Critiën Op 't Roodt in Kessel gehuldigd HALLO PANNINGEN VL l m Prijsuitreiking verhalenwedstrijd "Als dat zou kunnen" Bevrijdingsfeesten Maasbree Jjjjj verzekeringen SRNN€N PHICOOP voordeelaanbiedingen Hypotheken vakkundig bekeken teeuwen verzekeringen SPAARBANK NMS Nieuws van de Gemeente Maasbree Alleen achter een goede naam staat NVM. NVM Oud-bondscoach Tigerman naar Maasbree Informeer bij ons naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. De nieuwe Gemeentelijke Bevolkingsadministratie Inspraakavond: "eenmaal per twee weken inzamelen van G.F.T.-afval en restafval" Koopavonden Kessel Spijkerbroek te lang NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Wij openen a.s. vrijdag 25 november o0o >°r\ De Herenkapper/ Vrijdag 25 november 1994, 27e jaargang nummer 19 DEZE WEEK Bevrijdingsconcert Maasbree Koninklijke onderscheiding Woningstichting Kessel dorpstraat 22 5993 AN maasbree telefoon 04765-1331 particuliere en bedrijfsverzekeringen hypotheken en financieringen VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN FINANCIERINGEN V UW HYPOTHEEK MAKELAAR Raadhuisstraat 14, Panningen Tel:"04760-76202/077-827788 cte meerii complete. Utp&imanld Donderdag 1 en vrijdag 2 december koopavond tot 21.00 uur. Zaterdag 3 december normale openingstijden. Maandag 5 december geopend tot 16.00 uur. Lee alle lengtes óók kindermaten Jonny Q alle lengtes Cars alle lengtes Garcia alle lengtes Canoe m alle lengtes enz. enz. Critiën Op 't Roodt heeft afscheid genomen van de Woningvereniging Kessel. Voorzitter Jo Dings van de Woningvereniging Kessel had veel lof voor Critiën Op 't Roodt. Dat blijkt uit zijn speech. Onlangs heeft de heer C. Op 't Roodt de wens kenbaar gemaakt om, gezien zijn leeftijd, zich te rug te trekken uit de Woningvereniging. Uiteraard hebben wij voor zijn besluit begrip en hebben derhalve gemeend om hem niet zo maar ongemerkt te laten vertrekken. Hij heeft nl meer verdiend! Critiën Op 't Roodt, U bent vandaag 55 jaren en 204 dagen onafgebroken verbonden geweest met onze woningvereniging. Waarlijk niet niks, wie doet t je na!? Ik zou dur ven zeggen uniek in onze provincie, misschien wel in den lande. Het begon allemaal in die moei lijke tijd, eind dertiger jaren, toen U nog een jonge energieke kerel was van rond de dertig jaar. Deze jaren kenmerkte zich als een tijd van economische malaise. Het was voor veel mensen ellendig en kommervol. Voor weinigen was het gegeven om zelf voor huisvesting te zorgen. In een kleine gemeente was het meestal het burger lijk armenbestuur die enkele z.g. "Armenhuisjes" kon verhuren. Ook in Kessel was de huisvesting voor velen ge woonweg slecht en onhoudbaar te noemen. Ook de destijds functionerende huisarts vond de woningtoestand ernstig en voelde zich geroepen om dit ter kennis van het bestuur van de R.K. werkliedenbond te brengen. De in Kessel functionerende "R.K. Werklieden- bond", waarvan U voorzitter was, (en de heer Naus bestuurslid) trok zich deze situatie aan en nam het initiatief om tot de oprichting van een woningvereniging te komen. Op 16 januari 1939, werden de statuten goedge keurd en U was tevens: de eerste secretaris-pen ningmeester, bestuurslid, aandeelhouder, grond- aankoper en opzichter voor de eerste te bouwen 6 woningen a raison van f 12,50 per stuk. U bent de eerste 25 jaren bestuurslid geweest, daarna tot op heden ledenraadslid. Voorts hebt U de laatste 27 jaren deel uitgemaakt van onze toewijzingscommissie. hebt de belangen van de Woningvereniging en haar huurders op een voor U goede en passende wijze behartigd. Naast vakman was en bent een rustig, bewo gen en sociaal voelend mens die zich makkelijk kan verplaatsen in de moeilijke situatie van een ander. Door U vele sociale functies was U behoorlijk verweven in de plaatselijke gemeenschap; Zo was U o.a. lange tijd: - lid van het kerkbestuur in Eik; - 25 jaar lid van de raad van de gemeente Kessel en - bestuurslid van KVC. Hierdoor was U nog beter op de hoogte van heersende situaties, wensen en noden, waardoor Uw inbreng bij de Woningvereniging meestal aktueel en gericht kon zijn. U hebt in onze Woningvereniging prettige en minder prettige zaken meegemaakt, m.b.t. de woningbouw in Eik; het functioneren van de Woningvereniging naast het gemeentelijke woningbedrijf einde 1940. Opgemerkt mag zeker worden dat U zich als raadsüd destijds met hand en tand verzet hebt tegen de komst van het gemeentelijk woning bedrijf. Voorts was U steeds een warm voorstan der voor woningbouw in Eik. Wij kunnen en moeten vaststellen dat U in de diverse functies zeer veel voor onze vereniging hebt gedaan. Daarbij dacht U vaak meer dan U zei en ook dat had voor de insider zijn betekenis! Dan kon men als het ware Uw ogen zien spreken. Critiën Op 't Roodt voor al Uw inzet en werk ge durende de 55 jaar in de diverse functies bij onze vereniging namens bestuur en leden onze op rechte dank en waardering. Vervolgens sprak Mr. van Heur, vice-voorzitter van NCIV. Ook hij haalde de crisissituatie aan van de "Dertiger Jaren", toen de mensen moes ten vechten voor een snee bruin brood met wat slappe koffie. Hr. van Heur prees Hr. Op 't Roodt «a Cl voor dames én heren EINDHOVEN - VENLO - VENRAY PANNINGEN - KESSEL Uitgave De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760-71980 Telefax 04760-75564 Postbank nr. 4091420 voor zijn voorbeeldig wem ten bate van de woningvereniging, waarvan hij mede-oprichter was en 55 jaar de stuwende kracht. Trouw be zocht hij alle vergaderingen. Ook als gemeenteraadslid behartigde hij de belangen van de woningvereniging. "Zodoende heeft de NCIV besloten U, hr. On 't Advertenties 45 ct. per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kieine advertenties minimum 7,50 bij vooruitbetaling. nvaï.'iid OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.30 uur De heer van Heur (links) en Critiën Op 't Roodt (rechts) bekijken de oorkonde, die bij de onderscheiding hoort. (Foto: Ger Peeters) Roodt te begiftigen met de onderscheiding aex Je categorie, de zilveren speld, als erkenning voor de verdiensten van meer dan een halve eeuw. Met de wens: dat U met Gods zegen deze onderscheiding nog lang mag dragen", speldde hij de speld op. Zaterdag 26 november vindt de prijsuitreking van de verhalenwedstrijd "Als dat zou kunnen" om 13.00 uur plaats in de studio van Omroep Limburg te Maastricht. De wedstrij d is georgani seerd door de Omroep Limburg, de i&b centrale en de openbare bibliotheken in de provincie. De titel van de wedstrij d sluit aan op het eerder door de openbare bibliotheken gekozen jaarthemr* "de toekomst". Het doel van het project, dat door het ministerie van OCW wordt gesubsidieerd, is het stimuleren van de nieuwsgierigheid van kin deren naar verhalend proza. De wedstrijd wordt ook in andere provincies gehouden en wordt landelijkgecoördineerd door de Stichting Regio nale Omroep Overleg en Samenwerking (Stich ting ROOS). In iedere provincie is een in de pro vincie wonende jeugdboekenschrijver benaderd om een begin van een verhaal te schrijven rond bovengenoemd thema. De opdracht aan kinde ren was dit verhaal af te maken. Ton van Reen, auteur uit Maasbree, heeft voor Limburg het verhaal geschreven met als titel "Heiaar, Mevrouw Op 't Roodt, heb ik de bloe men vergeten mee te brengen, maar die komen morgen vroeg! Tot slot sprak Hr. Chr. Op 't Roodt. Niet alleen ik, maar vele mensen hebben mij ge holpen. Gelukkig vond ik altijd mensen, vooral bij de Werkliedenbond, die klaar stonden voor het vele werk. En te zorgen, dat de mensen het beter kregen, want vele inwoners van Kessel woonden toen in krotten en ingevallen wonin gen, zelfs soms zonder vloeren. Gelukkig hebben we veel kunnen restaureren. Allemaal bedankt voor dit feest, vooral Hr. van Heur en voorzitter Dings. Hierna boden de aanwezigen Hr. en Mevr. Op 't Roodt de gelukwensen aan. Het werd een gezel lige avond met een heerlijk koud buffet, in de Houtsnip. De festiviteiten rond "Maasbree 50 jaar bevrijd" werden vrijdag jl. gestart met de opening van de tentoonstelling "Maasbree 50 jaar bevrijd" inzaai Grubben door burgemeester drs. C. Broeken. De historische werkgroep "de Brede" heeft in sa menwerking met de familie Tielen een uitermate overzichtelijke expositie ingericht, waarin de vele honderden voorwerpen uit het oorlogs museum van wijlen Jan Tielen centraal stonden. De voorzitter van de Brede, de heer M. Henkens dankte in zijn welkomswoord terecht de familie Tielen voor haar gewaardeerde medewerking. De expositie kent tot nu toe een zeer grote be langstelling. De tentoonstelling is donderdag en vrijdag nog geopend van 19.00 - 22.00 uur en zaterdag van 13.30 -17.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur. De herdenkingsdienst op zondag was uitermate sfeervol. Verheugend was dat vele honderden Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) persoonsge gevens in werking getreden. Dit houdt o.m. in dat de gemeente is gestopt met de handmatige verwerking van gegevens in het oude "papieren" bevolkingsregister Het persoonskaartensysteem (in 1940 ingevoerd) waarbij de persoonskaart elke in woner bij verhuizing volgde van gemeenten naar gemeente, wordt nu niet meer bij gehouden. In plaats daarvan is er van iedere inwoner een elektronische "persoons lijst" (PL) die de persoon van gemeenten naar gemeente volgt via een elektronisch netwerk, waarop alle ongeveer 630 gemeenten zijn aangesloten. De burger zal niet gauw iets van deze omschakeling merken, tenzij hij of zij gaat verhuizen. Men hoeft zich nu namelijk niet meer in de vorige woongemeente af te melden zoals voorheen, maar men meldt zich alleen nog aan in de nieuwe woongemeente. Hier vraagt men na de aanmelding via het elektronische netwerk de PL in de vorige woongemeente- eenvoudiger dus dan voorheen. Wel is men verplicht bij de aanmelding een deugde lijk legitimatiebewijs mee te nemen. De gemeente beschikt daardoor meteen over de juiste persoonsgegevens. Bij verhuizing van een gezin dient men ook de identi teitsbewijzen van de gezinsleden mee te nemen. Deze legitimatie geldt ook voor binnengemeentelijk verhuizingen. Men is verplicht in persoonsgegevens binnen 5 dagen door te geven aan de gemeen te waar men op dat moment woont. De burger heeft er zelf belang bij dat zijn gege vens juist zijn. Zo kan het ernstige, vaak financiële gevolgen hebben als naam, adres etc. in de GBA ontbreken of niet geheel juist zijn vermeld. Naast plichten,zijn er ook rechten. De burger heeft inzagerecht, correctierecht etc. Wat deze rechten inhouden staat vermeld in een brochure "De nieuwe bevolkingsadministratie", die verkrijgbaar is ter gemeentesecretarie. Voor meer informatie over de GBA kunt u terecht bij het bureau Burgerzaken van de gemeente; tel. 04765-1466. De Wet Milieubeheer regelt, dat een gemeente tenminste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen (rest-afval en G.F.T.-afval) inzamelt. Een gemeente raad kan besluiten om een andere invulling te geven aan de in die weg aangegeven regelmaat om afval op te halen. De Raad heeft op 21 september 1993 besloten af te wijken van de in de Wet Milieube heer gestelde regelmaat. Dit betekent, dat vanaf 1 januari 1995 in de even weken G.F.T. en in de oneven weken rest-afval zal worden opgehaald. Naar aanleiding van het bovenstaande wordt er een inspraakavond gehouden, en wel op maandag 28 november a.s. in het gemeentehuis in de Raadszaal, aanvang 19.00 uur. deze dienst bijwoonden, een dienst die ontroe rend was door zijn eenvoud. Aansluitend aan de dienst vond in de straten van Maasbree een parade plaats van oude leger voertuigen van de groepering Santa Fé. Ook voor deze gebeurtenis, die werd ondersteund door drumband Maasbree, schutterij St Martinus en schutterij St. Anna met de drum band van schutterij en fanfare, was grote belang stelling. Jammer was dat aan de oproep van de organisatoren om te vlaggen zo weinig gevolg ge geven werd. De vlaggen waren op de vingers van twee handen te tellen. Zelfs van de openbare ge bouwen wapperde géén driekleur. Na de avond jl. dinsdag, met kinderkoor jongens koor en de beide joekskapellen "de Habbekratsers" en de "Eierjönge" wordt zondag de serie festiviteiten afgesloten met een concert door fanfare "St. Aldegondis", "Muziek vereniging Boekend" en de "Strathwijze Pipes and Drums" in het Trefcentrum om 11.30 uur. Over het programma van dit concert zie elders in dit blad. voor al uw: Voor zowel bedrijf als particulier Cenfr. adm. kantoor Panningen04760-78300 L.L.T.B. Baarlo - KesseL04762-2222 LLTB Maasbree 04765-2195 ra Help! Nadat scholen en bibliotheken een voor selectie hebben gemaakt zijn een kleine 200 ver halen beoordeeld door de provinciale jury. De jury bestaande uit Ton van Reen, auteur en schrijver van het beginverhaal "Help!", Peter Winkels, literair medewerker van Omroep Lim-" burg en René van der Linden, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, heeft de volgende kinderen genomineerd. Esther Hanssenuit Geleen 9 jaar; Joep Jansen uit Venlo-Blerick 9 jaar; Jessica Gubbels uit Margraten 9 jaar; Astrid Stijnen uit Born 10 jaar; Jojanneke Bastiaansen uit Maasbree 11 jaar; Loes Ariaans uit Born 11 jaar en Nicole Janssen uit Margraten 10 jaar. Oud-bondscoach Dusko Tigerman gaat de trainerstaf van TTV Maasbree versterken. Afge lopen weekend heeft de in Macedonië geboren oud-bondscoach, die meer dan 30 jaar in dienst was van de Nederlandse Tafeltennisbond, zich samen met zijn Sloveense echtgenote Zorca op gegeven als lid van TTV Maasbree. Dusko Tigerman gaat ook in Maasbree wonen. Aange zien hij nog voor het regelen van enkele fami liaire zaken naar Slovenië moet reizen, zal hij pas midden 1995 toetreden tot de tramerstaf van TTV Maasbree. Hij zal vanaf dat tijdstip samen met de trainers Jan Strolenberg, Liset Martens, Theo van Megen, Kitty Geluk en Mat Nellen de trainingen van de hele jeugdafdeling voor zijn rekening gaan nemen. Met de komst van Dusko Tigerman heeft TTV Maasbree de Limburgse eredivisieclubs Sloun Interieur en Kluis afge troefd. De oud-bondscoach en zijn echtgenote hebben doelbewust gekozen voor TTV Maasbree, omdat zij de vriendelijke, onderlinge sfeer en de sociale contacten in Maasbree hoge lijk op prijs stellen. TTV Maasbree, dat momen teel al drie jeugdteams op landelijk niveau heeft acteren, hoopt met de komst van Jan Strolenberg en Dusko Tigerman de optimale voorwaarden te hebben geschapen om de vele Maasbreese talen ten naar de landelijke tafeltennistop te kunnen leiden. mm Dorpstraat 93, Maasbree, tel. 04765-3395 P.v. Kruchtenlaan 2, Heythuysen, tel. 04749-3866

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1994 | | pagina 1