Skeeleren op De Berckt f* V 1 Volksfeesten Baarlo gaan van start Project "Gezond en veilig fietsen" voor ouderen Radio Helden in stijl officieel gestart le Lustrum "Brits Bridge" mvmsmWm 2 AY\ SRNN6N" u PHICOOP Nieuws uit Maasbree NMS SPAARBANK VanI Ouderenmiddag Volksfeesten Baarlo Spijkerbroek te lang Hl NIEUWSBLAD VOOR MAASBREE, BAARLO, KESSEL EN KESSEL-EIK Vrijdag 27 mei 1994, 26e jaargang nummer 45 DEZE WEEK Volleybal troef Skeeleren Baarlo Radio Helden Lee alle lengtes óók kindermaten Jonny Q alle lengtes Cars alle lengtes Garcia alle lengtes Canoe a"e lengtes enz. enz. Vele gasten Fietsoriëntatietocht Jeugd en Natuur Maasbree Verkoop afgeschreven boeken Maasbree Mat Nellen (rechts) in gesprek met burgemeester Ben Schellekens (links). Jongerenkoor Maasbree Nationale collecte epilepsiebestrijding I I 'J Ouderenvereniging de Vriendenkring Maasbree Aanmelden Peuterhofje Maasbree VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN V cêe meed complete Utft&unGSiJd Recreatieoord De Berckt promoot met succes de skeelersport. Nadat in de afgelopen maan den enkele kleinere activiteiten hebben plaats gevonden en er onlangs een skeelerclub is op gericht zal, op 9 en 10 juli de finale van de euro- pacup verreden worden op het sportpark van De Berckt. Afgelopen weekend werd de baan officieel goedgekeurd door de Fransman Dhr. D. Boivin, lid van de Europese skeelerbond (links op de fo to). In aanwezigheid van Dhr. D. Rousset, tech nisch directeur van de Franse bond en Dhr. T. Michiels, lid van skeelerclub De Berckt (r.) en Dhr. E. Keihout, coördinator skeelerevene menten, welke de technische baankeuring be geleidde. Nu de baan officieel is goedgekeurd zal De Berckt op 9 en 10 juli het decor vormen voor spectaculaire wedstrijden van de gehele euro- pese top. De wedstrijd op De Berckt is de afslui ting van een serie van vier wedstrijden, gehou den in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Van de nationale selecties van ondermeer Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland, Enge land, Duitsland en Nederland zullen zowel de mannen als de vrouwen acte de presence geven. Voor Nederland zullen ondermeer Erik Huize bosch en Patrick Grobbée deelnemen. Naast het internationale programma zullen tij dens dit weekend ook de nationale B en C rij ders en de veteranen om de ereplaatsen strij den. Uitgave: De Gouden Leeuw Drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Wilhelminastraat 10 5981 XW Panningen Telefoon 04760-71980* Telefax 04760-75564 Postbank nr. 4091420 Advertenties 45 ct. per mm plus 17,5% BTW. Bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties minimum 7,50 bij vooruitbetaling. Woensdagavond 1 juni gaan om 19.00 uur voor de 17e keer de inmiddels traditionele VOLKS FEESTEN BAARLO van start met het gezellige volleybaltoernooi. In samenwerking met de plaatselijke volleybalvereniging TUPOS, die elk jaar haar onontbeerlijke en professionele steun toezegt, zal ook dit jaar in een vóórronde de concurrentie moeten worden gepareerd om Zoals reeds aangekondigd, organiseert K.B.O. Kessel en Kessel-Eik, Veilig Verkeer Neder land en de Gemeente Kessel, een fietsproject, onder het motto: "Gezond en veilig fietsen" voor senioren. Ook niet-leden van K.B.O. kun nen hieraan deelnemen. Dit project zal als voorbeeld dienen, voor ande re buurtgemeenten die dit ook gaan uitvoeren. Alle senioren van Kessel en Kessel-Eik, wor den hierbij aangespoord het streef-getal vol te maken. Het zou uitermate jammer zijn, dit unieke project door onvoldoende deelname, te moeten afblazen. Dit project omvat een gehoor-test, een ogen- test, Meer Bewegen voor Ouderen en een fiets tocht van plm. 12 km. Ook zal er informatie worden gegeven over plaatselijke verkeersvei ligheid en -regels. Een regionaal rijwiel-hande laar zal fietsen demonstreren, die geschikt zijn, voor het gebruik door ouderen. Alle senioren, boven 55 jaar, kunnen gratis deelnemen, er is echter een maximum van 60 personen. Na afloop wordt een oorkonde uitge reikt. De start is op 2 juni a.s. om 13.15 uur in het Ge meenschapshuis "De Paort", Markt 2 Kessel en eindigt om plm. 17.15 uur. Indien U wilt deelnemen aan dit evenement, kunt U zich vóór 17 mei a.s. opgeven bij: A. Leenders, Schoolstraat 21, tel. 1550 voor Kessel-Eik; W. Kerkhoffs, Wilgenpad 11, tel. 2640 voor Kes- sel-Dorp. Op zondag 12 juni viert "Brits Bridge" zijn eer ste lustrum in het gezellige thuishonk feestzaal Niens. Vanaf 13.00 uur zal er, na ontvangst met koffie en gebak, een grote jubileumdrive voor leden gespeeld worden. Na een warm en koud buffet is er aansluitend een feestavond met ge zellig muziek. Bridgevereniging "Brits Bridge", één van de jongste Maasbreese verenigingen, is opgericht in 1989 door Hans en Hanneke Vaessen. Begon nen werd er met het geven van bridgecursussen om iedereen, die zich tijdens de oprichtingsver gadering op 12 juni 1989 had opgegeven, de eer ste beginselen van het bridgen bij te brengen. De eerste jaren werd er gespeeld bij Jos Hillen in tennishal de Schansenberm. Maar, toen de vereniging door bleef groeien, van een dertigtal leden in het begin tot ongeveer 80 nu, moest er gezocht worden naar een grotere lokaliteit. De ze werd gevonden bij feestzaal Niëns, vanaf ja nuari 1993 het nieuwe thuishonk van bridgever eniging "Brits Bridge"Vanaf het begin stonden en staan er veel aktiviteiten op het programma, waaronder de paren en districtsviertallencom petitie, het Ruitenboer en het Interpolistoer- nooi. Ook vanaf het begin wordt het grote B.B.B.-toernooi, nog steeds in de Schansen berm, georganiseerd. Elkjaaropnieuwdoen te gen de honderd paren mee aan dit gezellige toernooi. Op de jubileumdrive op 12 juni valt er een wis selbeker te verdienen, die 5 jaar in het bezit blijft van de winnaar. Deze beker wordt be schikbaar gesteld door de oprichters van de vereniging, Hans en Hanneke Vaessen. Brits Bridge van harte proficiat met jullie eerste jubileum en op naar het volgende. Dorpstraat 93, Maasbree, tel. 04765-3395 P.v. Kruchtenlaan 2, Heythuysen, tel. 04749-3866 Zaterdag 21 mei is Radio Helden officieel van start gegaan. Burgemeester Ben Schellekens van de gemeente Helden verrichtte de officiële opening. Vervolgens startte een zes uur duren de gevarieerde live-programma wat was sa mengesteld door de redacties muziek, cultuur, sport en nieuws. De live-optredens van de heidense Hofzangers, Triangel en de Celtic Soulbrothers (akoes tisch!!) in zaal Hendrix werden live uitgezon den en in de studio mocht centrale presentator Mat Nellen diverse gasten ontvangen, die door de diverse redacties werden geïnterviewd. Aan het woord kwamen o.a. burgemeester Noor van de Heuvel-Planje (gemeente Kessel), wethou der Henk Wilms (gemeente Meijel), burge meester Ben Schellekens (gemeente Helden), provinciale statenlid Frits Timmermans (PNL), de auteurs Henk Thiesen, Wiel Reijnen, Nel Mulders, Louis Grubben( allemaal plaatselijke historische boeken schrijvend), de Baarlose in Düsseldorf wonende zangeres Cynthia Tokaya, de schutterijenexperts Louis Litjens en Dré Timmermans, vertegenwoordigers supporters vereniging Knuurke, BEVO HC-voorzitter Jan Karis, Joep Verbugt en tekenfilmproducent Pe- De traditionele fietstocht op tweede pinkster dag trok grote belangstelling. Velen fietsten langs de mooie plekjes, die het Maasbreese en Baarlose natuurschoon te bieden heeft. Het nieuwe en mooi aangelegde fietspad door de bossen van Maasbree en Baarlo zorgden dat het fietsen in de natuur nog boeiender was. De or ganisatoren hadden aan deze tocht nog een pit tige prijsvraag vastgekoppeld. De volgende personen hebben een prijs gewonnen: eerste prijs: Teun Bastiaansen, Maasbree; Tweede prijs: Geertje Peeters en Ingrid Drossaart, Hans Hoeijmakers en Erik Drossaart, allen Maas bree. Alle prijswinnaars kunnen deze week een passende prijs tegemoet zien. De juiste oplos singen van de prijsvraag zijn als volgt: vraag 1: Oude Pastorie, 1860; vraag 2: haag, denneland- schap; Vaag 3: 3 A, 3 B, 3 B, 3 B; Vraag4:giftige planten: eenbes, aronskelk, herfsttijloos, bos- rank, salomonszegel, lelietjes van dalen; vraag 5: Kwisbeek; vraag6: champignons, aardbeien, sla/andijvie; vraag 7: Haastige spoed is zelden goed:vraag 8: Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? vraag 9:Maxi-cycle; vraag 10: De juis te aantallen zijn achtereenvolgens: 11, 3, 4, ,4,1 en 5 (totaal 28). Op vrijdag 27 mei worden er in de bibliotheek van Maasbree weer afgeschreven boeken en tijdschriften verkocht. De verkoop vindt plaats van 18.30-20.00 uur. Tevens zal er vanaf die da tum permanent een verkooptafel in de biblio theek staan, zodat er doorlopend afgeschreven materialen gekocht kunnen worden. ter Joosten, die met actueel nieuws over lokale tv naar Radio Helden was gekomen. Kortom, het programma blonk uit door zijn gevarieerd heid. De gesprekken werden omkleed met uit gekiende muziek. Kortom, informatie en ver strooiing gingen hand in hand. Omroep Heytse nam het programma over. Wanneer het ope ningsprogramma de maatstaf is voor de pro gramma's van Radio Helden, dan heeft radio luisterend Noord-Limburg er een kwaliteits zender bijgekregen. Vele lokale omroepen uit het Noord-Limburgse etherland brachten hun felicitaties persoonlijk over. Radio Helden is nu officieel in de lucht. Het wekelijkse program ma-overzicht zult u in de nieuwsbladen Mid den-Limburg en Op den Baum aantreffen op de weekenddienstenpagina. Vrijdag 27 mei wordt er in het repetitielokaal van 19.30-21,00 uur een tekstvergadering ge houden. Hopelijk loopt het reptitielokaal op zondag 29 mei om 10.30 weer net zo vol met en thousiaste leden als afgelopen week. In de pau ze hopen we te genieten van drie vlaaien, die de inzet waren van een muzikale weddenschap tussen onze dirigente en onze orkestleider. Voor iedereen die niet kan komen, is het be langrijk om te weten, dat je je vanaf nu moet af melden bij Silvio Giesen tel. 2450. Ook voor het bestuur zijn enkele zaken veranderd. De verga dertijd is verhuisd naar de zondag. De eerste vergadering is zondag 29 mei na de repetitie. Van 30 mei tot en met 4 juni 1994 vindt dit jaar de collecte voor de epilepsiebestrijding plaats. Ve le mensen uit onze gemeente zijn hier actief mee bezig. Meer dan 100.000 mensen hebben epilepsie. Voor die mensen is het Nationale Epi lepsie Fonds actief. In 1994 wordt wederom aandacht geschonken aan kinderen met epilep sie. Onderzoeken en voorlichting worden mede gefinancierd door uw giften. Laat uw hart spre ken en geef aan de collectanten, die volgende week huis-aan-huis zullen aanbellen. Maarten Sannen makelaar en I beëdigd taxateur o.g. Makelaars- en taxatiekantoor o.g. Pepijnstraat 10 5921 HM Venlo-Blerick centr. Telefoon: 077-827788 NVM NVM Hypotheekshop Raadhuisstraat 14 5981 BG Helden-Panningen centr. Telefoon 04760-76202 NVM HYPOTHEEK SHOP Donderdag 2 juni is op de Baarlose volksfeesten weer een programma voor ouderen om 14.00 uur. Iedereen die wil, kan daar op eigen gele genheid naar toegaan. Binnenkort organiseert de Vriendenkring weer een fietstocht. Nader bericht hierover volgt zo spoedig mogelijk. Indien uw peuter vóór 1 september 1994 2,5 jaar is, kunt u hem/haar opgeven voor de peuter speelzaal. Dit kan op de aanmeldingsavond dinsdag 31 mei van 19.30-20.30 in de peuter speelzaal, Achter de Hoven 4 in Maasbree. Nieuwe peuters komen in volgorde van leeftijd op de wachtlijst te staan. Peuters, die na de aan meldingsavond zijn aangemeld komen on geacht de leeftijd onderaan de wachtlijst te staan. Uw peuter wordt eerst geplaatst op de woensdagmorgen. Bij overgang van een peuter naar de basisschool wordt deze vrije plaats voor twee dagdelen aangevuld door de oudste peuter van de woensdagmorgen. Levensverzekeringen SI Schadeverzekeringen Financieringen Hypotheken Grotestraat 30, 5991 AW Baarlo Postbus 83015990 AA Baarlo Tel. 04707-2238, fax 04707-2902 op donderdag uiteindelijk te kunnen gaan strij den in de finales voor de "zwembad de Berckt wisseltrofee"Liefst 40 teams gaan de sportieve strijd aan op de weide voor kasteel d'Erp. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar sport hal de Kazing. Dit prettige sportevenement zal ongetwijfeld weer door vele liefhebbers en toe schouwers worden bezocht. De ouderenmiddag is gepland op donderdag 2 juni vanaf 13.30-17.30 uur. Donderdagmiddag zal de tent vanaf 13.30 uur geopend zijn voor de ouderen uit de Gemeen schap. De entree bedraagt slechts f 4,- en pre sentator Ger Beekman zal met plezier en trots een keur van uitstekende artiesten aan U voor stellen: ongeëvenaard carnavals-redenaar Pierre Cnoops, Baarlo's senioren koor "Levens lust", een folklore dansgroep uit Mönchen- Gladbach, Keverberger-muzikanten uit Kes sel, een waarachtige mode-show uit het begin van deze eeuw, opgevoerd door de senioren- groep uit Afferden, toneelgroep Horst met het vermakelijke stukje "late liefde op de boerderij" en liedjeskunstenares Hannelore Winter, bijge staan door duo-zanger Gé Deenen. In de pauze ontvangt u een lekkere kop koffie en een goed stuk vlaai! Dit programma zal rond 17.30 uur worden afge rond door de voorzitter van de ouderenvereni ging Baarlo, de heer Lambert Bongers. Vanaf 18.30 uur kan de liefhebber/liefhebster van een leuke, niet te lange fietstocht aan de hand van een route-beschrijving Baarlo en zijn omgeving verkennen en bewonderen om zijn natuurlijke uitstraling. Deze fietstocht is be stemd voor de j ongere, maar ook voor de oudere fietsers. Voor f 2,- ontvangt de deelnemer een route-beschrijving én een pen. Naast een gezellig fiets-avondje maakt'de deel nemer kans op een van de 3 werkelijk schitte rende hoofdprijzen. Ook zullen er een aantal winkeliersbonnen ter beschikking worden ge steld! De prijsuitreiking zal rond 21.45 uur plaats vinden. Om 19.00 uur zullen dan ook de finales van het volleybaltoernooi worden afgewerkt. De reste rende teams zullen hun beste balletje opzetten om ^ich rond 21.45 uur en publique als winnaar van het volleybaltoernooi te kunnen presente ren in de feesttent. Véél sportief succes toege wenst. De prijsuitreikingen van de FIETSTOCHT en het VOLLEYBALTOERNOOI zullen worden opgevrolijkt door de Baarlose FANFARE-KA- PEL. De Stichting Volksfeesten Baarlo organiseert van 1 tot en met 5 juni voor de 17 keer de Volks feesten. Een bekend en belangrijk onderdeel hiervan is de ouderenmiddag op donderdag 2 juni a.s. voor alle ouderenverenigingen uit de omge ving. In de feesttent nabij kasteel de Erp te Baarlo begint deze middag om 14.00 uur en duurt tot plm. 18.00 uur. Vele artiesten zullen hieraan deelnemen o.a. de Keverbergermuzi- kanten uit Kessel, Seniorenkoor "Levenslust" uit Baarlo, een volksdansgroep uit Mönchen- Gladbach, een toneelgroep uit Horst, een af vaardiging uit Afferden met modeshow uit het begin van deze eeuw, en de toppers Hannelore Winter en Pierre Cnoops. Tijdens de pauze is er gratis koffie met vlaai en tevens worden er dan diverse waardebonnen van de Baarlose winke liersvereniging verloot. De entree is f 4,- per persoon en de consumptieprijzen zijn aange past. Wilt u als groep bij elkaar zitten, dan is het raadzaam nu al te reserveren door te bellen naar Mart Driessen, Ridder van Baerlestraat 25, Baarlo. Telefoon 04707-2881. Ook het program ma van dit jaar garandeert weer een lange mid dag kijk en luistergenot en het is beslist de moeite waard om deze middag te bezoeken. Mi verzekeringen voor al uw: Voor zowel bedrijf als particulier Centr. adm. kantoor Panningen04760-78300 L.L.T.B. Baarlo - Kessel04762-2222 LLTB Maasbree04765-2195 voordeelaanbiÉM

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1994 | | pagina 1