veel talent Voor hem was het de eerste keer dat hij als inspekteur met een band aan de Limburgse kampioenschappen deelnam. Na het optreden sprak hij zijn tevredenheid uit over de neerge zette prestatie. Nu was het wachten tot de prijsbekendmaking. De spanning van het wach ten werd als maar groter en de lovende woorden van de voorzitter van de bond over de perfekte organisatie kon de leden van de Drumband en de vele anderen op dat moment niet boeien. Drumband Maasbree moet 85 pnt. (ha-fa telling 306) punten halen om kampioen te kunnen wor den. Eindelijk kwam de uitslag: Drumband Maasbree 87,17 pnt. (ha-fa telling 313,8 pnt.) Drumband Maasbree kampioen in de derde di visie. De opmerkingen en punten van de jury omtrent de uitgevoerde werken kunnen als kort worden samengevat: het verplichte werk A Brilliant Book Alive van J. Schmitz werd zeer goed uitge voerd. De juiste sfeer werd getroffen en de jury beoordeelde dit werk met 86 punten (ha-fa waar dering 154,8 pnt.); het keuzewerk dAfrique van L. Camp dat Drumband Maasbree op t lijf geschre ven is werd met veel flair gebracht, de interpre tatie was naar volle tevredenheid van de jury. De waardering voor het optreden 88,33 pnt. (ha-fa waardering 159 pnt.) Vrijdag 2 december zal de 60-jarige Faan Bol uit Baarlo in het middelpunt van de belangstelling staan. Dan vindt zijn officiële afscheidsreceptie als postbode plaats. Van 19.30-20.30 uur is er een receptie in zaal Unitas in Baarlo. Ongetwijfeld zullen velen de kersverse VUT-ter komen felici teren. gedaan binnen de PTT. Post sorteren, bus lichten, maar vooral post bezorgen. Dat was mijn lust en leven. Ik ben altijd met plezier naar mijn werk gegaan. Ik heb vele leuke collega's leren kennen op het werk. Het mooiste aspect van dit vak is dat je met mensen in kontakt komt. Hoewel in deze jachtige tijd steeds minder mensen tijd hebben voor een praatje, kijk ik met voldoening terug op de vele menselijke contacten, die ik heb kunnen leggen in de loop der jaren. Het zal voor me wen nen zijn, maar ik heb voldoende tijd om mijn hobby's te beoefenen, "aldus de vlot pratende Faan BoL Faan Bol zal zich nu hij in de VUT zit niet verve len. Hij heeft veel om handen. Hij traint nog steeds 3 maal per week als atleet. 'De atletiek- sport bedrijf ik al zo'n 43 jaar. Zo lang ik het vol kan houden, blijf ik trainen. Wedstrijd lopen, dat zal ik niet meer zo vaak doen, maar ik ga lang zaam als atleet afbouwen door gericht al te trai nen", merkt hij op. Faan Bols is als 22 jaar lid van de zeskampvereniging Baarlo, die hij ook ge traind heeft. Voor Unicef zet de Baarlonaar zich al 20 jaar in, terwijl hij liefst 48 jaar lid is van voetbalvereniging Baarlo en al 43 jaar aan een atletiekvereniging verbonden is. Daarnaast traint hij al zo'n 26 jaar samen met de Lopers- groep Baarlo en is hij al 27 jaar lid van de jury van de KNAU district Zuid. Hij bruist van energie en ongetwijfeld zal Faan Bol samen met zijn echtge note nog regelmatig gaan fietsen. Faan Bol, de fietsende PTT- er, dat vertrouwde beeld zullen de mensen in Baarlo en Maasbree moeten mis- Na de prijs-bekendmaking van de eerste 12 deel nemers werd het programma vervolgd met maj oretten-optredens van drumbands-fluiter- korpsen uitkomend in de ere-divisie. Majoretten Maasbree kwamen met een vlotte opmars op, de spanning was duideüjk van hun gezichten af te lezen. Op 2 oktober hadden zij zich geplaatst voor deze kampioenswedstrijd met het hoogste aantal punten met lof der jury. Zouden zij deze prestatie kunnen evenaren of kunnen benaderen? Deze mooie en keurig uitziende majoretten- groep bracht een werkelijk mooie show die boeide van het begin tot het einde. Bijzonder wa ren de vele mooie formatie-wisselingen en verrassende elementen die in de show waren in gebouwd. De karakters van de muziekstukken zijn prima omgezet in vele verrassende originele dans- en twirl-combinaties. De afwerking was bijna perfekt, het voetenwerk bijzonder goed verzorgd. Alom complimenten voor de groep majoretten en de instruktrice Ingrid Verblakt. Een instruktrice die tot de absolute top behoort Onder haar leiding behaalde Majorettenkorps Maasbree reeds vele kampioenschappen waar onder zelfs een Nederlands kampioenschap. De prijsbekendmaking maakte een einde aan de onzekerheid. Majoretten Maasbree 93 pnt (ha-fa waardering 334,8 pnt.) en kampioen in de derde divisie met lof der jury. Een werkelijk ongeloof lijk aantal punten voor een kampioenswedstrijd. Majorettenkorps Maasbree behaalde met voor noemd resultaat wederom het hoogste aantal punten en zij kregen overigens als enigste majoretten-groep het predikaat 'lof der jury". Bij de 18 tamboer-fluiterkorpsen wisten slechts 2 verenigingen (Thom en Roggel) meer punten te behalen dan Majorettenkorps Maasbree. Dit geeft duideüjk aan dat de majoretten een gewel dige show hebben gebracht Schitterend was de ontvangst op het Kennedyplein in Maasbree. Naast de vele ouders/echtgenotes/vrienden en bekenden wa ren aanwezig de burgemeester van Maasbree de heer Broeken en diens echtgenote en Mw. Bos wethouder der Gemeente Maasbree. De Eierjönge luisterde het geheel geweldig muzi kaal op. Na de vele feücitaties werd onder muzi kale begeleiding van de Eierjönge via de Dorp straat richting clublokaal aan de Sevenumseweg gelopen. Hier werd met het hele gezelschap het behaalde dubbel-kampioenschap nog op gran dioze wijze gevierd. De voorzitter van Drumband en Majorettenkorps Maasbree Mw. Maria Schreurs deelde mede dat, indien de vereniging uitgeno digd wordt om deel te nemen aan de Neder landse kampioenschappen, de vereniging deze uitnodiging zal aanvaarden. De wedstrijden zijn overigens pas volgend jaar op 22 april en worden georganiseerd door de Noord-Hollandse bond van tamboerkorpsen. Faan Bol is een bekend gezicht in Baarlo én Maasbree. Liefst 39 jaar bezorgde hij de post in deze twee kerkdorpen van de gemeente Maasbree. Ook in Venlo heeft Faan Bol post be zorgd. Dat deed Faan altijd met de fiets. Jaren trotseerde hij weer en wind. Hitte, kou, hagel, re gen, wind of sneeuw hebben de Baarlose post bode niet klein gekregen. 'Ais postbode heb ik menig kilometer afgelegd. In strenge winters kon je door de metershoge sneeuw soms niet met de fiets de post bezorgen. Dan moest j e in de buitengebieden soms lange afstanden lopen, want de post moest toch dageüjks bezorgd wor den. In 1956 ploeterde ik door de hoge sneeuw. Toentertijd waren vele wegen in het buiten gebied gewone zandweggetjes. Je kunt je voor steken, hoe die er uit zagen na forse regenbuien. In die begintijd werd de post gemiddeld 2 maal per dag bezorgd. Later is dat een keer per dag worden. Je was toen een manusje van alles. Je verkocht de mensen postzegels. Je betaalde kerkegeld en ander geld aan de mensen uit Het betalingsverkeer was toen nog niet zo goed gere geld als nu. Je bracht zelfs de AOW naar de men sen. De contacten waren altijd hartelijk. Menig kop koffie heb ik mogen drinken. Vroegerwaser meer tijd voor een praatje. Eigenüjk heb ik alles Ga voor onafhankelijk advies naar de NVM Hypotheekshop, voordat u erin vliegt. Want bij de NVM Hypotheek shop is naast kennis van hypotheken ook kennis van de huizenmarkt aanwezig. DE NVM HYPOTHEEKSHOP OOK VERSTAND VAN HET PAND Tel: 04760-76202/077-827788 Dorpstraat 93, Maasbree, tel. 04765-3395 P.v. Kruchtenlaan 2, Heythuysen, tel. 04749-3866

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1994 | | pagina 1